wt., 04/05/2021 - 13:49

Ogłaszamy wyniki drugiej edycji konkursu DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Na realizację badań podstawowych naukowcy otrzymają niemal 11,7 mln zł.

Lista rankingowa

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie DAINA 2 przysłano 133 wnioski na łączną kwotę ponad 113 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w panelach nauk ścisłych i technicznych – 56, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce wpłynęło 41 wniosków, zaś w naukach o życiu – 36. Do finansowania zakwalifikowano 11 projektów badawczych na łączną kwotę 11 691 311 zł. Laureaci reprezentujący nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce zbadają m. in. mobilność, migracje i epidemię COVID-19 pod kątem zarządzania sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce. Przedstawiciele nauk o życiu przyjrzą się m.in. manipulacji oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów. Wśród projektów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych wyszczególnionych na liście rankingowej znalazły się m.in. badania znaczenia transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich.

O finansowanie w konkursie DAINA 2 mogły się starać polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN. Projekty musiały być zaplanowane na 24 miesiące lub 36 miesięcy, a kierownikiem polskiego zespołu mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie mogła być mniejsza niż 150 tys. zł, a ujęte w kosztorysie środki finansowe można było przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

Konkurs DAINA jest organizowany przez NCN we współpracy z Litewską Radą Naukową (Research Council of Lithuania RCL, w j. litewskim: Lietuvos mokslo taryba, LMT) na mocy porozumienia podpisanego 16 listopada 2016 r. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2017 r. i cieszyła się sporym zainteresowaniem środowiska naukowego. Przyznane wówczas środki finansowe umożliwiły realizację 16 wspólnych polsko-litewskich projektów badawczych. Konkurs DAINA wspiera rozwój polsko-litewskiej współpracy badawczej, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia pozycji polskiej i litewskiej nauki na arenie międzynarodowej. 

Listy rankingowe konkursu DAINA 2 są dostępne tutaj.

Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie DAINA 2. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora NCN będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP).

Decyzje dyrektora NCN dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.