śr., 20/09/2017 - 15:07

W związku z zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi ograniczeń w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 1 informujemy, że - zgodnie ze stanowiskiem Rady Narodowego Centrum Nauki - § 13 uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe należy interpretować następująco: w konkursie MINIATURA 1 może zostać rozpatrzony wyłącznie jeden wniosek, w którym dana osoba została wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe. To oznacza, że osoba realizująca działanie nie może wystąpić w tej roli ani we wniosku złożonym powtórnie, ani w żadnym innym wniosku złożonym do konkursu MINIATURA 1.

Wyjątek od powyższej zasady został sformułowany w § 11 przywołanej uchwały i obejmuje te sytuacje, w których wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej albo nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu negatywnej oceny kosztorysu na etapie oceny merytorycznej. Takie wnioski mogą zostać złożone ponownie dopiero po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.