Wyniki konkursu MINIATURA 3


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor, dr Magdalena Dej
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 czerwca 2019 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2019-09-25

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węglabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Agata Urszula Fabiszewska33880
2Wpływ kynureniny podawanej drogą pokarmową w okresie żywienia mlekiem matki na rozwój i zachowanie dorosłych szczurów - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Marta Magda Marszałek-Grabska49500
3Jakość życia u osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i jej psychospołeczne predyktory: badanie follow-up w okresie 6 lat po resekcji guza.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Izabela Dorota Pawłowska43670
4Wybory niekonkurencyjne do rad gmin jako specyfika demokracji na poziomie lokalnym w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr Marek Mazurkiewicz11411
5N,O-chelatowane tiazolowe kompeksy boru dla zastosowań optoelektronicznychstaż naukowyInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Naukdr Mykhaylo Potopnyk23438
6Rearanżacja apoplastu brodawek Lotus corniculatus w warunkach silnego skażenia metalami ciężkimibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska48862
7Wpływ dodatków glebowych na mobilność pierwiastków metalicznych w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Artur Adam Pędziwiatr23320
8Znaczenie kapitału społecznego szkoły dla tworzenia inkluzywnej kultury szkoły i równości szans edukacyjnychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warszawskidr Hanna Tomaszewska-Pękała8054
9Wykorzystanie lasera rentgenowskiego w badaniach fotoindukowanych procesów elektronowych w układach dyspersyjnychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Barbara Wach37400
10Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Agnieszka Chylewska33000
11Przywiązanie, zmienne intrapsychiczne i kontynuacja więzi a nasilenie objawów zespołu przewlekłej żałoby. Model mediacyjnybadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Marcin Modest Sękowski42460
12Charakterystyka genetyczna izolatów klinicznych i środowiskowych wirusa ECHO-3 krążącego w Polsce w latach 2005-2019.badania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higienydr hab. Magdalena Wieczorek50000
13Synteza nowych związków krzemoorganicznych o własnościach amfifilowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Joanna Karasiewicz44550
14Wpływ dodatku fosforu i srebra na właściwości sorpcyjne magnezubadania wstępne/pilotażoweInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Naukdr Sylwia Magdalena Terlicka48950
15Struktura drugorzędowego regionu terminalnego 5' mRNA kodującego izoformy białka p53: delta133p53 i delta160p53 i jego właściwości w procesie translacjibadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Paulina Kazimiera Żydowicz-Machtel49500
16Rola galaktozyloceramidazy (GALC) oraz prospozyny (PSAP), kluczowych białek uczestniczących w degradacji galaktozyloceramidu (GalCer), w oporności komórek raka gruczołu piersiowego na apoptozę indukowaną doksorubicyną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Jarosław Józef Suchański49324
17Ocena powinowactwa pochodnych tiomocznika do wybranych receptorów metabotropowych jako kierunek poszukiwań nowych leków przeciwpsychotycznychbadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Anna Maria Bielenica49511
18Opracowanie metody wyciszenia genów ogórka z zastosowaniem antysensownych oligonukleotydów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Anna Wdowikowska44000
19Kształtowanie własności fizykochemicznych kompozytów polimerowo-ceramicznych z napełniaczami tlenkowymi.staż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Damian Stanisław Nakonieczny29480
20Ekstrakt z grzyba Coriolus versicolor jak potencjalny modulator fenotypu makrofagów M1/M2 - badanie interakcji pomiędzy komórkami raka piersi i makrofagamibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Tomasz Jędrzejewski49940
21Analiza zwartości lignanów oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.)badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Edyta Symoniuk50000
22Działalność naukowa i kolekcjonerska gdańskich naturalistów Christopha oraz Johanna Christopha Gottwaldów: kwerendakwerendaUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Katarzyna Teresa Pękacka-Falkowska45314
23Ocena możliwości pozyskania bioaktywnych peptydów na drodze hydrolizy białek młóta browarniczego w hodowli bakterii proteolitycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr hab. inż. Wojciech Łaba46200

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2019-10-23

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Zwiększanie skuteczności przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej (PDT) poprzez pobudzanie zależnej od limfocytów T odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom nowotworowym (stymulacja receptora OX40).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Hanna Joanna Kędzierska33000
2Wytwarzanie domieszkowanych manganem nanokryształów perowskitów do badań magnetooptycznych.staż naukowyInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr Małgorzata Szymura25281
3Czy nadekspresja TaWAK6 aktywuje w pszenicy procesy związane z SAR?badania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta49940
4Badanie in vitro mechanizmu aktywności antyproliferacyjnej i przeciwzapalnej niskocząsteczkowej frakcji soku ziemniaczanegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Przemysław Łukasz Kowalczewski47861
5Wytwarzanie i charakterystyka inteligentnych, czułych na zmianę pH, powłok kompozytowych na implanty.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Michał Bartmański46805
6Masa ciała jako wypadkowa uwarunkowań psychologicznych, genetycznych oraz stylu życia. Badanie obejmujące kobiety w wieku wczesnej dorosłości, z nadwagą/otyłością oraz z prawidłową masą ciała.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Małgorzata Obara-Gołębiowska17380
7Synteza i badania fizykochemiczne nowego typu analogów styrylowych fluoroforów, jako potencjalnych małych cząsteczek specyficznie wiążących DNA (ang. Small molecule DNA binders)badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Witkowska49500
8Synteza i charakterystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypleksowebadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Michał Wiktor Gładysz49500
9Wpływ wysiłku anaerobowego na stężenie cfDNA, markery stanu zapalnego i wybrane hormony u mężczyzn w różnym wiekubadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicachdr Jakub Chycki48800
10Analiza fitochemiczna liści wybranych gatunków i odmian topoli (Populi folium) z oceną aktywności biologicznejbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Loretta Pobłocka-Olech49500
11Ocena wpływu atorwastatyny na eksprsję genów zaangażowanych w proces atrofii mięśni szkieletowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Gawędzka46200
12Badanie zmian zachodzących w ekstraktach mięsnych pod wpływem NO-syntazy i/lub argininybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Marzena Zając50000
13Układy katalityczne Au@SnO2 wytwarzane poprzez selektywne utlenianie związków międzymetalicznych AuSn i AuSn2.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr inż. Łukasz Skowroński22550
14Badanie efektu fototermicznego do kontroli częstotliwości mikrolaserów na ciele stałym z generacją drugiej harmonicznej.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Grzegorz Dudzik49798
15Neuronowe modele sieci telekomunikacyjnychwyjazd badawczyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Krzysztof Rusek18648
16Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowegobadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Kamila Ewa Kitowska-Marszałkowska48543
17Weryfikacja parametru CN dla zlewni górnej Wisłybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Dariusz Piotr Młyński22528
18Geochemia i holoceńska chronologia szkliw wulkanicznych w torfowisku Linje (woj. kujawsko-pomorskie, Polska).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Karolina Jolanta Leszczyńska49274
19Z przedmieść do miasta - rola polityk miejskich i aktywności deweloperów w kształtowaniu społeczno-przestrzennego kontekstu powrotnych migracji międzygminnych do wielkich miast w Polsce.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek25632
20Analiza struktury i funkcji syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego Intestinalinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Magdalena Płotka49940
21Ocena istotności białka Egy3 w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na wysoką temperaturę oraz ekspozycję na wysokie natężenie światłabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Małgorzata Adamiec48070
22Symbole religijne jako wyznacznik tożsamości krajobrazów pograniczy kulturowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Alina Awramiuk-Godun6369
23Wpływ lobbingu oddolnego na proces podejmowania decyzji politycznych w wybranych sejmikach wojewódzkich (sejmiku opolskim i podkarpackim)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Maciej Olejnik5379
24Badanie zależności struktura-aktywność peptydów biologicznie czynnych w oddziaływaniu z błonami bakteryjnymibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Monika Wojciechowska34430
25Analiza funkcjonalna białek z domeną AAA_25 pod kątem ich udziału w procesie replikacji bakteriofagów Lactococcus lactis wyizolowanych z zaburzonych procesów fermentacyjnychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Katarzyna Szczepankowska48565
26Synteza inhibitorów bakteryjnej sygnałowej peptydazy typu I z Eschericha coli.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Natalia Szałaj49500
27Badania nad zwiększeniem biosyntezy torulenu i torularodyny przez drożdże Rhodotorula mucilaginosa podczas hodowli w podłożach z odpadów rolno-spożyczychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Anna Maria Kot40095
28Wyznaczenie współczynników Landego poziomów atomowych Niobubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Łukasz Marek Sobolewski49500
29Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanubadania wstępne/pilotażoweInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Łukasz Kuterasiński25300
30Dwufazowe stopy magnetokaloryczne na bazie gadolinu modyfikowane metalem przejściowym (Pd) bądź wybranymi metaloidami (Sn lub Pb)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Częstochowskadr inż. Piotr Gębara44000
31Fotochemia w warunkach ekstremalnych: wewnątrzcząsteczkowe reakcje fotochemiczne w materiałach krystalicznych badane w wysokim ciśnieniu.wyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr inż. Krzysztof Aleksander Konieczny25942
32Wpływ zamian klimatycznych na stabilność sektora finansowegostaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Marcin Dominik Borsuk49500
33Realizacja zadań publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie instytucjekwerendaUniwersytet Gdańskidr Hanna Wolska6922
34Stworzenie kolekcji temperaturo-wrażliwych drożdży Saccharomyces cerevisiae poprzez zastąpienie genu cdc9 przez sekwencje kodujące ligazy DNA pobrane z genomów bakterii antarktycznych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Jarosław Adam Pankowski27610
35Wpływ białka wiążącego wapń S100A6 na tworzenie rzęsek - badania wstępne do projektu mającego na celu określenie mechanizmu odpowiedzialnego za funkcjonowanie rzęsek i etiologię ciliopatii.badania wstępne/pilotażoweInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Ewelina Angelika Jurewicz49940
36Ocena wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem.badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Naukdr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska50000
37Wpływ nano miedzi w diecie na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i stres oksydacyjny w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Michał Stanisław Majewski49999
38Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis - optymalizacja i modyfikacja procesubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Magdalena Słowik-Borowiec49500
39Analiza struktury złoża oraz cząstek proszków uzyskanych z fermentowanych soków warzywnych metodą suszenia rozpyłowego.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Emilia Janiszewska-Turak41580
40Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Cezary Artur Polakowski39290
41Opracowanie mikroprzepływowego urządzenia analityczno-diagnostycznego do określania zakresu stężenia litu w surowicy krwi oraz w śliniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Justyna Zofia Paluch49940
42Analiza wpływu obecności metali ciężkich na kinetykę rozkładu fenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2.badania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Agnieszka Gąszczak42240
43Retoryka cyfrowych przeniesień. Projekt psychoanalitycznej teorii gier wideostaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Dawid Józef Matuszek29425
44Odstępstwa od rodzaju naturalnego w dialektach pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Wyznaczenie obszaru badań terenowychkwerendaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Naukdr Rafał Szeptyński5405
45Planowanie przestrzenne oparte na dowodach - źródła danych o zieleni w miastachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr hab. Marcin Feltynowski11319
46Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Agnieszka Szmelter-Jarosz26400
47Udział ścieżek naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA w oporności komórek raka szyjki macicy na terapię fotodynamicznąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Konrad Mikołaj Kosicki49995
48Zmiany wzorów epigenetycznych związane z zaburzeniami procesu replikacji DNA w merystemach korzeni Vicia faba po działaniu kadmubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Aneta Ewa Żabka36630
49Ocena zdolności monocytów izolowanych od pacjentów w immunosupresji do odpowiedzi na biofilm bakteryjny.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Agnieszka Elżbieta Daca50000
50Oznaczanie metabolitów przemiany tlenku azotu u chorych z sepsą/wstrząsem septycznym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią masową (LC-MS) oraz ocena związku tych metabolitów z występowaniem wazoplegii.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Magdalena Mierzchała-Pasierb48721
51Seleniany rozpuszczalne w wodzie - rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Agata Joanna Pacuła49500
52Wpływ zróżnicowanej długości łańcucha glikolu polioksyetylenowego jako komonomeru na fizykochemiczne właściwości termowrażliwych mikrosfer polimerowych przeznaczonych do kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowego 5-fluorouracylu.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Agnieszka Anna Gola36965
53Samoorganizacja atomów Pt w warstwie wierzchniej Au(100)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Artur Trembułowicz16236
54Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w cyfrowym środowisku pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - badanie wstępnebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Michał Tomczak12650
55Kształtowanie autentycznych liderów w wybranych organizacjachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Julita Majczyk38087
56Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcymkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Tomasz Jasiakiewicz8690
57Kwerenda w celu analizy literatury nt. zautomatyzowanych aktów administracyjnych w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich UE w związku z przygotowanianiem wniosku o sfinansowanie projektu badawczego w ramach programu Horyzont 2020kwerendaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Filip Tomasz Geburczyk10732
58Przestępczość osób starszych. Badanie pilotażowe prawomocnych skazań w wybranych okręgach sądowychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Justyna Włodarczyk-Madejska16874
59Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających - opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Sylwia Opozda-Suder48675
60Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Łukasz Leszek Przybył47850
61Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycąbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr inż. Milena Deptuła50000
62Stopień aktywacji układu odpornościowego podczas terapii atezolizumabem mierzony poziomem wybranych rozpuszczalnych białek w surowicy krwibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Sylwia Siemiątkowska49995
63Kannabidiol jako związek o potencjalnym działaniu kardioprotekcyjnym w izolowanym przedsionku serca szczura w warunkach hipoksji.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anna Pędzińska-Betiuk50000
64Opracowanie i optymalizacja metody metabarcodingu DNA do badań nad bioróżnorodnością nicieni glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem nicieni spiralnych z rodziny Hoplolaimidaebadania wstępne/pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Katarzyna Diana Rybarczyk-Mydłowska42900
65Badanie zdolności fizjologicznych bakterii propionowych do utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczegobadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Kamil Piwowarek39182
66Opracowanie procedury oznaczania metabolitów diklofenaku w ściekach komunalnych techniką GC-MSbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Katarzyna Maria Nosek48169
67Badanie plastyfikacji skrobi cieczami głęboko eutektycznymibadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Katarzyna Wilpiszewska14685
68Badania PIV zjawisk przepływowych w kolanach rur giętych kompaktowego, płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła przy podwyższonych prędkościach przepływu czynnikabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Grzegorz Ligus41580
69Literatura audialna wobec HolokaustukwerendaUniwersytet Łódzkidr Joanna Bachura-Wojtasik6914
70Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgeneracyjnym przekazie ustnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr hab. Sabina Giergiel28600
71Między utopią a dystopią. Ideologiczne ramy prasowego dyskursu o internecie na przykładzie wybranych amerykańskich i polskich czasopism społeczno-politycznychkwerendaPolitechnika Koszalińskadr hab. Krzysztof Wasilewski13432
72Różnorodność gatunkowa bakterii z rodzaju Borrelia w populacji kleszczy Ixodes ricinus na terenach endemicznych dla boreliozybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Katarzyna Kubiak38060
73Zastosowanie mezoporowatych krzemionkowych sit molekularnych jako nośników dla tikagrelorubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr hab. Michał Moritz49027
74Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na stężenie miokin we krwi u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Damian Skrypnik50000
75Modelowanie lokalizacji i dystrybucji wybranych wirusowych komponentów kompleksu replikacyjnego PVYNTN oraz roślinnych białek regulujących proces replikacji tego wirusa w reakcji zgodnej i niezgodnej roślin ziemniakabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Edmund Stanisław Kozieł48658
76Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD - badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątrobybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń49995
77Ocena parametrów hemodynamicznych serca szczura w modelu terapii 5-fluorouracylem za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym - badania pilotażowe.badania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Krzysztof Jasiński40260
78Analiza osoczowych form molekularnych fibronektyny jako czynnika predykcyjnego dobrostanu kobiet z cukrzycą w okresie okołoporodowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Jolanta Lis-Kuberka48717
79Wpływ wybranych produktów recyklingu chemicznego poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanów na gęstość usieciowania i strukturę wiązań sieciujących wulkanizatów kauczuku naturalnego otrzymanych z ich udziałembadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Marcin Włoch42823
80Skrzyp polny (Equisteum arvense) jako źródło aktywnych związków funkcyjnych do modyfikacji biokompozytów elastomerowych.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Marcin Masłowski48400
81Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczący badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowychwyjazd badawczyUniwersytet Morski w Gdynidr inż. Krzysztof Dudzik10591
82Zastosowanie wysokowydajnych równoległych obliczeń czasu rzeczywistego z wykorzystaniem układów FPGA i technik sztucznej inteligencjistaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Waldemar Marek Mucha24090
83Systematyka taktów fabularnych (story beats) w ludonarratologicznej analizie gier wideo. Staż naukowy na Uniwersytecie Jyvaskyla.staż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Michał Łukasz Mochocki36509
84Opracowanie zwalidowanej skali do pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Dawid Szostek45430
85Skuteczność wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Krzysztof Stasiak25740
86Globalna analiza transkrypcji genów zależnych od białka AdpA u bakterii Streptomyces w warunkach zmiennej dostępności tlenubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Marcin Przemysław Wolański49995
87Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniakabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr hab. Anna Barbasz47685
88Opracowanie nowej metody - biosensora SPRI do oznaczeń ilościowych FGF23.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anna Tokarzewicz49500
89Opracowanie nowego mysiego modelu choroby Parkinsona poprzez aktywację mikrogleju syntetyczną neuromelaninąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Maria Tejchman49995
90Analiza profilu metabolicznego kotów z ostrym zapaleniem trzustkibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. Michał Janusz Czopowicz49500
91Ocena przemieszczeń odłamów kostnych w stabilizatorze heksapodowym z wykorzystaniem systemu nawigacji komputerowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Piotr Morasiewicz49456
92Ocena farmakokinetyki cefazoliny stosowanej w antybiotykowej profilaktyce okołooperacyjnej u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca leczonych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego - badanie pilotażowe.badania wstępne/pilotażoweInstytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"dr Radosław Jaworski39600
93Analiza zmian w transkryptomie endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) w okresie okołoimplantacyjnym pod wpływem Apeliny-13badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Kamil Dobrzyń49929
94Badanie możliwości zastosowania mezoporowatych materiałów krzemionkowych jako adsorbentów związków przeciwutleniających występujących w żywności pochodzenia roślinnegobadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr hab. inż. Małgorzata Grembecka49500
95Wpływ dodatku nanonapełniacza montmorylonitowego na otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne sieci polisiloksanowych o kontrolowanej budowie.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Monika Edyta Wójcik-Bania49445
96Wpływ zmian klimatu na dynamikę hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, etap 1: Opracowanie założeń i metodyki projektu, staż naukowy w Department of Geosciences Mississippi State Universitystaż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr inż. Krzysztof Raczyński44221
97Właściwości optyczne w fazie z nieuporządkowaniem podsieci oktaedrów tlenowych a właściwości piezoelektryczne kryształów PbZr0,87Ti0,13O3badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Iwona Bogusława Lazar12100
98Nowe pasywne detektory promieniowania gamma oparte na aminokwasach i ich pochodnychbadania wstępne/pilotażoweNarodowe Centrum Badań Jądrowychdr inż. Łukasz Karol Bartosik41269
99Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polscewyjazd konsultacyjnyUniwersytet Łódzkidr Justyna Dobroszek10692
100Zastosowanie lipidomiki do profilowania metabolitów tkanki tłuszczowej w obrzęku lipidowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Mariusz Aleksander Bromke17604
101Ekspresja nukleobindyny-2 w niedrobnokomórkowych rakach płuc.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Alicja Małgorzata Kmiecik49831
102Zastosowanie ultrasonografii płuc w screeningowym wykrywaniu zmian śródmiąższowych w grupie pacjentów z układową chorobą tkanki łącznej - badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Natalia Antonina Buda48708
103Realizacja wyprawy badawczej w Masywie Synaju (Egipt)- pozyskanie materiału do zakończenia opisu nowych gatunków Bartonella u myszoskocza arabskiego Dipodillus dasyurus i szczotkogona skalnego Sekeetamys calurus.wyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Mohammed Fadhil Al-Sarraf50000
104Teledetekcyjne monitorowanie zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym w aspekcie przemian pokrycia terenu w obszarach porolnych i poprzemysłowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Marta Barbara Szostak37400
105Staż naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskachstaż naukowyUniwersytet Gdańskidr Łukasz Pietruszyński6501
106Opracowanie metody syntezy mikrosfer ceramicznych z węglika krzemu w procesie pirolizy polisiloksanubadania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Urszula Mizerska49500
107Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych - cykl wyjazdów badawczychwyjazd badawczyPolitechnika Koszalińskadr hab. inż. Grzegorz Konstanty Bocewicz41549
108Rola i znaczenie turystyki w procesie budowania tożsamości i świadomości kulinarnej dzieci.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek13090
109Atrybuty autentyczności informacji o tradycyjnych produktach żywnościowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dominika Jakubowska44990
110BADANIA, KSZTAŁCENIE ORAZ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI W STANIE KAROLINA PÓŁNOCNA W USAstaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Maciej Witold Bernasiewicz14047
111Ocena zmian w układzie lizosomalnym komórek raka szyjki macicy indukowanych działaniem reinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Wojciech Krzysztof Trybus43901
112Ocena mechanizmów przeciwzapalnego działania azelastyny w warunkach in vitro i in vivobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Ewa Paula Trybus44209
113Staż naukowy: preparatyka kłębków szyjnych wraz z rejestracją aktywności nerwu zatokowegostaż naukowyInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Kryspin Andrzejewski17017
114Rola witaminy D w infekcjach dróg rodnych o etiologii bakteryjnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Tomusiak-Plebanek45100
115Określenie działania antyoksydacyjnego i neuroprotekcyjnego silnych ligandów receptorów adenozynowych A1 i A2A o potencjalnym zastosowaniu w terapii chorób Alzheimera i Parkinsonabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Gniewomir Latacz46750
116Ocena wpływu zastosowania oksytocyty syntetycznej w czasie trwania porodu na kompetencje noworodka w zakresie umiejętności ssania piersi oraz wybrane parametry biochemiczne w surowicy krwi matki.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Katarzyna Maria Wszołek45155
117Aktywni przed pierwszym dzwonkiembadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Agata Korcz41382
118Zgromadzenie materiału genetycznego pochodzącego z grzybów wyhodowanych z wód rzecznych o zróżnicowanej zawartości i pochodzeniu materii organicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Anna Pietryczuk47058
119Jak zasilanie źródłem węgla i temperatura kształtują metabolizm drożdży olejogennych podczas hodowli w podłożach z odpadowym źródłem azotu?badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Iwona Gientka49500
120Odwodniony i sproszkowany por jako koncentrat substancji biologicznie czynnych: ocena termostabilności i profilu związków fenolowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Beata Biernacka26224
121Różnorodność i struktura zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych lipy krymskiej (Tilia x euchlora K. Koch) w warunkach miejskichbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Jacek Olchowik49500
122Rola odchodów barczatki sosnówki we wzroście i obronie sosny zwyczajnejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr Ewa Mąderek45006
123Wykorzystanie funkcji pedotransferu (PTF) do określania nasyconej przewodności hydraulicznej (Ks) gleb lessowych: estymacja parametrów modelu z pomiarami terenowymi i laboratoryjnymibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Łukasz Eugeniusz Borek10802
124Synteza wysokoporowatych mikrosfer ditlenku cerubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Andrzej Sienkiewicz22858
125Związki antyandrogenne o wielocelowym profilu działania w komórkach nowotworowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Katarzyna Sęktas49126
126Kwas etidronowy i jego reakcje kompleksowania z konkurencyjnymi jonami metalibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Martyna Nowak24530
127Wpływ metody spiekania HPHT/SPS na strukturę i właściwości stopów niklowo-aluminiowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr inż. Paweł Hyjek49500
128Wielokryterialna metoda planowania tras dla przedsiębiorstw zbiórki odpadówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Robert Giel31680
129Relacje diagnostyczne stan-cechy rozkładu temperatury w złączu w spajaniu elementów wykonanych z nadstopów niklubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Wojciech Jamrozik49060
130Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Maria Cyniak-Cieciura49302
131Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii jako podstawa do badania mikrohistorii literackich wspólnot antyhomofobicznychkwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Adriana Kovacheva11715
132Ocena ekspresji mikroRNA w modelu atrofii mięśniowej indukowanej stanem zapalnym przez czynnik martwicy nowotworów alfabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Tomasz Andrzej Powrózek49500
133Ocena wpływu ekstraktów z liści aronii na ludzkie komórki raka jelita grubego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Katarzyna Owczarek49324
134Określenie częstości stłuszczenia wątroby u dziewcząt z zespołem metabolicznym oraz zależności między rodzajem węglowodanów diety a składowymi zespołu metabolicznego.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Aleksandra Kołota45243
135Diagramy FORC jako narzędzie do kompleksowej charakterystyki faz ferromagnetycznych - staż naukowystaż naukowyInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Dudzisz49390
136Dojrzałość termiczna osadów fliszowych jednostki Grajcarka (Pieniński Pas Skałkowy, Polska)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr inż. Magdalena Maria Zielińska9020
137Biodegradowalne hydrożele tworzone in situ, oparte na blokowych kopolimerach estrów i glikolu etylenowego, jako nośniki przeciwciał.badania wstępne/pilotażoweCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr inż. Daria Łucja Lipowska-Kur49940
138Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europembadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Serhiy Kobyakov36575
139Mechanizmy rozwoju zniszczenia i zmiany nośności cienkościennych środników o profilu sinusoidalnym w belkach dwuteowych poddanych obciążeniom dynamicznymbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Krzysztof Śledziewski49900
140Subiektywne aspekty znaczenia w przekładzie naukowym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego: badania wstępne z wykorzystaniem korpusu równoległego "jeden do wielu" na przykładzie tłumaczenia angielsko-polskiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Łukasz Wiraszka10838
141Model upadłości konsumenckiej małżonkówkwerendaUniwersytet w Białymstokudr Maciej Pannert13640
142Rodzicielskie uwarunkowania wczesnej inicjacji czytelniczej dzieci o zburzonym rozwoju i prawidłowo rozwijających siębadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Kamil Kuracki25289

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2019-11-07

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Charakterystyka funkcjonalna nowych heterooligomerów receptorów serotoninowych 2C (5-HTR2C) i oksytocynowych (OTR) w komórkowym systemie modelowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Barbara Wanda Chruścicka-Smaga49500
2Otrzymywanie i charakterystyka stałych katalizatorów bifunkcyjnych zawierających złoto naniesione na tlenki metalibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anna Wojtaszek-Gurdak42130
3Wstępna ocena aktywności przeciwzapalnej kory kasztanowca w modelu ludzkich neutrofili - wpływ na szlak NF-κB i wydzielanie cytokin prozapalnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Aleksandra Owczarek49940
4Badanie specjacji arsenu w grzybach zaawansowanymi technikami analitycznymibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Izabela Komorowicz46200
5Poszukiwanie czynników warunkujących wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli do doskonalenia ich praktyki zawodowej z perspektywy teorii planowanego zachowania - ocena operacjonalizacji i sposobu pomiaru zmiennychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet w Białymstokudr Marta Kowalczuk-Walędziak9449
6Kokultura synowiocytów i neuronów czuciowych, jako model zwyrodnieniowej choroby stawów in vitrobadania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Jakub Władysław Chwastek49500
7Gerontechnologia - potencjał akceptacji technologii poprawiających jakość życia osób starszychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr hab. inż. Katarzyna Halicka49500
8Opracowanie i optymalizacja systemu selekcji klonów dla ukierunkowanej mutagenezy enzymówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Joanna Izabela Loch49500
9Ocena immunomodulujących właściwości kinazy fosfoglicerynianowej i kinazy pirogronianowej - białek wielofunkcyjnych tasiemca Hymenolepis diminutabadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Anna Sulima-Celińska50000
10Pamięć intensywnosci objawów depresji. Rola ruminacji i zaburzeń poznawczychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Dominika Elżbieta Farley27679
11Badania wstępne wpływu domieszkowania stopów magnezu pierwiastkami ziem rzadkich na mechanizmy korozji i jej przeciwdziałania przez inhibitory nieorganiczne.badania wstępne/pilotażoweInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Dzmitry S. Kharytonau47300
12Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowegowyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Anna Wysocka-Bar18221
13Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce.wyjazd badawczyUniwersytet Zielonogórskidr Piotr Mysiak24699
14Mutacje punktowe genu SOD1 jako cele alleloselektywnej strategii antysensowejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Dorota Maria Magner49999
15Rola kryptochromów i receptora UVR8 w odpowiedzi na stres UV-C u Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Anna Rusaczonek49940
16Badanie wpływu preparatyki na skład pierwiastkowy archiwalnych preparatów tkankowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Paweł Wróbel37400
17Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowejkwerendaUniwersytet Łódzkidr Łukasz Musiaka31790
18Rola wybranych białek 14-3-3 w ruchu chloroplastówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Aleksandra Eckstein49500
19"Ocena dróg straty ciepła u chorych zabezpieczanych termicznie przez zespoły ratownictwa medycznego w symulowanych warunkach akcji ratowniczej"badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Sylweriusz Kosiński24123
20Charakterystyka i stabilność oksydatywna oleju z nasion poziomek uzyskanego metodą ekstrakcji dwutlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Magdalena Maria Grajzer49808
21Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowebadania wstępne/pilotażoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Ludwik Lubecki42900
22Otrzymywanie i charakterystyka emulsji typu olej w wodzie (O/W) stabilizowanych kompleksami białkowo-ramnolipidowymibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Diana Renata Mańko-Jurkowska35200
23Dlaczego najądrze kota domowego się kurczy? Badania wstępne na poziomie receptorowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Sylwia Anna Prochowska49500
24Rola akwaporyny 4 w obrzęku mózgu w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej oraz regulacja jej ekspresji i/lub lokalizacji przez kaweolinę 1 i kinazę białkową p38 MAPKbadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Marta Obara-Michlewska49500
25Ocena synergistycznego działania przeciwnowotworowego równoczesnej inhibicji ścieżki sygnałowej Wnt i metabolizmu energetycznego glukozy w komórkach raka językabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Robert Łukasz Kleszcz49720
26Analiza zjawisk towarzyszących krzepnięciu układów perytektycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod termo optycznych - staż naukowystaż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Tomasz Karol Kargul34628
27Synteza nanorurek węglowych wspomagana nowymi katalizatorami krzemianowymibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Maciej Szymon Gubernat39380
28Algorytmy stopingowe - nowe ujęciewyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr inż. Małgorzata Sulkowska17050
29Związek parametrów stanu zapalnego ze zdolnościami poznawczymi i mikrostrukturą istoty białej mózgu w stanach wysokiego ryzyka, pierwszym epizodzie psychozy i schizofrenii przewlekłej.badania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Anna Karolina Michalczyk45760
30Poszukiwanie biologicznie czynnych związków ograniczających kolonizację roślin uprawnych przez mikroorganizmy patogenne dla człowiekabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Sonia Katarzyna Szymańska49390
31Rola sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów na poprawę insulinooporności u zwierząt otyłych poddanych operacjom bariatrycznymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Ewa Anna Grzegorczyk50000
32Modyfikacja powierzchni czujników SPR dla potrzeb eksperymentalnej weryfikacji modelu oddziaływań azatiopryna-DNA metodami skojarzonymi optycznymi i elektrochemicznymibadania wstępne/pilotażoweInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Naukdr inż. Konrad Dudziński49500
33Piany stałe jako strukturalne nośniki katalizatora w procesie dopalania metanubadania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Maria Gancarczyk24750
34National Public Radio w amerykańskim systemie medialnym i politycznymwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Rafał Kuś29532
35Czy drzewa reliktowe podbiją Europę? Wpływ zmian klimatu na inwazyjność Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae).badania wstępne/pilotażoweInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr Anna Katarzyna Jasińska49161
36Status oksydacyjny białka STIM2 i jego partnerów interakcyjnych w mózgu myszybadania wstępne/pilotażoweMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawiedr Oksana L. Palchevska49500
37Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnikabadania wstępne/pilotażoweCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Katarzyna Aleksandra Kujawa50000
38Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmielibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Elżbieta Rożej-Pabijan49896
39Ocena metagenomiczna ryzosfery siewek wybranych roślin modelowych po zastosowaniu nanocząstek srebra o zróżnicowanych właściwościachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki49940
40Badanie mikrostruktury granic rozdziału faz infiltrowanych materiałów kompozytowych w układzie stop aluminium - popiół lotny i/lub żużelbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Marek Janusz Kremzer38390
41Badanie wpływu sił masowych i mechanizmu dyfuzyjnego na separację kropel z przepływu dwufazowego powietrze-wodabadania wstępne/pilotażoweInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Oktawia Dolna8470
42Poszukiwanie przyczyn zyrodnienia barwnikowego siatkówki w wyselekcjonowanych przypadkach rodzinnych choroby, metodą sekwencjonowania eksomu, WES (Whole-Exome Sequencing).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Wawrocka48400
43Nowe pochodne lucyferyny jako selektywne narzędzie do fluorescencyjnego oznaczania nitroksylu (HNO)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr Marcin Adrian Szala33440
44Nowe materiały katodowe na bazie domieszkowanych litowanych tlenków niklu do nowej generacji ogniw Li-ion: synteza i badania charakteryzującebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Magdalena Zybert48400
45Podróż jako element kulturotwórczy. Relacje międzykulturowe na przykładzie kroniki z podróży "Embajada a Tamorlan" (1403-1406).badania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Łukasz Burkiewicz42720
46Narracje życiowe współczesnych artystek wizualnych - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Karolina Sikorska19910
47Badanie synergizmu działania inhibitorów kinaz białkowych w przewlekłej białaczce szpikowej.badania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Lekówdr hab. Mirosława Barbara Koronkiewicz47960
48Znaczenie wysp starodrzewów dębowych dla różnorodności gospodarczych borów sosnowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Ewa Agata Stefańska-Krzaczek6490
49Hologenom makrofitowy-interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej w świetle badań metagenomicznych:symbioza, mutualizm, komensalizm czy przypadek?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Ilona Złoch40590
50Wiedza finansowa, zachowania finansowe oraz ekonomia dobrobytu w Polsce. Empiryczna indentyfikacja współzależnościbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Piotr Ryszard Paradowski49500
51Geny pssV i regA jako hipotetyczne elementy szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. trifoliibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Kamil Michał Żebracki49390
52Badania nad hamowaniem angiogenezy przez nowe pochodne z grupy hydrazydo-hydrazonów w modelu in vitro oraz in vivobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Monika Gawrońska-Grzywacz49181
53Synteza atropoizomerycznych fosfapin na bazie szkieletu bifenylowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Elżbieta Łastawiecka44000
54Ocena diagnostyczna uszkodzeń w materiale będących efektem odkształceń trwałych w oparciu o badania magnetycznestaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Anżelina Marek15430
55Stabilność strukturalna i żaroodporność nadstopu niklu z układu Ni-Fe-Cr-Albadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Odlewnictwadr inż. Adelajda Polkowska37400
56Wpływ nowych form transportu w miastach na preferencje komunikacyjne - badania porównawcze dla Polski i Norwegii.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Jakub Marek Zawieska49500
57Analiza zmian w globalnej ekspresji genów u kur i kaczek po zakażeniu wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków podtypu H5N8.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Joanna Ewa Sajewicz-Krukowska49500
58Segregacja eksperymentalnie indukowanych uszkodzeń jądrowego oraz mitochondrialnego DNA do oocytów i ciałek kierunkowych podczas podziałów mejotycznych u myszybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Kotarska49500
59Weryfikacja przynależności gatunkowej w obrębie rodzaju Lebertia (Acari: Hydrachnidia) na bazie metodologii taksonomii integratywnej dla wodopójek.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Magdalena Anna Szenejko44000
60Wstępna analiza wpływu wybranych inhibitorów metylacji DNA na kultury protoplastów kapustybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Agnieszka Kiełkowska50000
61Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Kinga Korniejenko29893
62Opracowanie narzędzia badawczego do analizy postaw związanych ze zrównoważoną konsumpcją żywnościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Elżbieta Agnieszka Goryńska-Goldmann35805
63Kwerenda dotycząca protokołów prac Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1956-1964)kwerendaUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Jerzy Dolata30197