pon., 14/09/2015 - 16:30

W dniach 9-10 września 2015 r. członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny.

9 września, pierwszego dnia spotkania, oprócz posiedzeń Komisji Rady K-1, K-2, K-3 oraz posiedzenia Komisji Odwoławczej, odbyło się również posiedzenie Kapituły Nagrody NCN, która wybrała laureatów trzeciej edycji Nagrody w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu. Kapitułę Nagrody tworzy Rada i Dyrektor NCN oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody. Nazwiska laureatów zostaną podane do wiadomości publicznej podczas uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2015, która odbędzie się 7 października 2015 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

Głównym punktem wrześniowych obrad Rady było określenie warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, które zostaną ogłoszone 15 września 2015 r. Decyzją Rady Centrum na realizację projektów badawczych w tych konkursach została przeznaczona łączna kwota w wysokości 240 mln zł, z czego 180 mln zł w konkursie OPUS 10 oraz po 30 mln zł w konkursach PRELUDIUM 10 i SONATA 10. W tej edycji konkursów Narodowe Centrum Nauki będzie mogło udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Od tej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA zastosowane będą również ograniczenia w występowaniu z wnioskiem o finansowanie badań. Decyzją Rady, do oceny merytorycznej niedopuszczone będą wnioski, które złożone zostały w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem tych, które zostały odrzucone podczas oceny formalnej, zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej lub zostały niezakwalifikowane do II etapu oceny jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu czy też skierowania wniosku do niewłaściwego panelu. Rada NCN przedyskutowała raz jeszcze wszystkie postulaty i uwagi, które były zgłaszane przez środowisko naukowe w sprawie regulaminu i warunków konkursów NCN, w kontekście zmian, które Rada wprowadziła w zasadach wynagradzania członków zespołów badawczych w projektach finansowanych przez NCN. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Rada przyjęła stanowisko w sprawie finansowania doktorantów, w którym apeluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa o pilne działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej doktorantów, a w szczególności doktorantów w naukach humanistycznych.

W dalszej części obrad Rada ustaliła wysokość środków na realizację projektów badawczych w programie CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net. W tej edycji programu w konkursie Security and Privacy in Internet of Things oraz konkursie Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems, polskie zespoły badawcze otrzymają środki finansowe w łącznej kwocie 500 tys. euro na realizację prowadzonych przez nich badań.

Po przyjęciu sprawozdania komisji konkursowej z przebiegu konkursów na Koordynatorów Dyscyplin, Rada wybrała dr Martę Buchalską na Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych oraz dr Antoninę Chmurę-Skirlińską na Koordynatora Dyscyplin Nauk o Życiu. Obie Panie dołączą do zespołu Koordynatorów Dyscyplin, którzy są odpowiedzialni za organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN.

Na zakończenie Rada przyjęła stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych z międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.