wt., 02/07/2019 - 14:14

17 czerwca dyrektorzy agencji środkowoeuropejskich zrzeszonych w inicjatywie Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (Central European Science Partnership – CEUS), zawiązanej jesienią ubiegłego roku, podpisali porozumienie w sprawie konkursu grantowego, który pozwoli finansować wspólne dwustronne lub wielostronne projekty badawcze naukowców z Polski, Austrii, Czech i Słowenii.<>Konkurs, którego uruchomienie planowane jest na rok 2020, przeprowadzony zostanie w oparciu o tzw. procedurę agencji wiodącej – lead agency procedure. Dzięki zastosowaniu tej procedury możliwe będzie złożenie wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego i przeprowadzenie jego oceny merytorycznej tylko w jednej agencji, w ramach standardowego konkursu krajowego oferowanego przez tę agencję, a następnie wsparcie projektu przez pozostałe instytucje w oparciu o wyniki tej oceny. Konsorcja badawcze dysponować będą dużą swobodą w wyborze agencji, do której wniosek zostanie skierowany. Projekty wymagające finansowania grup badawczych z trzech, dwóch, lub tylko jednego kraju, konkurować będą ze sobą na równych prawach, a doskonałość naukowa stanowić będzie kluczowe kryterium ich wyboru. W kolejnych etapach rozwoju programu również wnioski zakładające udział partnerów ze wszystkich czterech krajów (wspieranych przez NCN, FWF, GAČR i ARRS) będą mogły ubiegać się o środki w oparciu o porozumienie CEUS.

Dokument podpisano w Wiedniu podczas ceremonii wręczenia nagród Wittgensteina oraz ogłoszenia wyników konkursu START. Gospodarzem wydarzenia była austriacka agencja FWF, finansująca oba programy. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Polski, Czech i Słowenii, wśród nich Jolanta Kozłowska, ambasador RP w Austrii.

               

 fot. FWF/Ranger