Ważny komunikat dotyczący przedłużania okresu realizacji projektu za zgodą jednostki


środa, 22 marca 2017

Przypominamy, że okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu bez konieczności zawierania aneksu do umowy o realizację i finansowanie projektu, a jedynie za zgodą jednostki.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że dokonane przedłużenie jest skuteczne jedynie w przypadku dopełnienia warunków określonych w umowie tj. dostarczenia wspomnianej zgody (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do Centrum nie później niż miesiąc przed zakończeniem pierwotnego okresu realizacji projektu. Za datę ww. dostarczenia uznaje się datę wpływu pisma do Centrum. W przypadku niedochowania wspomnianego terminu kierownik projektu i jednostka tracą możliwość przedłużenia okresu realizacji projektu w określonym powyżej trybie.