pt., 17/07/2020 - 14:16

Znamy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej.

Lista rankingowa

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. W ósmej edycji konkursu wnioski złożyło aż 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu wynosi 18,75 %.  Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, przemnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. W sumie w ręce młodych naukowców trafi 10 112 948 zł.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 8 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ostateczny werdykt wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Laureaci ETIUDY 8 są zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania, a także do zrealizowania stażu zagranicznego w trakcie lub w ciągu roku po zakończeniu wypłacania grantu. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r.

Informujemy, że dziś zostały wysłane decyzje zarówno dla wniosków, które zostały zakwalifikowane do finasowania w konkursie ETIUDA 8, jak i dla tych które finansowania nie otrzymały. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję. Decyzje dotyczące przyznania finansowania wysyłane są również do podmiotu, podanego we wniosku jako podmiot realizujący, na wskazany we wniosku adres ESP. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF

Lista rankingowa konkursu ETIUDA 8 jest dostępna tutaj.