pon., 13/07/2020 - 09:40

Uprzejmie informujemy, że zgodnie:

  • z zapisami umów o realizację i finansowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz
  • z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów

możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, dokonane przez podmiot na wniosek kierownika projektu. Dokument zawierający zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego należy dostarczyć do Centrum najpóźniej na miesiąc przed upływem dotychczasowego terminu zakończenia realizacji projektu. Przedłużenie o 12 miesięcy nie eliminuje możliwości kolejnego przedłużenia realizacji za zgodą NCN.

Kierownik projektu (o ile nie jest to sprzeczne z regulacjami obowiązującymi w podmiocie) lub podmiot na wniosek kierownika projektu mogą dokonać w projekcie:

  • zmian merytorycznych,
  • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu,
  • zmian w ramach innych kosztów bezpośrednich.

Podmiot na wniosek kierownika projektu może również dokonać przesunięć środków w kosztorysie projektu między poszczególnymi kategoriami kosztorysu do kwoty wskazanej w umowie o realizację i finansowanie projektu badawczego z uwzględnieniem zapisów tejże umowy.

Informujemy również, że Centrum przychyla się do uznania poniesionych kosztów, których nie udało się odzyskać, np. na wyjazdy, które nie odbyły się z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Podmiot/kierownik powinni podjąć próbę odzyskania środków, a z prośbą o uznanie środków, których nie udało się odzyskać, należy zwrócić się do NCN, podając ich wysokość oraz uzasadnienie.

Jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią i dbałością o finanse publiczne prosimy o rozważne planowanie kolejnych wyjazdów w ramach realizacji projektów.

W przypadku zaplanowanych we wniosku wyjazdów, które nie odbędą się, a nie są niezbędne realizacji projektu (np. konferencje), nie będzie to stanowiło przeszkody w rozliczeniu, a fundusze można będzie zwrócić do NCN lub wykorzystać zgodnie z umową na inne potrzeby związane z projektem.

W przypadku innych koniecznych zmian w projekcie (np. przedłużenie aneksem realizacji projektu o więcej niż 12 miesięcy) spowodowanych obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 należy skontaktować się z opiekunem w Centrum. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie z jednoczesnym zapewnieniem elastycznego podejścia Centrum do wnioskowanych zmian.

Przychylnie rozpatrujemy wszelkie wnioski o zmiany w realizacji projektów wynikające z obecnej sytuacji z zastrzeżeniem dbałości o jak najwyższą jakość uprawianej nauki, racjonalne wykorzystanie środków publicznych oraz nieprzedłużanie projektów bez uzasadnionej przyczyny.