pt., 18/11/2016 - 11:29

W dniach 9-10 listopada 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia miało miejsce posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz posiedzenia głównych Komisji Rady K-1, K-2, K-3.

Na wstępie obrad plenarnych członkowie Rady przyjęli informację kwartalną o wykonanych zadaniach i wydatkowanych na ten cel środkach w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 r. przedstawioną przez Dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego. Uchwałą nr 99/2016 Rada pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego NCN na rok 2017 rekomendując jego przyjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z koniecznością oszacowania wolnych środków w budżecie Centrum, które nie zostaną wydatkowane do końca 2016 r., Rada pozytywnie zaopiniowała również zmianę planu finansowego NCN na rok 2016.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady kontynuowali dyskusję nad warunkami przeprowadzania konkursu SONATINA 1 na projekty badawcze realizowane przez osoby do 3 lat po doktoracie, konkursu ETIUDA 5 na stypendia doktorskie oraz konkursu UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, których ogłoszenie planowane jest na 15 grudnia 2016 r. Poinformowano, że decyzją Dyrektora Centrum, począwszy od najbliższej edycji konkursów, wnioski będą składane wyłącznie elektronicznie. Oznacza to, że NCN nie będzie wymagać przesyłania podpisanych przez wnioskodawcę wniosków wydrukowanych z systemu OSF wraz z załącznikami. Aby ułatwić procedurę składania wniosków wszystkie niezbędne załączniki będzie można dołączyć w postaci skanów dokumentów, a warunkiem złożenia wniosku będzie dołączenie w systemie OSF podpisanego elektronicznie dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku lub skanu tego dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny. W związku z tym, wszystkie formularze dostępne w OSF zostaną dostosowane do zaproponowanej modyfikacji w procedurze składania wniosków w konkursach NCN.

Nawiązując do dyskusji z ostatniego posiedzenia Rady, dotyczących stypendiów naukowych w grantach NCN, poinformowano o przyjęciu przez Radę uchwałą nr 96/2016 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, który zakłada m.in. zwiększenie do 4,5 tys. zł wysokości stypendium naukowego możliwego do przyznania w ramach grantów NCN. Mając to na uwadze, Rada zaproponowała zwiększenie obowiązujących dotychczas stawek wynagrodzeń etatowych i wynagrodzeń dodatkowych przewidzianych ze środków projektu dla osób będących członkami zespołu naukowego. Ostateczne decyzje w sprawie wysokości środków finansowych przewidzianych w  grantach NCN na zatrudnienie etatowe kierownika projektu, osób na stanowiskach typu post-doc czy też osób na stanowiskach pomocniczych, jak również stawek budżetów wynagrodzeń dodatkowych na wynagrodzenia dla wykonawców, zostaną podjęte przez Radę na kolejnym posiedzeniu. Z uwagi na wzrost budżetu NCN w 2017 r., członkowie Rady zaproponowali zwiększenie do 40 % maksymalnej wysokości kosztów pośrednich dla jednostki, w której realizowany będzie finansowany projekt badawczy.

Po kilkumiesięcznej dyskusji dotyczącej konkursu na tzw. „małe granty”, Rada zakończyła prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej i uchwałą nr 104/2016 przyjęła warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie m.in. badań wstępnych, różnego rodzaju kwerend, staży naukowych, konsultacji, wyjazdów badawczych czy wyjazdów konferencyjnych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią nabór wniosków w konkursie MINIATURA będzie prowadzony w sposób ciągły, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. Omawiając przyjęte przez Radę warunki i regulamin konkursu UWERTURA 1 poinformowano, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych przekazała listę 726 laureatów konkursów ERC, którzy wyrazili chęć przyjęcia na staż naukowców z Belgii, Czech, Estonii, Polski i Węgier, wybranych w krajowych konkursach na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees. Pierwsza edycja konkursu UWERTURA będzie ogłoszona 15 grudnia 2016 r., z naborem wniosków do 15 marca 2017 r.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady wybrali Zespoły Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą do ponownego rozpatrzenia, oraz zaakceptowali wniosek w sprawie poszerzenie deskryptorów w panelu ST8 o zagadnienie związane z akustyką architektoniczną w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN.