pt., 20/10/2017 - 11:59

W dniach 11-12 października 2017 r. Rada NCN spotkała się po raz dziesiąty w bieżącym roku. Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN, komisji ds. regulaminów i procedur, komisji ds. efektów działalności NCN oraz posiedzenia komisji głównych Rady K-1, K-2, K-3. Tego samego dnia komisja konkursowa ds. konkursów na koordynatorów dyscyplin przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko koordynatorów dyscyplin nauk o życiu. Posiedzenie plenarne Rady odbyło się następnego dnia, tj. 12 października 2017 r.

Na wstępie obrad plenarnych, członkowie Rady uchwałą nr 85/2017 pozytywnie zaopiniowali zmianę planu finansowego NCN w układzie zdaniowym na rok 2017 oraz na dwa kolejne lata. Zatwierdzone zmiany pozwolą na bieżącą wypłatę środków finansowych w ramach dotacji celowej na realizację zadań Centrum.

Biorąc pod uwagę przebieg oceny formalnej i analizę złożonych wniosków, Rada uchwałą nr 86/2017 ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursów SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, ogłoszonych 14 czerwca 2017 r. Decyzją Rady w tej edycji  konkursów na realizację projektów badawczych zostanie przekazanych łącznie 330 mln zł, z czego po 40 mln zł w konkursach MAESTRO 9 i HARMONIA 9, 100 mln zł w konkursie SONATA 13 i 150 mln zł w konkursie SONATA BIS 7. Oznacza to, że nakład konkursów SONATA 13 i SONATA BIS 7 został zwiększony o 30 mln zł. Członkowie Rady wybrali również przewodniczących Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w tych konkursach, w których zaangażowanych będzie łącznie 12 Zespołów Ekspertów. Pierwsze spotkanie panelowe odbędzie się już w połowie listopada br.

W dalszej części posiedzenia dużo uwagi poświecono omówieniu propozycji warunków przeprowadzania konkursów SONATINA 2, UWERTURA 2 i ETIUDA 6. Szczegółowe zapisy w dokumentacji konkursowej zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Rady.

Kontynuując dyskusję na temat przebiegu pierwszej edycji konkursu MINIATURA i biorąc pod uwagę analizę wniosków złożonych i finansowanych przez NCN, Rada uchwałą nr 87/2017 podjęła decyzję o zwiększeniu o 10 mln zł nakładu finansowego konkursu MINIATURA 1, w wyniku czego ostateczny budżet tego konkursu wyniesie 30 mln zł. Rada uchwałą nr 94/2017 poszerzyła również składy Zespołów Ekspertów wybranych do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 1, co pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie procesu oceny według przyjętych zasad konkursu. W dalszej części dyskusji omówiono propozycje zmian w warunkach i regulaminie przeprowadzenia kolejnej edycji tego konkursu, których szczegółowe zapisy zostaną przedyskutowane podczas listopadowego posiedzenia Rady.

Członkowie Rady zapoznali się z propozycją warunków i regulaminu konkursu DIOSCURI na utworzenie w Polsce centrów doskonałości naukowej. Zainteresowanie konkursem jest bardzo duże i wstępnie ok. 50 polskich instytucji naukowych zadeklarowało gotowość utworzenia Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury. Konkurs DIOSCURI zostanie ogłoszony końcem października br.

Odnośnie konkursu TANGO 3, Rada przyjęła założenia modyfikacji jego formuły, które zostały przedyskutowane podczas poprzednich posiedzeń Rady. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, nabór do trzeciej edycji konkursu TANGO będzie prowadzony w sposób ciągły za pośrednictwem systemu OSF w edycjach rocznych. Uzgodniono, że konkurs TANGO 3 adresowany będzie do laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki będących w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN, którzy są zainteresowani wykorzystaniem osiągniętych wyników w sposób praktyczny i komercyjny poprzez kontynuację finansowania badań przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ustalono, że w ramach konkursu TANGO 3, zakres finansowania mógłby obejmować fazę rozpoznania potencjału komercjalizacyjnego proponowanych badań, a środki finansowe mogłyby być przeznaczone na działania służące pozyskiwaniu partnerów czy też inwestorów komercyjnych. Okres realizacji projektów TANGO nie będzie mógł przekraczać 12 miesięcy, a maksymalna wysokość finansowania nie będzie mogła być wyższa niż 200 tys. zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej, natomiast szczegółowa informacja o konkursie TANGO 3 zostanie ogłoszona pod koniec 2017 r.

W związku z uczestnictwem NCN w konkursach przeprowadzanych przez konsorcjum Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistence (JPI AMR), instytucji finansujących badania naukowe w obszarze oporności na antybiotyki, Rada uchwałą nr 89/2017 zdecydowała się na zwiększenie o 13 500 Euro wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe w konkursie ogłoszonym w 2017 r.  W wyniku tej decyzji na finasowanie polskiej części badań w konkursie Comparison of prevention, control and intervention strategies to prevent development, transmission and infection caused by AMR through multidisciplinary studies including One Health approach zostanie przeznaczonych łącznie 513 500 Euro. Dodatkowo, uchwałą  nr 90/2017 przeznaczyła 500 000 Euro na kolejny konkurs Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools planowany do ogłoszenia w 2018 r. przez konsorcjum JPI AMR. Środki te zostaną skierowane na finansowanie wyłonionych w konkursie projektów badawczych realizowanych przez polskie zespoły naukowe.

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN, przedstawionego przez Komisję konkursową ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin, Rada uchwałą nr 88/2017  wybrała dr Małgorzatę Hasiec i dra Jerzego Frączka na Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk o życiu.

Członkowie Rady dyskutowali projekt ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustalono, że propozycje zmian i postulaty do projektu ustawy zgłaszane przez członków Rady zostaną dołączone do uwag przygotowywanych przez Biuro NCN i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyznaczonym terminie (do 19 października br.). Propozycje zmian i postulaty NCN dotyczą głównie, choć nie wyłącznie, przepisów bezpośrednio lub pośrednio oddziałujących na działalność NCN i rozwój badań naukowych w Polsce.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady ocenili raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN oraz wyrazili opinię na temat projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.