Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor, dr Magdalena Dej
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 czerwca 2019 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2019-09-25

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węgla badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Agata Urszula Fabiszewska 33880
2 Wpływ kynureniny podawanej drogą pokarmową w okresie żywienia mlekiem matki na rozwój i zachowanie dorosłych szczurów - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Marta Magda Marszałek-Grabska 49500
3 Jakość życia u osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i jej psychospołeczne predyktory: badanie follow-up w okresie 6 lat po resekcji guza. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Izabela Dorota Pawłowska 43670
4 Wybory niekonkurencyjne do rad gmin jako specyfika demokracji na poziomie lokalnym w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr Marek Mazurkiewicz 11411
5 N,O-chelatowane tiazolowe kompeksy boru dla zastosowań optoelektronicznych staż naukowy Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk dr Mykhaylo Potopnyk 23438
6 Rearanżacja apoplastu brodawek Lotus corniculatus w warunkach silnego skażenia metalami ciężkimi badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska 48862
7 Wpływ dodatków glebowych na mobilność pierwiastków metalicznych w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Artur Adam Pędziwiatr 23320
8 Znaczenie kapitału społecznego szkoły dla tworzenia inkluzywnej kultury szkoły i równości szans edukacyjnych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Warszawski dr Hanna Tomaszewska-Pękała 8054
9 Wykorzystanie lasera rentgenowskiego w badaniach fotoindukowanych procesów elektronowych w układach dyspersyjnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Anna Barbara Wach 37400
10 Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Agnieszka Chylewska 33000
11 Przywiązanie, zmienne intrapsychiczne i kontynuacja więzi a nasilenie objawów zespołu przewlekłej żałoby. Model mediacyjny badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Marcin Modest Sękowski 42460
12 Charakterystyka genetyczna izolatów klinicznych i środowiskowych wirusa ECHO-3 krążącego w Polsce w latach 2005-2019. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dr hab. Magdalena Wieczorek 50000
13 Synteza nowych związków krzemoorganicznych o własnościach amfifilowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Karasiewicz 44550
14 Wpływ dodatku fosforu i srebra na właściwości sorpcyjne magnezu badania wstępne/pilotażowe Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Sylwia Magdalena Terlicka 48950
15 Struktura drugorzędowego regionu terminalnego 5' mRNA kodującego izoformy białka p53: delta133p53 i delta160p53 i jego właściwości w procesie translacji badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Paulina Kazimiera Żydowicz-Machtel 49500
16 Rola galaktozyloceramidazy (GALC) oraz prospozyny (PSAP), kluczowych białek uczestniczących w degradacji galaktozyloceramidu (GalCer), w oporności komórek raka gruczołu piersiowego na apoptozę indukowaną doksorubicyną. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Jarosław Józef Suchański 49324
17 Ocena powinowactwa pochodnych tiomocznika do wybranych receptorów metabotropowych jako kierunek poszukiwań nowych leków przeciwpsychotycznych badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Anna Maria Bielenica 49511
18 Opracowanie metody wyciszenia genów ogórka z zastosowaniem antysensownych oligonukleotydów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Anna Wdowikowska 44000
19 Kształtowanie własności fizykochemicznych kompozytów polimerowo-ceramicznych z napełniaczami tlenkowymi. staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Damian Stanisław Nakonieczny 29480
20 Ekstrakt z grzyba Coriolus versicolor jak potencjalny modulator fenotypu makrofagów M1/M2 - badanie interakcji pomiędzy komórkami raka piersi i makrofagami badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Jędrzejewski 49940
21 Analiza zwartości lignanów oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Edyta Symoniuk 50000
22 Działalność naukowa i kolekcjonerska gdańskich naturalistów Christopha oraz Johanna Christopha Gottwaldów: kwerenda kwerenda Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Katarzyna Teresa Pękacka-Falkowska 45314
23 Ocena możliwości pozyskania bioaktywnych peptydów na drodze hydrolizy białek młóta browarniczego w hodowli bakterii proteolitycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Wojciech Łaba 46200

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2019-10-23

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Zwiększanie skuteczności przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej (PDT) poprzez pobudzanie zależnej od limfocytów T odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom nowotworowym (stymulacja receptora OX40). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Hanna Joanna Kędzierska 33000
2 Wytwarzanie domieszkowanych manganem nanokryształów perowskitów do badań magnetooptycznych. staż naukowy Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dr Małgorzata Szymura 25281
3 Czy nadekspresja TaWAK6 aktywuje w pszenicy procesy związane z SAR? badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta 49940
4 Badanie in vitro mechanizmu aktywności antyproliferacyjnej i przeciwzapalnej niskocząsteczkowej frakcji soku ziemniaczanego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Przemysław Łukasz Kowalczewski 47861
5 Wytwarzanie i charakterystyka inteligentnych, czułych na zmianę pH, powłok kompozytowych na implanty. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Michał Bartmański 46805
6 Masa ciała jako wypadkowa uwarunkowań psychologicznych, genetycznych oraz stylu życia. Badanie obejmujące kobiety w wieku wczesnej dorosłości, z nadwagą/otyłością oraz z prawidłową masą ciała. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Małgorzata Obara-Gołębiowska 17380
7 Synteza i badania fizykochemiczne nowego typu analogów styrylowych fluoroforów, jako potencjalnych małych cząsteczek specyficznie wiążących DNA (ang. Small molecule DNA binders) badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Witkowska 49500
8 Synteza i charakterystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypleksowe badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Michał Wiktor Gładysz 49500
9 Wpływ wysiłku anaerobowego na stężenie cfDNA, markery stanu zapalnego i wybrane hormony u mężczyzn w różnym wieku badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dr Jakub Chycki 48800
10 Analiza fitochemiczna liści wybranych gatunków i odmian topoli (Populi folium) z oceną aktywności biologicznej badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Loretta Pobłocka-Olech 49500
11 Ocena wpływu atorwastatyny na eksprsję genów zaangażowanych w proces atrofii mięśni szkieletowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Gawędzka 46200
12 Badanie zmian zachodzących w ekstraktach mięsnych pod wpływem NO-syntazy i/lub argininy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Marzena Zając 50000
13 Układy katalityczne Au@SnO2 wytwarzane poprzez selektywne utlenianie związków międzymetalicznych AuSn i AuSn2. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Łukasz Skowroński 22550
14 Badanie efektu fototermicznego do kontroli częstotliwości mikrolaserów na ciele stałym z generacją drugiej harmonicznej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Grzegorz Dudzik 49798
15 Neuronowe modele sieci telekomunikacyjnych wyjazd badawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Krzysztof Rusek 18648
16 Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowego badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Kamila Ewa Kitowska-Marszałkowska 48543
17 Weryfikacja parametru CN dla zlewni górnej Wisły badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Dariusz Piotr Młyński 22528
18 Geochemia i holoceńska chronologia szkliw wulkanicznych w torfowisku Linje (woj. kujawsko-pomorskie, Polska). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Karolina Jolanta Leszczyńska 49274
19 Z przedmieść do miasta - rola polityk miejskich i aktywności deweloperów w kształtowaniu społeczno-przestrzennego kontekstu powrotnych migracji międzygminnych do wielkich miast w Polsce. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek 25632
20 Analiza struktury i funkcji syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego Intestinaliny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Magdalena Płotka 49940
21 Ocena istotności białka Egy3 w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na wysoką temperaturę oraz ekspozycję na wysokie natężenie światła badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Małgorzata Adamiec 48070
22 Symbole religijne jako wyznacznik tożsamości krajobrazów pograniczy kulturowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Alina Awramiuk-Godun 6369
23 Wpływ lobbingu oddolnego na proces podejmowania decyzji politycznych w wybranych sejmikach wojewódzkich (sejmiku opolskim i podkarpackim) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Maciej Olejnik 5379
24 Badanie zależności struktura-aktywność peptydów biologicznie czynnych w oddziaływaniu z błonami bakteryjnymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Monika Wojciechowska 34430
25 Analiza funkcjonalna białek z domeną AAA_25 pod kątem ich udziału w procesie replikacji bakteriofagów Lactococcus lactis wyizolowanych z zaburzonych procesów fermentacyjnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Katarzyna Szczepankowska 48565
26 Synteza inhibitorów bakteryjnej sygnałowej peptydazy typu I z Eschericha coli. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Natalia Szałaj 49500
27 Badania nad zwiększeniem biosyntezy torulenu i torularodyny przez drożdże Rhodotorula mucilaginosa podczas hodowli w podłożach z odpadów rolno-spożyczych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Anna Maria Kot 40095
28 Wyznaczenie współczynników Landego poziomów atomowych Niobu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Łukasz Marek Sobolewski 49500
29 Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanu badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Łukasz Kuterasiński 25300
30 Dwufazowe stopy magnetokaloryczne na bazie gadolinu modyfikowane metalem przejściowym (Pd) bądź wybranymi metaloidami (Sn lub Pb) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Częstochowska dr inż. Piotr Gębara 44000
31 Fotochemia w warunkach ekstremalnych: wewnątrzcząsteczkowe reakcje fotochemiczne w materiałach krystalicznych badane w wysokim ciśnieniu. wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Krzysztof Aleksander Konieczny 25942
32 Wpływ zamian klimatycznych na stabilność sektora finansowego staż naukowy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Marcin Dominik Borsuk 49500
33 Realizacja zadań publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie instytucje kwerenda Uniwersytet Gdański dr Hanna Wolska 6922
34 Stworzenie kolekcji temperaturo-wrażliwych drożdży Saccharomyces cerevisiae poprzez zastąpienie genu cdc9 przez sekwencje kodujące ligazy DNA pobrane z genomów bakterii antarktycznych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Jarosław Adam Pankowski 27610
35 Wpływ białka wiążącego wapń S100A6 na tworzenie rzęsek - badania wstępne do projektu mającego na celu określenie mechanizmu odpowiedzialnego za funkcjonowanie rzęsek i etiologię ciliopatii. badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Ewelina Angelika Jurewicz 49940
36 Ocena wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem. badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk dr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska 50000
37 Wpływ nano miedzi w diecie na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i stres oksydacyjny w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Michał Stanisław Majewski 49999
38 Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis - optymalizacja i modyfikacja procesu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec 49500
39 Analiza struktury złoża oraz cząstek proszków uzyskanych z fermentowanych soków warzywnych metodą suszenia rozpyłowego. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Emilia Janiszewska-Turak 41580
40 Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Cezary Artur Polakowski 39290
41 Opracowanie mikroprzepływowego urządzenia analityczno-diagnostycznego do określania zakresu stężenia litu w surowicy krwi oraz w ślinie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Justyna Zofia Paluch 49940
42 Analiza wpływu obecności metali ciężkich na kinetykę rozkładu fenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2. badania wstępne/pilotażowe Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Agnieszka Gąszczak 42240
43 Retoryka cyfrowych przeniesień. Projekt psychoanalitycznej teorii gier wideo staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dawid Józef Matuszek 29425
44 Odstępstwa od rodzaju naturalnego w dialektach pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Wyznaczenie obszaru badań terenowych kwerenda Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dr Rafał Szeptyński 5405
45 Planowanie przestrzenne oparte na dowodach - źródła danych o zieleni w miastach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr hab. Marcin Feltynowski 11319
46 Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Agnieszka Szmelter-Jarosz 26400
47 Udział ścieżek naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA w oporności komórek raka szyjki macicy na terapię fotodynamiczną badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Konrad Mikołaj Kosicki 49995
48 Zmiany wzorów epigenetycznych związane z zaburzeniami procesu replikacji DNA w merystemach korzeni Vicia faba po działaniu kadmu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Aneta Ewa Żabka 36630
49 Ocena zdolności monocytów izolowanych od pacjentów w immunosupresji do odpowiedzi na biofilm bakteryjny. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Agnieszka Elżbieta Daca 50000
50 Oznaczanie metabolitów przemiany tlenku azotu u chorych z sepsą/wstrząsem septycznym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią masową (LC-MS) oraz ocena związku tych metabolitów z występowaniem wazoplegii. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Magdalena Mierzchała-Pasierb 48721
51 Seleniany rozpuszczalne w wodzie - rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Agata Joanna Pacuła 49500
52 Wpływ zróżnicowanej długości łańcucha glikolu polioksyetylenowego jako komonomeru na fizykochemiczne właściwości termowrażliwych mikrosfer polimerowych przeznaczonych do kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowego 5-fluorouracylu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Agnieszka Anna Gola 36965
53 Samoorganizacja atomów Pt w warstwie wierzchniej Au(100) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Artur Trembułowicz 16236
54 Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w cyfrowym środowisku pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Michał Tomczak 12650
55 Kształtowanie autentycznych liderów w wybranych organizacjach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Julita Majczyk 38087
56 Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcym kwerenda Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Jasiakiewicz 8690
57 Kwerenda w celu analizy literatury nt. zautomatyzowanych aktów administracyjnych w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich UE w związku z przygotowanianiem wniosku o sfinansowanie projektu badawczego w ramach programu Horyzont 2020 kwerenda SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Filip Tomasz Geburczyk 10732
58 Przestępczość osób starszych. Badanie pilotażowe prawomocnych skazań w wybranych okręgach sądowych badania wstępne/pilotażowe Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Justyna Włodarczyk-Madejska 16874
59 Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających - opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Sylwia Opozda-Suder 48675
60 Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Łukasz Leszek Przybył 47850
61 Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycą badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr inż. Milena Deptuła 50000
62 Stopień aktywacji układu odpornościowego podczas terapii atezolizumabem mierzony poziomem wybranych rozpuszczalnych białek w surowicy krwi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Anna Sylwia Siemiątkowska 49995
63 Kannabidiol jako związek o potencjalnym działaniu kardioprotekcyjnym w izolowanym przedsionku serca szczura w warunkach hipoksji. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Anna Pędzińska-Betiuk 50000
64 Opracowanie i optymalizacja metody metabarcodingu DNA do badań nad bioróżnorodnością nicieni glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem nicieni spiralnych z rodziny Hoplolaimidae badania wstępne/pilotażowe Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Katarzyna Diana Rybarczyk-Mydłowska 42900
65 Badanie zdolności fizjologicznych bakterii propionowych do utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Kamil Piwowarek 39182
66 Opracowanie procedury oznaczania metabolitów diklofenaku w ściekach komunalnych techniką GC-MS badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Katarzyna Maria Nosek 48169
67 Badanie plastyfikacji skrobi cieczami głęboko eutektycznymi badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Katarzyna Wilpiszewska 14685
68 Badania PIV zjawisk przepływowych w kolanach rur giętych kompaktowego, płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła przy podwyższonych prędkościach przepływu czynnika badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Grzegorz Ligus 41580
69 Literatura audialna wobec Holokaustu kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Joanna Bachura-Wojtasik 6914
70 Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgeneracyjnym przekazie ustnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr hab. Sabina Giergiel 28600
71 Między utopią a dystopią. Ideologiczne ramy prasowego dyskursu o internecie na przykładzie wybranych amerykańskich i polskich czasopism społeczno-politycznych kwerenda Politechnika Koszalińska dr hab. Krzysztof Wasilewski 13432
72 Różnorodność gatunkowa bakterii z rodzaju Borrelia w populacji kleszczy Ixodes ricinus na terenach endemicznych dla boreliozy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Katarzyna Kubiak 38060
73 Zastosowanie mezoporowatych krzemionkowych sit molekularnych jako nośników dla tikagreloru badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr hab. Michał Moritz 49027
74 Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na stężenie miokin we krwi u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Damian Skrypnik 50000
75 Modelowanie lokalizacji i dystrybucji wybranych wirusowych komponentów kompleksu replikacyjnego PVYNTN oraz roślinnych białek regulujących proces replikacji tego wirusa w reakcji zgodnej i niezgodnej roślin ziemniaka badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Edmund Stanisław Kozieł 48658
76 Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD - badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń 49995
77 Ocena parametrów hemodynamicznych serca szczura w modelu terapii 5-fluorouracylem za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym - badania pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Krzysztof Jasiński 40260
78 Analiza osoczowych form molekularnych fibronektyny jako czynnika predykcyjnego dobrostanu kobiet z cukrzycą w okresie okołoporodowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Jolanta Lis-Kuberka 48717
79 Wpływ wybranych produktów recyklingu chemicznego poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanów na gęstość usieciowania i strukturę wiązań sieciujących wulkanizatów kauczuku naturalnego otrzymanych z ich udziałem badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Marcin Włoch 42823
80 Skrzyp polny (Equisteum arvense) jako źródło aktywnych związków funkcyjnych do modyfikacji biokompozytów elastomerowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Marcin Masłowski 48400
81 Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczący badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych wyjazd badawczy Uniwersytet Morski w Gdyni dr inż. Krzysztof Dudzik 10591
82 Zastosowanie wysokowydajnych równoległych obliczeń czasu rzeczywistego z wykorzystaniem układów FPGA i technik sztucznej inteligencji staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Waldemar Marek Mucha 24090
83 Systematyka taktów fabularnych (story beats) w ludonarratologicznej analizie gier wideo. Staż naukowy na Uniwersytecie Jyvaskyla. staż naukowy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Michał Łukasz Mochocki 36509
84 Opracowanie zwalidowanej skali do pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Dawid Szostek 45430
85 Skuteczność wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Krzysztof Stasiak 25740
86 Globalna analiza transkrypcji genów zależnych od białka AdpA u bakterii Streptomyces w warunkach zmiennej dostępności tlenu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Marcin Przemysław Wolański 49995
87 Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr hab. Anna Barbasz 47685
88 Opracowanie nowej metody - biosensora SPRI do oznaczeń ilościowych FGF23. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Anna Tokarzewicz 49500
89 Opracowanie nowego mysiego modelu choroby Parkinsona poprzez aktywację mikrogleju syntetyczną neuromelaniną badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Maria Tejchman 49995
90 Analiza profilu metabolicznego kotów z ostrym zapaleniem trzustki badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Michał Janusz Czopowicz 49500
91 Ocena przemieszczeń odłamów kostnych w stabilizatorze heksapodowym z wykorzystaniem systemu nawigacji komputerowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Piotr Morasiewicz 49456
92 Ocena farmakokinetyki cefazoliny stosowanej w antybiotykowej profilaktyce okołooperacyjnej u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca leczonych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego - badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" dr Radosław Jaworski 39600
93 Analiza zmian w transkryptomie endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) w okresie okołoimplantacyjnym pod wpływem Apeliny-13 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Kamil Dobrzyń 49929
94 Badanie możliwości zastosowania mezoporowatych materiałów krzemionkowych jako adsorbentów związków przeciwutleniających występujących w żywności pochodzenia roślinnego badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr hab. inż. Małgorzata Grembecka 49500
95 Wpływ dodatku nanonapełniacza montmorylonitowego na otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne sieci polisiloksanowych o kontrolowanej budowie. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Monika Edyta Wójcik-Bania 49445
96 Wpływ zmian klimatu na dynamikę hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, etap 1: Opracowanie założeń i metodyki projektu, staż naukowy w Department of Geosciences Mississippi State University staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr inż. Krzysztof Raczyński 44221
97 Właściwości optyczne w fazie z nieuporządkowaniem podsieci oktaedrów tlenowych a właściwości piezoelektryczne kryształów PbZr0,87Ti0,13O3 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Iwona Bogusława Lazar 12100
98 Nowe pasywne detektory promieniowania gamma oparte na aminokwasach i ich pochodnych badania wstępne/pilotażowe Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr inż. Łukasz Karol Bartosik 41269
99 Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polsce wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Justyna Dobroszek 10692
100 Zastosowanie lipidomiki do profilowania metabolitów tkanki tłuszczowej w obrzęku lipidowym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Mariusz Aleksander Bromke 17604
101 Ekspresja nukleobindyny-2 w niedrobnokomórkowych rakach płuc. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Alicja Małgorzata Kmiecik 49831
102 Zastosowanie ultrasonografii płuc w screeningowym wykrywaniu zmian śródmiąższowych w grupie pacjentów z układową chorobą tkanki łącznej - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Natalia Antonina Buda 48708
103 Realizacja wyprawy badawczej w Masywie Synaju (Egipt)- pozyskanie materiału do zakończenia opisu nowych gatunków Bartonella u myszoskocza arabskiego Dipodillus dasyurus i szczotkogona skalnego Sekeetamys calurus. wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Mohammed Fadhil Al-Sarraf 50000
104 Teledetekcyjne monitorowanie zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym w aspekcie przemian pokrycia terenu w obszarach porolnych i poprzemysłowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Marta Barbara Szostak 37400
105 Staż naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskach staż naukowy Uniwersytet Gdański dr Łukasz Pietruszyński 6501
106 Opracowanie metody syntezy mikrosfer ceramicznych z węglika krzemu w procesie pirolizy polisiloksanu badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Urszula Mizerska 49500
107 Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych - cykl wyjazdów badawczych wyjazd badawczy Politechnika Koszalińska dr hab. inż. Grzegorz Konstanty Bocewicz 41549
108 Rola i znaczenie turystyki w procesie budowania tożsamości i świadomości kulinarnej dzieci. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek 13090
109 Atrybuty autentyczności informacji o tradycyjnych produktach żywnościowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Dominika Jakubowska 44990
110 BADANIA, KSZTAŁCENIE ORAZ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI W STANIE KAROLINA PÓŁNOCNA W USA staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Maciej Witold Bernasiewicz 14047
111 Ocena zmian w układzie lizosomalnym komórek raka szyjki macicy indukowanych działaniem reiny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Wojciech Krzysztof Trybus 43901
112 Ocena mechanizmów przeciwzapalnego działania azelastyny w warunkach in vitro i in vivo badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Ewa Paula Trybus 44209
113 Staż naukowy: preparatyka kłębków szyjnych wraz z rejestracją aktywności nerwu zatokowego staż naukowy Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Kryspin Andrzejewski 17017
114 Rola witaminy D w infekcjach dróg rodnych o etiologii bakteryjnej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Tomusiak-Plebanek 45100
115 Określenie działania antyoksydacyjnego i neuroprotekcyjnego silnych ligandów receptorów adenozynowych A1 i A2A o potencjalnym zastosowaniu w terapii chorób Alzheimera i Parkinsona badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Gniewomir Latacz 46750
116 Ocena wpływu zastosowania oksytocyty syntetycznej w czasie trwania porodu na kompetencje noworodka w zakresie umiejętności ssania piersi oraz wybrane parametry biochemiczne w surowicy krwi matki. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Katarzyna Maria Wszołek 45155
117 Aktywni przed pierwszym dzwonkiem badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Agata Korcz 41382
118 Zgromadzenie materiału genetycznego pochodzącego z grzybów wyhodowanych z wód rzecznych o zróżnicowanej zawartości i pochodzeniu materii organicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Anna Pietryczuk 47058
119 Jak zasilanie źródłem węgla i temperatura kształtują metabolizm drożdży olejogennych podczas hodowli w podłożach z odpadowym źródłem azotu? badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Iwona Gientka 49500
120 Odwodniony i sproszkowany por jako koncentrat substancji biologicznie czynnych: ocena termostabilności i profilu związków fenolowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Beata Biernacka 26224
121 Różnorodność i struktura zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych lipy krymskiej (Tilia x euchlora K. Koch) w warunkach miejskich badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Jacek Olchowik 49500
122 Rola odchodów barczatki sosnówki we wzroście i obronie sosny zwyczajnej badania wstępne/pilotażowe Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Mąderek 45006
123 Wykorzystanie funkcji pedotransferu (PTF) do określania nasyconej przewodności hydraulicznej (Ks) gleb lessowych: estymacja parametrów modelu z pomiarami terenowymi i laboratoryjnymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Łukasz Eugeniusz Borek 10802
124 Synteza wysokoporowatych mikrosfer ditlenku ceru badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Andrzej Sienkiewicz 22858
125 Związki antyandrogenne o wielocelowym profilu działania w komórkach nowotworowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Katarzyna Sęktas 49126
126 Kwas etidronowy i jego reakcje kompleksowania z konkurencyjnymi jonami metali badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Martyna Nowak 24530
127 Wpływ metody spiekania HPHT/SPS na strukturę i właściwości stopów niklowo-aluminiowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr inż. Paweł Hyjek 49500
128 Wielokryterialna metoda planowania tras dla przedsiębiorstw zbiórki odpadów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Robert Giel 31680
129 Relacje diagnostyczne stan-cechy rozkładu temperatury w złączu w spajaniu elementów wykonanych z nadstopów niklu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Wojciech Jamrozik 49060
130 Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Maria Cyniak-Cieciura 49302
131 Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii jako podstawa do badania mikrohistorii literackich wspólnot antyhomofobicznych kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Adriana Kovacheva 11715
132 Ocena ekspresji mikroRNA w modelu atrofii mięśniowej indukowanej stanem zapalnym przez czynnik martwicy nowotworów alfa badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Tomasz Andrzej Powrózek 49500
133 Ocena wpływu ekstraktów z liści aronii na ludzkie komórki raka jelita grubego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Katarzyna Owczarek 49324
134 Określenie częstości stłuszczenia wątroby u dziewcząt z zespołem metabolicznym oraz zależności między rodzajem węglowodanów diety a składowymi zespołu metabolicznego. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Aleksandra Kołota 45243
135 Diagramy FORC jako narzędzie do kompleksowej charakterystyki faz ferromagnetycznych - staż naukowy staż naukowy Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Dudzisz 49390
136 Dojrzałość termiczna osadów fliszowych jednostki Grajcarka (Pieniński Pas Skałkowy, Polska) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr inż. Magdalena Maria Zielińska 9020
137 Biodegradowalne hydrożele tworzone in situ, oparte na blokowych kopolimerach estrów i glikolu etylenowego, jako nośniki przeciwciał. badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Daria Łucja Lipowska-Kur 49940
138 Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Serhiy Kobyakov 36575
139 Mechanizmy rozwoju zniszczenia i zmiany nośności cienkościennych środników o profilu sinusoidalnym w belkach dwuteowych poddanych obciążeniom dynamicznym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Krzysztof Śledziewski 49900
140 Subiektywne aspekty znaczenia w przekładzie naukowym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego: badania wstępne z wykorzystaniem korpusu równoległego "jeden do wielu" na przykładzie tłumaczenia angielsko-polskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Łukasz Wiraszka 10838
141 Model upadłości konsumenckiej małżonków kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Maciej Pannert 13640
142 Rodzicielskie uwarunkowania wczesnej inicjacji czytelniczej dzieci o zburzonym rozwoju i prawidłowo rozwijających się badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Kamil Kuracki 25289

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2019-11-07

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Charakterystyka funkcjonalna nowych heterooligomerów receptorów serotoninowych 2C (5-HTR2C) i oksytocynowych (OTR) w komórkowym systemie modelowym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Barbara Wanda Chruścicka-Smaga 49500
2 Otrzymywanie i charakterystyka stałych katalizatorów bifunkcyjnych zawierających złoto naniesione na tlenki metali badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anna Wojtaszek-Gurdak 42130
3 Wstępna ocena aktywności przeciwzapalnej kory kasztanowca w modelu ludzkich neutrofili - wpływ na szlak NF-κB i wydzielanie cytokin prozapalnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Aleksandra Owczarek 49940
4 Badanie specjacji arsenu w grzybach zaawansowanymi technikami analitycznymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Izabela Komorowicz 46200
5 Poszukiwanie czynników warunkujących wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli do doskonalenia ich praktyki zawodowej z perspektywy teorii planowanego zachowania - ocena operacjonalizacji i sposobu pomiaru zmiennych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet w Białymstoku dr Marta Kowalczuk-Walędziak 9449
6 Kokultura synowiocytów i neuronów czuciowych, jako model zwyrodnieniowej choroby stawów in vitro badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Jakub Władysław Chwastek 49500
7 Gerontechnologia - potencjał akceptacji technologii poprawiających jakość życia osób starszych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr hab. inż. Katarzyna Halicka 49500
8 Opracowanie i optymalizacja systemu selekcji klonów dla ukierunkowanej mutagenezy enzymów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Izabela Loch 49500
9 Ocena immunomodulujących właściwości kinazy fosfoglicerynianowej i kinazy pirogronianowej - białek wielofunkcyjnych tasiemca Hymenolepis diminuta badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Anna Sulima-Celińska 50000
10 Pamięć intensywnosci objawów depresji. Rola ruminacji i zaburzeń poznawczych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Dominika Elżbieta Farley 27679
11 Badania wstępne wpływu domieszkowania stopów magnezu pierwiastkami ziem rzadkich na mechanizmy korozji i jej przeciwdziałania przez inhibitory nieorganiczne. badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr Dzmitry S. Kharytonau 47300
12 Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowego wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Anna Wysocka-Bar 18221
13 Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce. wyjazd badawczy Uniwersytet Zielonogórski dr Piotr Mysiak 24699
14 Mutacje punktowe genu SOD1 jako cele alleloselektywnej strategii antysensowej badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Dorota Maria Magner 49999
15 Rola kryptochromów i receptora UVR8 w odpowiedzi na stres UV-C u Arabidopsis thaliana badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Anna Rusaczonek 49940
16 Badanie wpływu preparatyki na skład pierwiastkowy archiwalnych preparatów tkankowych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Paweł Wróbel 37400
17 Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowej kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Łukasz Musiaka 31790
18 Rola wybranych białek 14-3-3 w ruchu chloroplastów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Aleksandra Eckstein 49500
19 "Ocena dróg straty ciepła u chorych zabezpieczanych termicznie przez zespoły ratownictwa medycznego w symulowanych warunkach akcji ratowniczej" badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sylweriusz Kosiński 24123
20 Charakterystyka i stabilność oksydatywna oleju z nasion poziomek uzyskanego metodą ekstrakcji dwutlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Magdalena Maria Grajzer 49808
21 Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Ludwik Lubecki 42900
22 Otrzymywanie i charakterystyka emulsji typu olej w wodzie (O/W) stabilizowanych kompleksami białkowo-ramnolipidowymi badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Diana Renata Mańko-Jurkowska 35200
23 Dlaczego najądrze kota domowego się kurczy? Badania wstępne na poziomie receptorowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Sylwia Anna Prochowska 49500
24 Rola akwaporyny 4 w obrzęku mózgu w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej oraz regulacja jej ekspresji i/lub lokalizacji przez kaweolinę 1 i kinazę białkową p38 MAPK badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marta Obara-Michlewska 49500
25 Ocena synergistycznego działania przeciwnowotworowego równoczesnej inhibicji ścieżki sygnałowej Wnt i metabolizmu energetycznego glukozy w komórkach raka języka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Robert Łukasz Kleszcz 49720
26 Analiza zjawisk towarzyszących krzepnięciu układów perytektycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod termo optycznych - staż naukowy staż naukowy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Tomasz Karol Kargul 34628
27 Synteza nanorurek węglowych wspomagana nowymi katalizatorami krzemianowymi badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Maciej Szymon Gubernat 39380
28 Algorytmy stopingowe - nowe ujęcie wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Małgorzata Sulkowska 17050
29 Związek parametrów stanu zapalnego ze zdolnościami poznawczymi i mikrostrukturą istoty białej mózgu w stanach wysokiego ryzyka, pierwszym epizodzie psychozy i schizofrenii przewlekłej. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Anna Karolina Michalczyk 45760
30 Poszukiwanie biologicznie czynnych związków ograniczających kolonizację roślin uprawnych przez mikroorganizmy patogenne dla człowieka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Sonia Katarzyna Szymańska 49390
31 Rola sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów na poprawę insulinooporności u zwierząt otyłych poddanych operacjom bariatrycznym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Ewa Anna Grzegorczyk 50000
32 Modyfikacja powierzchni czujników SPR dla potrzeb eksperymentalnej weryfikacji modelu oddziaływań azatiopryna-DNA metodami skojarzonymi optycznymi i elektrochemicznymi badania wstępne/pilotażowe Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk dr inż. Konrad Dudziński 49500
33 Piany stałe jako strukturalne nośniki katalizatora w procesie dopalania metanu badania wstępne/pilotażowe Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Anna Maria Gancarczyk 24750
34 National Public Radio w amerykańskim systemie medialnym i politycznym wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Rafał Kuś 29532
35 Czy drzewa reliktowe podbiją Europę? Wpływ zmian klimatu na inwazyjność Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae). badania wstępne/pilotażowe Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr Anna Katarzyna Jasińska 49161
36 Status oksydacyjny białka STIM2 i jego partnerów interakcyjnych w mózgu myszy badania wstępne/pilotażowe Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dr Oksana L. Palchevska 49500
37 Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika badania wstępne/pilotażowe Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Katarzyna Aleksandra Kujawa 50000
38 Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmieli badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Elżbieta Rożej-Pabijan 49896
39 Ocena metagenomiczna ryzosfery siewek wybranych roślin modelowych po zastosowaniu nanocząstek srebra o zróżnicowanych właściwościach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki 49940
40 Badanie mikrostruktury granic rozdziału faz infiltrowanych materiałów kompozytowych w układzie stop aluminium - popiół lotny i/lub żużel badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Marek Janusz Kremzer 38390
41 Badanie wpływu sił masowych i mechanizmu dyfuzyjnego na separację kropel z przepływu dwufazowego powietrze-woda badania wstępne/pilotażowe Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Oktawia Dolna 8470
42 Poszukiwanie przyczyn zyrodnienia barwnikowego siatkówki w wyselekcjonowanych przypadkach rodzinnych choroby, metodą sekwencjonowania eksomu, WES (Whole-Exome Sequencing). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Anna Wawrocka 48400
43 Nowe pochodne lucyferyny jako selektywne narzędzie do fluorescencyjnego oznaczania nitroksylu (HNO) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Marcin Adrian Szala 33440
44 Nowe materiały katodowe na bazie domieszkowanych litowanych tlenków niklu do nowej generacji ogniw Li-ion: synteza i badania charakteryzujące badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Magdalena Zybert 48400
45 Podróż jako element kulturotwórczy. Relacje międzykulturowe na przykładzie kroniki z podróży "Embajada a Tamorlan" (1403-1406). badania wstępne/pilotażowe Akademia Ignatianum w Krakowie dr Łukasz Burkiewicz 42720
46 Narracje życiowe współczesnych artystek wizualnych - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Karolina Sikorska 19910
47 Badanie synergizmu działania inhibitorów kinaz białkowych w przewlekłej białaczce szpikowej. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Leków dr hab. Mirosława Barbara Koronkiewicz 47960
48 Znaczenie wysp starodrzewów dębowych dla różnorodności gospodarczych borów sosnowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Ewa Agata Stefańska-Krzaczek 6490
49 Hologenom makrofitowy-interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej w świetle badań metagenomicznych:symbioza, mutualizm, komensalizm czy przypadek? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Ilona Złoch 40590
50 Wiedza finansowa, zachowania finansowe oraz ekonomia dobrobytu w Polsce. Empiryczna indentyfikacja współzależności badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Piotr Ryszard Paradowski 49500
51 Geny pssV i regA jako hipotetyczne elementy szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Kamil Michał Żebracki 49390
52 Badania nad hamowaniem angiogenezy przez nowe pochodne z grupy hydrazydo-hydrazonów w modelu in vitro oraz in vivo badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Monika Gawrońska-Grzywacz 49181
53 Synteza atropoizomerycznych fosfapin na bazie szkieletu bifenylowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Elżbieta Łastawiecka 44000
54 Ocena diagnostyczna uszkodzeń w materiale będących efektem odkształceń trwałych w oparciu o badania magnetyczne staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Anżelina Marek 15430
55 Stabilność strukturalna i żaroodporność nadstopu niklu z układu Ni-Fe-Cr-Al badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Odlewnictwa dr inż. Adelajda Polkowska 37400
56 Wpływ nowych form transportu w miastach na preferencje komunikacyjne - badania porównawcze dla Polski i Norwegii. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Jakub Marek Zawieska 49500
57 Analiza zmian w globalnej ekspresji genów u kur i kaczek po zakażeniu wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków podtypu H5N8. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Joanna Ewa Sajewicz-Krukowska 49500
58 Segregacja eksperymentalnie indukowanych uszkodzeń jądrowego oraz mitochondrialnego DNA do oocytów i ciałek kierunkowych podczas podziałów mejotycznych u myszy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna Kotarska 49500
59 Weryfikacja przynależności gatunkowej w obrębie rodzaju Lebertia (Acari: Hydrachnidia) na bazie metodologii taksonomii integratywnej dla wodopójek. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Magdalena Anna Szenejko 44000
60 Wstępna analiza wpływu wybranych inhibitorów metylacji DNA na kultury protoplastów kapusty badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Agnieszka Kiełkowska 50000
61 Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Kinga Korniejenko 29893
62 Opracowanie narzędzia badawczego do analizy postaw związanych ze zrównoważoną konsumpcją żywności badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Elżbieta Agnieszka Goryńska-Goldmann 35805
63 Kwerenda dotycząca protokołów prac Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1956-1964) kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Tomasz Jerzy Dolata 30197

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2019-12-04

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1Analiza strukturalna substancji leczniczych enkapsulowanych w nośnikach porowatych z wykorzystaniem spektroskopii DNP MAS NMR (Dynamic Nuclear Polarisation Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance)wyjazd badawczyUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Karol Przemysław Nartowski48800
2Pilotaż procedury doboru próby i metody zbierania oraz analizy danych (IDI) do badania jakościowego nad przezwyciężeniem determinizmu statusowego karier edukacyjnych wśród studentów prestiżowych kierunkówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Marek Smulczyk6875
3Oko-ruchowe strategie stosowane podczas wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Bibianna Bałaj44301
4Optymalizacja warunków oczyszczania i stabilizacji preparatu bakteriofaga litycznego wobec Pseudomonas aeruginosabadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Bożena Karolina Szermer-Olearnik49500
5Kryminologiczne aspekty nielegalnego rynku zwierząt domowych.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Joanna Narodowska11319
6Kategoryzacja społeczna i elementarne procesy percepcyjne jako poznawcza podstawa uprzedzeń i dehumanizacji. Badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Marzena Aneta Cypryańska-Nezlek24585
7Istota działania katalitycznego kukurbiturylibadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Nazar Rad44506
8Chiralność i magnetyzm: synteza funkcjonalnych stabilnych rodnikówbadania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Bodzioch49500
9Określenie możliwości wzrostu bakterii antybiotykoopornych w biologicznie aktywnych filtrach węglowych stosowanych w procesach oczyszczania wodybadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr Beata Maria Mądrecka47300
10Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum realizującej przejściowy metabolizm C3/CAMbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Michał Tadeusz Nosek37444
11Rola zaburzeń mechanizmów selekcji informacji w deficytach poznania społecznego w schizofreniibadania wstępne/pilotażoweInstytut Psychiatrii i Neurologiidr Michał Mateusz Jarkiewicz41954
12Badania właściwości optycznych oraz fizykochemicznych struktur planarnych na bazie fibroin jedwabiustaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Marcin Tomasz Procek49996
13Ciekłokrystaliczne usieciowane polimery jako elementy wykonawcze w układach mikrofluidycznychwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Klaudia Dradrach33250
14Czynnik temperaturowy w optymalizacji immobilizacji metali ciężkich w glebie poddawanej wspomaganej fitostabilizacji.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Maja Luiza Radziemska48950
15Analiza roli kleszcza należącego do gatunku Ixodes ricinus jako potencjalnego rezerwuaru i wektora bakterii Bartonella henselae - badania in vitrobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźkidr Violetta Zając49973
16Zmiany konstytucyjne i zmiany paradygmatów prawa konstytucyjnego jako wyzwanie dla nauki porównawczego prawa konstytucyjnegowyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Anna Śledzińska-Simon18669
17Rozwój koncepcji nowego rodzaju detektora typu GEM do badań nad ciemną materią i neutrinami.badania wstępne/pilotażoweCentrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Naukdr Marcin Kuźniak47850
18Poszukiwanie zależnych od składu czynników wpływających na stabilność pediatrycznych mieszanin do żywienia pozajelitowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Maciej Stawny45430
19Genetyczne uwarunkowania do występowania młodzieńczej padaczki idiopatycznej (JIE) u koni arabskichbadania wstępne/pilotażoweInstytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Tomasz Szmatoła49500
20Wpływ wybranych fitozwiązków na metabolizm fruktozy - badania in vitrobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Małgorzata Zakłos-Szyda49500
21Wyodrębnianie i stabilizacja jednorodnego obszaru w złożonych układach ciekłokrystalicznych za pomocą kontrolowanego fotowypalania laserowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr inż. Dorota Mirosława Dardas50000
22Przygotowanie i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula50000
23Analiza wpływu zmiany formatu przeciwciała anty-FGFR2 z scFvFc do IgG1 na poziom nadprodukcji w komórkach ssaczych, efektywność koniugacji z lekiem cytotoksycznym oraz aktywność biologiczną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Aleksandra Maria Sokołowska-Wędzina50000
24Obrazowanie procesu adhezji i integracji nanocząstek złota z biofilmem bakterii Staphylococcus aureus w transmisyjnym mikroskopie elektronowym przy pomocy uchwytów preparatowych do próbek ciekłych na bazie azotku krzemu i węglabadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Andrzej Marek Żak48522
25Rola limfocytów B grasicy w rozwoju pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych w zwierzęcych modelach cukrzycybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Ewelina Agnieszka Kiernozek49940
26Analiza wykorzystania social botów w debacie publicznej w mediach społecznościowych w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce w 2020 rokubadania wstępne/pilotażoweAkademia Sztuki Wojennejdr Dorota Domalewska32472
27Inżynieria współczynnika załamania azotku galu poprzez ultra-wysokie domieszkowanie germanem dla nowych struktur fotonicznych emitorów światłabadania wstępne/pilotażoweInstytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Naukdr inż. Dario Schiavon49500
28Wpływ stresu chłodu na zmiany w proteomie chloroplastowym u różnych gatunków fasolibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Iga Edyta Samól49500
29Wpływ białek MBNL na modyfikacje końców miRNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Agnieszka Piasecka48870
30Wpływ kwasów tłuszczowych na organizację molekularną luteinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Emilia Reszczyńska49060
31Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych występujących na poziomie śladowym w stałych pozostałościach po procesach termicznej utylizacji osadów ściekowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Bartłomiej Michał Cieślik49500
32Badanie funkcji i regulacji kluczowego białka opiekuńczego UNC-45 w miopatii CIMbadania wstępne/pilotażoweMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawiedr Małgorzata Joanna Piechota49401
33Czy adipokiny mogą modulować aktywność prozapalną mastocytów? Ocena ekspresji receptorów adipokin w tkankowych komórkach tucznych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Paulina Żelechowska48290
34Różnorodność bałtyckich szczepów Nodularia spumigena - analiza klastrów genowych związanych z syntezą peptydów nierybosomowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Anna Toruńska-Sitarz15400
35Stres nitrozacyjny a nitracja: obrona zbóż przed suszą czy przyczyna wrażliwości?badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Marta Anna Gietler46585
36Zastosowanie lipaz w syntezie laktonów z podstawnikiem aromatycznymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Marcelina Mazur49500
37Identyfikacja substratów eukariotycznej urydylacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr inż. Lidia Wanda Lipińska49995
38MicroRNA w urazach mięśni: potencjalne źródło informacji w procesie rehabilitacji i powrotu do pełnej aktywności fizycznej po kontuzjach.badania wstępne/pilotażoweInstytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczydr Konrad Witek50000
39Zmiana stosunku izotopowego neodymu (Nd) w profilach torfowych jako wskaźnik zaburzeń środowiska - ocena potencjału dla paleoekologii torfowiskbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Katarzyna Marcisz27101
40Wpływ kwasu para aminobenzoesowego na rozwój merystemu wierzchołkowego u Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Hanna Weronika Lasok49500
41Epi-lipiomika cukrzycy: analiza oksydowanych lipidów we frakcjach HDL i LDL osocza pacjentów ze swieżo zdiagnozowaną cukrzycą.wyjazd badawczyUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Joanna Barbara Godzień29590
42Wpływ fulerenów na stężenie metalotioneiny i dysmutazy ponadtlenkowej oraz jej aktywność w komórkach MCF10A traktowanych doksorubicynąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. inż. Marta Kepinska49500
43Szczury, schizofrenia oraz bakteryjny i grzybiczy mikrobiom jelit - badanie pilotażowe z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Dominika Salamon49280
44Prawne regulowanie upamiętniania przeszłości w Rosji. Czy oraz w jakim stopniu ustawy memorialne realizują cele polityki historycznej państwa rosyjskiego po roku 2000?wyjazd konsultacyjnyInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Dagmara Alicja Moskwa19593
45Rzadka choroba genetyczna w doświadczeniu chorego - socjosomatyczne studium nerwiakowłókniakowatości typu 1.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Katarzyna Kowal22869
46Elektrofizjologiczne miary spontanicznego wydobywania informacji z pamięcistaż naukowySWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Karolina Magdalena Łukasik50000
47Znaczenie i wartość nadziei w relacjach dorosłych chorych oraz rodziców dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi pozostających pod opieką paliatywnąwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Marta Elżbieta Szabat16051
48Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce - pilotaż badań typu self-reportbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Dagmara Woźniakowska-Fajst44660
49Spinowa polaryzacja indukowana zmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi w antyferromagnetykach ze złamaną symetrią inwersjiwyjazd badawczyInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Łukasz Karwacki50000
50Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przejście z fazy neutralnej do fazy jonowej w kompleksie (EDT-TTF-I2)2TCNQF reprezentującym nową klasę przewodników organicznych o mieszanych stosachstaż naukowyInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Arkadiusz Frąckowiak49823
51Opracowanie modelu teoretycznego rozpadu cząstek zawiesiny w homogenizatorze zbiornikowym z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Krzysztof Piotr Wojtas44000
52Wpływ dodatku wybranych nośników mikrobiologicznych na wytwarzanie biogazu w procesie fermentacji metanowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Agnieszka Pilarska22000
53Rola deacetylaz histonowych w epigenetycznej regulacji indukowanych przez TGF-β1 przejść fenotypowych ludzkich fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmiebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Milena Magdalena Paw49995
54Rola inhibitorów szlaku PERK w terapii złośliwych nowotworów wywodzących się z osłonek nerwów obwodowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Anna Dominika Walczak49999
55Badania aktywności biologicznej nowych, syntetycznych glikolipopeptydówbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Karol Marcin Sikora49995
56Wolniej a dokładnie czy szybciej a pobieżnie? Wpływ tempa poruszania się mrówek na efektywność furażowaniabadania wstępne/pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Piotr Ślipiński43450
57Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnegowyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr inż. Karolina Chreptowicz49500
58Wpływ olejków eterycznych na jakość mikrobiologiczną i sensoryczną potraw mięsnych pakowanych próżniowo.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Maciej Ireneusz Kluz46200
59Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) o wysokiej aktywności biologicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Michał Konrad Miłek35200
60Stopień abstrakcji pojęć matematycznych i jego redukcja w oparciu o systemy geometrii bezpunktowej - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Grzegorz Sitek11506
61Aspekt pokoleniowy w dodatkowym oszczędzaniu na starośćbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka18480
62Postawy i wartości w procesie wyboru środka transportu w podróżach obligatoryjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Anna Maria Urbanek42900
63Wychwiania ciała jako korelat reakcji na niespójności w sztuce współczesnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Joanna Jolanta Ganczarek18411
64Identyfikacja i detekcja podwodnych form korytowych z wykorzystaniem okulografubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr inż. Matylda Katarzyna Witek-Kasprzak34094
65Wszystko (lub prawie wszystko) o przeniesieniu elektronu przez most krzemowy i barwnej emisji CTbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Małgorzata Bayda-Smykaj50000
66Wykorzystanie izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC) w charakteryzacji biochemicznej enzymów zależnych od α-ketoglutaranu. Staż naukowy na McGill University.staż naukowyInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Anna Maria Miłaczewska49883
67Elektrochemiczna ocena obecności kwarantannowej bakterii Clavibacter sepedonicus comb. nov. (Cs) - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniakabadania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Małgorzata Łabańska45100
68Stworzenie modelu do badania degradacji jądrowo kodowanych transkryptów w komórkach Candida albicans.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Karolina Elżbieta Łabędzka-Dmoch36564
69Opracowanie warunkowego modelu SCID Danio reriowyjazd badawczyUniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Karolina Ligia Dudziak49940
70Badania wstępne mające na celu ocenę wpływu włączenia tokeranibu do podstawowej struktury leków przeciwnowotworowych opartych na Ptbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Anna Maria Serwotka-Suszczak49940
71Wstępna analiza potencjału przeciwgrzybowego pochodnych akrydyny i akrydonubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Kamila Daria Rząd49500
72Wpływ ludzkiej mikrobioty jelitowej na skład chemiczny oraz aktywności przeciwzapalną wyciągów z wybranych gatunków kwiatu lipybadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr inż. Aleksandra Karolina Kruk49500
73Różnorodność strukturalna EGFRvIII a jego oporność na degradacjębadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Cezary Tręda49999
74Aktywność przeciwpsychotyczna podwójnych antagonistów receptorów 5-HT6/D3 w zwierzęcym modelu schizofreniibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Grychowska49500
75Ocena działania drotaweryny (DV) w modelach komórkowych odpowiadajacych rozwijającemu się organizmowi na etapie życia płodowego.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźkidr Małgorzata Juszczak49940
76Ekspresja genów podobnych do Glossy1, zaangażowanych w biosyntezę i akumulację wosków kutykularnych epidermy, a poziom odporności zbóż na stres suszybadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Joanna Szewińska48697
77Kulturowa historia wody na przełomie XVIII i XIX wieku. Kwerenda w Austrii (Wiedeń oraz Baden)kwerendaUniwersytet Warszawskidr Agata Wdowik23417
78Upadek czy rozkwit - przemiany gospodarcze na obszarach położonych nad północnym Adriatykiem w okresie Antoninów i SewerówkwerendaUniwersytet Wrocławskidr Wojciech Pietruszka13910
79Rola Facebooka w zarządzaniu relacjami w organizacji pożytku publicznegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Piotr Szamrowski21010
80Komunikacja i partycypacja społeczna jako element pomiaru kapitału społecznego gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Katarzyna Pawlewicz49832
81Przesłanki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych i jej wyłączenia w prawie amerykańskimstaż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Mikołaj Iwański49360
82Czy najmniejsza roślina świata pomoże rozwiązać wielki problem? Badania wstępne nad możliwością wykorzystania Wolffia arrhiza do oczyszczania wód ze związków zaburzających równowagę hormonalną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Urszula Kotowska47630
83Implementacja metody macierzy dynamicznej do wyznaczania relacji dyspersji magnonów w oprogramowaniu do symulacji magnetycznych Vampirestaż naukowyInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Paweł Sobieszczyk45375
84Funkcjonalizacja kwasów nukleinowych za pomocą termo-wrażliwych przełącznikówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Jolanta Marta Brzezińska49500
85Kompleksowe badania fizykochemiczne filmów wieloskładnikowych: fosfolipid-immunosupresant-antyutleniacz utworzonych na powierzchni cieczy i podłożu stałymwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr hab. Małgorzata Jurak48862
86Heterostruktury typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjalne nowe biomarkery i sriodki kontrastującebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Nataliya Babayevska34650
87Zastosowanie metod teorii grafów do klasyfikacji danych niezbalansowanychwyjazd badawczyPolitechnika Poznańskadr Paweł Misiorek16601
88Udział angiotensyny II i jej receptora typu 1 (AT1) w kłębkach szyjnych w regulacji krążeniowo-oddechowej w eksperymentalnym modelu nadciśnienia tętniczegobadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Tymoteusz Żera38082
89Charakterystyka owoców oliwnika wielokwiatowego (Elaeagnus multiflora Thunb.) i liści pod kątem zawartości związków bioaktywnych o wielokierunkowej aktywności biologicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Sabina Zdzisława Lachowicz49830
90Porównanie serii flawonów, flawanonów oraz ich glikozydów uzyskanych metodami biotechnologicznymi pod kątem aktywności prebiotycznej i hamującej wzrost wybranych mikroorganizmów patogennychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Monika Dorota Dymarska49500
91Próba otrzymania biokompozytów polisacharydowych zawierających grafen o pożądanych właściwościach mechanicznych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr hab. inż. Magdalena Krystyjan42460
92Analiza zmian strukturalnych błon Staphylococcus aureus wywołanych taninami jako mechanizm ich antybakteryjnej aktywności.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Ewa Olchowik-Grabarek49709
93Wpływ techniki enukleacji oraz fuzji enukleowanych komórek zarodka dwublastomerowego, będących w różnych fazach cyklu komórkowego, na rozwój in vitro rekonstruowanych zarodków.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Paweł Gręda39028
94Mapa polskiego FinTechu. Ekosystem, modele biznesowe, wyzwania i bariery.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr hab. Agata Maria Kliber49500
95Dobro publiczne i dobro wspólne w kontekście funkcjonowania polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego na tle innych systemów krajowych.wyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Krystian Szadkowski25623
96Dostępność do usług publicznych a wykluczenie społeczne w kontekście przemian demograficznychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Naukdr Rafał Wiśniewski48400
97Badanie znaczenia proekologicznych obiektów innowacyjnych technologii termicznego przekształcania odpadów, jako nowych elementów przestrzenno-społecznych w strukturach miejskich.staż naukowyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel32991
98Miejsce i znaczenie języka inuickiego w polityce i prawie terytorium Nunavutwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Soroka29136
99Wyjazd badawczy w celu porównania rozwiązań prawnych dotyczących statusu osób świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych w prawie hiszpańskim i polskimwyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Kamila Naumowicz40212
100Prawne aspekty pochówku - standardy międzynarodowe i krajowe w obliczu wyzwań współczesnościkwerendaUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Agnieszka Anna Wedeł-Domaradzka14515
101Wyjazd konsultacyjny związany z planowanym projektem badawczym dotyczącym psychologicznego znaczenia pojęcia depresji klimatycznej oraz okoliczności jego pojawienia się w dyskursie na temat zdrowia psychicznegowyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Weronika Kałwak30104
102Regionalizacja globalnego klimatu z wykorzystaniem segmentacjiwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Paweł Netzel42108
103Kontrola chiralnych nanostruktur w cienkich warstwach polimerów supramolekularnych do zastosowań w optoelektronice i spintronicebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Piotr Bronisław Ślęczkowski29810
104Kompozyty ceramika-metal z układu Al2O3/Ti/Ni zbrojone fazami międzymetalicznymibadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Marcin Wachowski48400
105Kompleksowa optymalizacja silników synchronicznych o rozruchu bezpośrednimstaż naukowyPolitechnika Poznańskadr inż. Łukasz Knypiński19287
106Mechanika kwantowa na przestrzeniach niekomutatywnych w ujęciu kwantyzacji deformacyjnejstaż naukowyPolitechnika Poznańskadr Ziemowit Domański31559
107Wpływ grzybiczych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych na formowanie i stabilność wielogatunkowych biofilmów tworzonych przez chorobotwórcze grzyby z rodzaju Candidabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Justyna Karkowska-Kuleta49247
108Wpływ zmian metabolicznych w szpiczaku mnogim na aktywność układu odpornościwego.wyjazd badawczyWarszawski Uniwersytet Medycznydr Zofia Pilch49556
109Nowe niesteroidowe inhibitory CYP17A1 w leczeniu raka prostatybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Tomasz Marcin Wróbel44000
110Zmęczenie obwodowe mięśni obręczy barkowej, a właściwości mechaniczne oraz morfologiczne w obrębie mięśni stożka rotatorówstaż naukowyAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiudr Sebastian Marcin Klich33000
111Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii organicznej do metanu w profilu torfowym - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Szafranek-Nakonieczna49027
112Wpływ nawodnienia w czasie wysiłku fizycznego na wykładniki ostrego uszkodzenia nerek.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Wojciech Roman Wołyniec46211
113Analogi bisfenolu A oraz ich pochodne - jako nowe zanieczyszczenia żywności. Badania wstępne.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Monika Krystyna Beszterda27170
114Release and glow: dwuskładnikowy system oparty o drożdże Saccharomyces cerevisiae do ilościowych badań przesiewowych związków o aktywności antyprionowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Takao Ishikawa49335
115Analiza profilu mutacji z zastosowaniem technologii NGS w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej w dwóch grupach chorych z różną ekspresją białka p27KIP1.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Ewelina Izabela Ziółkowska49445
116Wykorzystanie produktów ubocznych przetwórstwa owocowo-warzywnego w biokompozytach z surowców wysokobiałkowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Tomasz Żelaziński33000
117Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami żywnościowymi jako instrument kształtowania przewagi konkurencyjnej obiektów gastronomicznych - wstępna diagnoza rynku konsumenckiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Danuta Kubal-Czerwińska34980
118Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnejstaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Aneta Kaczyńska29994
119Badania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/półprzewodnik metodami ultraszybkiej dynamiki magnetyzacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Adam Bonda30030
120Wykorzystanie przeciwprądowej chromatografii cieczowej w izolacji saponin wykazujących właściwości prozdrowotne.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Aneta Ewa Spórna-Kucab6460
121Analiza mechanizmów termochemicznej dekompozycji biopolimerów alkoholi fenolowych w różnych atmosferach reakcji z wykorzystaniem technik sprzężonych Py-GC-MS oraz Py-FT-IRbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Mariusz Wądrzyk48950
122Badanie sorpcji metali ziem rzadkich na powierzchni materiałów węglowych 3Dbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Karina Kocot41800
123Selektywna fotokatalityczna redukcja aromatycznych związków nitrowych w obecności tlenku cynku dekorowanego nanocząstkami metali szlachetnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Ireneusz Trochowski36300
124Synteza mobilnych materiałów MOFbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Patryk Florczak49500
125Badanie przewodnictwa protonowego w roztworach stałych ceranu-cyrkonianu barubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Piotr Wojciech Winiarz49720
126Wpływ ostolu na trójwarstwowy model skóry (HEK/HDF) stymulowany histaminą w celu indukcji atopowego zapalenia skórybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Natalia Karolina Kordulewska49280
127Badania pilotażowe nowego mechanizmu regulacji niskiej zawartości alkaloidów w nasionach łubinu wąskolistnego, poprzez powiązanie poziomu ekspresji genów szlaku biosyntezy alkaloidów z akumulacją tych związków w poszczególnych organach rośliny.badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Kroc34287
128Analiza wariantów transkrypcyjnych genów podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej CGB1 i CGB2 w poronieniachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Aleksandra Śliwa42449
129Analiza wpływu struktury szkieletu karotenoidowego na własności fizykochemiczne hemoglobiny.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Joanna Maria Fiedor50000
130Globalne zmiany środowiska a potencjał reprodukcyjny drzewiastych roślin dwupiennych na przykładzie cisa pospolitego (Taxus baccata L.)badania wstępne/pilotażoweInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Emilia Pers-Kamczyc50000
131Charakterystyka filogenetyczna oraz identyfikacja roli mikroorganizmów akumulujących fosforany (PAO) w procesach produkcji podtlenku azotu w systemach osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem biogenówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Przemysław Kowal44000
132Wpływ drzew owocowych na bioróżnorodność i funkcjonowanie lasu strefy umiarkowanejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr hab. inż. Michał Ciach49941
133Potrzeby informacyjne badaczy związane z procesem komunikacji naukowej z perspektywy korzystania z usług i zbiorów bibliotek akadmickich.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Anna Mierzecka6719
134Proza Józefa Wittlina w Wielkiej Brytanii jako akt komunikacji międzykulturowej - geneza przekładów i ich recepcjabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Wanda Zofia Józwikowska49995
135Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Joanna Stępień14850
136Polityczne i strategiczne uwarunkowania militaryzacji przestrzeni kosmicznej - perspektywa amerykańskastaż naukowyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Rafał Franciszek Kopeć33386
137Konstruowanie tożsamości płciowej piłkarek nożnych w męskim świecie sportubadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiedr Magdalena Żmuda-Pałka6710
138Podobieństwo rodzajowe mikrorynków nieruchomościbadania wstępne/pilotażowePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszudr Izabela Anna Rącka33220
139Zbieżności funkcjonalne dla uogólnionych spacerów Lévy'egostaż naukowyPolitechnika Wrocławskadr inż. Marek Antoni Teuerle21126
140Grafy kodów sympleksu.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Mariusz Kwiatkowski9570
141Trendy morfometryczne wołowatych (Mammalia, Bovidae) z obszaru Polski w świetle zmian środowiska przyrodniczego na przełomie plejstocenu i holocenu Europybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Urszula Janina Ratajczak49500
142Przemiany związków siarki w procesach oczyszczania ścieków z wysoką zawartością azotu m.in. takich jak odcieki pochodzące z komór fermentacji osadubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Joanna Barbara Majtacz49500
143Wpływ warunków rozkładu mikroplastiku na emisję substancji szkodliwych dla środowiskabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Małgorzata Kida44776
144Metody badań nad charakterystyką czasową impulsów laserów rentgenowskichbadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Wojciech Maria Błachucki42900
145Określenie wpływu termicznie zainicjowanych zmian strukturalnych monokryształów chalkogenków bizmutu na ich topologiczne stany powierzchniowe.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Michał Leszek Jurczyszyn44550
146Modelowanie komputerowe zjawisk występujących podczas procesu tarcia w mazi stawowej na poziomie nanoskopowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr Piotr Bełdowski49500
147Sprzęgnięcie pojedynczej kropki kwantowej z modem optycznym światłowodu zrealizowane z wykorzystaniem dwufotonowej fotolitografii 3Dbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Łukasz Jan Zinkiewicz48840
148Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi układów tlenkowych na fotokatalityczną eliminację lotnych związków organicznychstaż naukowyInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Urszula Filek30305
149Synteza nowych pochodnych rodnika Blatterabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Paulina Anna Bartos42900
150Otrzymywanie kserożeli poliuretanowych z udziałem POSSbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Anna Katarzyna Strąkowska46200
151Otrzymywanie i charakterystyka materiałów typu SILP (supported ionic liquids phase) o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Roksana Magdalena Markiewicz48400
152Optymalizacja parametrów nanoszenia powłok polimerowych z nanocząsteczkami miedzi (CuNPs) w celu wytworzenia antybakteryjnych powłok na implantach stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3Dbadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Odlewnictwadr Ewa Rząd49170
153Badania granic międzyfazowych w domieszkowanych ferrytach kobaltowych wykazujących gigantyczną magnetosrykcjębadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Anna Ewa Tomiczek49940
154Badania algorytmów profilowania prędkości w maszynach CNC o różnej konstrukcji kinematycznej. Wyjazd konsultacyjny.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr inż. Krystian Adam Erwiński6490
155Mikrootwory wykonane w światłowodzie do wykrywania substancji psychoaktywnych - wyjazd badawczy.wyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr inż. Monika Maria Janik22000
156Generowanie indukowananych komórek pluripotencjalnych (iPSC) od pacjentoów z zespołem Dravet do modelowania plastyczności neuronalnej w genetycznie warunkowanych postaciach podaczki u dziecibadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Valery Zayat50000
157Identyfikacja chromosomalnych systemów toksyna-antytoksyna fitopatogennej bakterii Dickeya dadantii 3937.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Lidia Krystyna Boss43175
158Poszukiwanie nowych przyczyn wrodzonej ślepoty Lebera (LCA) u polskich pacjentówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Skorczyk-Werner49500
159Polimorfizm genów kodujących wybrane białka części białkowej jaja kurzego a ich właściwości alergizujące i przeciwbakteryjnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Sebastian Jakub Knaga49820
160Porównawcza analiza kariotypów dwóch gatunków Platymeris (Heteroptera, Reduviidae) oraz ich hybrydbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Agnieszka Ewa Bugaj-Nawrocka29700
161Sygnalizacja nukleotydowa jako molekularne wsparcie terapii glejaka - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Joanna Czarnecka40480
162Antybakteryjne działanie wybranych substancji pochodzenia naturalnego na kliniczne szczepy Clostridioides difficile należące do różnych genotypów.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Dorota Małgorzata Wultańska30679
163Wstępna ocena różnorodności bakteryjnej układu rozrodczego u drobiu w przypadkach klinicznych i bezobjawowych.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Olimpia Katarzyna Kursa41800
164Analiza struktury polisacharydów i połączeń polisacharydowo-peptydowych z pseudoowocni Rosa rugosa Thunb. oraz ich zdolności do hamowania aktywności enzymów reakcji zapalnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Marta Magdalena Olech47729
165Cyklina C jako potencjalny czynnik warunkujący agresywność czerniaka złośliwego - badania in vitro.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Agnieszka Beata Żuryń49500
166Ocena wpływu elicytacji bioteycznej kwasami porostowymi na zawartość związków polifenolowych w biomasie z kultur pędowych mikołajka alpejskiego (Eryngium alpinum L.)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Małgorzata Anna Kikowska50000
167Jak działanie polichlorku glinu (PAX) wpływa na układ drapieżnik - ofiara na przykładzie grzybów drapieżnych polujących na wrotki?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Edyta Fiałkowska19602
168Związek między parametrami wielkości ciała, a efektywnością pracy robotnic u mrówki Lasius nigerbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Mateusz Łukasz Okrutniak9350
169Sposób żywienia i stan odżywienia a masa i siła mięśniowa osób starszych - badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Olga Januszko49995
170Sekwencjonowanie i analiza porównawcza genomów szczepów Pseudomonas syringae wywołujących bakteryjną kanciastą plamistość ogórka (Cucumis sativus L.)badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Renata Patrycja Słomnicka50000
171Ocena aktywności enzymatycznej mikrobiomu jelitowego otyłych kobiet z Zespołem Policystycznych Jajnikówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Karolina Maria Łagowska49500
172Saponiny triterpenowe występujące w łobodzie ogrodowej (Atriplex hortensis L.) - struktura i zmiany zawartości w trakcie sezonu wegetacyjnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Mroczek24838
173Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej olejków eterycznych i ekstraktów z lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) w powiązaniu z ich profilem chemicznymbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Olga Kosakowska48400
174Analiza wybranych ekstraktów roślinnych jako potencjalnych stabilizatorów emulsjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Przemysław Mateusz Siejak42900
175Mikrobiom systemu korzeniowego jabłoni w interakcji mikroorganizm-roślinabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Kamila Bokszczanin46310
176Właściwości funkcjonalne preparatów białkowych z wytłoków poddanych modyfikacji chemicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Joanna Miedzianka42130
177Ocena potencjału nowych szczepów grzybów strzępkowych w procesie biosyntezy psychrozymówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Anna Kancelista49500
178Stabilność reologiczna żeli skrobi ziemniaczanych w zależności od dodatku ekstraktów roślinnych zasobnych w związki fenolowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Greta Adamczyk32582
179Niedokończone projekty filmowe Orsona Wellesa z lat 1960-1976. Kwerenda w bibliotece Mario GromokwerendaUniwersytet Wrocławskidr Małgorzata Agnieszka Kozubek17380
180Dystans między językiem greckiem, Greko i Griko: badanie aankietowe zrozumiałości wzajemnej w zakresie leksyki i morfosyntaktykibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Karolina Maria Gortych-Michalak46378
181Sądy polowe w 9. Korpusie Armii Potomaku. Przyczynek do badania dyskryminacji rasowej w Armii Stanów Zjednoczonych w okresie wojny secesyjnejkwerendaUniwersytet Gdańskidr Piotr Derengowski34870
182Prawne aspekty przeciwdziałania marnotrawieniu żywności - studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiegowyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Łukasz Mikołaj Sokołowski9477
183Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Adam Zygmunt Zienkiewicz16006
184Rola uczelni wyższych w budowaniu systemów innowacji - staż naukowy w Department of Social, Political and Territorial Sciences na Uniwersytecie Aveirostaż naukowyUniwersytet Warszawskidr Anna Julia Dąbrowska46596
185Zielona wiktymologia (green victimology) - nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologiikwerendaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Maciej Andrzej Duda13387
186Instrumenty ochrony interesów wierzycieli rozwiązywanej spółdzielni. Studium porównawcze prawa polskiego i państw postjugosłowiańskich po wstąpieniu do Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mateusz Tadeusz Żaba26105
187Badanie funkcjonalności wirtualnych środowisk mini-, midi-, maxi-CAVE w szkoleniu dla bezpieczeństwa ekologicznego (chemicznego)staż naukowyAkademia Sztuki Wojennejdr Małgorzata Gawlik-Kobylińska6146
188Różnice płciowe w reakcjach emocjonalnych podczas korzystania z immersyjnej rzeczywistości wirtualnej.badania wstępne/pilotażoweOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczydr Cezary Marcin Biele44000
189Monitorowanie i ocena zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem metody teledetekcjiwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Tomasz Marian Noszczyk16091
190Anihilacja solitonów topologicznych w teorii Φ4 - konstrukcja przybliżonej moduli space.wyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Oleś9896
191Wyznaczanie parametrów fizycznych procesu przetapiania nanowarstw metali przejściowych naniesionych na płaskie podłoże z ditlenku tytanu.badania wstępne/pilotażoweInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdr Piotr Kupracz43256
192Niemarkowowska dynamika białek oraz jej znaczenie dla termodynamicznego opisu ich funkcjonowaniastaż naukowyPolitechnika Gdańskadr Piotr Weber7590
193Synteza nowych oligoestroli na bazie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) i dimeryzowanych kwasów tłuszczowych.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Sylwia Waśkiewicz30250
194Elektrochemiczna detekcja nieprzewodzących obiektów w nano i mikro skali w warunkach wymuszonej konwekcji.badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Marcin Hołdyński40700
195Ocena możliwości zastosowania modyfikowanej polipirolem i cyklodekstrynami elektrody diamentowej domieszkowanej borem w analizie wybranych związków o właściwościach przeciwgrzybiczych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Katarzyna Mielech-Łukasiewicz44008
196Badania nad otrzymywaniem mikroporowatych pianek węglowych umożliwiające sterowanie ich właściwościamibadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Karolina Kiełbasa47410
197Otrzymywanie i badanie właściwości rusztowań komórkowych z poli(cytynianiu glicerolu)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Agnieszka Anna Gadomska-Gajadhur49500
198Mechanizmy redukcji i utlenienia międzyfazowych nanostruktur fosforenowo-nanodiamentowych w środowisku wodnymbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Anna Danuta Dettlaff45815
199Analiza czułości światłowodowego czujnika współczynnika załamania zbudowanego w oparciu o światłowody z pustym rdzeniem z ujemną krzywiznąbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr Hanna Izabela Stawska49412
200Badanie wpływu lokalnego odkształcenia materiału na zjawisko szerokopasmowego rezonansu ferromagnetycznego w stalach niskowęglowych.badania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr hab. inż. Grzegorz Psuj15620
201Zastosowanie ozonu i promieniowania UV jako efektywnego i ekologicznego sposobu otrzymywania kwasów dikarboksylowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr Adam Marek39600
202Badania właściwości dynamicznych rezonatora Helmholtza w rurociągu w warunkach nagłej zmiany częstości wymuszenia harmonicznego i strumienia masy przepływającego powietrza - badania eksperymentalnebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Tomasz Pałczyński49995
203Zastosowanie połączonych metod druku 3D oraz osadzania elektroforetycznego do otrzymywania kompozytowych rusztowań CNT/polilaktyd modyfikowanych hydroksyapatytem i bioszkłami o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkanki kostnejstaż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Jakub Piotr Marchewka24970
204Badania dynamiki zmian jakości wód opadowych w czasie wezbrań deszczowych i roztopowych w kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Jarosław Górski31526
205Badanie wpływu powłoki osadzonego tlenku grafenu na trwałość zmęczeniową stali austenitycznej 1.4541 w różnym zakresie temperaturbadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Barbara Maria Nasiłowska49830
206Wpływ struktury krystalicznej i rodzaju terminowania warstw diamentowych otrzymywanych metodą CVD na ich własności elektrochemicznestaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Lidia Mosińska28305
207Wstęp do badań nad tolerancją na chłód. Ekspresja fosfolipazy D u polarnego mikroglonu Coccomyxa subellipsoidea C-169badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Anna Drożak49885
208Znaczenie jelitowej ekspresji transporterów fruktozy (GLUT2, GLUT5) w etiopatogenezie otyłości u dzieci i młodzieży.badania wstępne/pilotażoweInstytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"dr Anna Maria Socha-Banasiak35013
209Zaawansowana analiza termiczna cytyzyny - substancji stosowanej u osób z uzależnieniem od nikotynybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Anna Czerniecka-Kubicka49500
210Zastosowanie niekonwencjonalnych metod ekstrakcji substancji pektynowych z wytłoków pigwowca japońskiego uprawianego w Polsce w kierunku modyfikacji ich właściwości fizykochemicznychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Karolina Elżbieta Miśkiewicz49978
211Staż naukowy w Katedrze Leśnych Biomateriałów i Techniki Leśnej w Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (Sveriges Lantbruksuniversitet)staż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Krzysztof Polowy41250
212Wpływ skojarzonej suplementacji ekstraktem z liści miłorzębu japońskiego oraz cynku na zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy - badania modelowe z indukowaną cukrzycą typu 2badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Ewelina Król49500
213Charakterystyka biologicznie aktywnych peptydów szynki wołowej trawionej in vitro pepsyną i pankreatynąbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegodr inż. Anna Okoń33055
214Polskie porty morskie w obsłudze obrotów ładunkowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Elżbieta Szaruga11000
215Funkcjonowanie sądu relacyjnego za panowania Zygmunta III Wazy - kwerenda źródłowa.kwerendaUniwersytet Warszawskidr hab. Adam Stanisław Moniuszko12100
216Charakter prawny zbiorowych praw pacjentówwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Dominika Tykwińska-Rutkowska17037
217Dynamika aktywizmu na rzecz klimatu w Turcji.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Dobrosława Wiktor-Mach9486
218Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Karolina Barbara Podgórska40258
219Staż naukowy w VŠB-Technical University of Ostrava - poznanie nowatorskich zastosowań fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu i metod ich charakteryzacjistaż naukowyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Agnieszka Maria Wanag14410
220Badania nad laserowym wytwarzaniem struktur falowodowych w periodycznych kryształach nieliniowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Paweł Eligiusz Kozioł48121
221Detekcja i ocena stopnia skorodowania prętów stalowych w materiałach żelbetowych w oparciu o pomiary georadarowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dariusz Tanajewski13706
222Metodyczne i praktyczne aspekty wydzielania fal upałów o dużej wilgotności (humid heatwaves)staż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Elżbieta Krzyżewska49068
223Obliczenia z pierwszych zasad przekrojów czynnych na fotojonizację defektów: poza modelem jednocząstkowymstaż naukowyPolitechnika Warszawskadr Marek Zbigniew Maciaszek42075
224Asymetryczna hydroformylacja olefin w obecności chiralnych kompleksów metali z ligandami niezawierającymi donorowych atomów fosforubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Piotr Bereta49951
225Analiza zmian mikrostruktury powłok o podwyższonej odporności na ścieranie wytwarzanych na stopach magnezubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Ewa Jonda49500
226Badanie procesu dyfuzji masy w stopach wysokentropowych o strukturze BCCbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Marek Ryszard Zajusz49500
227Wpływ szczepienia rusztowań z polikaprolaktonu (PCL) sfunkcjonalizowanymi nanorurkami węglowymi na adhezję i proliferację osteoblastów.badania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr Joanna Ludmiła Czwartos48884
228Badanie percepcji informacji graficznej prezentowanej w formie dostosowanej grafiki dotykowo-dźwiękowej przez osoby niewidome.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Michał Maćkowski41800
229Analiza koncentracji ziemskiego izotopu kosmogenicznego 10Be w profilach glin lodowcowych ostatniego zlodowacenia w północnej Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Damian Moskalewicz33370
230Analiza połączeń komunikacyjnych jonowo-metabolicznych w nabłonku ortorogowym i pararagowym błony śluzowej narządów jamy dzioba ptakówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Kinga Katarzyna Skieresz-Szewczyk49940
231Wstępne badania aktywności cytostatycznej pochodnych chinazolin-2-onu o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Krzysztof Więckowski47300
232Wpływ siły ścinającej na fizyczną stabilność, ciekłokrystaliczne uporządkowanie oraz rozpuszczalność w wodzie itrakonazolustaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Justyna Knapik-Kowalczuk50000
233Wykorzystanie owoców derenia jadalnego (Cornus mas L.) jako dodatku funkcjonalnego w wyrobach ciastkarskichbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Agata Julia Antoniewska48785
234Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Dominika Sobotka49500
235Charakterystyka Cronobacter spp. o istotnym znaczeniu klinicznym wyizolowanych z produktów spożywczychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Monika Garbowska49940
236Wpływ N, N - dimetylotryptaminy i psylocyny na homeostazę ośrodkowego układu nerwowego - badanie w modelu hodowli mieszanych in vitrobadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Urszula Joanna Kozłowska43175
237Rola komórek nowotworowych jelita grubego poddanych terapii w regulacji poziomu proteoglikanów niszy guza.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Izabela Sacewicz-Hofman50000
238Ocena roli mikroRNA w zaburzeniach ekspresji kanałów sodowych i ankiryny G w przedklinicznym modelu padaczki lekoopornejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Psychiatrii i Neurologiidr Natalia Chmielewska49983
239Modelowanie czasu uwalniania się zarodników grzyba V. inaequalisbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Kinga Agnieszka Noras27500
240Ocena możliwości zastosowania liści roślin niekonwencjonalnych do stabilizacji procesów utleniania modelowych wyrobów mięsnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr inż. Monika Edyta Wereńska34386
241Pierwsi ludzie w jaskiniach Beskidówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magda Maria Cieśla23818
242Metodyka wyznaczania porównywalnych rynków nieruchomości na potrzeby teorii wyceny nieruchomości.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Marek Walacik9465
243Konsumenci wobec radykalnych innowacji: rola zaufania i postrzeganego ryzykabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Tomasz Grzegorczyk33554
244Ocena zmian dynamiki ruchów gałek ocznych w metodach wizualizacji wirtualnej i poszerzonej rzeczywistościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Piotr Krzysztof Walecki39600
245Komunikowanie ryzyka zdarzeń rzadkich i bardzo rzadkich: wpływ sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie na oceny i decyzjebadania wstępne/pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiegodr Katarzyna Idzikowska30486
246Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de PortugalkwerendaUniwersytet Warszawskidr Anna Działak-Szubińska16919
247Ukraińskie partie polityczne wobec polityki zagranicznej Ukrainy w okresie niepodległościstaż naukowyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Paweł Pietnoczka20551
248Doświadczenia krystalizujące w rozwijaniu uzdolnień matematycznych polskich laureatów olimpiad międzynarodowych IMObadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Maja Martyna Wenderlich-Pintal7046
249Wzór nowoczesnego rolnika a wdrażanie innowacji biologicznych w gospodarstwach indywidualnych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr inż. Barbara Ewa Szczepańska45859
250Modelowanie REVEALS w rekonstrukcji dynamiki holoceńskiej migracji świerka na obszarze Polskistaż naukowyUniwersytet w Białymstokudr Magdalena Fiłoc45100
251Aktywne biologicznie ceramiczne rusztowania o podwyższonych właściwościach mechanicznych dla inżynierii tkankowejbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Justyna Pawlik49500
252Badania wpływu zmiany składu ziębników zeotropowych i azeotropowych na proces wymiany ciepła podczas wrzeniabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż Bartosz Gil39105
253Symulacja wpływu zmian klimatycznych i dynamiki zagospodarowania terenu za pomocą modeli statystycznych na funkcjonowanie przelewów burzowych dla małych zlewni miejskich w ujęciu krótko- i długookresowymwyjazd konsultacyjnyPolitechnika Świętokrzyskadr inż. Bartosz Szeląg23921
254Metoda identyfikacji uszkodzeń wału w trakcie pracy maszyny wirnikowej na podstawie autorskiego modelu diagnostycznego w postaci różnicy przesunięć fazowych sygnałówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Rafał Grądzki48400
255Wpływ cyklicznej zmiany drogi deformacji na podatność do odkształcania magnezu.badania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Obróbki Plastycznejdr inż. Marek Robert Łagoda18590
256Uwarunkowania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne realizowania inwestycji pod nadziemnymi trasami komunikacyjnymi w miastach europejskich na przykładzie Szwajcarii - studium przypadkuwyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr inż. Elżbieta Barbara Komarzyńska-Świeściak28887
257Półautomatyczna metoda oceny składu granulometrycznego osadów rzecznych z wykorzystaniem płatowców UAVbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Joanna Maria Remisz8151
258Stabilność i kinetyka elektrod fosforenowych w ogniwach litowo-jonowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Paweł Jakóbczyk40700
259Struktury wieloskładnikowych kryształów wybranych aminokwasów i hetero-aromatycznych kwasów karboksylowych - zastosowanie krystalografii kwantowej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Sławomir Wojtulewski49999
260Hiperrozgałęzione samoorganizujące się monowarstwy do funkcjonalizacji podłoży bioczujnikówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Naukdr inż. Marcin Urbanowicz49500
261Wpływ monomeru na właściwości fizyczne fazy smektycznej C*-alfabadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr inż. Magdalena Izabela Knapkiewicz50000
262Wnioskowanie boolowskie w biklasteryzacjiwyjazd badawczyPolitechnika Śląskadr inż. Marcin Michalak43685
263Analiza tkankowa nacieku zapalnego z limfocytów T związanych z błoną śluzową (MAIT) w gruczolakorakach przewodu pokarmowego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr hab. Anna Pryczynicz50000
264Synergia bakteriofag-antybiotyk - badanie interakcji bakteriofagów i róznych steżeń antybiotyków w zwalczaniu wielolekoopornych szczepów bakteriibadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Szymon Jerzy Walter de Walthoffen16500
265Ocena toksyczności produktów fototransformacji antybiotyków cefalosporynowych na przykładzie estru acetoksyetylowego cefuroksymubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Monika Maria Dąbrowska49038
266Badania wstępne możliwości otrzymywania nowoczesnych postaci leku o hierarchicznej strukturze porowatej do modyfikowanego uwalniania lekówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Wojciech Pudło44528
267Różnorodność oraz potencjalna toksyczność sinic (Cyanobacteria) wybranych źródeł Lubelszczyzny i Roztoczabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Magdalena Toporowska33110
268Ocena zawartości mikotoksyn na materiałach budowlanych metodami laserowej spektrometrii masbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Justyna Szulc49500
269Molekularna charakterystyka struktury genetycznej lokalnej populacji wirusa Y ziemniaka (PVY) za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS).badania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Agata Monika Kaczmarek49823
270Ocena działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzimidazoli wobec glioblastoma w doświadczalnej terapii w warunkach in vitro z użyciem tlenu hiperbarycznegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Emanuela Barbara Pucko49500
271Starzenie się limfocytów krwi obwodowej długoletnich biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawcówbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Magdalena Dutka44495
272Ocena możliwości wykorzystania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych krwi w diagnostyce chłoniaków rozlanych z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphomas) u psówbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Marek Stanisław Kulka49302
273Badanie zależności pomiędzy reprodukcją a migracją z wykorzystaniem geolokatorów u trzcinniczka - staż w Animal Navigation Group, Lund Universitystaż naukowyUniwersytet Wrocławskidr Beata Czyż28490
274Wpływ potencjalnie probiotycznych bakterii kwasu octowego na zjawisko apoptozy komórek nabłonka jelitowegobadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Katarzyna Urszula Neffe-Skocińska44000
275Możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej - wyjazad konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet w Białymstokudr Iwona Skrodzka10732
276Porównanie patologii instytucjonalnych sieci innowacji w Polsce i na Węgrzechstaż naukowySzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Małgorzata Elżbieta Godlewska48043
277Ocena użyteczności narzędzi cyfrowych w interpretacji dziedzictwa w kontekście kształtowania społecznej atrakcyjności muzeumbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagielloński w Krakowiedr Aneta Agnieszka Pawłowska-Legwand13860
278Heurystyka dostępności w wycenie warunkowej dóbr środowiskowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Edyta Sidorczuk-Pietraszko26400
279Wsparcie osób starszych w obrocie cywilnoprawnymkwerendaUniwersytet Gdańskidr hab. Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba9086
280Alexander Gerard (1728-1795) - filozof szkockiego Oświecenia: kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w AberdeenkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Krzysztof Paweł Wawrzonkowski5280
281Nieczytelnicy i nieużytkownicy - badanie wstępne osób wykluczonych z kultury książkibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Magdalena Alicja Paul27500
282Zagraniczne migracje z województwa podlaskiego w dekadzie 1980. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje dla migrujących i nie-migrujących mieszkańców województwa.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Małgorzata Monika Dziekońska37483
283Automatyczna regionalizacja terenu w oparciu o wzory przestrzennewyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jakub Nowosad26400
284Charakterystyka fizykochemiczna nowych platform molekularnych o potencjalnych nieliniowych właściwościach optycznych w roztworze i w strukturze makrocząsteczek.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Uchacz44000
285Projektowanie, synteza i struktura związków fosforoorganicznych o konformacji stabilizowanej za pomocą wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych wspomaganych rezonansem (RAHB-P)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr Anna Maria Pietrzak31944
286Wpływ modyfikacji elektrochemicznie eksfoliowanego grafitu na sposób połączenia jego powierzchni z nanocząstkami srebrabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Dariusz Andrzej Łukowiec23100
287Charakterystyka elektrochemiczna dwuściennych nanorurek tlenku tytanu (IV) dla potencjalnych zastosowań w implantologiibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Zielonogórskidr inż. Katarzyna Arkusz30133
288'Confinement effect' - 5-fluorouracyl w mezoporachbadania wstępne/pilotażoweInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Mariusz Gackowski31460
289Analiza wpływu odkształcenia plastycznego gruboziarnistego proszku tantalu na mikrostrukturę materiałów o osnowie dwuborku tantalu TaB2, otrzymywanych metodą spiekania reakcyjnego SPS z proszków Ta i B.badania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzaniadr inż. Jolanta Małgorzata Laszkiewicz-Łukasik49500
290Kompleksowe badanie właściwości spoiwa cementowego z popiołem pochodzącym z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr hab. inż. Beata Benedykta Łaźniewska-Piekarczyk49995
291Fizykochemiczne aspekty osadzania cienkich filmów polimerowych metodami fizycznymistaż naukowyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Agata Niemczyk40306
292Analiza propagacji fal w strukturach warstwowychstaż naukowyPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Michał Jurek13805
293Charakterystyka strukturalna i badania właściwości fizykochemicznych kokryształów wybranych aktywnych biologicznie chalkonów w aspekcie zwiększonej stabilności i rozpuszczalności w roztworach wodnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Marta Arczewska30690
294Genomika strukturalna (sekwencjonowanie genomowe i adnotacja sekwencji) bakterii Legionella lytica - niezbadanego czynnika etiologicznego legionellozybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Piotr Krzysztof Koper49500
295Wpływ przeciążenia hemodynamicznego na aktywność inflamasomów w mięśniu przedsionka serca u człowiekabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Magdalena Dziemidowicz50000
296Czy kolonizacja bakteryjna zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych jest istotnym problemem klinicznym?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Agnieszka Lidia Zubkiewicz-Kucharska36630
297Rola chorób przyzębia oraz stymulacji wydzielania śliny u chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgubadania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Wioletta Anna Pawlukowska29810
298Stężenia wskaźników włóknienia narządowego i zapalenia u pacjentów po przeszczepie nerki z uwzględnieniem funkcji przetoki tętniczo-żylnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. Krzysztof Letachowicz46200
299Ocena poziomu cytokin i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w osoczu pacjentów operowanych z powodu raka jelita grubego - wpływ na odległe wyniki leczenia.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Andrzej Rubinkiewicz49060
300Relacje bakterii tworzących mikrobiom skóry człowieka.Opracowanie metody izolacji wytwarzanego przez szczep Cutibacterium peptydu ograniczającego wzrost innych bakterii tworzących ten mikrobiom.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Magdalena Zofia Szemraj46820
301Rentgenowska diagnostyka stomatologiczna czynnikiem narażenia na promieniowanie jonizujące populacji województwa łódzkiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Małgorzata Wrzesień21089
302Sposób żywienia a rozwój hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego u dziewcząt w okresie okołopokwitaniowym - badania wstępne.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Małgorzata Mizgier49170
303W poszukiwaniu idealnych analgetyków. Pochodne 1H-izoindolo-1,3(2H)-dionu jako potencjalne środki przeciwbólowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Iwona Dziubina30649
304Ocena wpływu nowych pochodnych pirolo[3,4-d]pirydazyny na ekspresję markerów różnicowania i funkcji limfocytów Th17 i Treg oraz białek nabłonka jelitowego w doświadczalnym zapaleniu jelit u szczurówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Marta Joanna Szandruk-Bender40651
305Zgrupowania mikrostawonogów glebowych (Acari, Mesostigmata) w drzewostanach górskichbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Jacek Kamczyc50000
306Wpływ cynku w formie nano- i mikrocząstek na aktywność desaturaz w mikrosomach wątrobowych szczurów w warunkach procesu nowotworowegobadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Agnieszka Stawarska32560
307Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na aktywność biologiczną propolisubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Magdalena Woźniak48895
308Wykorzystanie T2-mappingu rezonansu magnetycznego do oceny wczesnych zmian chorobowych w stawach kolanowych u dzieci z alkaptonuriąbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Mariusz Józef Kujawa11501
309Genom mitochondrialny jako źródło wiedzy o strukturze genetycznej populacji Pulsatilla patens (L.) Mill.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Kamil Roman Szandar40106
310"Notatki" filmowe. Poetyka brulionu w niefikcjonalnym kinie autotematycznym - kwerendakwerendaUniwersytet Warszawskidr Robert Ronald Birkholc8597
311Wstępne rozpoznanie problematyki datowania stanowisk archeologicznych z użyciem metody luminescencyjnej na podstawie analiz osadów deluwialnych z doliny rzeki Sertejki, okręg smoleński, Rosja.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Artur Inari Ginter15840
312Innowacyjność przedsiębiorstw zorientowana na zrównoważony rozwójbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Katarzyna Anna Walecka-Jankowska31939
313Rola władz lokalnych w tworzeniu lokalnego środowiska przedsiębiroczości i innowacji. Perspektywa ekosystemu przedsiębiorczościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr Anna Maria Mempel-Śnieżyk18150
314Systemy solidarnościowe banków spółdzielczych w porządkach prawnych państw Unii Europejskiejwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Paweł Jan Szczęśniak17187
315Redukcjonizm genopolityki w kontekście relacji między biologią a politologiąkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mateusz Wajzer5832
316Prawo międzynarodowe wobec tzw. vulnerable persons w dobie kryzysu migracyjnego w Europie.kwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Magdalena Półtorak9482
317Ograniczona zdolność do pracy a system ubezpieczenia społecznego - badania prawnoporównawcze (kwerenda)kwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Anna Katarzyna Napiórkowska16177
318Muzyka popularna w formalnych praktykach edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym - polsko-amerykańskie studium porównawczebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Marta Kondracka-Szala33000
319Zaufanie do technologii w e-administracji: Powtórna analiza nieudanego wdrożenia elektronicznych maszyn do głosowania w Holandii (2006-07)wyjazd badawczyAkademia Leona Koźmińskiegodr David Duenas Cid28380
320Badanie pilotażowe wpływu orientacji temporalnej osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce na działania innowacyjne podejmowane w tych organizacjach.badania wstępne/pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiegodr Łukasz Kowalik29920
321Uwarunkowania jakości relacji biznesowych w percepcji przedstawicieli firm innowacyjnych w dobie Przemysłu 4.0.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr Anna Tomaszuk33008
322Europejski Nakaz Dochodzeniowy - perspektywa niemiecka.kwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Barbara Krystyna Dudzik12848
323Prawne instrumenty ochrony powietrza na przykładzie Polski i Niemiecwyjazd badawczyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Kinga Ewelina Makuch7276
324Wstępne badania struktury nadsubtelnej w atomie manganu pod kątem zastosowań w kwantowej metrologii i inżynieriibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Przemysław Głowacki46310
325Wieloskładnikowe formy krystaliczne wybranych kwasów tiooctowych z pochodnymi pirydyny i pirymidyny: sole czy ko-kryształy?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk28673
326Wpływ rodzaju enzymów i czasu ich działania na degradację celulozy ze słomy kukurydzianej jako etapu otrzymywania nanofibryny celulozowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Katarzyna Dąbkowska44800
327Odkształcalność i wytrzymałości złączy spawanych stali konstrukcyjnych ze spoiwem austenitycznymbadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Tomasz Ślęzak27500
328Analiza wpływu hydrodynamicznych sił ścinających na mechanizm przemian azotu podczas naturalnej granulacji kłaczkowatego osadu czynnegobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Piotr Ofman34386
329Nowa metoda określania empirycznej dystrybuanty wielkości wtrąceń kulistych z dwuwymiarowego obrazu cyfrowego mikrostrukturybadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Maciej Tomasz Sobótka15500
330Ocena stanu utlenienia hemoglobiny w erytrocytach ptaków w czasie spoczynku i po aktywności fizycznej badana metodą spektroskopii mössbauerowskiejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Dziedzic-Kocurek49830
331Rola białka ALADIN w ochronie antyoksydacyjnej komórek roślinnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Iwona Kamińska50000
332Ocena aktywności przeciwinwazyjnej ksantohumolu wobec komórek raka płuca w warunkach in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Adrianna Sławińska-Brych49500
333Właściwości keratyny ściany rogowej kopyta w świetle analiz cytometrycznych w odniesieniu do stanu anatomicznego narządu palcowego koniabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Katarzyna Barbara Leja37620
334Białka wskaźnikowe raka stercza pN1 - immunohistochemiczna walidacja modelu stworzonego w oparciu o The Cancer Genome Atlasbadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Piotr Arkadiusz Zapała44000
335Ocena skuteczności działania oczyszczaczy powietrza stosowanych w obiekcie edukacyjnym, w celu zmniejszenia narażenia dzieci na aerozole biologiczne.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr Ewa Brągoszewska29150
336Niestabilność mikrosatelitarna jako marker w ocenie genotoksycznego oddziaływania zróżnicowanych dawek ołowiu na pisklęta sikory bogatki Parus majorbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Marcin Marek Markowski49478
337Wpływ "miejskich wysp ciepła" na aktywność sezonową i dobową pospolitych gatunki mrowekbadania wstępne/pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Gema Trigos-Peral20416
338Smoothie owocowe jako źródło związków o aktywnościach antycholinoesterazowych, przeciwutleniających i przeciwzapalnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Kamila Borowiec49898
339Regeneracja in vitro polskich odmian lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i jego ukierunkowana mutageneza z użyciem kompleksów rybonukleoproteinowych spCas9-gRNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Piotr Pupel32747
340Badanie kinetyki, kierunków przemian i interakcji izoflawonów sojowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Maciej Jakub Kuligowski49610
341Analiza zawartości wybranych metabolitów jodu za pomocą techniki spektrometrii mas w roślinach mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale F.H Wiggers coll.) biofortyfikowanego w ten pierwiastekbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Iwona Ledwożyw-Smoleń50000
342Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.)badania wstępne/pilotażoweInstytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Naukdr Przemysław Leszek Kopeć49500
343Analiza mikrobioty jelitowej, sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej mężczyzn stosujących dietę wegetariańską i mieszaną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Jan Jagielski49984
344Analiza wpływu długości fali świetlnej na ekspresję genów zaangażowanych w biosyntezę bikaweryny u wybranych gatunków grzybów z kompleksu Fusarium fujikuroibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Emilia Olga Jabłońska49500
345Spory normatywne a cele edukacji - perspektywa metaetycznakwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Leś7871
346Przekazy na temat etnosu i legendarnych początków społeczności w historiografii słowiańskich krajów Europy środkowo-wschodniej (od późnego średniowiecza po XVII w.)kwerendaUniwersytet Wrocławskidr Wawrzyniec Czesław Kowalski19638
347Sposoby wyrażenia woli przez osobę fizyczną lub prawną w ujęciu prawnoporównawczym i kolizyjnymkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Paulina Kinga Twardoch18850
348Rozkaz w prawie karnym międzynarodowym na przykładzie orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii.wyjazd badawczyUniwersytet Rzeszowskidr Katarzyna Zofia Czeszejko-Sochacka9637
349Prawo własności ludzkiego ciała i organów - analiza prawnoporównawcza.kwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Aneta Magdalena Biały14227
350Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Zielonogórskidr Olaf Włodkowski17430
351Konceptualizacja "siły idei" w procesie politycznym - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Piotr Burgoński5024
352Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji przekonań politycznych wyrażanych na Twitterzebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Paweł Michał Matuszewski48400
353Temperamentalne uwarunkowania hamowania powrotu uwagi (IOR).badania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Jacek Bielas10120
354Analiza ilościowa i jakościowa wybranych zagadnień zastosowania wirtualnych standaryzowanych pacjentów w nauczaniu komunikacji studentów medycyny w porównaniu z pacjentem standaryzowanym-aktorem i odgrywaniem ról przez studentów.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Stanisław Górski13439
355Model komunikacji zagrożeń powodowanych działaniem sił natury wykorzystujący wizualizację 3Dbadania wstępne/pilotażoweOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczydr Grzegorz Banerski44000
356Opracowanie i przygotowanie wielowarstwowej otoczki z przyjaznych środowisku materiałów polimerowych, zapewniającej prawidłowy wzrost i rozwój nasion w glebach zdegradowanych i objętych suszą.staż naukowyUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Piotr Rychter10230
357Badanie struktury stopu AlMg5Si2Mn modyfikowanego dodatkami Sr/TiBbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Przemysław Mateusz Snopiński22715
358Własności ekstremalnych powierzchni Riemannawyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Ewa Kozłowska-Walania12650
359Projektywna unifikacja w logikach modalnychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Opolskidr Sławomir Andrzej Kost9350
360Modelowanie dynamiki rozwoju chorób zakaźnych.staż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Urszula Skwara13335
361Rola współczesnych materiałów kartograficznych w weryfikacji treści map archiwalnych na potrzeby analiz zmian krajobrazu - przykład Beskidu Śląskiego i Żywieckiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Michał Andrzej Sobala11440
362Wyznaczanie lokalnych współczynników pływowych h2, l2 dla wybranych stacji obserwacyjnych na podstawie satelitarnych pomiarów laserowychstaż naukowyPolitechnika Koszalińskadr inż. Marcin Jagoda9625
363Wpływ grupy donorowej substancji rozpuszczonej na stabilność temperaturową białkabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Aneta Panuszko13750
364Synteza i charakterystyka nowych kompleksowych par jonowych Ru(II)/Ru(III) typu mixed-valence.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Olga Impert42284
365Wpływ metody otrzymywania oraz rodzaju bio-monomeru na przebieg syntezy i wybrane właściwości nowych termoplastycznych elastomerów poliuretanowych.wyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr inż. Ewa Emilia Głowińska49339
366Eksperymentalna realizacja świadka wymiaru układu kwantowego wykorzystującego binarne wyniki pomiaruwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Gdańskidr Mikołaj Czechlewski19140
367Analiza danych finansowych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr Adam Sebastian Marszałek22730
368Badania wpływu metody syntezy na strukturę i właściwości telechelicznych prepolimerów uretanowo-akrylanowych na bazie poliestrodiolibadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Agata Melania Goszczyńska38225
369Modyfikowanie właściwości kompozytu wapienno-konopnego domieszkami biopolimerów na bazie protein i polisacharydówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Przemysław Brzyski48510
370Rola endolizyny z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus stearothermophilus 10badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Joanna Renata Żebrowska41250
371Profil karbonylacji białek podczas kiełkowania spoczynkowych ziarniaków Avena fatua L. indukowanego karrikiną 1 (KAR1) i strigolaktonem (SL)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Danuta Helena Cembrowska-Lech49500
372Możliwość wykorzystania mleka wielbłądziego w profilaktyce i leczeniu alergii pokarmowej - badania in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Ewa Fiedorowicz49999
373Badanie in vivo biodystrybucji nanocząstek opartych na polidopaminiebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Marta Napierała49940
374Badanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności biopolimeru na bazie pullulanu z dodatkiem nanoczastek srebra.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Karolina Danuta Kraśniewska38500
375Dobór i walidacja genów referencyjnych do różnicowej analizy ekspresji genów u Yarrowia lipolyticabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Monika Borkowska49830
376Ocena występowania kodelecji 1p/19q u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym mózgu przy użyciu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anna Diana Michalska-Falkowska40643
377Rola mechanotransdukcji w regulacji immunomodulacji komórek macierzystychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Marzena Halina Zychowicz49500
378Badanie mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Jacek Sokołowski47300
379Czy brak przepuszczalności ściany komórkowej dla erytromycyny jest nowym mechanizmem oporności S. aureus na makrolidy?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Elżbieta Piątkowska30800
380Opracowanie porowatych mikrogranul hydroksyapatytowych jako nośników dichlorowodorku oktenidynybadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Sylwester Krukowski44880
381Cytotoksyczność komórkowa nanotlenków żelaza w zmiennym polu magnetycznymbadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Monika Rużycka48730
382Wpływ aktywatorów czynnika transkrypcyjnego Nrf2 na przepuszczalność komórek śródbłonka- badania ex vivo z wykorzystaniem myszy knockoutowych B6.129X1-Nfe212tm1Ywk/J.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Ewa Szczęsny-Małysiak49500
383Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepakubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Aleksandra Łangowska48429
384Oddziaływanie nanocząstek TiO2 na wybrane szczepy bakterii mlekowych i patogennych, bytującym w jelicie grubym człowiekabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Ewa Małgorzata Baranowska-Wójcik47569
385Nieinwazyjna ocena przebiegu ciąży u dzikich koniowatych - badania wstępne na modelu Konika Polskiego (Equus calallus gmelini Antonius)badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Małgorzata Magdalena Maśko50000
386Optymalizacja metod reprogramowania indukowanych komórek pluripotencjalnych człowieka (hiPSCs) w celu utworzenia banku komórek hiPS na potrzeby modelowania mukowiscydozy w specyficznych dla pacjenta komórkach nabłonkowych in vitro.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Łukasz Janusz Minarowski50000
387Metodologia korpusowa w badaniu przekładu prawnego — analiza tłumaczeń polskich ustaw na język angielskikwerendaUniwersytet Gdańskidr Justyna Anna Giczela-Pastwa9264
388Zmienność środowiskowa izotopów strontu okolic Krakowa w kontekście badania mobilności we wczesnym średniowieczubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Beata Cienkosz-Stepańczak49500
389Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw meblarskich - uwarunkowania i strategie budowania przewagi konkurencyjnejbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Emilia Justyna Grzegorzewska19800
390Innowacyjne działania w przestrzeni rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) i ich znaczenie w systemie terenów zieleni miejskiej w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ewaluacja programu "Naprzód działki!"badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Justyna Mokras-Grabowska13970
391Reglamentacja i kontrola nad nowymi technologiami i instrumentami rynku finansowego. Analiza na przykładzie prawa francuskiego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Michał Mariański9813
392Aktywność lobbingowa polskiego lobby w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kanałów internetowych w procesie lobbinguwyjazd badawczyAkademia Ignatianum w Krakowiedr Konrad Oświecimski46470
393Pomiar zjawiska stygmatyzacji dzieci osób osadzonych w zakładzie karnym w ich szkolnym środowisku rówieśniczym. Standaryzacja i normalizacja narzędzia badawczegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Katarzyna Świgost14960
394Rola dóbr statusowych w rywalizacji o pozycję w hierarchii społecznej w perspektywie odmiennych warunków ekonomicznych i modeli społeczeństw na podstawie wstępnych badań porównawczych w Polsce, Rosji i Danii.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Łukasz Kiszkiel39153
395Nowy patriotyzm w narracji historycznych parków "Rosja - moja historia"wyjazd badawczyInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Naukdr Piotr Binder31692
396Ocena skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w świetle zmian legislacyjnych prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Alicja Antonowicz10418
397Znaczenie siły przekazu patotreści zamieszczanych w Internecie dla społecznego funkcjonowania młodzieżybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Daria Kamila Krzewniak7026
398Badania przejść fazowych w równoczesnych pomiarach przewodnictwa cieplnego i ciepła właściwego cieczy o wiązaniach wodorowychstaż naukowyInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Daria Szewczyk39283
399Opracowanie dogodnej metody katalizowanego palladem aminowania halogenków i pseudohalogenków heterocyklicznych drugorzędowymi aminami aromatycznymi wobec znanych i autorskich ligandów fosfinowych - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Mariusz Bosiak49500
400Modyfikacja powierzchni stopów o wysokiej entropii konfiguracyjnej (HEA)badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Marzena Maria Mitoraj-Królikowska27500
401Drabinkowe silseskwioksany jako prekursory porowatych czarnych szkieł.staż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Piotr Łukasz Jeleń24365
402Optymalizacja metody ekstrakcji w punkcie zmętnienia do izolacji i oznaczania składników psychoaktywnych z muszkatołowca korzennego techniką elektroforezy kapilarnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Aneta Maria Woźniakiewicz46020
403Synteza oraz wstępna charakterystyka siarczków o wysokiej entropiibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Grzegorz Smoła45100
404Poprodukcyjne odpady zielarskie jako surowce do produkcji biopaliwabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Aneta Sienkiewicz49940
405Wzmacnianie zginanych niejednorodnych belek drewnianych za pomocą włókien naturalnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Agnieszka Katarzyna Wdowiak13607

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2019-12-05

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - racjonalna polityka kryminalna, czy populizm penalny? Analiza rozwiązań amerykańskich.kwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Natalia Daśko15073
2Ocena poziomu wybranych białek związanych z hormonalną homeostazą tarczycy w komórkach raka jelita grubego wyizolowanych od pacjentów oraz korelacja z parametrami klinicznymi i właściwościami nowotworowych komórek macierzystych.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr hab. Jarosław Krystian Kobiela50000
3Riccobono Seminar - amerykańskie spojrzenie na prawo rzymskie (badania porównawcze)kwerendaUniwersytet Rzeszowskidr Wojciech Jan Kosior35200