Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2022 r.:

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Angelika Małek, dr Marcin Polak, dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lutego 2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-23

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2022-05-18

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Kompetencje menadżerów zarządzających szpitalami – systematyczny przegląd zakresu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk 14 256
2 Wpływ sekwencyjnego naświetlania wiązką lasera na zmianę właściwości materiałów metalicznych w procesie selektywnego stapiania laserowego badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Janusz Marian Kluczyński 34 715
3 Wykorzystanie β-spinki stabilizowanej przez oddziaływania π-kation do konstrukcji hybrydowych struktur trzeciorzędowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Katarzyna Ożga 49 500
4 Znaczenie utleniających i kwasowo-zasadowych właściwości centrów aktywnych dla ich aktywności - badania obliczeniowe dla enzymów zależnych od niehemowego żelaza staż naukowy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr Zuzanna Marta Wojdyła 33 873
5 Badania polaryzacji neutrofili ryb badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Maria Maciuszek 49 995
6 Chemiczna modyfikacja lignosulfonianu wapnia w kierunku otrzymania antypirenu dla biopolimerów inżynierskich badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Tomasz Mariusz Majka 38 500
7 Relacje cenowe na rynku żywności ekologicznej w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Joanna Katarzyna Smoluk-Sikorska 49 016
8 Zagadnienia językowe związane z fenomenem powstania (i koncepcji) zakładów Tomáša Bati oraz działalności tej firmy w Czechosłowacji i Czechach wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Zofia Matkowska-Jerzyk 16 211
9 Badanie związku zaburzeń poznawczych ze stężeniem wybranych cytokin w surowicy krwi obwodowej i obrazem radiologicznym mózgowia u pacjentów z układową mastocytozą badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Jan Romantowski 42 350
10 Konwertujące energię w górę/magnetyczne nanocząstki o strukturze rdzeń/powłoka (magnetyt/Gd2O3:Yb,Er,Mg,Nd) jako markery w biologii i medycynie badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dr Izabela Kamińska 44 937
11 Ekstrakty z propolisów pochodzących z regionów endemicznych jako potencjalne bioaktywne składniki opatrunków do leczenia ran po resekcji czerniaka - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Paulina Kazimierczak 49 940
12 Kompleksowa ocena właściwości struwitu wytworzonego z osadów ściekowych jako źródła fosforu w rolnictwie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Anna Maria Jama-Rodzeńska 49 500
13 Między pamięcią a zapomnieniem. Czeskie i występujące w czeskim przekładzie niemieckie świadectwa literackie dotyczące powstania praskiego 1945 r. kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Kamila Alicja Woźniak 23 299
14 Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji „ulicznego molestowania” w Polsce. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Jarosław Janikowski 24 354
15 Wzorce zmienności morfologicznej i genetycznej wyspowych populacji Gentiana cruciata L. w Polsce południowo-wschodniej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Tomasz Ryszard Wójcik 47 410
16 Badanie percepcji wizualizacji wielowymiarowych danych o nieruchomościach badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Agnieszka Anna Bieda 15 560
17 Ocena zmian profilu kwasów tłuszczowych w surowicy i tkance tarczycy u pacjentów z rakiem oraz autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Andrzej Rafał Hellmann 35 200
18 Badania nad możliwością zwiększenia funkcjonalności kwantowego wzorca napięcia przemiennego staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Krzysztof Kubiczek 46 039
19 Symulacje i badania eksperymentalne nowego kompozytu hybrydowego o matrycy polimerowej do zastosowania w technologii druku 3D realizowane w ramach stażu naukowego staż naukowy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechaniki Precyzyjnej dr Anna Monika Makuch 47 740
20 Ścieżki życiowe dzieci osób pozbawionych wolności wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Sonia Maria Dzierzyńska- Breś 16 720
21 Ocena refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów przed i po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka - badanie pH-metrii z impedancją badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Natalia Dowgiałło-Gornowicz 44 528
22 Ocena profilu ekspresji genów w mysim modelu zapalenia mięśnia sercowego z wykorzystaniem transkryptomiki przestrzennej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Monika Marta Stefańska 49 940
23 Zróżnicowanie nisz mikoryzowych czeremchy amerykańskiej i zwyczajnej - wstępne badania roli grzybów w ekspansji czeremchy amerykańskiej staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Marlena Baranowska 49 819
24 Zmienność genetyczna i uwarunkowania siedliskowe kotewki orzecha wodnej (Trapa natans L. s.l. ) w obliczu zmian klimatycznych – ekspansja czy rekolonizacja? badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr inż. Edward Franciszek Walusiak 45 902
25 Działalność wspólnoty politycznej emigrantów chorwackich w Ameryce Południowej kwerenda Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Angelika Małgorzata Zanki 19 308
26 Środowiskowe uwarunkowania występowania i aktywności kleszczy (Acari: Ixodida) oraz prewalencji patogenów odkleszczowych w zróżnicowanych ekosystemach górskich Polski południo-wschodniej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Zbigniew Zając 49 922
27 Rola lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Wojciech Jan Piaszczyk 49 022

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2022-06-23

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Wpływ promieniowej jonizacji katalitycznej na tempo i siłę tworzenia biofilmu oraz ekspresję genów związanych z powstawaniem biofilmu wśród wybranych drobnoustrojów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Katarzyna Natalia Grudlewska-Buda 25080
2 Opracowanie metody aktywnego zamykania simwastatyny w nośniku liposomowym oraz charakterystyka uzyskanego preparatu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Lucyna Justyna Matusewicz 49500
3 Rodzaje tylnopodwzgórzowego rytmu theta w powiązaniu z behawiorem szczurów oraz porównanie z hipokampalnym rytmem theta badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Bartosz Caban 44682
4 Hybrydowe grafenowo-nanorurkowe tranzystory polowe do zastosowań w biosensorach badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marcin Szymon Filipiak 49940
5 Wpływ położenia grupy sulfonowej (-SO3H) w strukturze wysoko usieciowanych polimerów organicznych na ich aktywność katalityczną w reakcjach estryfikacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Wolska 48840
6 Wpływ elektrolitu podstawowego na procesy samowyładowania superkondensatorów hybrydowych wykorzystujących jodek sodu w środowisku wodnym i wodno-organicznym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Magdalena Skunik-Nuckowska 49940
7 Określenie parametrów kinetyki oddziaływania małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą techniki swichSense badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Sandra Maria Ramotowska 41800
8 Czujniki elektrochemiczne o swobodnie modelowanej geometrii receptora na drodze częściowego maskowania powierzchni elektrod badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Katarzyna Agnieszka Jedlińska 39930
9 Przydatność przeciwciał przeciwgliadynowych i przeciw F-aktynie jako markerów predykcyjnych ciężkiego przebiegu choroby i rozwoju raka dróg żółciowych w pierwotnym stwardniającym zapaleniu dróg żółciowych. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Ewa Marta Wunsch 21256
10 Różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych w osadzie i w planktonie okresowo wysychających zbiorników wodnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Maja Aleksandra Łukomska-Kowalczyk 49995
11 Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w kontekście rozdrobnienia polskiego rolnictwa - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marta Baraniak 9744
12 Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne nanostruktury typu Janus badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Anna Agnieszka Gołąbiewska 47300
13 Metody rekonstrukcji sygnału z sieci detektorów sejsmicznych badania wstępne/pilotażowe Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk dr Marek Bogumił Cieślar 48048
14 Wykorzystanie przyjaznej środowisku metody mechanochemicznej do syntezy materiałów o zdefiniowanej strukturze badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Barbara Szczęśniak 49500
15 Wykorzystanie wektora lentiwirusowego do edycji genu wyjazd badawczy Gdański Uniwersytet Medyczny dr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ 49940
16 Polskie fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane – prawda czy mit? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Artur Arkadiusz Trzebiński 22713
17 Badania składu trwałych izotopów węgla w wybranych biomarkerach roślinnych – geochemiczne ślady wczesnego życia na lądzie. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Adam Tomasz Zakrzewski 31570
18 Chiralne poliaminowe i poliiminowe związki makrocykliczne jako sita molekularne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Agnieszka Czapik 41580
19 Badania wpływu sposobu kształtowania własnych struktur kopuł geodezyjnych poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym wyjazd konsultacyjny Politechnika Opolska dr inż. Dominika Małgorzata Pilarska 20588
20 Poszukiwanie transkryptów fuzyjnych powstałych podczas stresu proteotoksycznego badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Patryk Paweł Janus 49999
21 Ocena wpływu werbaskozydu na skuteczność działania klasycznych cytostatyków w stosunku do ludzkich komórek raka jajnika. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Marta Lidia Ostrowska-Leśko 48785
22 Związek pomiędzy odpornością behawioralną oraz sieciami kontaktów społecznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Piotr Fedurek 37543
23 Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska 30800
24 Konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych dla stabilności finansowej Unii Europejskiej wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Klaudia Alicja Zielińska-Lont 9416
25 Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych jonów Pd oraz Pt z awibaktamem oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-48 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Jakub Maksymilian Brzeski 40700
26 Projektowanie i analiza właściwości fizykochemicznych proekologicznych środków barwiących o zdefiniowanych cechach funkcjonalnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Bolesław Kamil Szadkowski 49918
27 Diagnostyka uszkodzeń mechanicznych silnika BLDC z zastosowaniem termowizji badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Adam Głowacz 5060
28 Analiza zmian w strukturze przestrzennej obszaru poprzemysłowego Bicocca w Mediolanie badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Renata Jóźwik 49500
29 Ocena wpływu galusanu epigalokatechiny na toksyczność kadmu i wanadu w warunkach hodowli in vitro- badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr inż. Ewa Wnuk 49984
30 Charakterystyka molekularna szczepów z rodzaju Clostridium izolowanych z treści jelitowej kurcząt żywionych paszami z udziałem przetworzonego białka owadziego badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Tomasz Grenda 13475
31 Staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach dotyczący badania metod kalibracji geometrycznej i radiometrycznej wielokamerowych systemów teledetekcyjnych w sztucznym oświetleniu. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Paweł Burdziakowski 34888
32 Wpływ modyfikowanych biowęgli na pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby względem nanocząstek srebra oraz antybiotyku badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Ilona Tomczyk 49181
33 Składowe dopełniacza i ich związek z generacją trombiny oraz czynnością i strukturą sieci fibrynowej w ostrej zatorowości płucnej badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Paweł Rostoff 49999
34 Aktywowany czynnik XI jako modulator właściwości skrzepu u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Elżbieta Magdalena Paszek 49980
35 Biała śmierć w szeregach. Walka z gruźlicą w armii austro-węgierskiej w latach 1882-1918. kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Jan Błachnio 13892
36 Ocena wpływu metody przygotowywania hydrożeli chitozanu oraz dodatku wypełniacza w postaci nanocząstek ZnO na ich aktywość przeciwdrobnostrojową oraz cytotoksyczność w tworzeniu nośników komórkowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Szymon Mania 49786
37 Rola globotriaozyloceramidu w oporności wielolekowej komórek nowotworowych badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Maria Szymczak-Kulus 49500
38 Badanie wpływu średnicy dyszy oraz temperatury początkowej metalowej płyty chłodzonej osiowosymetryczną strugą wody na lokalną wartość uzyskiwanego współczynnika wymiany ciepła w warunkach wysokich temperatur. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Artur Szajding 49808
39 Badanie korelacji pomiędzy intensywnością emisji cząstek zużycia materiału ciernego a chropowatością powierzchni tarczy hamulcowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Yurii Tsybrii 25960
40 Opracowanie i walidacja narzędzia do oceny przywództwa duchowego w zespołach wirtualnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr Joanna Samul 39600
41 Technologiczno-medialny pomost, umacniający korzenie polskie wśród dzieci w rodzinach polsko-chorwackich zrzeszonych wokół placówek edukacji polonijnej w Zagrzebiu i Splicie – perspektywa pre- i postpandemiczna wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Monika Elżbieta Frania 16349
42 Modelowanie i projektowanie nanomagnetyków molekularnych o określonych właściwościach staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Antkowiak 49940
43 Czy stres oksydacyjny może być czynnikiem warunkującym ciężki przebieg COVID-19? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Justyna Dorf 49999
44 Nowoczesny monitoring narażonych na wyginięcie, neotropikalnych ssaków - metabarkodowanie środowiskowego DNA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Izabela Maja Stachowicz 49278
45 Kino popularne schyłkowego PRL-u na przykładzie „Cudownego dziecka” kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Piepiórka 9735
46 „Aryzacja” instytucji gospodarczych rejencji katowickiej w czasie II wojny światowej kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Karol Dąbrowski 7361
47 Związek produkcji sera harceńskiego ze Śląskiem - kwerenda kwerenda Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Sylwia Maria Chudy 15400
48 Wstępna ocena przemian zachodzących w mięsie raków Faxonius limosus po zastosowaniu procesu fermetacji mlekowej. badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr Natalia Maria Śmietana 49999
49 Zmiany nazw ulic i spory o pamięć kulturową w krajobrazie semiotycznym Chorwacji i Słowenii po 2004 roku – badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Piotr Mirocha 14489
50 Storytelling tekstylny. Leanne Prain, Rosa Halpern, Rita Leistner i socjologiczna opowieść o skórzanej kurtce kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Kalina Helena Kukiełko 21021
51 Wpływ chemiczny frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na zależność pomiędzy wydzielonym ciepłem wczesnej hydratacji a wytrzymałością na ściskanie zapraw cementowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Elżbieta Haustein 41800
52 Badanie aktywności biologicznej i biostymulującej allelopatycznych ekstraktów roślinnych w oparciu o analizę polifenolowych metabolitów wtórnych, składników mineralnych oraz profilowanie fitohormonalne wyjazd badawczy Politechnika Koszalińska dr hab. inż. Agnieszka Szparaga 31148
53 Jakość wyniku finansowego raportowanego przez nowe spółki giełdowe – problematyka oceny i konceptualizacja badań staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Tomasz Sosnowski 43646
54 Disconnect to reconnect. Rola aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Katarzyna Monika Kopecka-Piech 41800
55 Miejska rodzina we współczesnej literaturze chińskiej: kwerenda w Bibliotece Państwowej w Berlinie kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Zofia Maria Jakubów-Rosłan 6228
56 Analiza paleograficzna rękopisów esseńskiego Listu Halachicznego "4QMMT" (rkp. 4Q313; 4Q394-399). wyjazd konsultacyjny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Michał Jarosław Klukowski 45100