czw., 12/07/2018 - 14:36

W dniach 4-5 lipca 2018 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady NCN. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia: Komisji Odwoławczej, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Komisji ds. Regulaminów i Procedur, Komisji ds. oceny efektów działalności NCN oraz Komisji Głównych Rady, tj.: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Nauk o Życiu (K-3). Następnego dnia, 5 lipca br. w obradach plenarnych udział wzięli zaproszeni goście – kierownictwo Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego: przewodniczący prof. Zbigniew Marciniak oraz wiceprzewodniczący prof. Wiesław Banyś.

W spotkaniu z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyskutowano o potrzebie zacieśniania wzajemnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy dwoma Radami. Rozmawiano o możliwości podejmowania spójnych działań w ramach dwóch gremiów we wzmacnianiu potrzeb sygnalizowanych przez środowisko oraz współpracy na rzecz ważnych inicjatyw naukowych. Członkowie Rady odnieśli się również do uwag i postulatów Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego opiniującej Sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2017, dotyczących m.in. rozwoju inicjatyw grantowych odpowiadających priorytetom polityki naukowej państwa oraz roli NCN w kreowaniu polityki i strategii naukowej kraju poprzez inicjowanie i usprawnianie rozwiązań stymulujących wyższą jakość badań podstawowych finansowych przez Centrum.

W dalszej części obrad Rada dyskutowała nad oceną merytoryczną wykonania zadań realizowanych w 2017 r. przez dyrektora NCN i jego zastępcę. Członkowie Rady biorąc pod uwagę decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NCN za rok obrotowy 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. oraz decyzję Ministra z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności NCN za 2017 r. uchwałą 55/2018 i uchwałą 56/2018 pozytywnie ocenili realizację zadań w minionym roku przez dyrekcję Centrum. Uchwałą nr 60/2018 Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego NCN na rok 2018 wynikającą m.in. z konieczności uwzględniania w planie przychodów i wydatków finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

Rada uchwałą nr 67/2018 wybrała Zespoły Ekspertów do oceny wniosków złożonych w piętnastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM, ogłoszonych 15 marca 2018 r. Decyzją Rady w ocenie wniosków złożonych w tych konkursach zaangażowane będą łącznie 32 Zespoły Ekspertów. Pierwsze zespoły rozpoczną pracę już końcem sierpnia br. Członkowie Rady, mając na uwadze liczbę złożonych wniosków, ustalili również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w tych konkursach. Decyzją Rady nakład finansowy konkursu OPUS 15 został zwiększony o 50 mln zł, co oznacza, że na realizację projektów badawczych w tej edycji konkursu OPUS zostanie przeznaczonych łącznie 350 mln zł, z czego 53,2 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 133,7 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz 163,1 mln zł w naukach o życiu. Rada zdecydowała się również na zwiększenie o 10 mln zł budżetu konkursu PRELUDIUM 15. W wyniku tej decyzji, na realizację projektów badawczych prowadzonych przez badaczy bez stopnia naukowego doktora zostało przeznaczonych łącznie 40 mln zł, z czego 10,8 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 13,5 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz 15,7 mln zł w naukach o życiu. Szczegółowy podział środków finansowych w ramach poszczególnych paneli NCN w konkursach OPUS 15, PRELUDIUM 15 został ustalony uchwałą Rady NCN nr 61/2018.

W dalszej części spotkania Rada dyskutowała nad warunkami przeprowadzania kolejnych edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, które będą ogłoszone we wrześniu br. Kontynuowano również dyskusję nad propozycjami zasad przyznawania środków na realizację zadań finansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej tzw. Lead Agency Procedure (LAP). W oparciu o procedurę agencji wiodącej NCN planuje przeprowadzić konkurs BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze oraz konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Omawiając programy międzynarodowe NCN, Rada uchwałą nr 62/2018 ustaliła, że w konkursie planowanym do przeprowadzenia w 2019 r. przez międzynarodową sieć Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR), wspierającą badania naukowe z zakresu oporności na antybiotyki, na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe biorące udział w konkursie zostanie przeznaczonych 500 tys. euro. Rada uchwałą nr 63/2018 zdecydowała przeznaczyć również 500 tys. euro na finansowanie projektów badawczych planowanych do realizacji przez polskie zespoły naukowe w międzynarodowym konkursie na badania podstawowe w obszarze solar-driven chemistry organizowanym przez NCN we współpracy wielostronnej z agencjami finansującymi badania naukowe z Austrii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii oraz Włoch.

W wyniku prac w ramach Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) w zakresie modyfikacji wykazu dyscyplin lub grup dyscyplin w naukach ścisłych i technicznych, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN, Rada przychyliła się do propozycji zmian zgłoszonych przez Komisję K-2 i uchwałą nr 66/2018 przyjęła nowy podział na panele NCN. Rada ustaliła jednocześnie, że nowy wykaz paneli NCN będzie obowiązywał dopiero od konkursów planowanych do ogłoszenia w grudniu br.

Na wniosek Dyrektora NCN Rada przyjęła uchwałę nr 64/2018 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Termin przyjmowania zgłoszeń od kandydatów zainteresowanych pracą na tym stanowisku został ustalony na dzień 17 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu zostały opublikowanie na stronie internetowej NCN w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na zakończenie Rada uchwałą nr 65/2018 zaopiniowała raporty końcowe projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.