czw., 03/03/2022 - 14:22
Kod CSS i JS

Zapraszamy naukowców do udziału w konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Konkurs SHENG 3 ma na celu finansowanie projektów badawczych w wybranych dyscyplinach nauki:

Departament NSFC Panel NCN
Mathematical and Physical Sciences

ST 1
ST 2

ST 3

ST 9

Information Sciences

ST 6

ST 7

Earth Sciences ST 10
Management Sciences HS 4

 

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2022 r.

Termin składania wniosków: 15 marca 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2023 r.

Początek realizacji wspólnych polsko-chińskich projektów: styczeń 2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu zostaną uchwalone przez Radę NCN i ogłoszone na stronie internetowej NCN w drugiej połowie 2022 r.

Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu SHENG 3

 • Wnioski w konkursie będą mogły złożyć podmioty określone w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1384). W chwili składania wniosku kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Wymagania formalne dot. wnioskodawców chińskich składających wnioski do agencji NSFC znajdują się na stronie: https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab1100/
 • W przypadku wnioskodawców polskich w konkursie będzie udzielana pomoc publiczna;
 • W konkursie finansowane będą tylko badania podstawowe;
 • Okres realizacji projektów może wynosić 36 miesięcy;
 • Wszystkie koszty muszą być kwalifikowalne zgodnie z wymogami NCN i NSFC;
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 250 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania polskiej części projektu nie jest określona;
 • Wnioskowana wysokość finansowania chińskiej części projektu nie może przekroczyć 1 500 000 RMB.

Zasady składania wniosków

Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych należy złożyć w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF oraz w systemie NSFC.

Wnioskodawca polski składa wniosek krajowy w systemie ZSUN/OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej, do którego załącza wspólny polsko-chiński wniosek przygotowany we współpracy z chińskim zespołem badawczym, w wersji tożsamej ze złożoną w NSFC.

Wnioskodawca chiński składa komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC.

Wspólne polsko-chińskie wnioski o finansowanie składane do NCN i NSFC muszą być tożsame.

Termin składania wniosków – 15 marca 2023 r.

Zasady oceny wniosków

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG będzie przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny w NCN i NSFC będą polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych. Do oceny merytorycznej będą przyjmowane wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i NSFC.

W NCN wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą podlegać ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Zespoły Ekspertów NCN oraz co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych. Członkami zespołów będą uznani naukowcy w odpowiedniej dziedzinie nauki, którym znana jest procedura podejmowania decyzji w NCN.

W NSFC wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą oceniane przez zespoły ekspertów oraz przez co najmniej 5 recenzentów zewnętrznych.

Do finansowania będą rekomendowane tylko te wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację NCN i NSFC.

Kontakt w NCN

 • Kontakt ds. ogólnych:

Magdalena Dobrzańska-Bzowska,

(w godzinach pracy: 9:00-13:00)

 • Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

dr Anna Koteja

 • Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

dr Katarzyna Jarecka-Stępień

Kontakt w NSFC