Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Małgorzata Zawiślak, dr Magdalena Dej, dr Aneta Pazik-Aybar
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2020-09-16

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Sieci społeczne i semantyka w teorii systemów politycznych Anatola Rapoporta kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr hab. Przemysław Żukiewicz 32403
2 Skutki wyciszenia lub nadekspresji receptora RXFP1 w komórkach nowotworowych jajnika. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Kamila Domińska 49962
3 Skład izotopowy Nd i Sr lessów Polski południowej: w poszukiwaniu źródeł pyłów

atmosferycznych podczas plejstocenu
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Mateusz Zieliński 43132
4 Elektrochemia Choroby Alzheimera - badania woltamperometryczne nowo odkrytych β-amyloidów badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Magdalena Wiloch 48400
5 ZNACZENIE NIETYPOWYCH LIMFOCYTÓW B PAMIĘCI W NIEPRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI NA LECZENIE KIŁY WCZESNEJ I INDUKCJI ZJAWISK AUTOIMMUNOLOGICZNYCH W PRZEBIEGU SUROWICZOOPORNOŚCI badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Maciej Pastuszczak 49940
6 Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych zbrojonych niemetalicznymi prętami kompozytowymi w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Beata Zima 48950
7 Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowego badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Anna Andrzejewska 49214
8 Zjawisko fotoindukowanego wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu w nowych pochodnych 1H-imidazo[4,5-f][1,10]fenantroliny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agata Szłapa-Kula 49998
9 Wpływ izolatu białkowego na poprawę biokompatybilności biomateriału na bazie kurdlanu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Katarzyna Klimek 49500
10 Wpływ diety wysokotłuszczowej matki w czasie ciąży i laktacji na zmiany epigenetyczne w obrębie genu kodującego receptor kannabinoidowy CB1 (CNR1) w mózgu potomstwa. badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Irena Smaga-Maślanka 40700
11 Przywództwo w organizacjach regionalnych – relacja między interesami a tożsamością kolektywną wyjazd konsultacyjny Akademia Finansów i Biznesu Vistula dr Anna Grzywacz 14141
12 Analiza zmienności przebiegu naczyń istotnych z punktu widzenia planowania wybranych operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Koziej 49999
13 Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovi badania wstępne/pilotażowe Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Anna Stachyra 48400
14 Badania porównawcze labialnych i czułkowych narządów sensorycznych u przedstawicieli rodziny tasznikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Artur Taszakowski 25575
15 Identyfikacja kluczowych elementów szlaku sygnałowego brasinosteroidów w jęczmieniu w odpowiedzi na stres zasolenia badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Jolanta Groszyk 49999
16 Wykorzystanie podejścia deklaratywnego do zarządzania projektem rozwoju nowego produktu - wyjazd konsultacyjny wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Zielonogórski dr hab. inż. Marcin Relich 11550
17 Strategie odporności społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Grzegorz Masik 5500
18 Cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznego Internetu Rzeczy - perspektywa prawna. staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Jarosław Greser 44733
19 Taktyki protestu w polskim repertuarze sprzeciwu w XXI wieku - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr hab. Maciej Kowalewski 19501
21 Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Magdalena Nowicka-Franczak 10894
21 Zbadanie efektu dendronizacji  na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne enzymu alfa-glukozydazy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Karol Ciepluch 31350
22 Analiza kompozytów polimerowych wytwarzanych technologiami druku 3D i elektroprzędzenia w zastosowaniach urządzeń filtrujących badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Tomasz Kozior 32340
23 Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmach na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Mirela Wolf-Baca 39115
24 Nowe, implantowane, wielofunkcyjne systemy uwalniania cytostatyków

otrzymane za pomocą elektroprzędzenia i druku 3D do zastosowań w

uroonkologii
badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Jaworska 46750
25 Rola neuropeptydu Y w noradrenergicznej modulacji pamięci rozpoznawczej oraz proceduralnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Agnieszka Michalak 49995
26 Wyjazd badawczy w celu przeprowadzenia analizy treści rękopisu portugalskiego tłumaczenia romansu rycerskiego Feliciano de Silva pt. "Florisel de Niquea III" pod kątem recepcji dzieła na terenie Portugalii wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Setkowicz 10348
27 Strategie rebrandingu a postawy konsumentów - badania

pilotażowe
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń 33418
28 Preparacja w próżni, transfer do środowiska ciekłego oraz wstępne badania właściwości grafenu osadzonego na powierzchni monokrystalicznych próbek metali za pomocą skaningowej mikroskopii prądu tunelowego oraz cyklicznej voltamperometrii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Ireneusz Morawski 49610
29 Sprawdzenie możliwości wbudowania atomów boru do cząsteczki bio-polioli roślinnych zawierających atomy siarki i zbadanie ich wpływu na palność piankowych materiałów poliuretanowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr inż. Marcin Borowicz 35861
30 Wpływ rodzaju osadu czynnego oraz parametrów technologicznych sekwencyjnych reaktorów wsadowych na efektywność oraz mechanizm usuwania mikrozanieczyszczeń z grupy benzotriazoli badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Joanna Struk-Sokołowska 49740
31 Otwarcie reumatologii dziecięcej na nowe możliwości diagnostyczne – profilowanie miRNA u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Krzysztof Orczyk 49990
32 Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Rafał Buła 16767
33 Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich staż naukowy Uniwersytet Szczeciński dr Konrad Burdziak 34485
34 Ku modelowi polskiej paradyplomacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Igor Ksenicz 14438
35 Pomiary czasu relaksacji podłużnej w nanodiamentach z centrami barwnymi azot-wakancja badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mariusz Mrózek 30250
36 Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT) staż naukowy Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Mane Sahakyan 41963
37 Badania właściwości antybakteryjnych funkcjonalizowanego filtrów ceramicznych na naukowym stażu zagranicznym. staż naukowy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mateusz Schabikowski 20251
38 Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Szczepan Mikołajczyk 27368
39 Zastosowanie lipidomiki do badań profilu metabolicznego u chorych z hipercholestrerolemią rodzinną  w celu poszukiwań nowych i wiarygodnych markerów w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych techniką spektroskometrii mas LC-QTOF badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr Joanna Waś 49720
40 Interakcyjny wpływ suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Zn w diecie na organizm i wybrane parametry behawioralne u szczurów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. inż. Halina Staniek 49995
41 Analiza zmian profilu metylacji DNA w tkance skóry w wyniku patogenezy sarkoidu u koni badania wstępne/pilotażowe Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy dr Ewelina Semik-Gurgul 49940
42 Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Kozacz 46735
43 Wpływ sił trakcyjnych na zmiany stężeń biochemicznych wskaźników uszkodzeń struktur kręgosłupa u kobiet z otyłością cierpiących na przewlekły ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Marzena Ratajczak 49830
44 Popularyzacja przeglądów systematycznych literatury naukowej jako podstawa medycyny opartej na dowodach (EBM). staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Piotr Ratajczak 35886
45 Endemity jako predyktory różnorodności funkcjonalnej i filogenetycznej roślinności Azji Środkowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr Sebastian Świerszcz 49984
46 Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi w systemach rozproszonych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr inż. Urszula Ogiela 20515
47 Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badanie wstępne społeczności lokalnych

dawnego pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Dominik Porczyński 18492
48 Oczekiwania a rzeczywistość: rola organizacji klastrowych w ekosystemie gospodarczym w świetle pandemii SARS-CoV-2 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Dominika Kuberska 41553
49 Dlaczego sędziowie nie składają zdań odrębnych w sprawach podatkowych? Badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Patryk Kowalski 5720
50 Behawioralna ocena pośredniej i bezpośredniej modulacji układu endokannabinoidowego w zaburzeniach pamięci u myszy, wynikających z dysfunkcji układu cholinergicznego. Analiza porównawcza z obecnie stosowaną farmakoterapią. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr hab. Marta Kruk-Słomka 49500
51 Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani. badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Anna Rzepakowska 49995
52 "Skarbiec rozmaitych sciencyi..." - erudycyjna historia Rzeczypospolitej w świetle nieznanej sylwy czasów saskich kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Joanna Orzeł 26824

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2020-10-1

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Synteza nadprzewodzącego silicenu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Agnieszka Stępniak-Dybala 48950
2 Wpływ egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv Trifolii na akumulację jonów metali ciężkich i pestycydów w środowisku glebowym badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Szewczuk-Karpisz 49390
3 Układy hybrydowe typu MxOy/fukoidyna jako aktywne nośniki enzymów: projektowanie, właściwości fizykochemiczne oraz testy katalityczne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska 49940
4 Badanie podłużnego magnetooporu potencjalnych semimetali topologicznych o składzie chemicznym MX2, gdzie M - cyrkon lub hafn, a X - fosfor lub arsen badania wstępne/pilotażowe Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Orest Pavlosiuk 46860
5 Systemy innowacji w regionach peryferyjnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Koszalińska dr Patrycjusz Zarębski 33000
6 Analiza reakcji kwasu 2-furanokarboksylowego z reaktywnymi formami tlenu i azotu w kontekście identyfikacji nowych i szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza powstających w atmosferycznej fazie ciekłej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Bartłomiej Witkowski 39050
7 Analiza poziomu oraz wzoru ekspresji genów SHORT-ROOT i SCARECROW podczas rozwoju brodawek korzeniowych lucerny badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Weronika Czarnocka 49999
8 Wzorce przemieszczania się i przepływu ludności oraz ich wpływ na pandemię COVID-19 na podstawie danych o mobilności Google, Apple i Baidu staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Artur Strzelecki 49995
9 Znaczenie białek otoczki jądrowej (laminy A/C oraz receptora laminy B) dla położenia genów w trójwymiarowej przestrzeni jądra interfazowego podczas adipogenezy in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Joanna Długosz 49995
10 Ocena udziału astrocytów w neurodegeneracji zależnej od białka tau w modelu indukowanej patologii tau in vitro. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz 49698
11 Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym (Human Centric Lighting). staż naukowy Politechnika Gdańska dr Karolina Zielińska-Dąbkowska 49500
12 Zastosowanie modelowego trawienia do oceny zmian zawartości składników bioaktywnych w żurawinie poddanej sonikacji badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. inż. Małgorzata Nowacka 49500
13 Semantyka japońskich konstrukcji cytacyjnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Jan Wiślicki 9214
14 Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Konrad Piotrowski 43560
15 Identyfikacja stanów pracy mikrosieci z wykorzystaniem analizy skupień staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Michał Jasiński 32029
16 Rola adipocytarnych aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) w rozwoju otyłości mężczyzn leczonych bariatrycznie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Elżbieta Supruniuk 49999
17 Hybrydy transmitochondrialne jako model komórkowy do badania selekcji haplotypów mitochondrialnego DNA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Agnieszka Piotrowska-Nowak 49940
18 Badanie upośledzenia syntezy tlenku azotu i przepuszczalności śródbłonka w mikrokrążeniu płucnym z wykorzystanie nieinwazyjnych metod MRI w mysim modelu niewydolności serca badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Grzegorz Kwiatkowski 49601
19 Badanie wpływu domieszkowania jonami miedzi na przebieg procesu spiekania i właściwości dielektryczne fosforanu litu cynku badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowej dr inż. Beata Synkiewicz-Musialska 35860
20 Nowy system wysoko-wydajnej edycji genomów prokariotycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Michał Burmistrz 45100
21 Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy działania brassinosteroidów na membrany komórek roślin w warunkach stresu temperaturowego – badania w układach modelowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło 48840
22 Drożdżowy model chorób związanych z mutacjami w genie IGHMBP2 badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Weronika Rzepnikowska 21560
23 Rola fruktozo-1,6-bisfosfatazy 2 (Fbp2) w indukcji długotrwałego wzmocnienia synaptycznego synaps hamujących (iLTP) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Przemysław Duda 49575
24 Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów o fenotypie SCV (ang. small colony variants)  izolowanych z dolnych dróg oddechowych pacjentów z mukowiscydozą – implikacje diagnostyczne, ocena wpływu na przebieg przewlekłego procesu zapalnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Agnieszka Bogut 49929
25 Wpływ kraju pochodzenia na zachowania zagranicznych konsumentów na rynku usług edukacyjnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. inż. Joanna Kosmaczewska 28017
26 Analiza dopuszczalności i zasadności rozszerzenia autonomii woli małżonków przez wprowadzenie do prawa polskiego rozwodu za porozumieniem małżonków wyjazd badawczy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Błażej Bugajski 24210
27 Karbonatyzacja materiałów odpadowych pochodzących z zakładów termicznego przekształcania odpadów wyjazd badawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Natalia Czuma 48326
28 „Analiza procesu angiogenezy w wycinkach ludzkiego gruczołu piersiowego z użyciem spektroskopii i obrazowania Ramana” badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Monika Kopeć 49500
29 Opracowanie i walidacja nowej metody in vitro badania przepuszczalności związków przez barierę krew-mózg, z innowacyjnym wykorzystaniem elektrochromatografii kapilarnej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Justyna Godyń 45100
30 Wpływ glifosatu na układ nerwowy i immunologiczny jelita cienkiego świni domowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Katarzyna Palus 49999
31 Analiza roli białka KHNYN w regulacji powstawania granul stresowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Wawro 49577
32 Detekcja prekursorów peptydów prezentowanych przez MHC badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Artur Piróg 41800
33 Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Małgorzata Poniewozik 49500
34 Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób głuchych - natywnych użytkowników polskiego języka migowego staż naukowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Justyna Kotowicz 15400
35 Obserwatorzy i opiekuni? Style poznawania i przekształcania przyrody na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w czasach kryzysu klimatycznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Adam Pisarek 10305
36 Prawonoporównawcze rozważania Thomasa Bevera. Analiza tzw. "Appendix" oxfordzkich wykładów Thomasa Bevera na podstawie zachowanych rękopisów. wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr hab. Łukasz Korporowicz 21493
37 Symetryczne pochodne N-etylo/N-decylofenotiazyny połączone mostkiem acetylenowym z motywami karbazylowymi zawierającymi łańcuchy alkilowe o różnej długości - synteza i właściwości fotofizyczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Aneta Słodek 49500
38 Badania symulacyjne i eksperymentalne przemian fazowych w wysokowytrzymałej stali średniomanganowej zawierającej austenit szczątkowy stabilizowany przez partycjonowanie węgla staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Aleksandra Kozłowska 33058
39 Ocena internalizacji i wewnątrzkomórkowej lokalizacji nanocząstek teranostycznych za pomocą korelacyjnej mikroskopii świetlno-elektronowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Łucja Przysiecka 45705
40 Opad nasion rozsiewanych endozoochorycznie a rozmieszczenie oraz cechy jakościowe i ilościowe martwego drewna w środowisku leśnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Przemysław Kurek 49852
41 "Identyfikacja genów i szlaków sygnałowych regulujących proliferację i różnicowanie komórek macierzystych kanału centralnego rdzenia kręgowego szczura." badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Krzysztof Miazga 49995
42 Polityka Polski wobec Polaków w ZSRR - zesłańców, więźniów, repatriantów i przesiedleńców (1944-1948) kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Wojciech Marciniak 40046
43 Percepcja miejsca i autopercepcja, doświadczenia i satysfakcja z podróży – analiza współzależności zmiennych charakteryzujących osoby odwiedzające ośrodki pielgrzymkowe w świetle współczesnych przemian społeczno-kulturowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Justyna Liro 16304
44 Projektowanie i synteza nowych cieczy głęboko eutektycznych oraz analiza możliwości ich zastosowania w technikach ekstrakcyjnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr Justyna Werner 49396
45 Określenie właściwości elektrycznych kompozytów o niskiej stratności elektrycznej - wytworzonych z wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych i żywicy epoksydowej staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr inż. Anna Szeremeta 26876
46 Dwufazowe dozymetry 3D imitujące płuca do zastosowania w radioterapii badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Malwina Jaszczak 49951
47 Badanie zmian zapotrzebowania na wodę, spowodowanych pandemią wirusa SARS CoV-2, w wybranych systemach wodociągowych w Polsce badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Alicja Bałut 17416
48 Nanocząstki magnetyczne jako potencjalne narzędzie do zwiększenia wydajności transfekcji sgRNA oraz Cas9 mRNA w warunkach in vitro mierzonej efektywnością modyfikacji wybranych miejsc w genomie Sus scrofa domestica badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Magdalena Hryhorowicz 33000
49 Identyfikacja związków niskocząsteczkowych oddziałujących z białkiem DDB1. badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Marta Słowianek 49720
50 Analiza regulatorów splicingu ESRP1 i ESRP2 w procesie przejścia epitelialo-mezenchymalnego w komórkach raka pęcherza moczowego. badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Karolina Bajdak-Rusinek 49500
51 Opracowanie profilu metadanych dla źródeł historycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Mateusz Zawadzki 13904
52 Rękopisy liturgiczne Królestwa Jerozolimskiego przechowywane w londyńskiej British Library – badania nad kulturą i życiem zbiorowym społeczności łacińskich na Bliskim Wschodzie w XIII w. wyjazd badawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Bartłomiej Dźwigała 16881
53 Identyfikacja i klasyfikacja teoretycznych, globalnych trendów i kierunków rozwoju łańcuchów dostaw badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska 33000
54 Indywidualne decyzje inwestycyjne w kontekście percepcji ryzyk środowiskowych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Janina Petelczyc 12100
55 Potencjał bioanalityczny fotozszywania z udziałem oligonukleotydów znakowanych 5-chloro-4-tio-2'-deoksyurydyną immobilizowanych na szklanych sferach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Nowak-Karnowska 49442
56 Elektrokatalityczna redukcja CO2 na anodowanych nanomateriałach opartych na Cu i Cu-Ni: morfologia powierzchni a aktywność katalizatora badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr Damian Giziński 49500
57 Identyfikacja wskaźników służących do opisu retencji kanałowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Kamil Pochwat 26400
58 Wpływ ranatensyny na regulację proliferacji i migracji komórek nowotworu trzustki in vitro badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Anna Laskowska 49995
59 Związek pomiędzy spożyciem wody oraz stanem nawodnienia organizmu a funkcjami poznawczymi w wybranej grupie osób starszych. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Agata Białecka-Dębek 27500
60 Stabilność chemiczna polifenoli nadziemnych części rzepiku wonnego Agrimonia procera Wallr. w warunkach gorącej ekstrakcji wodnej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Elżbieta Karlińska 39574
61 Ceramika wstęgowa poza typologią: wielowskaźnikowe badania wczesnoneolitycznej ceramiki wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Gdański dr hab. Joanna Pyzel 21637
62 DRGP - Możliwości i ograniczenia wykorzystania dronów w ratownictwie górskim w Polsce badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Roman Domański 6787
63 Determinanty występowania efektu posiadania na rynku nieruchomości mieszkaniowych – badania wstępne wśród mieszkańców miasta stołecznego Warszawy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Mateusz Tomal 18700
64 Stosunki Chiny-Pakistan po ogłoszeniu Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego w 2013 roku: W stronę zrównoważonej więzi? wyjazd badawczy Collegium Civitas dr Agnieszka Nitza-Makowska 8803
65 Doświadczanie bezsensu w szkole. Badania mikropraktyk edukacyjnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Badań Edukacyjnych dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska 27280
66 Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Michał Gacek 30800
67 Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holocenie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Maurycy Żarczyński 49940
68 Wpływ wysiłku na narząd wzroku badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Adam Wylęgała 8033
69 Oddziaływanie komórek nabłonkowych z bakteriami probiotycznymi – co dzieje się z bakterią po kontakcie z komórką nabłonkową? badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Dominika Jakubczyk 47335
70 Rola endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus w roślinnej odpowiedzi na nadmiar oraz deficyt żelaza badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Agnieszka Domka 44264
71 Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostek badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Justyna Kajta 15730
72 Stefan Słocki: artysta plastyk, robotnik sztuki. Mikrohistoria państwowego systemu sztuki PRL. Kwerenda wstępna kwerenda Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dr Jakub Banasiak 6105
73 Wojna i pamięć. Polityka historyczna jako źródło pojednania i potencjalnych kryzysów w relacjach Rosji z Niemcami i Austrią kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Magdalena Żakowska 23783
74 Zasoby osobiste i społeczne młodzieży w instytucjonalnym wychowaniu resocjalizacyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Dąbrowska 38377
75 “Zielona synteza” nanocząstek selenu i srebra z wykorzystaniem alginianu i witaminy C pochodzącej z Kalanchoe pinnata badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Paulina Szczyglewska 41851
76 Opracowanie metody sterowania minimalnoenergetycznego opartego na uczeniu emocjonalnym mózgu w kontekście mierzalnej poprawy jakości lotu bezzałogowego statku powietrznego staż naukowy Politechnika Poznańska dr hab. inż. Wojciech Giernacki 21023
77 Badania procesu konsolidacji i umocnienia spieków Ti-GO i Ti6Al4V-GO. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Tomasz Skrzekut 45100
78 Wpływ niskotemperaturowego kondycjonowania osadu tlenowego granulowanego z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla na przebieg fermentacji metanowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Joanna Kazimierowicz 42834
79 Wpływ leków przeciwdepresyjnych na geny odpowiedzi na stres siateczki śródplazmatycznej w  linii komórkowej ludzkich astrocytów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Marta Jóźwiak-Bębenista 49724
80 Methylobacterium oryzae jako biostymulator wzrostu roślin - badania na modelu Arabidopsis thaliana. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Katarzyna Zamłyńska 48510
81 Wpływ podawanych enzymów trawiennych na stężenie kwasów tłuszczowych i cholesterolu w erytrocytach na modelu prosiąt z niewydolnością trzustki badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Monika Karpińska 49995
82 Spuścizna epistolograficzna Wandalina Szukiewicza jako źródło do komparatystycznych badań językowych kwerenda Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Konczewska 7572
83 Polityka miejska w warunkach pandemii COVID-19. Przykład polskich i szwedzkich metropolii centralnych (Warszawa i Sztokholm) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Kamil Glinka 10206
84 Model implementacji art. 6 Dyrektywy ATA wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Edgar Drozdowski 34454
85 Regulacja emocjonalna a agresja relacyjna w parach romantycznych:

Badanie z pomiarem podłużnym w planie diadycznym
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marcin Moroń 48400
86 Wieloskalowa analiza powierzchni swobodnych oraz funkcjonalnych wytwarzanych przyrostowo badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Damian Gogolewski 39600
87 Zastąpienie liganda karbonylkowego przez karben N-heterocykliczny w cyklopentadienylowym kompleksie żelaza i określenie jego wpływu na katalityczny proces funkcjonalizacji alkinów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Łukasz Banach 49520
88 Nowe układy hybrydowe awobenzon – nanoporowate materiały jako składniki preparatów przeciwsłonecznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anna Olejnik 49060
89 WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ GEOMETRII OSTRZA NARZĘDZIA NA TEMPERATURĘ WIÓRÓW W STREFIE SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA STOPÓW MAGNEZU badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Ireneusz Zagórski 44487
90 Analiza powstawania oporów hydraulicznych w rozłączonym sprzęgle wielopłytkowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Jarosław Goszczak 16874
91 Wpływ nadekspresji MCPIP3 na proliferację i żywotność komórek A431 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Agata Lichawska-Cieślar 49999
92 Oddziaływania probiotycznych bakterii Bifidobacterium z komórkami nabłonkowymi, charakterystyka proteomiczna i immunologiczna – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Kapczyńska 49995
93 Zdalne procesy certyfikacji w czasie pandemii i ich wpływ na poziom satysfakcji klientów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr hab. inż. Piotr Kafel 9900
94 Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Katarzyna Pukowiec-Kurda 9931
95 Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie - adaptacja narzędzi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Agnieszka Lasota 28507
96 Wysokość progów opadowych uruchamiających procesy masowe w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Piotr Demczuk 16382
97 Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiego badania wstępne/pilotażowe Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr Justyna Meler 44506
98 Synteza kwasów aminofosfonowych oraz ich pochodnych metalokarbonylowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Aneta Kosińska 49500
99 Staż naukowy w Institute for Catalysis, Hokkaido University - pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej otrzymywania oraz charakterystyki fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu. staż naukowy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr Paulina Rokicka-Konieczna 19930
100 Badanie wpływu dodatku popiołów lotnych ze spalania węgla na własności fizykochemiczne sztywnych pianek poliuretanowych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Monika Kuźnia 49500
101 Ocena ekspresji SMIM20, GPR173 oraz poziomu PNX-14 u kobiet chorych na endometriozę badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Karolina Kulińska 49940
102 Ocena wpływu politerapii lekami przeciwpadaczkowymi na poziomy wybranych, klasycznych i nowych, biochemicznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci z padaczką badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Beata Sarecka-Hujar 49500
103 Wpływ oddziaływania jonowego i niejonowgo polimeru hydrofilowego z kwasem hialuronowym na kinetykę uwalniania tego kwasu z bipolimerowych łożysk hydrożelowych przeznaczonych do wspomagania leczenia ran. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Dorota Wójcik-Pastuszka 49715
104 Stworzenie szybkiej i efektywnej metody oceny stopnia pobudzenia nasion z wykorzystaniem cytometrii przepływowej badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Chrystian Chomontowski 49445
105 Dyskurs cywilizacyjny we współczesnych relacjach chińsko-indyjskich wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr Antonina Łuszczykiewicz 7456
106 Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacji wyjazd badawczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Ewelina Kancik-Kołtun 29887
107 Cechy psychopatyczne u młodzieży a bezpośredni/pośredni rodzaj przejawianej agresji badania wstępne/pilotażowe Akademia Ignatianum w Krakowie dr Krzysztof Nowakowski 21560
108 Badania wpływu substancji humusowych zawartych w wodzie i ściekach na zatruwanie anionitów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Paweł Wiercik 40757
109 Odporność materiału Ti6Al4V na nieproporcjonalność obciążeń cyklicznych w odniesieniu do kierunku przyrastania materiału w technologii SLM badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Robert Owsiński 48708
110 Badanie właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów warstwowych łączonych metodą platerowania wybuchowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr hab. inż. Andrzej Waindok 43450
111 Analiza stabilności epi-genomowej linii addycyjnych owsa z kukurydzą staż naukowy Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Katarzyna Juzoń 44514
112 Czy badanie kinetyki uwalniania wolnokrążącego DNA i histonów pozwoli na określenie ich realnego znaczenia jako markerów obciążenia treningiem? - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Robert Stawski 49786
113 Ocena składu mikroflory jelitowej pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych farmakologicznie i chirurgicznie przy użyciu metody sekwencjonowania następnej generacji genu 16S rRNA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Agnieszka Górecka-Mazur 49995
114 Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego i włóknienie mięśnia sercowego jako wczesne manifestacje kardiotoksycznego wpływu radioterapii na prawą komorę serca u pacjentów leczonych radioterapią klatki piersiowej z powodu raka płuca badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Grzegorz Sławiński 49280
115 Rola TRAIL i RIPK3 w prognozowaniu śmiertelności i wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek wśród pacjentów przyjmowanych do oddziału intensywnej terapii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Katarzyna Kakareko 30030
116 Określenie wpływu granulacji i gęstości materiałów sypkich na intensywność i profil związków lotnych emitowanych podczas ich przechowywania w kontrolowanych warunkach. badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Marek Gancarz 49971
117 Ślady korespondencji pomiędzy Rzeczpospolitą i serbskimi środowiskami cerkiewno-monastycznymi w XVI-XVII wieku (poszukiwanie materiałów źródłowych) kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Paweł Dziadul 13320
118 Polskie wczesnonowożytne sztambuchy (alba amicorum) w amerykańskich zbiorach naukowych – kwerenda kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Robert Tomczak 41683
119 Kulturowe i prawne determinanty dawstwa komórek rozrodczych w Japonii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Rafał Łukasiewicz 12250
120 Prawne aspekty działalności gospodarczej z zakresu e-sportu kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Michał Biliński 7123
121 Przychodzi cudzoziemiec do lekarza – komunikacja w opiece medycznej nad pacjentami obcojęzycznymi na przykładzie Poznania w ujęciu socjolingwistycznym – badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Magdalena Zabielska 6653
122 Tandemowa metoda wyznaczania potencjału utleniania biologicznie czynnych stilbenów w oparciu o obliczenia kwantowo-mechaniczne i pomiary elektrochemiczne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Marcin Poterała 49940
123 Kształtowanie struktury i właściwości stopu magnezu WE43 z metalami ziem rzadkich w procesie głębokiej obróbki kriogenicznej w połączeniu z obróbką cieplną badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Adrian Barylski 35970
124 Badania wstępne dotyczące możliwości zastosowania w metodzie szyfrowania SDEX wybranych funkcji skrótu zgłoszonych do konkursu na SHA-3. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr inż. Artur Hłobaż 6800
125 Czy obecność określonych alleli układu HLA może być markerem ryzyka wystąpienia orbitopatii Gravesa oraz ciężkości jej przebiegu? badania wstępne/pilotażowe Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" dr hab. Magdalena Stasiak 49280
126 Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria cribra orbitalia w mikrotomofrafii komputerowej (micro-CT). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Justyna Marchewka-Długońska 44872
127 Badanie zmienności genetycznej wybranych taksonów z rodzaju Plagiothecium badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Grzegorz Wolski 42724
128 Testowanie jakości polimorfizmów uzyskanych z sekwencjonowania nowej generacji przy pomocy sieci neuronowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Tomasz Suchocki 44000
129 Ocena zdolności antyoksydacyjnych związków syntetyzowanych przez zielenicę Klebsormidium dissectum badania wstępne/pilotażowe Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Michał Adamski 43230
130 Wpływ pól magnetycznych na ekspresję białek regulatorowych metabolizmu wapnia w leukocytarnych liniach komórkowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Karolina Wójcik-Piotrowicz 49995
131 Wpływ tempa metabolizmu podstawowego (BMR) na indukcję oraz rozwój nowotworu jelita grubego u myszy laboratoryjnych sztucznie selekcjonowanych na wysoki i niski BMR. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Diana Sawicka 49995
132 Analiza porównawcza profilu biochemicznego i markerów homeostazy energetycznej w plazmie nasienia i surowicy niepłodnych mężczyzn badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Sylwia Płaczkowska 49555
133 Wpływ rodzaju karmienia na rozwój mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego (SGA) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Magdalena Durda-Masny 49995
134 Wpływ modyfikowanej struktury kwasu askorbinowego na jego właściwości fotoprotekcyjne w żelu hydrofilowym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Iwona Golonka 28141
135 Ocena potencjalnego działania owoców głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) na hamowanie autooksydacji tłuszczów śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras) podczas zamrażalniczego przechowywania badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Iwona Cieślik 23188
136 Badanie mechanizmów i czynników ryzyka warunkujących nieuzyskanie zamierzonego efektu współpracy międzyorganizacyjnej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr Maria Krechowicz 11075
137 Józef Ostrowski - ziemianin, prawnik, polityk kwerenda Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 44799
138 Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939–1945 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Jakub Kuna 16500

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2020-11-4

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Ocena możliwości zastosowania metody modulacji czasowej do szyków antenowych w zakresie fal milimetrowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Grzegorz Bogdan 49 995
2 Rola SUMOilacji w regulacji aktywności białek u Arabidopsis thaliana na przykładzie syntazy ACC 7- wdrożenie  metody SUMOilacji in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Agata Cieśla 49 654
3 Na drodze do poprawy wyników leczenia nieswoistych zapaleń jelit: synteza doustnie podawanych nanocząstek lipidowych inkorporowanych inhibitorem TNF-α wyjazd badawczy Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Zielińska 49 953
4 Topografia powierzchni wybranych ziaren zbóż badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr hab. inż. Jolanta Królczyk 24 503
5 Wyobrażeniowe geografie a proces budowania państw i narodów w politykach pamięci na postkolonialnych peryferiach. Porównanie przypadków z Kaukazu Południowego badania wstępne/pilotażowe Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk dr Bartłomiej Krzysztan 21 294
6 Analiza migracji wybranych miRNA pomiędzy komórkami raka piersi. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk 49 500
7 Wpływ podłoża na strukturę drugorzędową białka tau. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Kamila Sofińska 48 629
8 Multirdzeniowe nanonośniki polielektrolitowe w terapii raka piersi człowieka - wstępna analiza in vitro: ocena toksyczności nośnika oraz aktywności enkapsulowanych leków. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marzena Szwed 49 940
9 Optymalizacja wybranych modeli przedklinicznych dla terapii spersonalizowanej chorób nowotworowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Małgorzata Kucińska 49 995
10 Genotypowanie populacji mapujące ExL łubinu wąskolistnego za pomocą markerów SNP badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Bartosz Kozak 49 940
11 Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modulujących procesy hemostazy. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Dawid Stefaniuk 49 999
12 Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotyczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Przemysław Jurczak 49 500
13 Wystąpienia publiczne w interaktywnych środowiskach wirtualnych - postawy publiczności a zachowanie mówcy: podejście biometryczne badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Magdalena Igras-Cybulska 29 700
14 Analiza formalna bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2 wyjazd badawczy Uniwersytet Opolski dr inż. Adam Czubak 39 196
15 Anatomia, morfologia i histologia górno-tylnej części guza piętowego jako potencjalnego miejsca pobrania autogennego przeszczepu chrzęstno-kostnego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Henryk Liszka 49 533
16 Czy indukowana przez pochodną kwasu usninowego wakuolizacja cytoplazmy komórek nowotworowych prowadzi do śmierci związanej z ER-fagią? badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr inż. Agnieszka Pyrczak-Felczykowska 49 005
17 Wpływ schematów chemioterapeutycznych na profil wydzielania cytokin przez komórki raka jelita grubego w zależności od stadium rozwoju guza. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Marta Wawro 49 999
18 Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Agnieszka Ziętek 15 314
19 Badania nad wpływem spienienia lepiszcza asfaltowego i obniżenia temperatury otaczania kruszyw mineralnych na zjawisko adhezji lepiszcza do kruszywa badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska 14 001
20 Materiały nanocząstkowe (nanorurki węglowe i magnetyt) jako inicjatory procesów polimeryzacji pirolu i tworzenia nanokompozytów o strukturze hierarchicznej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Monika Wysocka-Żołopa 46 200
21 Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego. badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Rafał Stec 48 510
22 Wybrane aspekty metabolizmu lipidów w oocytach kota domowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Natalia Sowińska 48 400
23 "Dziennikarze polscy Rusini" w prasie galicyjskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Adam Świątek 23 155
24 Ocena skuteczności kwestionariusza zachowań innowatora oraz badanie wstępne ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Anna Deptuła 9 592
25 Stosowanie języka neutralnego płciowo w prawie Unii Europejskiej wyjazd konsultacyjny Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska 14 850
26 Środki tymczasowe jako instrument ochrony uprawnień jednostek wynikających z prawa Unii Europejskiej wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Monika Kawczyńska 24 632
27 Uwarunkowania sytuacji byłych zawodowych sportowców na rynku pracy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Adam Metelski 12 998
28 Badanie wpływu różnych czynników na strącanie aktywnych nanocząstek metali z grupy platynowców badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Martyna Rzelewska-Piekut 47 487
29 Badania kinetyki reakcji termicznego spalania niskostężonych mieszanin metan-powietrze w ceramicznym wypełnieniu pianowym. badania wstępne/pilotażowe Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Anna Pawlaczyk-Kurek 19 800
30 Modelowanie generatorów synchronicznych z wykorzystaniem techniki Hardware-in-the-Loop wyjazd badawczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Szymon Racewicz 31 992
31 Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych. badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Grzegorz Figura 49 999
32 Potencjalizacja skuteczności terapii przeciwnowotworowej u psów poprzez hamowanie odpowiedzi komórki na stres replikacyjny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Marta Henklewska 49 929
33 Badanie stabilności leków przeciwrobaczych w warunkach stresowych z zastosowaniem metody UHPLC/MS-MS badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Żmudzki 25 520
34 Ocena parametrów dysbiozy oraz przepuszczalności jelitowej u niemowląt w 1, 3 i 6  miesiącu życia. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Diana Sochaczewska 49 500
35 Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Karol Kowalczyk 5 225
36 Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i wybranych europejskich porządków prawnych. kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Marcin Mazgaj 18 150
37 Ewolucja tektoniczna strefy uskokowej Kraków-Lubliniec w świetle danych mikrotermometrii w podczerwieni – badania wstępne mineralizacji hydrotermalnej Mo-Cu-W badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Beata Naglik 47 300
38 Funkcjonalizacja powierzchni nanorurek ditlenku tytanu kompleksami platyny(II) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Adrian Topolski 36 708
39 Znaczenie odmiany MnOx w usuwaniu manganu z wody badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. inż. Magdalena Michel 34 133
40 Badania wpływu koncentracji naprężeń w obszarze kotwienia elementów wzmacniających typu laminatowego na nośność obciążanych statycznie i zmęczeniowo wzmocnionych elementów z karbem badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Maciej Kowal 42 218
41 Sulfhydratacja proteomu kiełkujących nasion rzepaku pod wpływem egzogennego siarkowodoru badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Łukasz Wojtyla 49 999
42 Określenie wpływu kwasu aristocholowego na proces różnicowania, metabolizm osteoklastów i homeostazę tkanki kostnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Karina Adamowicz 49 170
43 Określenie roli Regnazy-1 w rozwoju Nieswoistego Zapalenia Jelit. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Pilarczyk-Żurek 49 962
44 Ocena wpływu aktywności formy pierwszej paraoksonazy wolnej lub związanej z HDL na hydrolizę utlenionej formy LDL oraz tiolaktonu homocysteiny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. inż. Anna Bizoń 49 280
45 Wpływ cukrzycy na zmiany ekspresji genów w ścianie żołądka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Michał Załęcki 49 335
46 Różnorodność gatunkowa i specyficzność helmintów u inwazyjnych gatunków drapieżników w oparciu o molekularne analizy koproskopowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Buńkowska-Gawlik 49 830
47 Rola związków tiolowych w mechanizmach ko-tolerancji względem zasolenia i podwyższonego poziomu kadmu w podłożu u halofita Aster tripolium. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Aleksandra Koźmińska 49 280
48 Wpływ pandemii koronawirusa na zachowania rynkowe młodych dorosłych (pokolenie C) w obszarze sharing economy. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Anna Szymańska 11 484
49 Próba syntezy nowych faz metali typu hcp w procesie samoorganizacji indukowanej temperaturowo w skali nano badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Benedykt Jany 49 500
50 Programowalne hierarchiczne mechaniczne metamateriały wyjazd badawczy Uniwersytet Zielonogórski dr Krzysztof Dudek 25 399
51 Wpływ kruszywa gumowego na sztywność i właściwości tłumiące mieszanek gruntowo-gumowych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Katarzyna Gabryś 44 011
52 Superhydrofobowe gąbki impregnowane głębokimi cieczami eutektycznymi do usuwania składników ropy naftowej z wody badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska 49 500
53 Wpływ zawilgocenia matrycy cementowej na właściwości elektryczne kompozytów z dodatkami przewodzącymi badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Maksymilian Frąc 14 300
54 Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovison vison) na granicy zasięgu inwazji. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Marek Nieoczym 45 978
55 Wpływ spożywania beta-glukanów owsa na wywołaną zapaleniem jelita grubego aktywację szlaku receptorów TLR w gonadach samców szczurów badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Michał Oczkowski 49 966
56 Cząsteczki mikroRNA jako potencjalne biomarkery stanu zapalnego gruczołu mlekowego krów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Sebastian Smulski 49 539
57 Neolokalizm a preferencje konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce – sondaż diagnostyczny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Bartosz Wojtyra 37 950
58 ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Marta Zarzycka 49 940
59 Biosynteza nanocząstek metali ze ścieków przemysłowych - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Konrad Matyja 46 937
60 Wpływ procesu fermentacji ziaren kawy na zawartość związków chlorogenowych oraz aktywność przeciwutleniającą ekstraktów pozyskanych z ziaren kawy (Coffea arabica i Coffea robusta) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Magdalena Jeszka-Skowron 49 995
61 Związek ekspresji transporterów witaminy C z aktywną demetylacją. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Ewelina Zarakowska 48 510
62 Zastosowanie Klasyfikatorów Bayesowskich w Celu Ulepszenia Nieinwazyjnych Interfejsów Mózg-Komputer wyjazd badawczy Politechnika Opolska dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk 11 026
63 Badania aktywności farmakologicznej nowych ligandów serotoninowych - pochodnych piperazyny i pirolidyny - u zwierząt doświadczalnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Jolanta Orzelska-Górka 37 904
64 Czy praca na zmiany nocne jest związana z rozwojem osteoporozy u kobiet? badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera dr Agnieszka Bukowska-Damska 49 335
65 Innowacyjne hybrydy o wielokierunkowym działaniu w terapii choroby Alzheimera badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Kamila Czarnecka 49 995
66 Audiodeskrypcja sztuk plastycznych - na przykładzie muzeów w Barcelonie wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Anna Wendorff 29 568
67 Obrazy przeszłości w narracjach o drugiej wojnie światowej. Badanie pilotażowe trzech muzeów (Kijów-Berlin-Moskwa) w kontekście zmian w polu pamięci kulturowej Europy Wschodniej badania wstępne/pilotażowe Collegium Civitas dr Barbara Markowska 14 911
68 Wpływ proteazy ClpP na system sekrecji typu drugiego u fitopatogennych bakterii Dickeya solani i Dickeya dadantii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Donata Figaj 48 400
69 Utworzenie modelu komórkowego wywodzącego się z tkanek nowotworowych szczura z nokautem genu TP53. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Kamil Synoradzki 49 995
70 Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczyka badania wstępne/pilotażowe Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr Kaja Bałazy 49 335
71 Charakterystyka dwóch szczepów bakteriofagów specyficznych wobec Enterococcus faecalis w kierunku poszukiwania alternatywnych sposobów kontrolowania infekcji zębowych kanałów korzeniowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Magdalena Moryl 49 500
72 Ocena możliwości retencjonowania wody na zmeliorowanych obszarach podmokłych w świetle ich zagospodarowania i współczesnych zmian klimatycznych kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik 7 953
73 Wpływ zagospodarowania terenu na powstawanie osuwisk w dolinach rzecznych na terenie Niżu Polskiego na przykładzie doliny środkowej Raduni badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Anna Małka 49 591
74 Synteza nanocząstek złota znakowanych emiterami elektronów Augera: 197Hg/197mHg jako prekursorów do produkcji radiofarmaceutyków terapeutycznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii i Techniki Jądrowej dr inż. Rafał Walczak 49 500
75 OCENA WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH I MORFOLOGII NANOWARSTW TRÓJSKŁADNIKOWYCH DO ZASTOSOWANIA W ORGANICZNYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Gabriela Lewińska 42 329
76 Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośność badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Mariusz Czabak 17 842
77 Fizjologia snu, miRNA, białka regulatorowe rytmu dobowego, wybrane czynniki antropometryczne, hormonalne, jakość życia, aktywność seksualna wśród młodych, zdrowych dorosłych- międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie BOAT- badania pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Wojciech Kuczyński 49 995
78 Wpływ wysiłku fizycznego na poziom czynników neurotroficznych z rodziny CDNF/MANF w mysim modelu choroby Parkinsona indukowanym domózgowym podaniem oligomerów alfa-synukleiny badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Ewelina Pałasz 49 852
79 Zmiana aktywności metabolicznej tkanki kostnej strzemienia w przebiegu otosklerozy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Maciej Wiatr 48 620
80 Analiza tekstury dużych gruczołów ślinowych u dzieci z rozpoznanym zespołem Sjogrena w badaniu rezonansu magnetycznego i badaniu ultrasonograficznym. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Dominik Świętoń 47 718
81 Ocena przydatności testu obciążeniowego z seryjnymi pomiarami stężeń białek szoku cieplnego we krwi oraz nowych technik echokardiograficznych do identyfikacji pacjentów ze zwężeniami w tętnicach wieńcowych wymagającymi leczenia interwencyjnego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Łukasz Zandecki 36 025
82 Ocena potencjału przeciwbakteryjnego historycznych pokładów śląskiej gliny leczniczej –  terra sigillata Silesiaca. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr Izabela Spielvogel 45 573
83 Ocena właściwości przeciwutleniających i przeciwcukrzycowych oraz wartości odżywczej prozdrowotnych ciastek kruchych sporządzonych na bazie wytłoków owocowych i erytrytolu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Ewa Raczkowska 45 771
84 Ochrona praw podstawowych jako element sporu o legitymizację sądownictwa konstytucyjnego wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka 7 183
85 Relacje rodzinne i oddziaływania wychowawcze w badanych rodzinach patchworkowych badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Karolina Skarbek 15 125
86 Ocena wpływu rodzaju deskowania na morfologię powierzchni betonu architektonicznego z punktu widzenia jej potencjału na zabrudzenie badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Sławomir Czarnecki 11 776
87 Chemiczny zapis interakcji między ksenolitem perydotytowym, a wynoszącą go magmą – przeobrażenia ksenolitów pochodzących z płaszcza litosferycznego obecnych w kenozoicznych skałach wulkanicznych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Monika Nowak 49 654
88 Formowanie biofilmu przez grzybowe oportunistyczne patogeny człowieka Exophiala dermatitidis i Trichosporon beigelii na różnych powierzchniach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Agata Piecuch 31 570

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2020-11-27

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Wyrażalność nieklasyczności wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Ana Belen Sainz 23870
2 Rekonstrukcja zmian klimatycznych i środowiskowych w Centralnych Włoszech u schyłku plejstocenu i na początku holocenu. Testowanie możliwości bezpośredniego datowania radiowęglowego szczątków małych ssaków na przykładzie Grotta della Ferrovia. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Claudio Berto 49308
3 Receptor TIGIT - nowy cel molekularny w immunoterapii nowotworów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Katarzyna Kuncewicz 49500
4 Zastosowanie polarytonów wnękowych do realizacji optycznej rekurencyjnej sieci neuronowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr inż. Krzysztof Tyszka 49854
5 Synteza zgiętordzeniowych pochodnych opartych na klatkach boranowych badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Rafał Jakubowski 49500
6 Mapowanie struktury chromatyny 3D w mysim wzgórzu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Joanna Bem 49999
7 Nowe kombinacje inhibitorów białka opiekuńczego HSP70 i inhibitora proteasomu w hamowaniu wzrostu heteroprzeszczepów komórek raka jelita grubego, trzustki i płuca – pilotażowe badanie in vivo badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Magdalena Oroń 49680
8 Ocena wpływu metabolitów mikrobioty na różnicowanie się granulocytów w szpiku kostnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Strzępa 49995
9 Biopolimerowe hydrożele wytwarzane na bazie wody poddanej działaniu plazmy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Żaneta Król-Kilińska 40425
10 Życie codzienne radzieckiej Moskwy w okresie późnego socjalizmu kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marta Studenna-Skrukwa 25263
11 Wpływ sugestii słownej na endogenną modulację bólu mierzoną za pomocą offsetowej analgezji badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr Kerstin Luedtke 19734
12 Nowe katalizatory 2D MXenes do wytwarzania gazu syntezowego na drodze suchego reformingu metanu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Izabela Wysocka 49500
13 Wizualizacja i ocena natlenowania tkanek przy użyciu techniki Rezonansu Magnetycznego i próby tlenowej u pacjentów z nowotworami głowy i szyi wyjazd konsultacyjny Politechnika Śląska dr inż. Damian Borys 10560
14 Wpływ zmiany poziomu tRNA na heterogenność rybosomów badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr ABU MUSA MD TALIMUR REZA 49940
15 Ocena wykorzystania drobnoustrojów do indukowanej produkcji związków bioaktywnych wydzielanych przez muchy medyczne (Lucilia sericata) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr Divine Shyntum 49830
16 Identyfikacja zmian w genie PCSK9 wpływających na kliniczne i subkliniczne wykładniki miażdżycy w chorobie tętnic obwodowych z użyciem sekwencjonowania następnej generacji (NGS) badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr hab. Ewa Strauss 49999
17 Słony profil grzybów endofitycznych - podejście proteomiczne (Salt-Fun) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Bliss Furtado 49999
18 Synteza i charakterystyka nowych barwników pochodnych karbostyrylu jako próbników do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Aleksandra Grzelakowska 31900
19 Badanie działania kanału potasowego ROMK2 i gramicydyny w lipidowych fazach kubicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Przemysław Miszta 28270
20 Markery prognostyczne w fibroblastach pochodzących z histologicznie niezmienionej tkanki od pacjentek z nowotworem piersi badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Katarzyna Chojnowska 49170
21 Identyfikacja wysokocząsteczkowych (HMW-GS) i niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych (LMW-GS) oraz wstępna ocena jakościowa ziarna pszenjęczmienia (Tritordeum) badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk dr inż. Sławomir Franaszek 44105
22 Wielofunkcyjne  układy elektrokatalityczne aktywne wobec redukcji tlenu w środowisku zasadowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Sylwia Żołądek 49500
23 Synteza nowych nanokompozytów funkcjonalnych do zwalczania drobnoustrojów: porowata ceramika zawierająca aktywne grupy fosforanu miedzi oraz węglanu srebra badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Dominika Kuźma 42350
24 Zwiększenie dostępności farmaceutycznej proregeneracyjnego peptydu RDKVYR poprzez umieszczenie w drukowanym 3D hydrożelowym opatrunku. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Justyna Sawicka 40942
25 Izolacja i charakterystyka egzosomów uwalnianych z komórek macierzystych płynu pęcherzykowego w procesie ich różnicowania się do osteoblastów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Wiesława Kranc 47740
26 System zapylania a droga do sukcesu ewolucyjnego dwóch gatunków storczyków, w nowych warunkach siedliskowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Edyta Jermakowicz 49793
27 Cechy sensoryczne i profil aromatu spirytusów jabłkowych leżakowanych z dodatkiem różnych zrębków drewna. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Magdalena Januszek 16170
28 Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr inż. Małgorzata Matyja 49432
29 Wpływ pandemii COVID-19 na rynki obligacji skarbowych w gospodarkach wschodzących staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Jakub Janus 26173
30 Kategoryjne podstawy teorii przyczynowo-inferencyjnych wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr John Selby 22825
31 Agregacja polimerów termoczułych w roztworach zawierających substancje o znaczeniu fizjologicznym badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr Łukasz Otulakowski 49500
32 Badanie struktury wewnętrznej i ocena stanu złożonych materiałów przy wykorzystaniu aktywnej termografii podczerwonej z wieloma źródłami wzbudzenia badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr Barbara Grochowalska 34980
33 Odporność na korozję i własności strukturalne nierównomolowych stopów AlCoCrFeNi w wysokotemperaturowych warunkach utleniających badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Richard Gaweł 49500
34 Badanie wpływu białka DXO1 na transkrypcję przez polimerazę RNA II u Arabidopsis thaliana. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Aleksandra Kwaśnik 49500
35 Wstępne badania nad chemicznym programowaniem grzybów przy użyciu Ramularia collo-cygni jako modelu badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Dorota Jakubczyk 49940
36 Optymalizacja metody HiChIP w celu otrzymania wysokorozdzielczej mapy kontaktów chromatynowych stabilizowanych przez kohezynę w genomie ludzkim badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Karolina Jodkowska 49926
37 Nowe allosteryczne/selektywne funkcjonalnie ligandy receptorów opioidowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Damian Bartuzi 49940
38 Udokumentowanie istnienia więzi społecznych u zwierząt domowych poprzez badanie zachowań afiliacyjnych i ich odległości przebywania badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Irene Camerlink 49929
39 Znaczenie perycytów w rozwoju patalogicznej kalcyfikacji naczyń - badania in vitro. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Jerzy Wiater 49940
40 Rozmyty model oceny sukcesu projektów badawczych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr hab. inż. Agata Klaus-Rosińska 16500
41 Gry konstytucyjne. Ocena przydatności teorii gier do analizy procesu tworzenia i stosowania konstytucji wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Wojciech Mojski 7150
42 Interdyscyplinarna analiza dyfuzyjnej dyfuzyjności wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr Jakub Ślęzak 44550
43 Ocena możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania zmian poziomu wody jezior badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Adam Piasecki 49500
44 Zależności pomiędzy białkiem LSU1 a receptorem selektywnej autofagii NBR1 u Arabidopsis thaliana badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marcin Olszak 49500
45 Ekspresja białka TLCD1/2 regulującego płynność błon w komórkach raka piersi wykazujących odmienny profil receptorów błonowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr inż. Justyna Sobocińska 49896
46 Czy zimna plazma atmosferyczna modyfikuje zawartość mikropęcherzyków nowotworowych i hamuje ich właściwości angiogenne? badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl 43560
47 Wpływ promieniowania UV-A i UV-B na zawartość związków prozdrowotnych w brokule badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Anna Rybarczyk-Płońska 49960
48 Wykorzystanie polaryzacji światła do poprawy czułości metody detekcji ruchów chloroplastów opartej o pomiary reflektancji liścia badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Hermanowicz 49346
49 Poetyka krajobrazu: praktyka eksperymentalna we współczesnej literaturze szkockiej wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Monika Szuba 21395
50 Inkluzja klientów w proces tworzenia innowacji w zrównoważonych przedsiębiorstwach produkcyjnych – badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz 36531
51 Międzynarodowe przepisy zdrowotne: konieczność kolejnej zmiany? kwerenda Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Szymon Zaręba 29416
52 Struktura czynnikowa i wstępna walidacja dwóch kwestionariuszy do pomiaru satysfakcji badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Emilia Mielniczuk 25300
53 Ekoprzedsiębiorczość - motywy, wartości i wyzwania w prowadzeniu biznesu zorientowanego na działania prośrodowiskowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Agnieszka Brzozowska 24177
54 Nanomagnesy molekularne do zastosowań w technologiach kwantowych wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Antonio Mandarino 49500
55 Wyznaczenie struktury przestrzennej białka UL49.5 wirusa HSV-1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego i metod modelowania molekularnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Natalia Karska 27500
56 Jednonaczyniowa, napędzana paliwem synteza polikarbaminianów o zdefiniowanej sekwencji monomerów badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii dr Paulina Walencik 49776
57 Analiza mobilności wybranych pierwiastków toksycznych w przemysłowych osadach ściekowych przy wykorzystaniu ekstrakcji sekwencyjnej badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Dorota Makowska 48400
58 Pilotażowe badania CNV/SNP i metylacji w pojedynczej komórce nowotworowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Michał Pietrusiński 48279
59 Identyfikacja i analiza epigenetycznych sygnatur DNA wokół miejsc wiązania czynnika transkrypcyjnego REST w obszarach regulatorowych specyficznych dla glejaka mózgu. badania wstępne/pilotażowe Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk dr Michał Dąbrowski 49966
60 Cytoprotekcyjna rola komórek mikrośrodowiska nowotworowego względem komórek nowotworowych regionu głowy i szyi podczas radioterapii badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Sybilla Matuszczak 49940
61 Udział niekonwencjonalnej miozyny VI w rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w mięśniach szkieletowych i komórkach miogennych badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Liliia Lehka 49940
62 Rola systemu serotoninergicznego w uczeniu i pamięci przestrzennej  u świerszcza domowego (Acheta domesticus) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Jacek Francikowski 46255
63 Nowy kierunek poszukiwania leków w terapii bólu neuropatycznego – synteza i wstępne badania farmakologiczne dualnych ligandów receptorów serotoninowych 5 HT7 i kanałów sodowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Czopek 49170
64 Jasmoniany nowym hormonalnym kandydatem regulującym odcinanie kwiatów łubinu badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Agata Kućko 49313
65 Zastosowanie najnowszych rozwiązań chemii analitycznej w badaniach żywności staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Martyna Wieczorek 33000
66 Badanie korelacji pomiędzy występowaniem wirusów zasiedlających rośliny chabra bławatka (Centaurea cyanus L.) a zjawiskiem odporności na herbicydy badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr hab. Katarzyna Marcinkowska 49975
67 Lokalność wobec emigracji. Tożsamość religijna rodzimowierców z Polski w Wielkiej Brytanii wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Mariusz Filip 48566
68 Zmiany funkcjonalne terenów poprzemysłowych ziemi kłodzkiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Dominik Sikorski 5995
69 Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji. wyjazd badawczy Politechnika Warszawska dr Radosław Puchta 36445
70 Realizacja horyzontalnej zasady partnerstwa w procesie programowania i wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr Michał Niebylski 29271
71 Konflikty dystrybucyjne i (dez)integracja gospodarcza strefy euro z perspektywy Polski staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Rafał Szymanowski 49620
72 Przekonanie o własnej skuteczności w roli nauczyciela akademickiego wśród nauczycieli-klinicystów w dobie kryzysu zdrowotnego na przykładzie pandemii COVID-19 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Magdalena Cerbin-Koczorowska 12100
73 Badania wpływu składu roztworu korozyjnego i aktywności wody na przebieg procesu korozji alkalia - kruszywo w zaprawach z cementów portlandzkich i glinowych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Łukasz Kotwica 47300
74 Wstępna analiza stanu mikrobiologicznego ekstremalnie skażonego środowiska gruntowo-wodnego i towarzyszących reakcji hydrogeochemicznych dla potrzeb doboru biologicznych metod remediacyjnych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Dorota Pierri 49500
75 Wpływ naświetlania wiązką elektronów na właściwości elektryczne heterostruktur van der Waalsa. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Michał Świniarski 49500
76 Ewolucja powierzchni cienkich warstw organicznych rozpylanych wiązką jonów reaktywnych wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Dąbczyński 44110
77 Rola dzików w szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz zakażeń wywołanych przez nowe cirkowirusy świń (PCV3 i PCV4). badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Maciej Frant 49500
78 Sekwencjonowanie NGS w celu analizy składu diety oraz bakteryjnego mikrobiomu jelitowego pod kątem patogenów zoonotycznych u wybranych gatunków nietoperzy występujących na terenie Polski. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Katarzyna Janik-Superson 49995
79 Opracowanie metody wyznaczania czasu przebywania inhibitorów fosfodiesterazy 8A techniką przeciwciał znakowanych fluorescencyjnie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Krzysztof Pociecha 26950
80 Ocena zmęczenia oraz koaktywacji mięśni gimnastyków w wybranych ćwiczeniach o charakterze statycznym oraz dynamicznym staż naukowy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Bartłomiej Niespodziński 25212
81 Mechanizmy postrzegania twarzy u osób ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia. wyjazd konsultacyjny Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr hab. Dariusz Danel 25870
82 Analiza porównawcza transkryptomów hybrydyzujących gatunków, sarny europejskiej i sarny syberyjskiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Maciej Matosiuk 48824
83 Zastosowanie chitooligomerów jako czynników sieciujących w produkcji jadalnych kapsułek zawierających substancje bioaktywne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Dominika Kulig 49500
84 Stronnicy polityczni Stanisława Augusta w Małopolsce zachodniej w latach 1775-1789 - kwerendy wstępne kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Kamil Jakimowicz 21610
85 Nacjonalizm integralny w Europie Środkowo-Wschodniej doby międzywojennej. Słowacja w kontekście ukraińskiej analogii. kwerenda Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk dr Marek Wojnar 13940
86 Teledetekcja satelitarna zaplecza stanowiska archeologicznego Aynunah (Arabia Saudyjska). badania wstępne/pilotażowe Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk dr Karol Juchniewicz 40420
87 Współpraca interesariuszy lokalnych w ramach Lokalnych Grup Działania - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Maria Kola-Bezka 14080
88 Przezorna ocena technologii jako narzędzie wsparcia odpowiedzialnych badań i innowacji badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr Łukasz Nazarko 33825
89 Klauzula ściślejszego związku w międzynarodowym prawie zobowiązań wyjazd badawczy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Edyta Figura-Góralczyk 13188
90 Znaczenie regionu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii w latach 2003-2020 wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Monika Sawicka 22826
91 Staż naukowy na Uniwersytecie w Rijece dotyczący badania dokładności pozycjonowania systemów GNSS stosowanych w nawigacji i hydrografii morskiej staż naukowy Uniwersytet Morski w Gdyni dr inż. Mariusz Specht 36524
92 Badania właściwości elektrycznych kontaktów Schottky'ego do tlenku galu wykorzystujących warstwy przewodzące zawierające tlen badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki dr inż. Andrzej Taube 45100
93 Żele polimerowe na bazie emulsji Pickeringa z lidokainą - otrzymywanie i ocena właściwości fizykochemicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Anna Froelich 32357
94 Wymagania techniczne, uwarunkowania użytkowników i modele akceptacji urządzeń typu “wearables” dedykowane seniorom w systemach zdalnej opieki i monitorowania - badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr hab. inż. Andrzej Romanowski 49181
95 Synteza i wstępne badania aktywności biologicznej ferocenylowych i rutenocenylowych  pochodnych wybranych inhibitorów kinaz zależnych od cyklin badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Michał Łomzik 49500
96 Znaczenie cząsteczek typu mikroRNA, UpRoi 1 i UpRoi 2, w regulacji metabolizmu komórek bakteryjnych Escherichia coli zainfekowanych bakteriofagiem Φ24B. badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Sylwia Bloch 49885
97 Funkcje uwagowe oraz funkcje wykonawcze w kontekście różnych wymiarów uważności u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Monika Mak 26248
98 Międzypokoleniowy wpływ matczynej diety wysokotłuszczowej na zmiany morfologiczne i epigenetyczne w korze przedczołowej potomstwa. badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Dawid Gawliński 49500
99 Wpływ wybranych analogów bisfenolu A i ich mieszanin na wzrost zielenic badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Karolina Czarny 42900
100 Odpowiedź transkrypcyjna na indukowany ciemnością proces starzenia się mutantów autofagii Arabidopsis thaliana badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna Sieńko 28032
101 Udział pestycydów w sukcesie terapeutycznym inozytoli stosowanych w leczeniu PCOS badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Wojciechowska 49665
102 Korzeń tarczycy bajkalskiej jako nowa strategia miejscowego leczenia infekcji pochwy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Justyna Chanaj-Kaczmarek 49999
103 Interakcja między Viscum album ssp. austriacum i Pinus sylvestris na tle deficytu wody opadowej w różnych skalach przestrzennych i czasowych staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Radosław Jagiełło 49537
104 Określenie składu polifenolowego liści buraka cukrowego jako odpadu pozbiorczego oraz ocena jego zmian, zaistniałych w wyniku zbioru mechanicznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Jakub Macierzyński 35915
105 Motywy skłaniające do prowadzenia gospodarstw mlecznych w Polsce badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Anna Klepacka 20045
106 Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Służby Pożarniczej dr hab. Paweł Gromek 22550
107 Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowym kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Tomasz Woźniak 13254
108 Refleksyjna praktyka w pracy nauczycieli - polska adaptacja Reflective Practice Questionnaire (RPQ) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Zuzanna Sury 5720
109 Opracowanie okulograficznej metody OKOJA do pomiaru psychologicznych motywów Ja badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Łukasz Miciuk 49896
110 Wpływ zmodyfikowanych skleroprotein na usieciowanie i stabilność  żeli biopolimerowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Mirosława Prochoń 49500
111 Nowe bio-poliole poliestrowe przeznaczone do otrzymywania pianek poliuretanowych - synteza i charakterystyka badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Paulina Parcheta 41800
112 Kompozyty polimerowe  z hybrydowym napełniaczem węglowym - badania struktury i właściwości badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Katarzyna Skórczewska 48466
113 Rozwój odpornego sterowania powtarzalnego z opóźnieniem ułamkowym dla tłumienia drgań wirnika łożyskowanego magnetycznie. wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Sławomir Mandra 5115
114 Struktury drukowane przestrzennie z układami czujników światłowodowych staż naukowy Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Majewska 49940
115 Badania uwalniania rtęci z odpadów pod wpływem ogrzewania badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Tadeusz Dziok 41800
116 Modelowanie lokalnych rozmyć w rejonie małych budowli hydrotechnicznych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Marta Kiraga 7315
117 Oszacowanie udziału przepływów wtórnych i lokalnych zaburzeń przepływu w układzie wirującym z wykorzystaniem metod nieliniowej analizy sygnału. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Grzegorz Liśkiewicz 49830
118 Badania wstępne do charakteryzacji terapeutycznej wiązki protonowej metodami nanodozymetrzycznymi badania wstępne/pilotażowe Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr Aleksandr Bancer 49082
119 Analiza składu mikrobioty jelitowej i metabolomu w podłożu i przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit. badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr inż. Oliwia Zakerska-Banaszak 49038
120 Badanie roli białka COPPER MODIFIED RESISTANCE1/PATRONUS1 w regulacji punktu kontrolnego formowania wrzeciona mitotycznego u Arabidopsis thaliana badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Michał Juraniec 45947
121 Ocena stężeń wybranych białek jako potencjalnych markerów zaburzeń funkcji kognitywnych i chorób neurodegeneracyjnych w łuszczycy oraz prewencyjnego wpływu leczenia systemowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr hab. Anna Baran 46530
122 Analiza wolnego nowotworowego DNA z mutacją KRAS u pacjentów z rakiem trzustki badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Michał Bieńkowski 49610
123 Shiga-toksyczne Escherichia coli (STEC) izolowane z kału zwierząt wolno żyjących badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Szczerba-Turek 49830
124 Ocena skuteczności floroglucyny jako środka poprawiajacego  poposiłkowy metabolizm glukozy i lipidów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Edyta Adamska-Patruno 49995
125 Różnorodność gatunkowa rodziny Leptocheliidae (Tanaidacea: Peracarida) raf koralowych Australii wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Anna Stępień 25403
126 Badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra w hodowli chryzantemy wielkokwiatowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Alicja Tymoszuk 20900
127 Ocena profilu hormonów rozrodczych i struktury jajników podczas różnych stadiów rozrodczych dzikich samic bobra euroazjatyckiego badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Jumpei Tomiyasu 49997
128 Bóg, obywatel, religia i wspólnota w polskim dyskursie o LGBTQ+ badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Matylda Ciołkosz 13574
129 Współczesna kultura religijna potomków XIX - wiecznych polskich imigrantów w Brazylii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Renata Siuda-Ambroziak 39617
130 Estetyka ucieleśniona w przekładzie opisów krajobrazu - wyjazd konsultacyjny wyjazd konsultacyjny Uniwersytet w Białymstoku dr Beata Piecychna 7255
131 Mit o miłości Apolla i Issy w sztuce nowożytnej badania wstępne/pilotażowe Akademia Ignatianum w Krakowie dr Barbara Hryszko 15290
132 Podmiotowość albańskiej diaspory w okresie transformacji systemowej w Albanii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Agata Domachowska 29656
133 Poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych w zakresie rotacji mentalnych a

poziom aktywności fizycznej u zdrowych osób w średniej i późnej dorosłości
badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Natalia Gawron 49859
134 Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego badania wstępne/pilotażowe Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie dr Małgorzata Foryś-Nogala 39496
135 Pomiar funkcji wykonawczych w paradygmacie ekologicznym w schizofrenii: trafność i rzetelność Testu Funkcji Wykonawczych Jansari (JEF©) badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Ernest Tyburski 46820
136 Program Szczepień Ochronnych w Polsce w świetle opinii przedstawicieli dominującego podejścia eksperckiego. Awangardowy czy półperyferyjny? badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Radosław Tyrała 11550
137 Analiza ksiąg wotywnych jako materiału źródłowego do badań społecznych kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Rafał Cekiera 8364
138 Klimat szkolny sprzyjający autodeterminacji uczniów zdolnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Tomasz Knopik 49720
139 Ocena poziomu akumulacji pierwiastków ziem rzadkich w odniesieniu do krajobrazu miejskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Marta Lisiak-Zielińska 34348
140 Zastosowanie minerałów ciężkich w badaniach osadów lessopodobnych Kotliny Orawskiej  (Karpaty Zachodnie) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Dorota Chmielowska 33908
141 Rozpoznanie wpływu pionowej struktury aerozoli na natężenie pola elektrycznego Ziemi – badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Daniel Kępski 35200
142 Pilotaż - badanie geometrii wiązki protonowej przy użyciu scyntylacyjnych detektorów czasu przelotu badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Wiktor Parol 44330
143 Związki radioaktywnego arsenu(III) z ditiolami jako potencjalne radiofarmaceutyki badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii i Techniki Jądrowej dr Monika Łyczko 49500
144 Ocena sorpcji oraz mobilności modelowych herbicydowych cieczy jonowej z anionem dikamby w matrycy glebowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Anna Parus 49940
145 Synteza i analiza kokryształów antybiotyków z tioamidami badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anita Grześkiewicz 41965
146 Opracowanie uproszczonej ścieżki syntezy uporządkowanych mikro-mezoporowatych replik węglowych typu CMK jako perspektywicznych nośników katalitycznych do celów otrzymywania i rafinacji paliw ciekłych. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Rafał Janus 49999
147 Zielone polimery cyklodekstrynowe do selektywnej adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Koleta Hemine 49995
148 Cienkowarstwowe heterostruktury półprzewodnikowe typu p-p, n-p i p-n na bazie CuOx dla fotoelektrochemii badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Joanna Banaś-Gac 39710
149 Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Morski w Gdyni dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt 9516
150 Mechanizm adsorpcji wody na powierzchni TiO2 badany metodą 1H-NMR badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Piotr Nowak 42791
151 Kompozyty elastomerowe zdolne do ceramizacji o opóźnionym czasie zapłonu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Mateusz Imiela 48400
152 Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej i symulacji bilateralnej w redukcji stresu u osób dorosłych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Dorota Kamińska 38742
153 Badanie nowych efektywnych metod symulacji stochastycznych pól elektromagnetycznych w elektronice i telekomunikacji dla pasma mikrofalowego. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr Piotr Górniak 46200
154 Badanie struktur przepływów dwufazowych w mikrokanale z bocznym dopływem fazy gazowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Grzegorz Górski 15400
155 Analiza miejsc powstawania dwuniciowych pęknięć DNA  w kontekście zmienności osobniczej oraz organizacji przestrzennej chromatyny w genomie ludzkim badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr inż. Anna Biernacka 49951
156 Rola metakaspazy 8 (AtMc8) w regulacji śmierci komórki zależnej od LSD1 badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Maciej Bernacki 49500
157 Charakterystyka mitochondrialnego i chloroplastowego łańcucha transportu elektronów

u mutantów autofagii atg5 rosnących w warunkach kontrolnych
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Monika Ostaszewska-Bugajska 40260
158 Badanie makro- i mikrostruktury nadnerczy niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) przy użyciu mikrotomografii komputerowej i podstawowych technik histologicznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Sergiel 49963
159 Wybrane polifenole, jako potencjalne leki senolityczne modulujące fenotyp wydzielniczy związany z senescencją (SASP) w keratynocytach ludzkich. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Anna Domaszewska-Szostek 49500
160 Określenie roli receptorów kannabinoidowych: CNR1 i CNR2 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr Szymon Hryhorowicz 49999
161 Poszukiwania wybranych markerów genetycznych związanych z predyspozycją psów rasy Buldog francuski do wrodzonego zwężenia zastawki tętnicy płucnej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Adrian Janiszewski 26807
162 Rola miRNA w odpowiedzi komórek raka jelita grubego na IL-17A badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Małgorzata Kimsa-Furdzik 49940
163 Wpływ leczenia inhibitorami kinaz JAK na fenotyp komórek T regulatorowych i ekspresję wybranych mikroRNA u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher dr Magdalena Massalska 48578
164 Charakterystyka mikrobiomu jelitowego w poszczególnych fragmentach przewodu pokarmowego u koni zdrowych i koni z nieswoistym zapaleniem jelit. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Agnieszka Żak 47850
165 Ocena reaktywności antygenowej białek mleka krowiego poddanych działaniu niekomercyjnych preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego oraz roślinnego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Joanna Bajzert 44627
166 Aktywność podwójnego antagonisty receptorów H3/Sigma-1 w zwierzęcych modelach bólu ostrego, zapalnego i neuropatycznego oraz świądu zależnego i niezależnego od histaminy. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Szczepan Mogilski 49969
167 Analiza właściwości pro-regeneracyjnych i przeciwutleniających 4-N-furfurylocytozyny w modelu zwierzęcym Schmidtea mediterranea (Planaria) badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska 49995
168 Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Waldemar Kazimierczak 49500
169 Wpływ pól elektromagnetycznych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej na wzrost i rozwój roślin zielnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Marek Czerwiński 49995
170 Analiza porównawcza własności cech architektury drzew, w oparciu o bazę danych TRY i aktualne dane teledetekcyjne kwerenda Instytut Badawczy Leśnictwa dr inż. Kamil Kędra 39734
171 Analiza prekursorów powstawania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z uwzględnieniem interakcji ze składnikami matrycy żywnościowej badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Marta Ciecierska 49500
172 Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu - znaczenie i skutki kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Magdalena Heruday-Kiełczewska 15114
173 Zaawansowane zastosowania modeli przełącznikowych w finansach i ubezpieczeniach - staż naukowy staż naukowy Politechnika Łódzka dr Marcin Rudź 42495
174 Dyplomacja dla nauki w Unii Europejskiej - przypadek Niemiec wyjazd badawczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Monika Szkarłat 20128
175 Status prawnomiędzynarodowy autonomicznych instytucji implementacyjnych. wyjazd badawczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Andrzej Gadkowski 41452
176 Granice ochrony praw osobistych w sprawach cywilnych o przekroczenie norm jakości powietrza w Polsce kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Franciszek Strzyczkowski 17292
177 Związek między uważnością a funkcjami wykonawczymi u osób chorych na schizofrenię i osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Ewa Karabanowicz 22988
178 Ruchy społeczne w perspektywie poznawczej: przypadek ruchów na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w Polsce. Badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Przemysław Pluciński 12100

Wnioski złożone, oceniane oraz sfinansowane w konkursie MINIATURA 4 w drugiej połowie 2020 r. w podziale na grupy nauk

  Liczba wniosków w grupie HS
złożonych w ocenie merytorycznej finansowanych
Czerwiec 58 52 17
Lipiec 144 137 43
Sierpień 114 109 15
Wrzesień 595 550 47

  Liczba wniosków w grupie NZ
złożonych w ocenie merytorycznej finansowanych
Czerwiec 49 48 21
Lipiec 123 117 56
Sierpień 116 115 43
Wrzesień 504 491 75

  Liczba wniosków w grupie ST
złożonych w ocenie merytorycznej finansowanych
Czerwiec 28 28 14
Lipiec 94 93 39
Sierpień 67 66 30
Wrzesień 360 356 56