wt., 13/10/2015 - 08:00

W dniach 7-8 października 2015 r. członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki spotkali się po raz kolejny.

8 października obyły się obrady plenarne Rady NCN. Jednym z kluczowych punktów obrad, było ustalenie wysokości środków finansowych na realizację projektów badawczych w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 ogłoszonych 15 czerwca 2015 r. Decyzją Rady, w tej edycji konkursów na realizację projektów badawczych zostanie przekazanych łącznie 193 mln zł, z czego 35 mln zł w konkursie MAESTRO 7, 36 mln zł w konkursie HARMONIA 7 oraz 122 mln zł w konkursie SONATA BIS 5. Oznacza to, że budżet konkursu SONATA BIS 5 został zwiększony aż o 52 mln zł. Rada NCN określiła podział tych środków pomiędzy poszczególne grupy dyscyplin uchwałą nr 86/2015.

W związku z planowanym na rok 2016 wzrostem budżetu NCN, Rada podjęła również decyzję o zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9 ogłoszonych 16 marca 2015 r. W ten sposób do naukowców starających się o finansowanie badań w tych konkursach trafi o 47,3 mln zł więcej. Budżet konkursu OPUS 9 został zwiększony o 31,8 mln zł – do 263,8 mln zł, konkursu SONATA 9 o 7,55 mln zł – do 55,95 mln zł. Zdecydowano się również na zwiększenie budżetu konkursu PRELUDIUM 9, w którym osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora otrzymają o 7,95 mln zł więcej, czyli łącznie 36,35 mln zł. Rada NCN określiła podział tych środków pomiędzy poszczególne dyscypliny uchwałą nr 85/2015.

W dalszej części posiedzenia Rada wprowadziła zmiany w warunkach i regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej. Omówiono sposób składania wniosków do NCN przez polskie zespoły naukowe uczestniczące w konkursach międzynarodowych oraz zasady obowiązujące przy konstruowaniu budżetów projektów. Zaproponowano, aby w tego typu konkursach możliwe było tworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla kierowników projektów oraz osób na stanowiskach typu post-doc, jak również przyznawanie stypendiów naukowych dla doktorantów i studentów oraz wypłacanie wynagrodzeń dodatkowych dla członków zespołów naukowych. Uzgodniono, że stawki wynagrodzeń w konkursach organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej odpowiadać będą stawkom przyjętym dla konkursu MAESTRO. Wszystkie propozycje w tym zakresie zostały określone przez Radę uchwałą nr 84/2015.

Podczas posiedzenia odbyła się również szeroka dyskusja na temat tzw. Research Integrity i zasad, które w ramach rzetelności naukowej powinny być wprowadzane przez instytucje zajmujących się finansowaniem badań. Omówiono także propozycję Zespołu Ekspertów HS6 dotyczącą tworzenia w jednostkach naukowych Komisji ds. Spraw Etyki Badań Naukowych. Uzgodniono, że wytyczne w tym zakresie zostaną w najbliższym czasie opracowane przez Radę.

Na zakończenie Rada NCN ustaliła, że na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych w trzeciej edycji konkursów organizowanych w ramach programu Infect-ERA Coordination of European funding for infectious diseases research zostanie przeznaczone 500 tys. euro. 

Podjęto również decyzję o otwarciu konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie NCN w Biuletynie Informacji Publicznej.