śr., 12/07/2017 - 10:43

W dniach 5-6 lipca członkowie Rady NCN spotkali się po raz ósmy w 2017 roku. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia: Komisji Odwoławczej, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Komisji ds. Regulaminów i Procedur oraz Komisji Głównych Rady NCN: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) i Nauk o Życiu (K-3). Następnego dnia, 6 lipca br., miały miejsce obrady plenarne Rady NCN, w których udział wzięli zaproszeni goście z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. Anna Rogut Przewodnicząca Rady NCBiR oraz prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat zastępca Dyrektora NCBiR.

Posiedzenie plenarne Rady NCN rozpoczęło się od oceny merytorycznej wykonania zadań realizowanych w 2016 r. przez Dyrektora NCN i jego zastępcę. Członkowie Rady, biorąc pod uwagę decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NCN za rok 2016, uchwałą nr 65/2017 i uchwałą nr 66/2017 pozytywnie ocenili realizację zadań w minionym roku przez dyrekcję Centrum.

W dyskusji dotyczącej współpracy Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która odbyła się z udziałem prof. Anny Rogut Przewodniczącej Rady NCBiR oraz prof. Aleksandra Nawrata Zastępcy Dyrektora NCBiR, zwrócono uwagę na konieczność poszerzenia istniejącej współpracy o nowe inicjatywy. Pozytywnie oceniono przebieg dotychczasowego, wspólnego programu TANGO na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Przedstawiono wstępną propozycję modyfikacji tego konkursu przygotowaną przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli Rady i biura obu agencji, a polegającą na wprowadzeniu rozwiązania systemowego pozwalającego na zwiększenie liczby potencjalnych wnioskodawców, poprzez umożliwienie występowania w sposób ciągły do NCBiR o środki na komercjalizację wyników badań  uzyskanych w trakcie realizacji projektów finansowanych przez NCN lub niedługo po ich zakończeniu. Dalsze szczegóły z tym zakresie będą opracowywane przez zespół NCN-NCBiR, który w najbliższych miesiącach przygotuje odpowiednią propozycję zmian warunków przeprowadzenia kolejnej edycji konkursu TANGO, planowanego do ogłoszenia 15 grudnia br. Ponadto zgodzono się na podjęcie prac nad przygotowaniem wspólnego konkursu na projekt celowy wynikający ze strategii zrównoważonego rozwoju Polski oraz wyrażono gotowość do współpracy obu agencji z MIT (Massachusetts Institute of Technology).

W dalszej części obrad, Rada wybrała Zespoły Ekspertów do oceny wniosków złożonych w trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM, ogłoszonych 15 marca 2017 r. Decyzją Rady w ocenie wniosków złożonych w tych konkursach zaangażowanych będzie łącznie 30 Zespołów Ekspertów. Pierwsze zespoły rozpoczną pracę już końcem sierpnia br. Członkowie Rady, mając na uwadze liczbę złożonych wniosków ustalili również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w tych konkursach. Decyzją Rady, nakład finansowy konkursu OPUS 13 został zwiększony o 150 mln zł, co oznacza, że  na realizację projektów badawczych w tej edycji konkursu OPUS zostanie przeznaczonych łącznie 400 mln zł, z czego 67 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 160 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz 173 mln zł w naukach o życiu. Rada zdecydowała się również na zwiększenie o 10 mln zł budżetu konkursu PRELUDIUM 13. W wyniku tej decyzji, na realizację projektów badawczych prowadzonych przez badaczy bez stopnia naukowego doktora zostało przeznaczonych łącznie 40 mln zł, z czego 10,5 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 13,7 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz 15,8 mln zł w naukach o życiu. Szczegółowy podział środków finansowych w ramach poszczególnych paneli NCN w konkursach OPUS 13, PRELUDIUM 13 został ustalony uchwałą Rady NCN nr 70/2017.

W dalszej części spotkania członkowie Rady przyjęli kierunkowe decyzje dotyczące warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze, planowanym do przeprowadzenia przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT). Uzgodniono, że polskie zespoły, które będą realizować projekty badawcze w ramach tego konkursu będą mogły uwzględnić w kosztorysach projektów, środki finansowe na zatrudnienie kierownika z wynagrodzeniem nieprzekraczającym 190 tys. zł rocznie oraz środki na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc. W przypadku zespołów utworzonych w ramach konsorcjów naukowych i innych podmiotów złożonych przewidziano wzrost budżetu wynagrodzeń dodatkowych, w ramach którego istnieje możliwość zaplanowania dodatkowego wynagradzania dla osób zaangażowanych w realizację projektu w zależności od potrzeb kierownika i zakresu zadań do wykonania przez zespół badawczy. Rada ustaliła, że ze środków projektu, jakie polski zespół badawczy otrzyma w konkursie DAINA, nie będą mogły być finansowane koszty związane z wizytami i konsultacjami współpracowników z partnerskich instytucji litewskich. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu DAINA zostaną przyjęte przez Radę podczas wrześniowego posiedzenia, natomiast ogłoszenie konkursu nastąpi 15 września 2017 r.

Nawiązując do podpisanego 4 lipca 2017 r. porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki i Towarzystwa Maxa Plancka dotyczącego utworzenia w Polsce centrów doskonałości naukowej, Rada dyskutowała nad zakresem dalszych prac związanych z uruchomieniem międzynarodowego programu DIOSCURI, który umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenia badań na najwyższym, światowym poziomie w polskich instytucjach naukowych. Członkowie Rady zaakceptowali koncepcję warunków konkursu oraz propozycję przeprowadzenia przez NCN akcji informacyjnej w celu znalezienia w Polsce instytucji gotowych do utworzenia centrów doskonałości naukowej Dioscuri. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem konkursu DIOSCURI, co ułatwi naukowcom zainteresowanym prowadzeniem centrum doskonałości naukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.

Rada zapoznała się ze wstępnymi opiniami dotyczącymi przebiegu pierwszej edycji konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe, którego nabór wniosków rozpoczął się 4 maja br. Zwrócono uwagę na bardzo duże problemy z terminowym wdrożeniem zmian w systemie OSF, niezbędnych do prowadzenia konkursu. Rada kontynuowała również dyskusję dotyczącą konkursu PRELUDIUM. Omówiono propozycję zmian w zasadach oceny wniosków, propozycję zmian w regulacjach dotyczących konstruowania kosztorysów projektów badawczych, czy też  propozycję modyfikacji zakresu danych wymaganych we wniosku. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą podjęte przez Radę podczas kolejnego posiedzenia, po wnikliwej analizie przebiegu dotychczasowych edycji tego konkursu.

Na wniosek Dyrektora NCN, Rada przyjęła uchwałę nr 72/2017 w sprawie otwarcia konkursu na dwa stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk o życiu. Termin przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów zainteresowanych pracą na tym stanowisku  został ustalony do dnia 15 września 2017 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu zostały opublikowanie na stronie internetowej NCN w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na zakończenie, Rada oceniała raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN oraz zaopiniowała raporty końcowe projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.