wt., 14/04/2015 - 11:15

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W dniu 8 kwietnia odbyła się pierwsza część obrad plenarnych z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

W tym dniu odbyły się również posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3 oraz posiedzenia Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji Odwoławczej Rady NCN. Obrady plenarne były kontynuowane w dniu następnym, tj. 9 kwietnia 2015 r.

Podczas posiedzenia, Rada Narodowego Centrum Nauki wybrała Zespoły Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SYMFONIA 3, wniosków o finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 4 oraz wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich złożonych w konkursie ETIUDA 3. Konkursy zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2014 r. Decyzją Rady, funkcja przewodniczącego międzynarodowego Zespołu Ekspertów w konkursie SYMFONIA 3 została powierzona prof. Jasonowi Crainowi z National Physical Laboratory w Wielkiej Brytanii. W konkursie FUGA 4 przewodniczącym Zespołu Ekspertów w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce został wybrany prof. Aleksander Menterys, w Naukach Ścisłych i Technicznych prof. Jakub Zakrzewski, a w Naukach o Życiu prof. Anetta Undas, która również została wybrana przewodniczącą Zespołu Ekspertów w konkursie ETIUDA 3. Zespół Ekspertów Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w konkursie ETIUDA 3 będzie kierowany przez prof. Piotra Francuza, natomiast w Naukach Ścisłych i Technicznych przez prof. Zdzisława Bełkę.

W dalszej części spotkania, członkowie Rady dyskutowali nad warunkami przeprowadzenia kolejnej edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA, SONATA BIS, które zostaną ogłoszone w czerwcu br. Omówiono zasady oceny wniosków w tych konkursach oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Propozycje zmian w regulacjach konkursowych będą dyskutowane przez Radę podczas najbliższych posiedzeń.

W związku z rozpoczęciem procedury naboru zgłoszeń kandydatów do Nagrody NCN 2015, Rada przyjęła Regulamin Nagrody NCN przyznawanej młodym uczonym za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych. W tym roku uprawnieni do Nagrody mogą być naukowcy urodzeni nie wcześniej niż w 1974 r. W czerwcu br. komisje konkursowe dokonają wyboru dwóch kandydatur w każdym z obszarów badawczych: HS, NZ, ST z czego Kapituła Nagrody, złożona z przedstawicieli fundatorów Nagrody, członków Rady i Dyrektora NCN, wybierze laureatów Nagrody NCN 2015. Uroczystość wręczenia Nagrody NCN odbędzie się w październiku br.

Członkowie Rady NCN omówili również główne założenia programu POLONEZ na finansowanie badań prowadzonych w polskich jednostkach naukowych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Przedyskutowano główne kryteria oceny, jakim powinny podlegać wnioski oraz zasady przeprowadzania przez NCN procesu ich oceny z udziałem członków Zespołów Ekspertów i ekspertów zewnętrznych. Szczegółowe warunki konkursów organizowanych w ramach programu POLONEZ zostaną zatwierdzone przez Radę w czerwcu br.

Członkowie Rady ustalili, że na realizację projektów badawczych w ramach programu Smart Urban Futures zostaną przeznaczone środki w wysokości 250 tys. euro.

W nawiązaniu do rekomendacji Pani Minister prof. Leny Kolarskiej- Bobińskiej dotyczącej stosowania przez NCN zaleceń Europejskiej Karty Naukowca, Rada NCN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, apelując jednocześnie do środowiska naukowego o wdrażanie i przestrzeganie zasad opisanych w wymienionych dokumentach.

Na zakończenie Rada zaopiniowała stanowiska Zespołów Ekspertów dotyczące raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych z międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w Naukach Ścisłych i Technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.