pt., 04/09/2015 - 14:50

Przedstawiamy zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami KEJN. To pierwsza próba spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców NCN. Zestawienie będzie aktualizowane co roku.


Zestawienia wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Zestawienia stanowią propozycję spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki (NCN) w kontekście kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) oraz liczby zatrudnionych pracowników. Jednostki zostały uszeregowane według przygotowanego przez KEJN podziału uwzględniającego przyznane kategorie naukowe, a także malejąco według wysokości pozyskanego w konkursach NCN finansowania w przeliczeniu na pracownika naukowego. Zestawienia będą uzupełniane i weryfikowane pod koniec każdego roku, po rozstrzygnięciu kolejnych konkursów NCN.

Korekty zestawień

Uprzejmie informujemy, że następujące dane zawarte w zestawieniach zostały poprawione:

 1.  w dniu 9 września 2015 r.
  • dane dotyczące Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • nazewnictwo jednostek SWPS
 2. w dniu 10 września 2015 r.
  • dodano dane za 2013 r. dla następujących jednostek: Akademia  im. Jana Długosza w Częstochowie, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.
  • dodano Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku
 3. w dniu 17 września 2015 r. - dane dotyczące wnioskodawcy: Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Przepraszamy za nieścisłości.

Struktura zestawień

Zestawienia zostały przygotowane na podstawie danych gromadzonych: w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF), w systemie POLON oraz publikowanych przez KEJN i obejmują dane dotyczące wnioskodawców w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014.

W tym okresie NCN rozstrzygnęło 26 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie: MAESTRO 3-5, HARMONIA 3-5, OPUS 4-7, PRELUDIUM 4-7, SONATA 4-7, SONATA BIS 2-3, FUGA 2-3, ETIUDA 1-2, SYMFONIA 1-2. We wszystkich ww. konkursach złożono łącznie niemal 22 tys. wniosków na kwotę ponad 9,3 mld zł. Do finansowania zakwalifikowano 4 237 wniosków na sumę ponad 1,76 mld zł (patrz tab.1).

Tabela 1. Statystyki konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014

  2013 2014 Ogółem
Liczba rozstrzygniętych konkursów 14 12 26
Liczba złożonych wniosków 10 564 11 432 21 996
Wysokość przyznanego finansowania (zł) 1 002 261 376 760 315 051 1 762 576 427
Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania 2 433 1 804 4 237

W zestawieniu ujęto wnioskodawców, którzy wzięli udział w ww. konkursach – jednostki naukowe (z wyodrębnieniem wydziałów i innych jednostek w przypadku uczelni wyższych), które uporządkowano w ramach grup wspólnej oceny (GWO) według stosunku wysokości przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych. W osobnym zestawieniu ujęto jednostki naukowe, w przypadku których nie udało się zidentyfikować GWO oraz innych wnioskodawców nieuwzględnionych w kategoryzacji KEJN, którzy otrzymali co najmniej jeden grant w latach 2013-2014.

Spośród 963 jednostek naukowych, które znajdują się w wykazie KEJN, 813 złożyło przynajmniej jeden wniosek do NCN, a finansowanie NCN pozyskało 533 spośród nich. W zestawieniach nie wyodrębniono konsorcjów, zatem finansowanie pozyskane przez daną jednostkę w projektach realizowanych w ramach konsorcjum naukowo-badawczego zostało przypisane jednostce będącej liderem konsorcjum (podobnie, jak w innych zestawieniach statystycznych NCN), co może nieco zawyżać wysokość pozyskanych realnie środków, szczególnie w przypadku beneficjentów konkursu SYMFONIA.

Zestawienia zawierają następujące dane:

 1. grupa wspólnej oceny (GWO);
 2. kategoria KEJN przypisana danej jednostce, zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lipca 2014 r.;
 3. nazwa jednostki uczelnianej;
 4. nazwa jednostki głównej;
 5. liczba wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014;
 6. liczba grantów pozyskanych w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014;
 7. liczbowy współczynnik sukcesu;
 8. wysokość przyznanego finansowania.

Ponadto zestawienia zawierają również informację (według stanu na 2014 r.) o (9) liczbie pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych, (10) wysokości przyznanego finansowania w przeliczeniu na jednego pracownika oraz (11) źródle danych.

Uwagi o interpretacji danych

Jednostki zostały uporządkowane w ramach dziedzin naukowych i uszeregowane według wysokości finansowania pozyskanego w konkursach NCN w latach 2013-2014, w przeliczeniu na pracownika naukowego. Przede wszystkim należy pamiętać, że zestawienie to nie odzwierciedla jakości danej jednostki m.in. ze względu na różną kosztochłonność prac badawczych prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki, nawet tak bliskich sobie tematycznie jak historia i archeologia (w badaniach archeologicznych koszty projektów są znacząco wyższe, ze względu na konieczność prowadzenia prac badawczych w terenie). Ponadto należy dodać, że uczelnie wyższe oprócz działalności badawczej prowadzą również działalność dydaktyczną, co warto uwzględnić przy porównywaniu ich z instytutami badawczymi lub jednostkami Polskiej Akademii Nauk pod względem wysokości pozyskanego finansowania w przeliczeniu na pracownika naukowego.

Zestawienie nie przedstawia także pełnej aktywności grantowej jednostek: dotyczy aktywności jednostek tylko w konkursach ogłaszanych przez NCN, nie uwzględnia natomiast innych potencjalnych źródeł finansowania badań w Polsce i za granicą. Co więcej, zestawienie obejmuje także jednostki, które zajmują się głównie badaniami stosowanymi lub też, w przypadku uczelni artystycznych, nie koncentrują się na pozyskiwaniu środków na badania podstawowe. Przy interpretacji danych należy również pamiętać, że poszczególnym jednostkom przypisano wnioski składane przez osoby fizyczne, które wskazywały daną instytucję jako miejsce prowadzenia badań naukowych, realizacji stypendium bądź stażu. Należy również dodać, iż w nielicznych przypadkach informacje zawarte we wnioskach nie wskazywały jednoznacznie, z którego wydziału pochodzi dany wniosek. W takich przypadkach decyzję o przypisaniu wniosku do danej jednostki naukowej podejmowano, analizując przede wszystkim afiliacje kierownika, opiekuna naukowego projektu, jak również treść samego wniosku.

Pozycja jednostki na prezentowanej liście nie powinna być traktowana jako jednoznaczny i wystarczający wskaźnik jakości i aktywności naukowej tej jednostki.

Charakterystyka zmiennych w zestawieniach

Baza składa się z trzech zasadniczych zestawień o tej samej strukturze danych:

 1. zestawienie jednostek naukowych – wnioskodawców w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014, uporządkowanych w ramach GWO zgodnie z parametryzacją i kategoryzacją jednostek naukowych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (dane za rok 2013 r. wraz ze zaktualizowanym wykazem z 22 lipca 2014 r.);
 2. zestawienie jednostek uczelnianych, które wnioskowały o finansowanie w latach 2013-2014, w przypadku których nie udało się zidentyfikować GWO i kategorii naukowej;
 3. zestawienie innych wnioskodawców, którzy otrzymali w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 przynajmniej jeden grant, a które nie przynależą do kategorii jednostek naukowych, tj. firmy, stowarzyszenia, fundacje, muzea, szpitale itp.

W zestawieniach zawarto informacje o zatrudnieniu w jednostkach oraz ich aktywności w konkursach NCN. Aktywność grantową jednostek w ww. zestawieniach charakteryzują następujące zmienne:

 1. wnioski złożone – liczba wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014;
 2. pozyskane granty – liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014;
 3. współczynnik sukcesu – liczbowy wskaźnik sukcesu, tj. stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do składanych w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014;
 4. przyznane finansowanie – wysokość finansowania przyznanego na realizację wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014.

Zmienne dotyczące zatrudnienia:

 1. pracownicy naukowi – zmienna łącząca dane o liczbie pracowników naukowych wg następującej zasady: w pierwszej kolejności uwzględniono dane za rok 2014 r. uzyskane od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujące jednostki, które złożyły wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2015 (dane dotyczą łącznej liczby etatów w jednostkach przy uwzględnianiu również części dziesiętnych tych etatów). Brakujące dane uzupełniano na podstawie informacji pozyskanych od Ośrodka Przetwarzania Informacji z baz POLON za lata 2013 i 2014;
 2. finansowanie/pracownicy naukowi – stosunek wysokości finansowania przyznanego w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 do wartości zmiennej zatrudnienie;
 3. źródło danych (pracownicy naukowi) – w tej kolumnie jest wskazywana baza źródłowa, z której pochodzi informacja na temat liczby pracowników naukowych w danej jednostce (zgodnie z zasadą omówioną przy zmiennej pracownicy naukowi).

Autorzy: Michał Kołodziejski, Katarzyna Stec, Zbigniew Błocki