wt., 04/12/2018 - 15:46

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Harmonogram konkursu

  • Termin składania outline proposals: 19 lutego 2019 r.; godz. 14.00 CET
  • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2019 r.
  • Termin składania full proposals: wrzesień 2019 r.
  • Wyniki konkursu: marzec 2020 r.

Dokumentacja konkursowa


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

  1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 89/2018 z dnia 11 października 2018 r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
  2. Polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF na etapie składania wniosku pełnego (tzw. full proposal). Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
  3. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 marca 2018 r.: 1 EUR= 4,2024 PLN.

Kontakt

dr hab. Wojciech Sowa,  tel. 12 341 9171

Anna Kotarba, tel. 12 341 9091