wt., 03/11/2020 - 09:06

Zgodnie z informacją zawartą w Polityce Dotyczącej Otwartego Dostępu Do Publikacji Naukowych (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2020 Dyrektora NCN) cOAlition S podjęło się działań zmierzających do stworzenia narzędzia ułatwiającego naukowcom sprawdzenie, czy czasopismo naukowe, w którym chcieliby oni opublikować wyniki projektu finansowanego ze środków NCN, spełnia kryteria zgodności z wymogami Planu S. Narzędzie takie pod nazwą Journal Checker Tool (JCT) zostanie udostępnione użytkownikom już w listopadzie

Narodowe Centrum Nauki bierze udział w testowaniu tego narzędzia. Sprawdzanie zgodności odbywa się poprzez wprowadzenie trzech danych: tytułu czasopisma lub nr ISSN, nazwy agencji finansującej badania oraz nazwy podmiotu naukowego na podstawie identyfikatora z Research Organization Registry (ROR) https://ror.org/about/. Niestety, na etapie testowania okazało się, że wiele z polskich jednostek naukowych nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego ROR, co uniemożliwi naukowcom zweryfikowanie zgodności publikacyjnych przy użyciu narzędzia JCT.

W związku z powyższym prosimy wszystkie podmioty będące beneficjentami środków z Narodowego Centrum Nauki o sprawdzenie, czy posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ROR.