pt., 05/05/2023 - 11:47
Kod CSS i JS

We współpracy z siecią ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

  1. Resilient sustainable forest systems and management
  2. Sustainable timber building systems

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazły się: Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy.

W konkursie ForestValue2 Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 euro.

Harmonogram konkursu:

Termin składania pełnych wniosków wspólnych: 1 września 2023 r., 13:00 CEST

Termin składania wniosków w OSF: 8 września 2023 r., 23:59 CEST

Wyniki konkursu: grudzień 2023 r.