śr., 22/03/2017 - 14:17

Przypominamy, że okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu bez konieczności zawierania aneksu do umowy o realizację i finansowanie projektu, a jedynie za zgodą jednostki.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że dokonane przedłużenie jest skuteczne jedynie w przypadku dopełnienia warunków określonych w umowie tj. dostarczenia wspomnianej zgody (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do Centrum nie później niż miesiąc przed zakończeniem pierwotnego okresu realizacji projektu. Za datę ww. dostarczenia uznaje się datę wpływu pisma do Centrum. W przypadku niedochowania wspomnianego terminu kierownik projektu i jednostka tracą możliwość przedłużenia okresu realizacji projektu w określonym powyżej trybie.