pon., 15/02/2021 - 10:55

Ogłosiliśmy wyniki dwunastej edycji konkursu MAESTRO oraz dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

Listy rankingowe

W rozstrzygniętych właśnie konkursach zostało złożonych 495 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 86 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ponad 17%. Łączna wartość przyznanych środków w obydwu konkursach wynosi aż 215 523 213 zł.

MAESTRO to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań podstawowych, prowadzących do odkryć naukowych. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje dotychczasowe prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami finansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska naukowego. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Na podstawie oceny ekspertów NCN w dwunastej edycji konkursu MAESTRO finansowanie w kwocie niemal 37 mln zł otrzyma 10 z 68 nadesłanych wniosków.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

W ramach obydwu konkursów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli w sumie 105 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 15 na kwotę niemal 34 mln zł. W naukach o życiu wpłynęło 139 wniosków, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 27 o łącznej wartości ponad 79 mln zł. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych złożyli 251 wniosków, z czego 44 na kwotę ponad 102 mln zł otrzymało finansowanie.

Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania konkursach SONATA BIS 10 i MAESTRO 12. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

  • W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora NCN będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP).
  • W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora NCN.

Decyzje dyrektora NCN dotyczące przyznania środków finansowych są przekazywane dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.