śr., 23/05/2018 - 13:48

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. Decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Termin uprawomocnienia się decyzji liczony jest od daty skutecznego doręczenia decyzji jej adresatowi tj. jednostce, której przyznane zostały środki finansowe.

Przypominamy również, że w związku z wprowadzonymi ułatwieniami w realizacji grantów, począwszy od konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 uprościliśmy procedurę wydawania decyzji o finansowaniu w przypadku projektów, których kierownicy wnioskowali do NCN jako osoby fizyczne. W takim przypadku po zakwalifikowaniu projektu do finansowania kierownik uzyskuje promesę finansowania. Po uprawomocnieniu się promesy dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje decyzję przyznającą środki finansowe podmiotowi będącemu miejscem realizacji projektu, który był wskazany we wniosku. Zlikwidowaliśmy konieczność dostarczenia do NCN oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które w poprzednich edycjach konkursów jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.

Szczegółowe informacje