pt., 03/02/2017 - 08:45

2 lutego w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina. Spotkanie poświęcono roli NCN jako lidera projakościowych zmian w polskiej nauce oraz ważnego uczestnika społecznej debaty poprzedzającej wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Premier Jarosław Gowin podkreślił, że NCN jest jedną z najważniejszych instytucji działających na rzecz jakości w nauce. Zwrócił również uwagę, że aby dogonić standardy obowiązujące na gruncie światowym, polska nauka potrzebuje zmian na dużą skalę. - Wchodzimy w kluczowy etap prac nad nową ustawą. Debatujemy o najtrudniejszych, najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych sprawach – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Liczę na to, że Narodowe Centrum Nauki weźmie udział w tych dyskusjach w imię doskonałości naukowej jako nadrzędnego kryterium przyświecającego zmianom w polskiej nauce.

Prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN, zwrócił uwagę na trzy priorytetowe obszary przyświecające pracom Rady. Wymienił wśród nich udoskonalanie systemu grantowego poprzez uproszczenie procedur zarówno na etapie oceny wniosków, jak i rozliczania projektów badawczych, budowanie otwartej nauki przez rozwój różnych form współpracy zagranicznej oraz tworzenie w Polsce tzw. centrów doskonałości, a także ewaluację wpływu działalności Centrum na rozwój polskiej nauki w zakresie badań podstawowych. Członkowie Rady oraz dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki, w dyskusji nad najważniejszymi kierunkami zmian poruszali postulaty znane z debat programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki. Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę umiędzynarodowienia, mobilności kadry naukowej oraz stworzenia lepszych warunków rozwoju dla osób rozpoczynających karierę.

Członkowie Rady NCN, dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas posiedzenia Rady NCN w siedzibie Centrum.