pon., 20/06/2022 - 14:47
Kod CSS i JS

Już 15 września 2022 r. ogłosimy konkurs OPUS 24 na projekty badawcze, w tym również realizowane we współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w ramach programu Weave. Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tej edycji konkursu.

Jakie możliwości daje konkurs OPUS 24?

Konkurs OPUS 24 jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:

 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej
  w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Czym jest program Weave?

Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (LAP), co oznacza, że projekty angażujące grupy badawcze z dwóch lub trzech krajów europejskich, są oceniane tylko w jednej instytucji ‒ agencji wiodącej ‒ właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych projektów. Dzięki uproszczeniu procedur, program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarze i formie najbardziej odpowiedniej dla realizacji danego projektu badawczego.

W 2022 r. Narodowe Centrum Nauki w programie Weave współpracuje z instytucjami partnerskimi z:

 • Austrii (FWF – Austrian Science Fund),
 • Czech (GAČR – Czech Science Foundation),
 • Słowenii (ARRS – Slovenian Research Agency),
 • Szwajcarii (SNSF – Swiss National Science Foundation),
 • Niemiec (DFG – German Research Foundation),
 • Luksemburga (FNR – Luxembourg National Research Fund),
 • Belgii – Flandrii (FWO – Research Foundation – Flanders).

Wnioski do NCN można składać:

 • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO w przypadku wniosków krajowych, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z ww. zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej;
 • w konkursie OPUS ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP, ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Program Weave zastąpił w NCN bilateralne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej – CEUS.

Więcej informacji na podstronie programu Weave.

Współpraca LAP w konkursie OPUS 24 w programie Weave

Narodowe Centrum Nauki jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 24 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii w ramach programu Weave. NCN przyznaje środki finansowe dla polskich zespołów, a pozostałe instytucje partnerskie przyznają środki zespołom zagranicznym.

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Do konkursu OPUS 24 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zespołami zagranicznymi w ramach programu Weave, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2022 r.;
 • w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, występujących równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave. Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane dla każdego zespołu zadania badawcze uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie zespołu ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2022 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej dla siebie instytucji wniosek o finansowanie w ramach programu Weave, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami.

Jeśli instytucja partnerska w programie Weave wymaga złożenia w swoim systemie kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną tego wniosku w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wnioski anglojęzyczne OPUS LAP składane do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.  

Kontakt w NCN:

Koordynator Dyscyplin

Kontakt ds. ogólnych