śr., 18/12/2019 - 11:22

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Holandia, Łotwa, Niemcy,  Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków prowadzonym przez francuską Agencję Finansującą (ANR): https://aap.agencerecherche.fr
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu

Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

  • I ETAP: 17 marca 2020 r. (13:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre- proposals), czerwiec 2020 r. - zaproszenie do składania wniosków wspólnych
  • II ETAP: 22 września 2020 r. (13:00 CET) - termin składania wniosków pełnych (tzw. full proposals).

Poziom krajowy

  • 29 września 2020 r. - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym)

Wyniki konkursu

  • grudzień 2020 r. - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
  • początek 2021 r. - rozpoczęcie realizacji projektów

W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z:

  • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPI Urban Europe: (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
  • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi w ogłoszeniu oraz kompletem załączników do ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA