śr., 15/11/2017 - 10:56

W dniach 8-9 listopada 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia miało miejsce posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN, posiedzenie Komisji ds. regulaminów i procedur oraz posiedzenia głównych Komisji Rady K-1, K-2, K-3. Członkowie Komisji ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin tego dnia również przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Koordynatora Dyscyplin NCN.

Na wstępie obrad plenarnych w dniu 9 listopada, Rada przyjęła informację kwartalną o wykonanych zadaniach i wydatkowanych na ten cel środkach w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r.  przedstawioną przez zastępcę dyrektora NCN dra Tomasza Bzukałę. Uchwałą nr 100/2017 Rada pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego NCN na rok 2018 rekomendując jego przyjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z koniecznością oszacowania wolnych środków w budżecie Centrum, które nie zostaną wydatkowane do końca 2017 r., Rada uchwałą nr 101/2017 pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego NCN na rok 2017.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady kontynuowali dyskusję nad warunkami przeprowadzania konkursu SONATINA 2 na projekty badawcze realizowane przez osoby do 3 lat po doktoracie, konkursu ETIUDA 6 na stypendia doktorskie oraz konkursu UWERTURA 2 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, których ogłoszenie planowane jest na 15 grudnia 2017 r. Szczegółowe warunki tych konkursów zostaną przyjęte przez Radę podczas kolejnego posiedzenia.

Analizując przebieg konkursu MINIATURA 1, ze względu na liczbę złożonych wniosków, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe, Rada uchwałą nr 102/2017 wstrzymała nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1. Oznacza to, że wnioski założone w systemie OSF będzie można wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z pierwszą edycją konkursu MINIATURA, członkowie Rady dyskutowali nad warunkami przeprowadzania kolejnej edycji tego konkursu.

W dalszej części obrad członkowie Rady uchwałą nr 106/2017 ustalili wysokość środków finansowych w kwocie 500 tys. euro przeznaczonych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe w pilotażowym konkursie JPI Urban Europe pt. „Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation & Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas”. Sieć JPI UE to zrzeszenie instytucji finansujących badania naukowe z zakresu rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Nowy konkurs zostanie oficjalnie otwarty w styczniu 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień przyszłego roku. Biorąc pod uwagę informację dotyczącą szans  polskich naukowców w konkursie organizowanym przez konsorcjum QuantERA w zakresie technologii kwantowych, Rada uchwałą nr 107/2017 podjęła decyzję o zwiększeniu o blisko 150 tys. euro wysokości środków finansowych w tym konkursie. W wyniku tej decyzji na realizację polskich projektów badawczych w ramach programu QuantERA zostanie przekazanych łącznie ok. 1 641 791 euro, z czego część środków stanowi możliwe do uzyskania finansowanie z Komisji Europejskiej.

Rada przyjęła sprawozdanie z przebiegu konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN i uchwałą nr 104/2017 wybrała dr Katarzynę Jarecką-Stępień na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Na zakończenie członkowie Rady uchwałą nr 105/2017 zaopiniowali raporty końcowe z wykonania projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.