czw., 16/02/2023 - 14:47
Kod CSS i JS

Prof. Krzysztof Jóźwiak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest kandydatem na stanowisko dyrektora NCN. Uchwałę w sprawie przedstawienia jego kandydatury Ministrowi Edukacji i Nauki przyjęła Rada NCN.

prof. Krzysztof Jóźwiak podczas uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2021prof. Krzysztof Jóźwiak podczas uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2021 Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych, prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest również przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie.

Badacz w latach 2012-2020 był członkiem Rady NCN. Od 2018 do 2022 roku był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie.

Sposób wyboru dyrektora szczegółowo reguluje Ustawa o Narodowym Centrum Nauki oraz Rozporządzenie Ministra w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum.

Dyrektora NCN powołuje minister właściwy do spraw nauki, po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Konkurs został ogłoszony przez Radę NCN w połowie listopada 2022. Nabór kandydatów prowadzony był do końca roku.

Postępowanie przeprowadziła komisja konkursowa, powołana przez Radę NCN, złożona z przedstawicieli tego gremium i reprezentantów wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Po przedstawieniu sprawozdania komisji, Rada NCN na posiedzeniu 16 lutego zdecydowała o przedstawieniu Ministrowi kandydatury prof. Krzysztofa Jóźwiaka, który uzyskał najwyższą ocenę w przeprowadzonym konkursie.

Kadencja obecnego dyrektora NCN kończy się 3 marca. Prof. Zbigniew Błocki sprawował swoją funkcję przez dwie czteroletnie kadencje, czyli maksymalny czas określony w ustawie.