czw., 10/03/2016 - 13:10

W dniach 2-3 marca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Kluczowym punktem obrad plenarnych było określenie przez Radę warunków przeprowadzania jedenastej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA. Rada określiła również warunki i regulamin przyznawania środków na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w drugiej edycji konkursu POLONEZ, współfinansowanego z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. Konkursy OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz konkurs POLONEZ 2, zostaną ogłoszone 15 marca 2016 r.

Decyzją Rady NCN w najbliższych konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 polscy naukowcy otrzymają łącznie 280 mln zł. Na realizację projektów badawczych w konkursie OPUS 11 zostało przeznaczonych 200 mln zł, na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w konkursie SONATA 11 przeznaczono 50 mln zł, a najmłodsi naukowcy kierujący projektami naukowymi w ramach konkursu PRELUDIUM 11 będą mogli liczyć na finansowanie w wysokości 30 mln zł. Biorąc pod uwagę nabór wniosków w pierwszym konkursie POLONEZ oraz przebieg I etapu oceny wniosków, Rada zdecydowała, że nakład na drugą edycję konkursu wyniesie 20 mln zł.

Przyjmując zasady przeprowadzania konkursów, których ogłoszenie planowane jest na 15 marca 2016 r. Rada przyjęła, że w tej edycji konkursu OPUS i SONATA maksymalna wysokość kosztów pośrednich możliwych do uzyskania w ramach realizacji projektu to 30 % wysokości kosztów bezpośrednich. Utrzymano jednocześnie zasadę, że maksymalna wysokość tych kosztów w konkursie PRELUDIUM może wynieść 20 % kosztów bezpośrednich przy założeniu, że wartość przewidzianej do zakupu aparatury naukowo-badawczej nie przekracza 30 % wnioskowanych środków na realizację projektu. Ustalając warunki finansowania przez NCN wynagrodzeń etatowych kierownika projektu, Rada zdecydowała się uzupełnić obowiązujące dotychczas zasady. Możliwość otrzymywania przez kierownika projektu wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dla osób niemających zatrudnienia lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, została rozszerzona również o osoby, które będą realizowały projekt badawczy w innej jednostce naukowej niż ta, w której są zatrudnieni. Uzgodniono, że wnioskodawca może zaplanować zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu pod warunkiem, że w przypadku otrzymania finansowania kierownik przedstawi dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z jego dotychczasowym pracodawcą, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu. Rada zdecydowała również, że jednostka naukowa będzie mieć możliwość otrzymania dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z obniżeniem o połowę pensum dydaktycznego kierownika realizującego projekt w ramach konkursu SONATA. Obniżenie pensum dotyczyć będzie wyłącznie kierowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Określając warunki przeprowadzania drugiej edycji konkursu POLONEZ, Rada zwróciła uwagę, że celem konkursu jest rozwój kariery laureatów tego konkursu dzięki wsparciu ich międzynarodowej mobilności i realizacji ambitnych projektów badawczych w uznanych polskich ośrodkach naukowych. W związku z tym, podmiot, który będzie miejscem realizacji stażu badawczego, oprócz zatrudnienia laureata konkursu, zapewnienia warunków do prowadzenia przez niego badań oraz zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej realizacji stażu, będzie zobowiązany do wskazania partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie stażysty, ułatwienie nawiązania kontaktów tej osoby z lokalnym środowiskiem naukowym, a także zorganizowania dla niej co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie w wybranej jednostce w Polsce lub za granicą.

W dalszej części obrad Rada przyjęła Kodeks rzetelności prowadzenia badań naukowych i aplikowania o fundusze na badania, który wprowadza podstawowe zasady dotyczące rzetelności badań naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Uzgodniono, że każdy wnioskodawca starający się o fundusze na realizację badań ze środków NCN będzie zobowiązany do przestrzegania ujętych w kodeksie zasad.

Rada, mając na uwadze potrzebę zapewnienia badaniom finansowanym przez NCN wysokich standardów etycznych, przyjęła również zalecenia dotyczące powoływania w jednostkach naukowych oraz innych podmiotach aplikujących o granty NCN, komisji do spraw etyki badań naukowych, które mogłyby wydawać opinie dotyczące badań naukowych w szczególności tych prowadzonych z udziałem ludzi.

Posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN odbyło się 2 marca 2016 r.