Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021


piątek, 12 marca 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie:
   
Austria (FWF, FFG)Irlandia (SFI)Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO)Izrael (Innovation Auth)Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF)Litwa (RCL)Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ)Luksemburg (FNRS)Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR)Łotwa (VIAA)Szwecja (VR)
Dania (IFD)Malta (MFIN)Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg)Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ)Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA)Norwegia (RCN)Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR)Polska (NCBR, NCN) 
Hiszpania (AEI)Portugalia (FCT) 

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów dostępne tutaj. Z narzędzia tego mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

 

W konkursie QuantERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie QuantERA Call 2021.


Proces składania wniosków przebiega dwuetapowo:

 • Etap pierwszy
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. pre-proposal w języku angielskim. Pre-proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 • Etap drugi
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. full proposal w języku angielskim. Full proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.


Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r. (17:00 CET)
 • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r. (17:00 CET)
 • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w webinarium, które dobędzie się 24 marca 2021 r. Szczegóły dotyczące rejestracji i udziału w wydarzeniu zostaną podane wkrótce.

 

Strona Programu QuantERA: www.quantera.eu


Kontakt:

quantera@ncn.gov.pl