pt., 20/01/2017 - 10:53

Osoby rozważające złożenie wniosku w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. oraz kolejnych edycjach będą mogły zaplanować wyższe niż dotąd stypendia naukowe i wynagrodzenia dla członków zespołów badawczych. Decyzją Rady NCN wysokość stypendiów naukowych możliwych do otrzymania w ramach środków projektu badawczego przyznawanych w konkursach NCN została zwiększona do kwoty 4,5 tys. zł. Wzrosła również maksymalna kwota wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołów badawczych.

Pierwszym konkursem, w którym obowiązywać będą nowe kwoty stypendiów naukowych jest ogłoszona 15 grudnia 2016 r. ETIUDA 5. Doktoranci ubiegający się o stypendium doktorskie w ramach tego konkursu mogli dotąd otrzymać stypendium naukowe wynoszące 3 tys. złotych miesięcznie. Teraz kwota ta wzrośnie do 4,5 tys. zł miesięcznie.

W nadchodzących edycjach zmiany obejmą również konkursy SONATA, SONATA BIS, OPUS i MAESTRO. Miesięczna wartość stypendium naukowego wyniesie od 1 tys. zł do 4,5 tys. zł. Dokładna wysokość zależeć będzie od zakresu zadań, jakie kierownik projektu powierzy stypendyście do realizacji w danym projekcie badawczym.

Budżet stypendiów naukowych możliwy do sfinansowania w ramach projektu jest ustalany oddzielnie dla poszczególnych typów konkursów. Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowego ze środków NCN przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych nie może przekroczyć kwoty 4,5 tys. zł miesięcznie.

Zwiększone zostały również stawki wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołu naukowego. Zmieniono dopuszczalny poziom wynagrodzenia rocznego kierowników projektów uzyskujących zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ze środków projektu, proponując w konkursie SONATINA środki w wysokości 100 tys. zł, w konkursie SONATA 140 tys. zł, a w konkursie OPUS 150 tys. zł. W konkursie SONATA BIS kierownik projektu może otrzymać 160 tys. zł, a w konkursie MAESTRO 190 tys. zł. Zwiększono również wartość wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc z 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie oraz osób na specjalistycznym stanowisku pomocniczym z 67,5 tys. zł do 85 tys. zł rocznie.

Szczegółowe zestawienie maksymalnych kwot, które przeznaczyć można na wynagrodzenia, znajduje się w Załączniku uchwały Rady NCN nr 111/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Ustalenie wyższych kwot stypendiów naukowych i wynagrodzeń było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki na rok 2017. W październiku 2016 r. Rada NCN rozpoczęła proces opiniowania i zatwierdzania nowych regulaminów. Nowe zasady zostały przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia naukowe NCN zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych decyzją z dnia 30 listopada 2016 r. zatwierdzającą Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków NCN w konkursie ETIUDA oraz decyzją z dnia 1 grudnia 2016 r. zatwierdzającą Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN.