pt., 11/05/2018 - 11:08

Zakończyła się szósta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Tym razem pracownicy Centrum zawitali do Gdańska, gdzie 9 i 10 maja poprowadzili szereg spotkań i warsztatów. Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Gdańska, a współorganizatorami Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Wszystkie spotkania odbyły się w pięknym Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Tegoroczne Dni NCN zostały zainaugurowane spotkaniem pt. Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty. Zaproszonych gości powitał rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, który wyraził przekonanie, że Dni NCN przysłużą się naukowcom z całego regionu.

– Dzięki środkom pozyskiwanym w ramach grantów NCN realizowane są bardzo ciekawe programy badawcze, których efektem są oryginalne rozwiązania metodyczne oraz unikatowe odkrycia dotyczące zjawisk i faktów ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki. Efekty tych badań publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych, co przyczynia się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów i macierzystych jednostek naukowych – powiedział rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. – Mam nadzieję, że rozmowy i dyskusje przeprowadzone w trakcie tego dwudniowego spotkania przyczynią się do lepszego porozumienia pomiędzy autorami wniosków i ich macierzystymi instytucjami a grantodawcą, czyli Narodowym Centrum Nauki.

Przemówienie wygłosił również podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. Minister podkreślił, jak duże znaczenie ma działalność Narodowego Centrum Nauki, gdyż bez wspierania badań podstawowych nie może być mowy o rozwoju innowacyjności. Głos zabrali także przedstawiciele współorganizatorów wydarzenia: rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztof Bielawski. Natomiast dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Zbigniew Błocki, wspomniał o tym, jak ważne jest umiędzynarodowienie polskiej nauki i umożliwienie polskim naukowcom funkcjonowania w globalnym kontekście.

Stawiamy przede wszystkim na jakość uprawianej nauki, do której niezbędna jest konkurencyjność, transparentność, otwarcie na zagraniczną ocenę ekspercką oraz na współpracę międzynarodową, i to staramy się konsekwentnie w naszej ofercie grantowej wdrażać w życie – zaznaczył prof. Błocki.

W trakcie podzielonego na dwie sesje tematyczne spotkania rozmawiano na temat strategicznych założeń i celów systemu grantowego w Polsce oraz wyzwań stojących przed Narodowym Centrum Nauki, a także efektów dotychczasowej działalności Centrum. W dyskusjach panelowych wzięli udział naukowcy z trójmiejskich uczelni, którzy kierują finansowanymi przez NCN projektami. Wspólnie zastanawiali się nad tym, jak umożliwić polskim naukowcom dokonywanie przełomowych odkryć, jaka jest i jaka powinna być w tym zakresie rola NCN.

Narodowe Centrum Nauki jest organizacją, która daje naukowcom duże możliwości. Jest to jedyna instytucja, która została stworzona przez naukowców i jest prowadzona przez naukowców dla naukowców – zwrócił uwagę przewodniczący Rady NCN, prof. Janusz Janeczek.

W drugiej części spotkania poświęconej dążeniu do doskonałości naukowej troje laureatów konkursów NCN zaprezentowało swoje projekty badawcze. Prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN opowiedział o dojrzewaniu ekosystemu morskiego Arktyki. Prof. Ewa Ziemann z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku omówiła czynniki wspomagające i ograniczające zmiany adaptacyjne indukowane wysiłkiem fizycznym, natomiast o pieniądzu we wczesnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej opowiedział prof. Ireneusz Milewski z Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasie Dni Narodowego Centrum Nauki pomorscy badacze mogli zapoznać się z zasadami sporządzania poprawnego formalnie i skutecznego wniosku do NCN a pracownicy administracyjni jednostek naukowych posłuchać o zagadnieniach związanych z obsługą projektu badawczego na kolejnych etapach jego realizacji, a także dowiedzieć się na czym polega kontrola realizacji projektu przeprowadzana przez pracowników Centrum. Zainteresowaniem cieszyły się również spotkania poświęcone możliwościom finansowania badań naukowych ze środków zagranicznych. Przedstawiono programy i konkursy, które będą finansowane w obszarze „Badania” w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. NCN jest operatorem tych środków. Podczas spotkania współorganizowanego z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przedstawiciele NCN, ERC oraz KPK PB UE rozmawiali o tym, jak wspierać polskich naukowców w ubieganiu się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. O swoich doświadczeniach mówił dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej, laureat ERC Starting Grant.


Konferencja prasowa, za stołem prezydialnym siedzą od lewej: rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała (z mikrofonem), rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek oraz dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych - ogólny widok na uczestników Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych - ogólny widok na uczestników Posiedzenie Rady NCN z udziałem zaproszonych gości. Uczestnicy spotkania siedzą wokół ustawionych w podkowę stołów. Pracownica Narodowego Centrum Nauki przemawia do uczestników warsztatów dla wnioskodawców, siedzących w ławkach. Dwie pracownice Narodowego Centrum Nauki siedzą naprzeciw uczestników warsztatów dla wnioskodawców. Uczestnicy warsztatów czytają materiały warsztatowe. Pracownica Narodowego Centrum Nauki przemawia do uczestników spotkania na temat funduszy EOG i funduszy norweskich Uczestnicy spotkania poświęconego grantom ERC oglądają film szkoleniowy Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik przemawia podczas konferencji prasowej. Po jego bokach zasiadają rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Rady NCNKonferencja prasowa, od lewej rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek (z mikrofonem)Konferencja prasowa, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała Spotkanie otwierające. Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty. Na ustawionych w auli krzesłach siedzą uczestnicy spotkania. Podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Sebastian Skuza przemawia podczas spotkania otwierającego Dni NCN. W tle znajduje się czerwony baner z napisem Gramy dla polskiej nauki Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała przemawia podczas spotkania otwierającego Dni NCNProrektor ds. organizacji Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Cieśliński przemawia podczas spotkania otwierającego Dni NCNProrektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztof Bielawski przemawia podczas spotkania otwierającego Dni NCN Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki przemawia podczas spotkania otwierającego Dni NCN Sesja dyskusyjna podczas spotkania otwierającego, od lewej siedzą: prowadzący dyskusję prof. Janusz Janeczek, prof. Krzysztof Narkiewicz (GUM), prof. Jacek Tejchman-Konarzewski (PG), prof. Maciej Bagiński (PG), prof. Grzegorz Węgrzyn (UG)Sesja dyskusyjna podczas spotkania otwierającego Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych Prof. Jan Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN prezentuje tematykę swoich badań podczas spotkania otwierającegoDr hab. Ewa Ziemann z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku prezentuje tematykę swoich badań podczas spotkania otwierającegoDr hab. Ireneusz Milewski z Uniwersytetu Gdańskiego prezentuje tematykę swoich badań podczas spotkania otwierającego Sesja dyskusyjna podczas spotkania otwierającego, od lewej siedzą: prowadzący dyskusję prof. Zbigniew Błocki, prof. Piotr Jasiński (PG), prof. Michał Markuszewski (GUM), dr Anna Klimaszewska (UG), dr inż. Krzysztof Żamojć (UG)Spotkanie dwa wnioskodawców, na zdjęciu prowadzący dr Szymon Walczak, koordynator dyscyplin NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznychPosiedzenie Rady NCN

Zdjęcia: Michał Niewdana (NCN)


Spotkanie otwierające "Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty" – galeria zdjęć na stronie Politechniki Gdańskiej

Program Dni NCN 2018