pt., 17/03/2023 - 13:13
Kod CSS i JS

W związku z publikacją przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej wyników programu Polskie Powroty 2022, ogłaszamy nabór wniosków na komponenty badawcze będące elementem zwycięskich projektów.

OGŁOSZENIE – nabór komponentów

Polskie Powroty 2022 to już szósta edycja programu, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Laureatami Polskich Powrotów 2022 są naukowczynie i naukowcy z pięciu krajów: USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Izraela i Niemiec. Zostaną oni zatrudnieni przez osiem polskich jednostek: Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Do NCN można składać wyłącznie wnioski dotyczące projektów zakwalifikowanych do finansowania w programie Polskie Powroty 2022, w których zaplanowano komponent badawczy. Wszystkie 9 projektów wyłonionych przez ekspertów NAWA spełnia ten warunek.

Nabór wniosków w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w systemie OSF, do momentu złożenia ostatniego wniosku dotyczącego komponentu badawczego zaplanowanego w projekcie zakwalifikowanym przez NAWA do finansowania.