pt., 29/07/2022 - 12:01
Kod CSS i JS

Ogłaszamy wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA. 32 badaczek i badaczy z całej Polski, którzy od niedawna mają stopień naukowy doktora, otrzyma w sumie ponad 22 mln złotych na badania i staże w prestiżowych zagranicznych ośrodkach.

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2022 r. W tej edycji złożono 157 wniosków, a eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 32 z nich o wartości ponad 22 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 20,4%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Najwięcej, bo aż 13 laureatów wyłoniono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Otrzymali oni ponad 8 mln złotych. Podobną kwotę finansowania przyznano 8 wnioskom w grupie nauk o życiu. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce eksperci zakwalifikowali do finansowania 11 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

Listy rankingowe

Pełna lista nagrodzonych projektów (PDF)

Laureaci konkursu SONATINA 6

Laureaci szóstej edycji konkursu SONATINA podejmują ważne dla współczesnej nauki zagadnienia badawcze, np. z obszaru rolnictwa czy ekologii.

Dr Katarzyna Tyśkiewicz z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, poszukuje źródeł naturalnych substancji o działaniu przeciwgrzybiczym oraz opracowuje metody ich separacji i oczyszczania. Jak dowodzi, trudne warunki atmosferyczne i środowiskowe, ale także negatywny wpływ szkodników i mikroorganizmów powodują obniżenie rocznego poziomu produkcji żywności na całym świecie nawet o 50%. Według Tyśkiewicz uzyskanie ekstraktów nadkrytycznych z brązowych alg morskich pozwoli na wytworzenie nowoczesnych środków ochrony roślin.

Finansowanie otrzymała również dr Katarzyna Tołkacz z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. W swojej pracy analizuje związek zmian klimatu z rozprzestrzenianiem się pasożytów zewnętrznych (takich jak pchły i kleszcze) oraz przenoszonych przez nie pasożytów krwi, na przykładzie trzech gatunków pingwinów – pingwinów Adeli, pingwinów białobrewych i pingwinów maskowych – zamieszkujących Szetlandy Południowe. Ekspansja pasożytów na Antarktydzie Zachodniej może mieć wpływ na stan zdrowia i liczebność unikalnej fauny zamieszkującej Antarktydę.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce finansowane będą nie tylko projekty, które koncentrują się na badaniu wyzwań współczesności, ale również te przyglądające się uwarunkowaniom społeczno-ekonomicznym i religijnym występującym w przeszłości. Dr Karolina Frank z Uniwersytetu Warszawskiego dzięki finansowaniu otrzymanemu w konkursie SONATINA 6 przyjrzy się roli oraz statusowi kobiet mieszkających w Epirze, greckich koloniach iliryjskich i Tesalii w IV-I w. p.n.e. Badania mogą zweryfikować dotychczasowe teorie na temat życia Greczynek w okresie klasycznym i hellenistycznym i udowodnić, że zajmowały one bardziej znaczącą pozycję w swoich społecznościach.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 6 zostaną wysłane 29 lipca. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.”