śr., 13/06/2018 - 09:28

W dniach 6-7 czerwca 2018 r. członkowie Rady spotkali się na kolejnym posiedzeniu. W pierwszym dniu odbyły się spotkania Komisji Rady K-1, K-2, K-3, Komisji Odwoławczej oraz Komisji ds. Regulaminów i Procedur, natomiast w drugim – obrady plenarne Rady NCN.

Kluczowym punktem czerwcowego posiedzenia było określenie przez Radę warunków przeprowadzania kolejnych edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS, które zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r. Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego w konkursie SONATA BIS 8 zostanie przeznaczonych 120 mln zł. Rada zdecydowała również, że na finasowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców w konkursie MAESTRO 10 zostanie przeznaczonych 40 mln zł. Wysokość środków finansowych na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej w konkursie HARMONIA 10 także będzie wynosić 40 mln zł. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu MAESTRO 10 określone zostały przez Radę uchwałą nr 49/2018, konkursu HARMONIA 10 uchwałą nr 50/2018, konkursu SONATA BIS 8 uchwałą nr 51/2018.

Rada uchwałą nr 52/2018 określiła również warunki oraz regulamin pierwszej edycji konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Do konkursu będą mogły przystąpić polskie zespoły naukowe, które we współpracy z chińskimi naukowcami planują realizować wspólne projekty badawcze w zakresie badań podstawowych z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych. Rada zdecydowała przeznaczyć 40 mln zł na realizację polsko-chińskich projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 1, który zostanie ogłoszony 15 czerwca 2018 r.

W dalszej części posiedzenie członkowie Rady kontynuowali dyskusję nad propozycjami warunków oraz regulaminu konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze realizowane w naukach o życiu oraz konkursu BEETHOVEN CLASSIC na polsko-niemieckie projekty badawcze realizowane w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Konkursy, których ogłoszenie planowane jest na wrzesień 2018 r., będą przeprowadzane wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i planowane są do ogłoszenia 15 września 2018 r. Po raz pierwszy przy organizacji konkursu BEETHOVEN LIFE Narodowe Centrum Nauki zastosuje procedurę agencji wiodącej tzw. Lead Agency Procedure (LAP), stosowaną przez inne agencje na finansowanie projektów badawczych realizowanych w konkursach międzynarodowych przeprowadzanych we współpracy dwustronnej.

Rada uchwałą nr 53/2018 ustaliła wysokość środków finansowych w kwocie 500 000 EUR z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie organizowanym przez sieć BiodivERsA pt. Effects of biodiversity status and changes on animal, human and plant health. Po raz pierwszy Narodowe Centrum Nauki będzie pełnić rolę sekretariatu tego konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w październiku 2018 r. BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością.

Na zakończenie Rada uchwałą nr 54/2018 oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.