wt., 30/11/2021 - 08:05
Kod CSS i JS

Cztery projekty z udziałem pięciu polskich zespołów zostały nagrodzone w konkursie One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR, organizowanym przez sieć JPIAMR.

Konkurs został ogłoszony w styczniu 2021 r. w ramach programu ERA-NET JPIAMR-ACTION. Był współfinansowany przez 30 agencji z 21 krajów, w tym Narodowe Centrum Nauki, oraz Komisję Europejską. Tematyka konkursu dotyczyła wykorzystania podejścia One Health, w celu:

  • zrozumienia wpływu interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub
  • opracowania, wdrożenia, oceny i porównania interwencji, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności.

W konkursie złożono 109 międzynarodowych wniosków na realizację projektów badawczych, z których finansowanie w wysokości 25,6 mln euro otrzymało 19 projektów z udziałem 114 zespołów badawczych z 35 krajów.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem pięciu zespołów naukowych z Polski otrzymały finansowanie w wysokości 5 867 203 zł, w tym środki z NCN 3 925 620 zł.

ENVIRE Interwencje do ograniczania dynamiki rozprzestrzeniania się lekoopornych drobnoustrojów z ferm drobiu do środowiska (Interventions to control the dynamics of antimicrobial resistance from chickens through the environment).

Wnioskodawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Francji, Litwy, Niemiec i Tunezji.

ICONIC Kokcydiostatyki jonoforowe: ryzyko selekcji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe – wpływ kliniczny i strategie interwencji (Ionophore coccidiostats: risk of CO-selectioN of antImicrobial resistance – Clinical impact and intervention strategies).

Wnioskodawca: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Kierownik polskiego zespołu: dr Jowita Samanta Niczyporuk. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Francji, Holandii, Norwegii i Włoch.

PhageLand Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych (Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters).

Wnioskodawca: Grupa podmiotów – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Lider grupy podmiotów) we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (członek grupy podmiotów). Kierownik polskiego zespołu: dr Małgorzata Dorota Grzesiuk-Bieniek (SGGW). Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Mołdawii i Wielkiej Brytanii.

STARS-TAP Specyficzne zwalczanie szczepów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe in situ przy użyciu plazmidów antybakteryjnych o ukierunkowanym działaniu (Specific Targeting of Antimicrobial Resistant Strains in situ using Targeted-Antibacterial-Plasmids).

Wnioskodawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Kierownik polskiego zespołu: dr Anna Marzec-Grządziel. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Belgii i Francji.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się w II kwartale 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem międzynarodowej platformy współpracy Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance od 2015 roku. Konkurs One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR to już piąty konkurs współorganizowany przez NCN w ramach sieci.

Więcej informacji oraz opisy wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania dostępne są na stronie sieci JPIAMR.