31 lipca 2018 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 r.:

  • SONATINA 2 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs, panel:


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs: SONATINA 2

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS59592414
NZ40372413
ST55553618
Suma1541518445

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Wyniki konkursu udostępniane są w systemie ZSUN/OSF, na stronie internetowej Centrum oraz przekazywane w drodze decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Decyzje są doręczane wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. Decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, na wskazany we wniosku adres elektroniczny. Więcej o zasadach doręczania decyzji przez NCN.

W terminie wskazanym w decyzji, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w NCN projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Projekt umowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy oraz kierownika projektu badawczego należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.