wt., 31/07/2018 - 00:10

Dziś poznaliśmy wyniki drugiej edycji konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Do Narodowego Centrum Nauki spłynęło 21 wniosków, spośród których finansowanie w łącznej kwocie niemal 673 tys. zł uzyskało 8 naukowców.

UWERTURA ma na celu wsparcie polskich badaczy w skutecznym występowaniu o środki europejskie i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W konkursie mogli wystartować naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Laureaci odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

Istotą konkursu UWERTURA jest możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami, będącymi laureatami konkursów ERC. Wnioskodawcy sami wybierają zespoły, w których chcą odbyć staż. Jesteśmy przekonani, że praca w międzynarodowych grupach badawczych ułatwi im odnoszenie sukcesów w procesie starania się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Mamy już zresztą pierwszy sukces w tym zakresie, ponieważ laureat konkursu UWERTURA 1 dr Tomasz Żuradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał grant w ramach programu ERC Starting Grants. Dr Żuradzki zajmie się nową interpretacją dyskusji etycznych dotyczących współczesnych postępów wokół biomedycyny.

W drugiej edycji konkursu UWERTURA o staże starało się 21 naukowców, spośród których 8 będzie prowadzić badania w zagranicznych zespołach. Wyróżnieni badacze przez 3 do 6 miesięcy będą współpracować z wybitnymi europejskimi naukowcami z najlepszych ośrodków. Dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie staż na Uniwersytecie w Innsbrucku u prof. Franceski Ferlaino. Zajmie się badaniem nowych wymiarów w ultrazimnych złożonych układach molekularnych. Z kolei dr Błażej Nikiel-Wroczyński, pracujący na co dzień na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), przeprowadzi niskocząsteczkowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk. W tym celu posłuży się interferometrem LOFAR oraz metodą przeglądu LoTSS. Staż odbędzie na Uniwersytecie w Lejdzie pod okiem prof. Hubertusa Röttgerina. W obszarze zainteresowań badawczych dr. Piotra Micka z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ znajduje się strukturalna teoria posetów. Aby zgłębić temat, uda się na staż do Berlina, gdzie będzie pracować na Uniwersytecie Technicznym w zespole prof. Stephana Kreutzera. Dr inż. Błażej Scheibe z Centrum Nanobiomedycznego przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) również wyjedzie do Berlina. Na Uniwersytecie Humboldta zbada heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D. Kierownikiem zespołu badawczego, w którym odbędzie staż, jest Dr. rer. Nat. Michael J. Bojdys. Pozostając w obszarze nauk ścisłych i technicznych, trzeba wspomnieć także o dr. Łukaszu Pawliku z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach projektu WINDIMPACT dr Pawlik przyjrzy się cyklonom o ekstremalnej sile przekształcającym lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowemu wpływowi na systemy biogeomorfologiczne i glebowe. Swoje badania przeprowadzi w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Reading. Na okres stażu dołączy do zespołu kierowanego przez prof. Sandy P. Harrison.

Jedynym laureatem konkursu UWERSTURA 2 w obszarze nauk o życiu został dr Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM. Staż odbędzie u prof. Josepa Peñuelasa w Global Ecology Unit CREAF-CSIC-UAB w Hiszpanii. W ramach projektu EXPMAST przeprowadzi eksperymentalne testy mechanizmów kreujących międzyroczną zmienność w reprodukcji drzew. Staże z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce odbędą dr Michał Marciak oraz prof. Dariusz Jemielniak. Pierwszy z nich na co dzień pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi aspektami obecności Imperium Romanum w Mezopotamii. Swoje prace będzie kontynuował u prof. Caroline Waerzeggers na Uniwersytecie w Lejdzie. Prof. Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego wyjedzie do Universidad Complutense de Madrid, gdzie w zespole prof. Samera Hassana zbada społeczności internetowe w kontekście systemów legitymizacji wiedzy, takich jak alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania znajduje się tutaj.