pt., 22/03/2019 - 15:53

W dniach 13-14 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia spotkały się komisje Rady NCN: Odwoławcza, ds. Regulaminów i Procedur oraz Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Nauk o Życiu (K3).  Drugiego dnia odbyło się posiedzenie plenarne z udziałem członków Rady i kierownictwa NCN.

W pierwszej części posiedzenia Rada uchwałą nr 20/2019 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Centrum za poprzedni rok oraz uchwałą nr 21/2019 zatwierdziła sprawozdanie z działalności NCN za rok 2018 obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych zadań i oceną ich wpływu na rozwój nauki. Wszystkie zaopiniowane przez Radę dokumenty zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym punktem obrad plenarnych było określenie przez Radę warunków przeprowadzania siedemnastej już edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych w tych konkursach zostanie przekazanych łącznie 330 mln zł, z czego 300 mln zł w konkursie OPUS 17 oraz 30 mln zł w konkursie PRELUDIUM 17. Rada ustaliła, że kierownikiem projektu badawczego w konkursie OPUS może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W celu ujednolicenia zasad przedstawiania informacji we wnioskach Rada ustaliła, że  w konkursach OPUS i PRELUDIUM okres, z którego kierownik projektu przedstawia dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – jednakowo dla grup nauk HS, ST oraz NZ. Wzorem ERC Rada NCN podjęła decyzję, że okres ten może być przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych związanych z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM zostały określone przez Radę uchwałą nr 26/2019, uchwałą nr 27/2019 oraz uchwałą nr 29/2019.

W związku z reformą nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzającą m.in. nowy model  kształcenia doktorantów, Rada wprowadziła zmiany w obowiązujących regulacjach w tym zakresie. W ramach kosztów bezpośrednich w projekcie badawczym został wydzielony budżet środków finansowych przewidziany wyłączne dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację zadań w projekcie. Ta grupa wykonawców może być finansowana w formie wynagrodzeń na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, stypendiów naukowych NCN oraz stypendiów doktoranckich wypłacanych na zasadach określonych w ustawie 2.0. Rada ustaliła, że łączna kwota wynagrodzeń oraz stypendiów otrzymywanych ze środków projektów finansowanych przez NCN z przeznaczeniem dla danego doktoranta czy studenta nie może przekroczyć 5 tys. zł miesięcznie. Do tego ograniczenia nie będzie się wliczać wynagrodzenie kierownika projektu finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM oraz stypendium doktorskie przyznane ramach konkursu ETIUDA. Rada podjęła decyzje o zwiększeniu do 5 tys. zł kwoty stypendium naukowego NCN oraz o rozszerzeniu możliwości finansowania w ramach tego stypendium również studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Oznacza to, że stypendium naukowe NCN może być przyznane  studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych na polskich uczelniach oraz doktorantom na studiach doktoranckich lub w szkołach doktorskich. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN zostały określone przez Radę uchwałą nr 25/2019.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady uchwałą nr 32/2019 określili warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, organizowanego wspólnie z austriacką agencją finansującą badania  naukowe Austrian Science Found (FWF). Konkurs przeprowadzany będzie w trybie ciągłym,  zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) określoną przez Radę uchwałą nr 31/2019.  Decyzją Rady, polskie zespoły badawcze, które będą realizować projekt wspólnie z partnerskim zespołem austriackim mogą liczyć na finansowanie w tym konkursie w łącznej kwocie 5,5 mln zł.

Rada uchwałą nr 33/2019 określiła również warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. W oparciu o przyjęte regulacje, Centrum we współpracy z siecią M-Era ogłosi konkurs M-ERA.NET na międzynarodowe projekt badawcze  dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Na zakończenie posiedzenia, uchwałą nr 23/2019 członkowie Rady pozytywnie ocenili wykonanie zadań realizowanych w 2018 roku przez koordynatorów dyscyplin NCN. Uchwałą nr 34/2019 Rada dokonała oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.