Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2022 r.:

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Angelika Małek, dr Marcin Polak, dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lutego 2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-16

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2022-05-18

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Kompetencje menadżerów zarządzających szpitalami – systematyczny przegląd zakresu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk 14 256
2 Wpływ sekwencyjnego naświetlania wiązką lasera na zmianę właściwości materiałów metalicznych w procesie selektywnego stapiania laserowego badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Janusz Marian Kluczyński 34 715
3 Wykorzystanie β-spinki stabilizowanej przez oddziaływania π-kation do konstrukcji hybrydowych struktur trzeciorzędowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Katarzyna Ożga 49 500
4 Znaczenie utleniających i kwasowo-zasadowych właściwości centrów aktywnych dla ich aktywności - badania obliczeniowe dla enzymów zależnych od niehemowego żelaza staż naukowy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr Zuzanna Marta Wojdyła 33 873
5 Badania polaryzacji neutrofili ryb badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Maria Maciuszek 49 995
6 Chemiczna modyfikacja lignosulfonianu wapnia w kierunku otrzymania antypirenu dla biopolimerów inżynierskich badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Tomasz Mariusz Majka 38 500
7 Relacje cenowe na rynku żywności ekologicznej w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Joanna Katarzyna Smoluk-Sikorska 49 016
8 Zagadnienia językowe związane z fenomenem powstania (i koncepcji) zakładów Tomáša Bati oraz działalności tej firmy w Czechosłowacji i Czechach wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Zofia Matkowska-Jerzyk 16 211
9 Badanie związku zaburzeń poznawczych ze stężeniem wybranych cytokin w surowicy krwi obwodowej i obrazem radiologicznym mózgowia u pacjentów z układową mastocytozą badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Jan Romantowski 42 350
10 Konwertujące energię w górę/magnetyczne nanocząstki o strukturze rdzeń/powłoka (magnetyt/Gd2O3:Yb,Er,Mg,Nd) jako markery w biologii i medycynie badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dr Izabela Kamińska 44 937
11 Ekstrakty z propolisów pochodzących z regionów endemicznych jako potencjalne bioaktywne składniki opatrunków do leczenia ran po resekcji czerniaka - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Paulina Kazimierczak 49 940
12 Kompleksowa ocena właściwości struwitu wytworzonego z osadów ściekowych jako źródła fosforu w rolnictwie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Anna Maria Jama-Rodzeńska 49 500
13 Między pamięcią a zapomnieniem. Czeskie i występujące w czeskim przekładzie niemieckie świadectwa literackie dotyczące powstania praskiego 1945 r. kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Kamila Alicja Woźniak 23 299
14 Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji „ulicznego molestowania” w Polsce. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Jarosław Janikowski 24 354
15 Wzorce zmienności morfologicznej i genetycznej wyspowych populacji Gentiana cruciata L. w Polsce południowo-wschodniej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Tomasz Ryszard Wójcik 47 410
16 Badanie percepcji wizualizacji wielowymiarowych danych o nieruchomościach badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Agnieszka Anna Bieda 15 560
17 Ocena zmian profilu kwasów tłuszczowych w surowicy i tkance tarczycy u pacjentów z rakiem oraz autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Andrzej Rafał Hellmann 35 200
18 Badania nad możliwością zwiększenia funkcjonalności kwantowego wzorca napięcia przemiennego staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Krzysztof Kubiczek 46 039
19 Symulacje i badania eksperymentalne nowego kompozytu hybrydowego o matrycy polimerowej do zastosowania w technologii druku 3D realizowane w ramach stażu naukowego staż naukowy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechaniki Precyzyjnej dr Anna Monika Makuch 47 740
20 Ścieżki życiowe dzieci osób pozbawionych wolności wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Sonia Maria Dzierzyńska- Breś 16 720
21 Ocena refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów przed i po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka - badanie pH-metrii z impedancją badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Natalia Dowgiałło-Gornowicz 44 528
22 Ocena profilu ekspresji genów w mysim modelu zapalenia mięśnia sercowego z wykorzystaniem transkryptomiki przestrzennej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Monika Marta Stefańska 49 940
23 Zróżnicowanie nisz mikoryzowych czeremchy amerykańskiej i zwyczajnej - wstępne badania roli grzybów w ekspansji czeremchy amerykańskiej staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Marlena Baranowska 49 819
24 Zmienność genetyczna i uwarunkowania siedliskowe kotewki orzecha wodnej (Trapa natans L. s.l. ) w obliczu zmian klimatycznych – ekspansja czy rekolonizacja? badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr inż. Edward Franciszek Walusiak 45 902
25 Działalność wspólnoty politycznej emigrantów chorwackich w Ameryce Południowej kwerenda Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Angelika Małgorzata Zanki 19 308
26 Środowiskowe uwarunkowania występowania i aktywności kleszczy (Acari: Ixodida) oraz prewalencji patogenów odkleszczowych w zróżnicowanych ekosystemach górskich Polski południo-wschodniej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Zbigniew Zając 49 922
27 Rola lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Wojciech Jan Piaszczyk 49 022

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2022-06-23

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Wpływ promieniowej jonizacji katalitycznej na tempo i siłę tworzenia biofilmu oraz ekspresję genów związanych z powstawaniem biofilmu wśród wybranych drobnoustrojów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Katarzyna Natalia Grudlewska-Buda 25080
2 Opracowanie metody aktywnego zamykania simwastatyny w nośniku liposomowym oraz charakterystyka uzyskanego preparatu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Lucyna Justyna Matusewicz 49500
3 Rodzaje tylnopodwzgórzowego rytmu theta w powiązaniu z behawiorem szczurów oraz porównanie z hipokampalnym rytmem theta badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Bartosz Caban 44682
4 Hybrydowe grafenowo-nanorurkowe tranzystory polowe do zastosowań w biosensorach badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marcin Szymon Filipiak 49940
5 Wpływ położenia grupy sulfonowej (-SO3H) w strukturze wysoko usieciowanych polimerów organicznych na ich aktywność katalityczną w reakcjach estryfikacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Wolska 48840
6 Wpływ elektrolitu podstawowego na procesy samowyładowania superkondensatorów hybrydowych wykorzystujących jodek sodu w środowisku wodnym i wodno-organicznym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Magdalena Skunik-Nuckowska 49940
7 Określenie parametrów kinetyki oddziaływania małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą techniki swichSense badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Sandra Maria Ramotowska 41800
8 Czujniki elektrochemiczne o swobodnie modelowanej geometrii receptora na drodze częściowego maskowania powierzchni elektrod badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Katarzyna Agnieszka Jedlińska 39930
9 Przydatność przeciwciał przeciwgliadynowych i przeciw F-aktynie jako markerów predykcyjnych ciężkiego przebiegu choroby i rozwoju raka dróg żółciowych w pierwotnym stwardniającym zapaleniu dróg żółciowych. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Ewa Marta Wunsch 21256
10 Różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych w osadzie i w planktonie okresowo wysychających zbiorników wodnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Maja Aleksandra Łukomska-Kowalczyk 49995
11 Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w kontekście rozdrobnienia polskiego rolnictwa - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marta Baraniak 9744
12 Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne nanostruktury typu Janus badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Anna Agnieszka Gołąbiewska 47300
13 Metody rekonstrukcji sygnału z sieci detektorów sejsmicznych badania wstępne/pilotażowe Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk dr Marek Bogumił Cieślar 48048
14 Wykorzystanie przyjaznej środowisku metody mechanochemicznej do syntezy materiałów o zdefiniowanej strukturze badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Barbara Szczęśniak 49500
15 Wykorzystanie wektora lentiwirusowego do edycji genu wyjazd badawczy Gdański Uniwersytet Medyczny dr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ 49940
16 Polskie fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane – prawda czy mit? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Artur Arkadiusz Trzebiński 22713
17 Badania składu trwałych izotopów węgla w wybranych biomarkerach roślinnych – geochemiczne ślady wczesnego życia na lądzie. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Adam Tomasz Zakrzewski 31570
18 Chiralne poliaminowe i poliiminowe związki makrocykliczne jako sita molekularne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Agnieszka Czapik 41580
19 Badania wpływu sposobu kształtowania własnych struktur kopuł geodezyjnych poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym wyjazd konsultacyjny Politechnika Opolska dr inż. Dominika Małgorzata Pilarska 20588
20 Poszukiwanie transkryptów fuzyjnych powstałych podczas stresu proteotoksycznego badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Patryk Paweł Janus 49999
21 Ocena wpływu werbaskozydu na skuteczność działania klasycznych cytostatyków w stosunku do ludzkich komórek raka jajnika. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Marta Lidia Ostrowska-Leśko 48785
22 Związek pomiędzy odpornością behawioralną oraz sieciami kontaktów społecznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Piotr Fedurek 37543
23 Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska 30800
24 Konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych dla stabilności finansowej Unii Europejskiej wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Klaudia Alicja Zielińska-Lont 9416
25 Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych jonów Pd oraz Pt z awibaktamem oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-48 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Jakub Maksymilian Brzeski 40700
26 Projektowanie i analiza właściwości fizykochemicznych proekologicznych środków barwiących o zdefiniowanych cechach funkcjonalnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Bolesław Kamil Szadkowski 49918
27 Diagnostyka uszkodzeń mechanicznych silnika BLDC z zastosowaniem termowizji badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Adam Głowacz 5060
28 Analiza zmian w strukturze przestrzennej obszaru poprzemysłowego Bicocca w Mediolanie badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Renata Jóźwik 49500
29 Ocena wpływu galusanu epigalokatechiny na toksyczność kadmu i wanadu w warunkach hodowli in vitro- badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr inż. Ewa Wnuk 49984
30 Charakterystyka molekularna szczepów z rodzaju Clostridium izolowanych z treści jelitowej kurcząt żywionych paszami z udziałem przetworzonego białka owadziego badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Tomasz Grenda 13475
31 Staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach dotyczący badania metod kalibracji geometrycznej i radiometrycznej wielokamerowych systemów teledetekcyjnych w sztucznym oświetleniu. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Paweł Burdziakowski 34888
32 Wpływ modyfikowanych biowęgli na pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby względem nanocząstek srebra oraz antybiotyku badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Ilona Tomczyk 49181
33 Składowe dopełniacza i ich związek z generacją trombiny oraz czynnością i strukturą sieci fibrynowej w ostrej zatorowości płucnej badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Paweł Rostoff 49999
34 Aktywowany czynnik XI jako modulator właściwości skrzepu u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Elżbieta Magdalena Paszek 49980
35 Biała śmierć w szeregach. Walka z gruźlicą w armii austro-węgierskiej w latach 1882-1918. kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Jan Błachnio 13892
36 Ocena wpływu metody przygotowywania hydrożeli chitozanu oraz dodatku wypełniacza w postaci nanocząstek ZnO na ich aktywość przeciwdrobnostrojową oraz cytotoksyczność w tworzeniu nośników komórkowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Szymon Mania 49786
37 Rola globotriaozyloceramidu w oporności wielolekowej komórek nowotworowych badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Maria Szymczak-Kulus 49500
38 Badanie wpływu średnicy dyszy oraz temperatury początkowej metalowej płyty chłodzonej osiowosymetryczną strugą wody na lokalną wartość uzyskiwanego współczynnika wymiany ciepła w warunkach wysokich temperatur. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Artur Szajding 49808
39 Badanie korelacji pomiędzy intensywnością emisji cząstek zużycia materiału ciernego a chropowatością powierzchni tarczy hamulcowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Yurii Tsybrii 25960
40 Opracowanie i walidacja narzędzia do oceny przywództwa duchowego w zespołach wirtualnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr Joanna Samul 39600
41 Technologiczno-medialny pomost, umacniający korzenie polskie wśród dzieci w rodzinach polsko-chorwackich zrzeszonych wokół placówek edukacji polonijnej w Zagrzebiu i Splicie – perspektywa pre- i postpandemiczna wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Monika Elżbieta Frania 16349
42 Modelowanie i projektowanie nanomagnetyków molekularnych o określonych właściwościach staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Antkowiak 49940
43 Czy stres oksydacyjny może być czynnikiem warunkującym ciężki przebieg COVID-19? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Justyna Dorf 49999
44 Nowoczesny monitoring narażonych na wyginięcie, neotropikalnych ssaków - metabarkodowanie środowiskowego DNA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Izabela Maja Stachowicz 49278
45 Kino popularne schyłkowego PRL-u na przykładzie „Cudownego dziecka” kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Piepiórka 9735
46 „Aryzacja” instytucji gospodarczych rejencji katowickiej w czasie II wojny światowej kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Karol Dąbrowski 7361
47 Związek produkcji sera harceńskiego ze Śląskiem - kwerenda kwerenda Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Sylwia Maria Chudy 15400
48 Wstępna ocena przemian zachodzących w mięsie raków Faxonius limosus po zastosowaniu procesu fermetacji mlekowej. badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr Natalia Maria Śmietana 49999
49 Zmiany nazw ulic i spory o pamięć kulturową w krajobrazie semiotycznym Chorwacji i Słowenii po 2004 roku – badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Piotr Mirocha 14489
50 Storytelling tekstylny. Leanne Prain, Rosa Halpern, Rita Leistner i socjologiczna opowieść o skórzanej kurtce kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Kalina Helena Kukiełko 21021
51 Wpływ chemiczny frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na zależność pomiędzy wydzielonym ciepłem wczesnej hydratacji a wytrzymałością na ściskanie zapraw cementowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Elżbieta Haustein 41800
52 Badanie aktywności biologicznej i biostymulującej allelopatycznych ekstraktów roślinnych w oparciu o analizę polifenolowych metabolitów wtórnych, składników mineralnych oraz profilowanie fitohormonalne wyjazd badawczy Politechnika Koszalińska dr hab. inż. Agnieszka Szparaga 31148
53 Jakość wyniku finansowego raportowanego przez nowe spółki giełdowe – problematyka oceny i konceptualizacja badań staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Tomasz Sosnowski 43646
54 Disconnect to reconnect. Rola aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Katarzyna Monika Kopecka-Piech 41800
55 Miejska rodzina we współczesnej literaturze chińskiej: kwerenda w Bibliotece Państwowej w Berlinie kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Zofia Maria Jakubów-Rosłan 6228
56 Analiza paleograficzna rękopisów esseńskiego Listu Halachicznego "4QMMT" (rkp. 4Q313; 4Q394-399). wyjazd konsultacyjny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Michał Jarosław Klukowski 45100

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2022-07-22

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Bioszkło o potencjale regenerującym tkankę kostną – badanie właściwości mineralizacyjnych w surowicy ludzkiej badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Adrian Szewczyk 49500
2 Biologiczne odzyskiwanie metali ze zużytych baterii litowo-jonowych z wykorzystaniem mikroorganizmów ekstremofilnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Weronika Martyna Urbańska 49500
3 Eksperymentalna identyfikacja bezpieczeństwa stropów drewnianych w przypadku wielokrotnych pożarów kominów stalowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr Krzysztof Kamil Drożdżol 48620
4 Środowiskowa ocena cyklu życia zastosowania procesów hydrotermalnych i solwolizy jako metod recyklingu chemicznego i materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Szymon Mariusz Sobek 49500
5 Interdyscyplinarna pomoc osobom po amputacji - jakie są niezbędne komponenty zespołu specjalistów. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr Agnieszka Małgorzata Wnuk-Scardaccione 24228
6 Nowe możliwości kształtowania mikrostruktury i właściwości korozyjnych dwufazowych stopów Mg-Li badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr Anna Dobkowska 44963
7 Zastosowanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego w identyfikacji mikroorganizmów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Adrian Dominik Arendowski 49500
8 Krajobraz etniczno-kulturowy średniowiecznego królestwa Alwy (Sudan): wstęp do badań izotopowych populacji metropolii Soba badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Joanna Alicja Ciesielska 9211
9 Internetowy słownik języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych – możliwości i ograniczenia wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Beata Sylwia Jarosz 5577
10 Selekcja niekonwencjonalnych drożdży ograniczających wzrost grzybów Penicillium roqueforti stanowiących zagrożenie w piekarnictwie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk 34873
11 Dochodzenie roszczeń w trybie wyborczym w praktyce sądowej kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Krzysztof Drozdowicz 6920
12 Potrzeba aprobaty społecznej w badaniach samoopisowych nad nieuczciwością akademicką. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Maciej Kościelniak 27599
13 Opracowanie i walidacja nowej metody detekcji biomarkerowych miRNA, opartej na funkcjonalizowanych superparamagnetycznych nanocząstkach tlenku żelaza (SPION) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anna Maria Mleczko 49995
14 Eksploracja możliwości zastosowania elementów liczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do oceny wskaźników prognostycznych w badaniach angiografii fluorescencyjnej podczas operacji jelita grubego kwerenda Gdański Uniwersytet Medyczny dr hab. Karol Połom 49500
15 Koniugaty peptydowych kwasów nukleinowych (PNA) zawierających wiązanie Se-Se - synteza i fotochemiczna metateza prowadząca do układów komplementarnych względem matrycy. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Mateusz Andrzej Waliczek 49995
16 Plumbene - własności 2D materiałów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Sylwia Monika Owczarek 39600
17 Zmiany w obrębie postawy ciała, wzorców motorycznych i zachowań zdrowotnych u dzieci jako skutki pandemii Covid-19 badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Anna Monika Brzęk 49907
18 Pochodzenie i historia demograficzna szakala złocistego (Canis aureus) badania wstępne/pilotażowe Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Lan Doan 49995
19 Wyznaczenie lokalnej charakterystyki wzrostu cylindrycznych mikrostruktur tlenku tytanu(IV) o gradientowo zmieniających się właściwościach foto(elektro)katalitycznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Zuzanna Elżbieta Bielan 49500
20 Wpływ dodatku w postaci popiołu lotnego na wybrane parametry gruntów organicznych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Witold Adam Tisler 33330
21 Synteza jednowymiarowych nanostruktur (1D) w postaci nanodrutów Ni-Ru (stop) metodą elektrolitycznego osadzania. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Iwona Maria Dobosz 46970
22 Modelowanie wartości odżywczej produktów spożywczych obrabianych termicznie na podstawie symulacji CFD badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Arkadiusz Bartłomiej Szpicer 39625
23 Międzynarodowe czynniki ryzyka na światowych rynkach giełdowych. Wpływ nieprzewidzianych wydarzeń na relację stopy zwrotu i ryzyka portfeli inwestycyjnych wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Ewa Maja Feder-Sempach 23914
24 Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz stanu zapalnego w molekularnym mechanizmie rozwoju kamicy moczowej i raka pęcherza moczowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Paulina Wigner 47410
25 Wpływ terapii fotobiomodulacyjnej na regulację funkcji ludzkich jednojądrzastych komórek krwi obwodowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Kamila Zofia Pasternak-Mnich 49991
26 Środowiskowe badania zakłóceń akustycznych za pomocą matrycy mikrofonów infradźwiękowych badania wstępne/pilotażowe Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mariusz Jarosław Suchenek 49742
27 Wpływ wysokości bezwzględnej terenu na przemiany społeczno-kulturowe zachodzące w społecznościach lokalnych wysokogórskiej części Himalajów wystawionych na oddziaływanie turystyki górskiej wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Michał Mieczysław Apollo 28678
28 System zrównoważonej mobilności miejskiej. Przypadek Sztokholmu wyjazd badawczy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Adam Józef Jarosz 24097
29 Aspekty praktyczne wykonywania nowych rozwiązań ochrony przepięciowej w sieciach elektroenergetycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr Michał Borecki 16500
30 Ocena obecności blizny w lewym przedsionku u pacjentów poddanych leczeniu onkologicznemu – badanie pilotażowe (Pilot OncoLA Study) badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr hab. Michał Mirosław Farkowski 49302
31 Interakcje pochodnych azolowych o aktywności przeciwgrzybiczej w otoczeniu chemicznym - studia eksperymentalne i obliczeniowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Jacek Rafał Kujawski 49999
32 Biblioteka Witolda Kazimierza Czartoryskiego (1876–1911). Kwerenda źródłowa kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Katarzyna Seroka 5216
33 Porosty jako bioindykatory monitorowania selektywnych zanieczyszczeń atmosferycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Ewa Anna Szram 44921
34 Badanie zasobów własnych i potrzeb oraz postrzegania organizacji opieki zdrowotnej wśród kadry kierowniczej polskich szpitalnych oddziałów ratunkowych badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Marlena Maksymiliana Robakowska 40898
35 Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość i wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Monika Małgorzata Sobol 49997
36 Zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas i ablacji laserowej do badania zjawiska frakcjonowania izotopów magnezu podczas transportu przez membranę jonoselektywną badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Andrii Tupys 47630
37 Wpływ grafenu na polaryzację makrofagów jako strategia gojenia ran skóry. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Iwona Barbara Lasocka 49885
38 Podnoszenie skuteczności interwencji w behawioralnym leczeniu otyłości w populacji dzieci i młodzieży. wyjazd badawczy Gdański Uniwersytet Medyczny dr Paulina Metelska 29478
39 Identyfikacja Efektu Daty Urodzenia w żeńskiej piłce nożnej w Europie staż naukowy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr Krystian Rafał Rubajczyk 49698
40 Potencjał prozdrowotny młodych pędów wybranych, rzadkich roślin oleistych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Joanna Małgorzata Kapusta-Duch 50000
41 Polityka Chin wobec włączenia Libii do Inicjatywy Pasa i Szlaku: spojrzenie w przyszłość? wyjazd badawczy Collegium Civitas dr Magdalena El Ghamari 16631

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2022-08-19

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Analiza genomu larw trzeciego stadium Pseudoterranova decipiens w oparciu o technologię sekwencjonowania długich odczytów DNA w celu identyfikacji genów uczestniczących w interakcji pasożyt-żywiciel. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Maciej Adam Kochanowski 49940
2 Amerykańskie stosunki przemysłowe w latach 1933-1955 w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Kamil Tomasz Kowalski 44559
3 Zastosowanie metody fotoluminescencji kątowo rozdzielczej do badań nad generacją stanów fotonicznych typu BIC w nanostrukturach na bazie perowskitów badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii dr Dominik Kowal 49953
4 Obrazowanie hiperspektralne jako nowatorskie podejście do monitorowania skuteczności terapeutycznej kannabidiolu w leczeniu guzów obwodowego układu nerwowego badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Anna Chrabąszcz 49792
5 Dynamika relaksacji stanów wzbudzonych kompleksów Cu(I) w środowisku fazy amorficznej i krystalicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Adam Tadeusz Glinka 46805
6 Czy funkcjonujemy w swojej strefie czasowej? W poszukiwaniu konsekwencji czasu letniego – badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dr Aleksandra Filip-Stachnik 49940
7 Transformacja układów korytowych rzek karpackich w XIX-XXI wieku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Karol Paweł Witkowski 27858
8 Badania nad etiopatogenezą molekularną dziecięcego wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z zakażeniem SARS-CoV-2 badania wstępne/pilotażowe Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" dr Piotr Marcin Buda 49995
9 Udział HSF1 w regulowaniu odpowiedzi komórek raka piersi na zewnątrzkomórkowe białka sygnalizacyjne promujące migrację badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Agnieszka Brygida Toma-Jonik 49999
10 Wpływ interleukiny 27 na ekspresję cząsteczek immunologicznych punktów kontrolnych i ich ligandów u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Krzysztof Wandtke 49500
11 Obraz organizacji Lebensborn e.V. w przemówieniach nazistów 1935-1945 kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Joanna Paulina Bednarska-Kociołek 12896
12 Kształtowanie apodyzacji i jej wpływ na charakterystyki spektralne światłowodowych struktur Bragga. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Jacek Rafał Klimek 42255
13 Poszukiwanie substancji wspomagających gojenie ran przewlekłych: badanie właściwości immunomodulacyjnych i antyoksydacyjnych wybranych peptydów hybrydowych. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Patrycja Anna Redkiewicz 49942
14 Synteza nowych koniugatów neuroleptyków będących pochodnymi fenotiazyny z nanocząstkami złota oraz ocena ich aktywności w procesach fibrylacji modelowych białek badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr hab. Magdalena Katarzyna Oćwieja 49996
15 Rozkład lokalnych pól magnetycznych w magnetycznie uporządkowanym izolatorze topologicznym badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dr Roger Andreas Kalvig 49550
16 Badanie mechanizmów sprzężonych reakcji przeniesienia elektronu i transferu międzyfazowego badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Steven Linfield 49995
17 PROMS i QUALY w ocenie jakości życia i opłacalności zastosowania nowych technologii medycznych w leczeniu patologii łuku aorty badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Anita Rybicka 10725
18 Projektowanie i synteza bioaktywnych fluorescencyjnych kompleksów metaloorganicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Sujoy Das 49680
19 Badania lokalnej stateczności zginanej blachownicy o zmiennej grubości środnika badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Małgorzata Krystyna Gordziej-Zagórowska 34650
20 Wpływ receptorów nukleotydowych P2Y na proces lipolizy oraz tworzenie kropli lipidowych w komórkach podocytarnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Maria Anna Szrejder 49720
21 Poszukiwanie korelacji pomiędzy stężeniem w surowicy i polimorfizmem genów kodujących wybranych cytokin (interleukina 18 i 37) a przebiegiem padaczki. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Marta Zawadzka 35530
22 Analiza i dowodzenie patologii informacyjnych w przestrzeni cyfrowej – staż badawczy staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Piotr Maciej Lewulis 46859
23 Modelowanie personalnych dawek promieniowania UV i ich zastosowanie w modelu prognozy przebiegu ciąży na podstawie rozbudowanej bazy danych University Collage London Hospital (UK). badania wstępne/pilotażowe Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Agnieszka Ewa Czerwińska 30866
24 Synteza soli z anionem tris-(pentafluoroetylo)trifluoro fosforanowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Maciej Michał Ratyński 49940
25 Problem parzystości dla jednowymiarowych automatów komórkowych. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Gdański dr inż. Anna Katarzyna Nenca 9020
26 Ocena możliwości zastosowania rozwiązań typu car-free dla polskich osiedli mieszkaniowych na podstawie doświadczeń niemieckiego osiedla Vauban, Freiburg. wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Agnieszka Krystyna Szumilas 5849
27 Wpływ matrycy polimerowej i jej rola w detekcji lotnych związków organicznych z wykorzystaniem Py-GC-MS i TG-DSC jako technik analizy ciała stałego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr Roksana Katarzyna Muzyka 49830
28 Badanie mechanizmu niskotemperaturowego suszenia rozpyłowego osuszonym powietrzem, w oparciu o koncepcję przemiany szklistej badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Aleksandra Marzena Jedlińska 49500
29 Kooperacja litewsko-łotewsko-polska w projektach stałej współpracy strukturalnej PESCO w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Michał Piechowicz 10308
30 Zmiany klimatu a transformacja nietoksycznych osadów w toksyczne gleby badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan 17428
31 Miękkie spolaryzowane interfejsy jako ulepszona platforma do opracowywania materiałów badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Bren Mark Balane Felisilda 49610
32 DNA z owoców w bioczujnikach ciekłokrystalicznych badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr Dorota Bożena Węgłowska 48400
33 Rola peroksydazy glutationowej 2 w rozwoju ludzkiej trzustki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Szpotkowska 49885
34 Bioróżnorodność i cytotoksyczność potencjalnie chorobotwórczych grzybów pleśniowych izolowanych z powietrza ogrodu zoologicznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Kinga Justyna Plewa-Tutaj 48400
35 Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy. Badania wstępne in vivo na modelu krowy. badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Małgorzata Paulina Majewska 49999
36 Wpływ pandemii Covid-19 na kształtowanie przedsiębiorczości akademickiej w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr inż. Monika Katarzyna Jakubiak 41470
37 Zastosowanie analizy tekstury trójwymiarowych obrazów Tomografii Komputerowej (TK) do detekcji objawów radiologicznych resorbcji i hipercementozy zębów na modelu głowy koni w przebiegu syndromu EOTRH badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Marta Borowska 49995
38 Poligenetyczne uwarunkowania utylizacji kwasu mlekowego u elitarnych lekkoatletów. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dr Ewelina Marta Maculewicz 49500
39 Koncepcje państwowości w ruchu antybolszewickim w Rosji w czasie wojny domowej w latach 1917-1922. Kwerenda w Columbia University Libraries kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Michał Patryk Sadłowski 40555
40 Ocena aktywności przeciwnowotworowej związków koordynacyjnych miedzi(II) z pochodnymi 2,2′:6′,2″-terpirydyny – staż naukowy na Uniwersytecie NOVA w Lizbonie staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Katarzyna Anna Choroba 48994
41 Agregacja ocen decydentów dla systemu predykcji czasów realizacji procesów budowlanych staż naukowy Politechnika Lubelska dr inż. Michał Grzegorz Tomczak 48191
42 Analiza i wizualizacja przestrzennego rozkładu segregacji i zróżnicowania rasowego z wykorzystaniem metody analizy krajobrazu rasowego. wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Anna Dmowska 47235
43 Konstrukcja nadużycia prawa w unijnym i krajowym prawie spółek kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Ariel Jan Mucha 24750
44 Modyfikacja materiałów poliuretanowych za pomocą grup fluorowych i siloksanowych pod kątem zastosowania ich jako materiały biomedyczne w technice druku 3D - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Andrzej Puszka 49500
45 Motyw czasu w twórczości literackiej i fotograficznej francuskiego noblisty Claude’a Simona - kwerenda biblioteczna kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Joanna Maria Kotowska-Miziniak 10725
46 Wpływ uważności na procesy uwagi u sportowców badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dr Zuzanna Maria Wałach-Biśta 26840
47 Porównanie skuteczności pro- środowiskowych metod wzmacniania odporności wybranych gatunków roślin uprawnych na stres wodny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Dominika Anna Radzikowska 11550
48 Badania symulacyjne własności spektrometrów dyfrakcyjnych dedykowanych do niskoenergetycznej spektroskopii rentgenowskiej na pierścieniu akumulacyjnym CRYRING badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr inż. Paweł Jagodziński 48565
49 Modelowanie przepływu w otoczeniu morskich farm wiatrowych wyjazd badawczy Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Filip Aleksander Wasilczuk 47905
50 Wpływ modyfikacji biowęgla na zmiany jego właściwości w odniesieniu do wykorzystania w oczyszczaniu ścieków w systemach zielonych ścian badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Karolina Małgorzata Matej-Łukowicz 49500
51 Analiza procesów regulacji ekspresji genów w komórkach A549 oraz BEAS-2B poddanych działaniu koraliny w skojarzeniu z promieniowaniem jonizującym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Aneta Beata Węgierek-Ciuk 49720
52 Problem rezygnacji z terapii medycznie daremnej wyjazd badawczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Marcin Paweł Ferdynus 19758
53 SPOSÓB ODZWIERCIEDLANIA W PROTOKOLE EMOCJI OSÓB PRZESŁUCHIWANYCH W SPRAWIE KARNEJ badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr hab. Dariusz Jagiełło 7128
54 Badania kinetyki, równowagi oraz termodynamiki procesu sorpcji jonów azotanowych na kompozycie otrzymanym poprzez modyfikację odpadowych tlenków żelaza chitozanem badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Adamczuk 49500
55 Nowe rozwiązania w pomiarach stosunków izotopowych Se techniką wielodetektorowej spektrometrii mas po wytwarzaniu lotnych wodorków badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Jakub Michał Karasiński 42900
56 Anodowanie stopu AA 7075 w mieszaninie kwasu siarkowego (VI) i kwasu cytrynowego z dodatkami molibdenianów, jako zielona alternatywa w ochronie przed korozją dla technologii opartych o chrom sześciowartościowy badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr hab. Wojciech Jerzy Stępniowski 49995
57 Analiza funkcjonalnych konsekwencji utraty chromosomu Y w ludzkiej linii komórkowej typu NK-92 wyjazd badawczy Gdański Uniwersytet Medyczny dr Elwira Smolińska-Fijołek 49830
58 Kwerenda naukowa w Berlinie dotycząca drukowanych kalendarzy z okresu nowożytnego kwerenda Gdański Uniwersytet Medyczny dr Piotr Jan Paluchowski 19855
59 Audyt raportów niefinansowych w Polsce- praktyka spółek notowanych na GPW badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Bartoszewicz 41877
60 Usankcjonowana pamięć konfliktów klasowych w Finlandii i Polsce: studium porównawcze wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Magdalena Maria Rek-Woźniak 42460
61 Weryfikowane w czasie rzeczywistym systemy zarządzania energią oparte na głębokim uczeniu się mikrosieci staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Vishnu Sidaarth Suresh 40062
62 Badanie procesów usuwania zanieczyszczeń i wpływu ogrodów deszczowych na jakość wód opadowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Magda Aleksandra Kasprzyk 49940
63 Wpływ podstawników tiouracylu na sposób kompleksowania jonów galu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Monika Stanisława Skrobańska 37979
64 Teoretyczno-doświadczalne podstawy analizy efektywności kompozytowych wzmocnień cienkościennych konstrukcji stalowych z uwzględnieniem wpływu pracy przestrzennej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Ilona Szewczak 32427
65 Ocena stężeń białek z rodziny gazdermin w surowicy krwi i moczu pacjentów z łuszczycą. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Julia Maria Nowowiejska 33444
66 Ocena potencjału przeciwzapalnego spermidyny podawanej w modelu choroby Parkinsona u szczura – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Beata Grembecka 49995
67 Bazujące na modelach 3D odwzorowania płaskorzeźb z głów moai kavakava z Wyspy Wielkanocnej w nowozelandzkich muzeach wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Rafał Wieczorek 23438
68 Teologiczne i ekumeniczne implikacje nurtu The New Perspective on Paul wyjazd badawczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Marcin Stanisław Walczak 21197

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2022-09-16

 
Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Poszukiwanie interakcji Mycobacterium abscessus subsp. abscessus z ludzkimi białkami pełniącymi funkcje rozpuszczalnych receptorów PRRs. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Malwina Irena Kawka 49415
2 Udział małych cząsteczek RNA (sRNA) w odpowiedzi buraka cukrowego na wirusa (BNYVV) powodującego rizomanię badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Gabriela Joanna Machaj 49995
3 Geny rzęskowe i ich znaczenie w raku nerki badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Anna Maria Adamiok-Ostrowska 48400
4 Opracowanie i walidacja skali do pomiaru ciemnych stron współpracy między biznesem i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju zrównoważonego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Paweł Brzustewicz 33000
5 Analiza haplotypów HLA związanych z rozwojem cukrzycy typu 1 u dzieci przy pomocy celowanego sekwencjonowania DNA trzeciej generacji. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr inż. Witold Jakub Bauer 49500
6 Analiza osiemnastowiecznych filozofii i literatur perypatetycznych: dzienniki i zapiski z podróży Williama Beckforda w Bibliotece Bodlejańskiej Uniwersytetu w Oxfordzie kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Przemysław Wojciech Uściński 15902
7 Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Karolina Izabela Dziubata 12934
8 Barwnikowo wzmocniona mikroskopia stymulowanego rozpraszania Ramana badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Krzysztof Kamil Brzozowski 49500
9 Opracowanie systemu komórkowego do badania zmian poziomów dsRNA zależnych od polimerazy III RNA (Pol III). badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marta Hałasa 49940
10 Wpływ przeciwjonu na potencjał elektrostatyczny anionu szczawianowego w oparciu o mikrokrystaliczną dyfrakcję elektronową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Marta Kulik 49660
11 Kamuflaż społeczny jako kompensacyjna strategia radzenia sobie z dysregulacją emocjonalną. Konceptualizacja mechanizmu funkcjonowania u osób w spektrum autyzmu oraz z rozpoznaniem lęku społecznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Małgorzata Pyszkowska 37400
12 Ekofizjologiczne podłoże odpowiedzi stresowej epifitycznej paproci Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Jakub Oliwa 23551
13 Analiza profilu ekspresji miRNA w perylimfie u pacjentów z zaawansowaną chorobą Ménière’a badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Agnieszka Jasińska-Nowacka 48400
14 Analiza jakościowa i ilościowa potrzeb pozamedycznych pacjentów chorych na nowotwory w Polsce na podstawie kwestionariusza ankietowego NEQ (Needs Evaluation Questionnaire) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Karolina Osowiecka 12375
15 Piruety w smole. Symulacje wpływu rozpuszczalnika na przebieg fotoizomeryzacji motorów molekularnych wyjazd konsultacyjny Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Michał Andrzej Kochman 8690
16 Ocena zmian ekspresji circRNA powstałych na bazie transkryptów genów kodujących białka ADAMTS u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w porównaniu do tkanki prawidłowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Jacek Pietrzak 49984
17 Analiza hydrobiologiczna zmienności warunków środowiskowych w zapadliskowym zbiorniku wodnym - interakcje w zbiorowisku producentów pierwotnych badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Tomasz Lenard 49962
18 Mikro/nanoprotesty jako alternatywny sposób wyrażania sprzeciwu w systemie niedemokratycznym. Przypadek Federacji Rosyjskiej wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Natalia Magdalena Kusa 21654
19 Społeczne identyfikacje z miastem w epokach kapitalizmu, socjalizmu, transformacji i współcześnie. Badanie pilotażowe przemian świadomości mieszkańców Poznania badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Jacek Kubera 19712
20 Wieczne powroty do ojczyzny – projekty tożsamości narodowych proponowane przez organizacje polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii i Irlandii w czasach kryzysu badania wstępne/pilotażowe Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk dr Marcin Zbigniew Ślarzyński 39134
21 W kierunku poprawy trwałości zmęczeniowej stopu Inconel 718 wytwarzanego przyrostowo poprzez rozdrobnienie ziarna in-situ w procesie topienia laserowego wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Konrad Mateusz Gruber 49214
22 Opracowanie i walidacja sieci abduktynowej jako nowego biomateriału badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Piotr Cywoniuk 49995
23 Wpływ kannabigerolu na zawartość białek macierzy pozakomórkowej hepatocytów w procesie włóknienia indukowanym palmitynianem i fruktozą badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Klaudia Sztolsztener 49999
24 Nieinwazyjne biomarkery w nefropatii IgA. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Marcelina Olga Żabińska 49995
25 Ocena związku fenotypu limfocytów oraz profilu niekodującego RNA z wynikami leczenia u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Kamil Jurand Polok 49500
26 CacyBP/SIP w nowej roli fosfatazy dla kinaz: ERK1/2 i p38α w zarodkowym złośliwym nowotworze jądra – nasieniaku. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Grzegorz Młynarczyk 48950
27 Geneza i dynamika osadnictwa wczesnośredniowiecznego na „Srebrnym Wzgórzu”. Rozpoznanie problematyki datowania północnej dzielnicy Wolina za pomocą metody 14C AMS badania wstępne/pilotażowe Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Adam Filipowiak 49249
28 Okazywanie uczuć w związku romantycznym a radzenie sobie z wykroczeniem relacyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dagna Joanna Kocur 31680
29 Badanie oraz ocena efektywności dookólnego układu optycznego na potrzeby szybkiej wideorejestracji wyładowań atmosferycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Grzegorz Sławomir Karnas 49999
30 Zastosowanie modeli danych ze skalą szarości w problemach podatności bezpieczeństwa w kodzie źródłowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Piotr Marian Przymus 39600
31 Ocena stanu czopa nowotworowego w raku nerki za pomocą analizy obrazów multiparametrycznego rezonansu magnetycznego w celu poprawy skuteczności zabiegów operacyjnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Paulina Miernikiewicz 48400
32 Ekspresja PSMA w komórkach śródbłonka naczyniowego pod wpływem czynników uwalnianych przez komórki raka wątrobowokomórkowego – badanie w warunkach in vitro. badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Łukasz Szymański 49500
33 Charakterystyka modelu 3D in vitro endometrium macicy świni z wykorzystaniem rusztowań do długoterminowych hodowli komórkowych. badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Ewelina Goryszewska-Szczurek 49940
34 Modele sukcesji w polskim rolnictwie – analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr Michał Dudek 21352
35 Staż naukowy w Parenting and Family Support Centre, The University of Qeensland. staż naukowy Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Iwona Omelańczuk 37638
36 Czy mniej znaczy więcej? Efektywność warsztatów STEM w zależności od ich intensywności i rozbudowania badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marcin Kazimierz Gierczyk 47402
37 Duże grupy klas odwzorowań wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Gdański dr Marta Katarzyna Leśniak 16511
38 Wpływ empagliflozyny na czynność skurczowo-rozkurczową w naczyniach oporowych szczura z nadciśnieniem pierwotnym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Monika Kloza 49999
39 Opracowanie potencjalnych markerów płci u jesiotra badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Magdalena Fajkowska 49999
40 Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie do oceny stopnia zachowania endosymbiotycznego DNA w okazach muzealnych chrząszczy. badania wstępne/pilotażowe Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Ewa Koszela 49456
41 Badania innowacyjnego akumulatora ciepła opracowanego w oparciu o krzemionkowe sita molekularne, organiczny materiał zmiennofazowy oraz recyklat węglowy badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Michał Marcin Musiał 22176
42 Analiza synergii mechanizmów umocnienia w szybko-krystalizowanym stopie aluminium serii 6xxx badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Piotr Noga 49500
43 Wpływ zdarzeń sygnałowych zależnych od ubikwityny na regulację funkcji tkanki tłuszczowej badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Toufic Kassouf 49973
44 Komunikacja między komórkami prawidłowymi i nowotworowymi przy udziale zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Małgorzata Maj 49995
45 Mechanizm wytwarzania azotynów in situ z wykorzystaniem nietermicznej plazmy atmosferycznej oraz ich stabilność w wybranych odwodnionych układach białek komplementarnych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Monika Marianna Marcinkowska-Lesiak 40805
46 Zmiany gospodarki cukrowej w odpowiedzi na rozhartowanie jako jedna z przyczyn zaburzeń mrozoodporności u rzepaku ozimego badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk dr Magdalena Anna Ryś 49806
47 Rezydenci w kryzysach. Biograficzny wymiar stawania się lekarzem w polskim systemie ochrony zdrowia badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Jacek Burski 15290
48 Synteza nowych katalizatorów fotoredoks do zastosowania w organokatalizowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu staż naukowy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Sylwia Dworakowska 49929
49 Wpływ sztywności rotacyjnej połączenia pomiędzy stężeniem a pasem na stateczność kratowych wiązarów dachowych poddanych obciążeniu od wiatru- badania doświadczalne i analizy numeryczne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Marcin Seweryn Krajewski 49500
50 Ocena możliwości zastosowania solubilizatów (chemicznych i mikrobiologicznych) z popiołów i odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, jako surowców w procesie krystalizacji struwitu do celów nawozowych – zamknięcie obiegu fosforu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Anna Stanclik 49940
51 Profilowanie ekspresji wybranych genów odpowiedzi na infekcję w interakcji Avena sativa - Puccinia coronata badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Sylwia Sowa 49841
52 Stworzenie mysiego modelu z tkankowo-specyficzną delecją genu Cap2 badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii dr Olga Katarzyna Wójcicka 49555
53 Wpływ metody otrzymywania i rodzaju polimeru na właściwości fizykochemiczne i stabilność rozproszeń stałych z etodolakiem. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Anna Czajkowska-Kośnik 49995
54 Wykorzystanie wzorca metabolicznego śliny jako nieinwazyjnej metody diagnozowania i monitorowania zaburzeń sercowo-naczyniowych badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Małgorzata Waszczuk-Jankowska 49500
55 Zmiany właściwości mechanicznych i adhezyjnych bakterii jako odpowiedź adaptacyjna do antybiotyków obecnych w środowisku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Dariusz Laskowski 49225
56 Wariantywność terminów medycznych w przekładzie - kwerenda i przegląd literatury kwerenda Uniwersytet Gdański dr Wioleta Maria Karwacka 11000
57 Stany nadzwyczajne a stosunek pracy kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Eliza Anna Maniewska 49398
58 Badanie wpływu rozplątania polimeru na morfologię i właściwości mechaniczne kompozytu w pełni polimerowego. badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Justyna Krajenta 31240
59 Opracowanie metody laserowej modyfikacji powierzchni kompozytów na bazie polimerów biodegradowalnych, wykazującej potencjał w zastosowaniach biomedycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Bartłomiej Kryszak 40062
60 Rola apoptozy i stresu oksydacyjnego w patofizjologii inwazji Acanthamoeba spp. do nerek żywiciela o odmiennym statusie immunologicznym badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Karolina Kot 49654
61 Pilotażowe badania kryptycznej różnorodności Sphaeriidae w źródliskach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Dariusz Krzysztof Halabowski 49995
62 Otrzymywanie i właściwości elicytorowe polimerów ścianowych (WPS) oraz zewnątrzkomórkowych (EPS) uzyskiwanych z hodowli szczepu Trichoderma koningiopsis badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Artur Stanisław Nowak 49830
63 Zależne od płci zmiany w ekspresji genów w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej stymulowanych estradiolem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Tomasz Grzegorz Goździewicz 49500
64 Ocena roli cyklu mocznikowego w rozwoju raka pęcherza moczowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Adam Madej 49940
65 Określenie mechanizmów odpowiedzi komórek drożdży Yarrowia lipolytica IPS21 w środowisku wodnym w obecności strużyn garbarskich (SG) badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny dr inż. Dorota Justyna Wieczorek 45975
66 Decyzje mieszkaniowe – behawioralne aspekty wyborów i oczekiwania cenowe badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Joanna Waszczuk 38500
67 Pole prawne w Polsce - struktura rynku usług prawniczych a świat akademicki staż naukowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Hanna Olga Dębska 47729
68 Kino wybranych krajów Bliskiego Wschodu w pierwszych dekadach XXI wieku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Ewa Małgorzata Linek 33164
69 Różnica algebraiczna zbiorów Cantora, a zbiory osiągalne szeregów wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Piotr Łukasz Nowakowski 8580
70 Wyjaśnienie mechanizmu zwiększenia stabilności fizycznej wybranych modelowych substancji leczniczych w ich układach ko-amorficznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Marcin Skotnicki 49940
71 Kinetyka i mechanizm działania odwracalnych monokrystalicznych fotoprzełączników w warunkach wysokiego ciśnienia badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr Błażej Longin Dziuk 43780
72 Nowe mezogenne pochodne tiofenu dla zakresu mikrofalowego badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Piotr Paweł Harmata 48400
73 Ocena wpływu rozstawu łączników śrubowych na nośność krytyczną z warunku zwichrzenia zginanych względem osi materialnej prętów bliskogałęziowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Rafał Piotr Piotrowski 49060
74 Ocena wpływu makrofagów fenotypu M1 lub M2 na aktywność białek zawiązanych z proliferacją i przeżywalnością komórek raka jajnika. badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk dr Izabela Anna Szulc-Kiełbik 49896
75 Optymalizacja warunków ko-hodowli komórek NK w celu maksymalizacji ich odpowiedzi na stymulację receptora TLR9 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Zuzanna Maria Urban-Wójciuk 47520
76 Badanie transkryptomu egzosomalnego miRNA komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej w aspekcie regeneracji nabłonka rogówki badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Bartosz Robert Sikora 49999
77 Analiza wartości predykcyjnej osi CCR2-CCL2 dla przewidywania odpowiedzi na chemioterapię neoadjuwantową w potrójnie ujemnym raku piersi. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Magdalena Budzyń 30140
78 COVID-19 a płodność kobiet - ocena wpływu infekcji wirusem SARS-CoV-2 na rezerwę jajnikową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr hab. Marcin Stanisław Bobiński 49225
79 Analiza profilu steroli w liściach jarmużu (Brassica oleracea acephala) poddanego stresowi niedoboru wody badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Monika Kamińska 48950
80 Ocena oddziaływania pierwiastków śladowych pochodzących z pyłów ulicznych w warunkach miejsko-przemysłowych na ekofizjologię Acer platanoides L. oraz Tilia cordata Mill. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Karolina Anna Bierza 28820
81 Zmienność genetyczna rozpieraczy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) określona na podstawie jądrowych markerów mikrosatelitarnych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Agata Ewa Konecka 49995
82 Chrystologia Ducha według Sergiusza Bułgakowa i Hansa Ursa von Balthasara kwerenda Akademia Katolicka w Warszawie dr Maciej Raczyński-Rożek 10066
83 Zapis zdarzeń osuwiskowych na obszarze Niżu Polskiego w świetle badań dendrogeomorfologicznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dr Sebastian Tyszkowski 48411
84 Zapis klimatu w wybranych współczesnych osadach rzek Polski (Wyżyna Lubelska i Sudety) odzwierciedlony za pomocą wskaźników wietrzenia chemicznego. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy dr Weronika Nadłonek 37510
85 Wpływ nawodorowywania w procesie fotokatalitycznym na mikrostrukturę oraz możliwość występowania kruchości wodorowej w membranach metalicznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Małgorzata Julia Rutkowska-Gorczyca 45100
86 Opracowanie wydajnej metody pozyskiwania czynników transkrypcyjnych WRKY należących do grupy IIa z Arabidopsis thaliana do dalszych badań strukturalnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marta Grzechowiak 49885
87 Wpływ hartowania przez niedokrwienie kończyn dolnych na zmiany metabolizmu tryptofanu u biegaczy długodystansowych indukowane maksymalnym wysiłkiem aerobowym -role stanu zapalnego badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku dr hab. Andrzej Kochanowicz 49390
88 Glony kontra ftalany - w poszukiwaniu glonów odpornych na toksyczne działanie ftalanów badania wstępne/pilotażowe Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr hab. Joanna Ewa Lenarczyk 43780
89 Ustalenie standardów anotacji i transkrypcji w badaniu procesu pozyskiwania informacji leksykalno-gramatycznych w środowisku Sieci 2.0 przez uczących się języka angielskiego jako obcego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marek Jakub Molenda 18865
90 Aspekt emocjonalny brytyjsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych w latach 1914-1919 kwerenda Akademia Finansów i Biznesu Vistula dr Przemysław Piotr Damski 49397
91 Od homo oeconomicus do homo sustinens – jak wypełnić lukę „postawa – zachowanie” na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Monika Marta Paradowska 30037
92 Atrakcyjność pracodawcy w kontekście stosowanych praktyk z obszaru wewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Kalina Elżbieta Grzesiuk 16500
93 Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych wybranych pochodnych 2-merkaptobenzotiazolu - potencjalnych inicjatorów w procesie fotopolimeryzacji. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr Agnieszka Skotnicka 49500
94 Strategie laserowej funkcjonalizacji powierzchni implantów pod kątem proliferacji komórek eukariotycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Małgorzata Jolanta Rusińska 49000
95 System akustyczny dla bezzałogowego statku powietrznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Marzena Kamila Mięsikowska 42900
96 Analiza ilościowa białek oddziałujących z polisomami podczas starzenia u drożdży Saccharomyces cerevisiae badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Kamila Patrycja Liput 49500
97 Obrazowanie zmian właściwości fizyko-chemicznych tkanek rzepaku pod wpływem krzemu w warunkach optymalnego nawodnienia i w suszy badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk dr Diana Saja-Garbarz 39688
98 Ocena asocjacji parametrów wirtualnej histologii blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej wewnętrznej z markerami krzepnięcia i fibrynolizy oraz fenotypem osoczowego skrzepu fibrynowego badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Łukasz Tekieli 49999
99 Ocena poziomu ekspresji wybranych genów oraz fosforylacji białek szlaku sygnałowego PI3K/Akt u pacjentów z rakiem jelita grubego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Rafał Artur Świechowski 48840
100 Wpływ cytokin prozapalnych IL1, IL6 i TNF-α oraz ostrej przerywanej hipoksji na aktywność oddechową w otyłości. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Monika Irena Jampolska 49995
101 Wstępne badanie mikrobiomu bakteryjnego i mykobiomu u pacjentów z fenylokentonurią w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Małgorzata Ostrowska 45684
102 „Prywatność” w epoce wczesnonowożytnej - źródła do jej badania i ich specyfika kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Michael Green 49402
103 Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w pierwszym okresie transformacji systemowej (1988-1991) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Mateusz Aleksander Drozdowski 24776
104 Tożsamość hybrydowa – czyli jaka? „Stare” i „nowe” Podlasie według społeczności lokalnych wobec zmieniających się granic administracyjnych wyjazd badawczy Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dr Michał Jakub Konopski 9629
105 Skutki procesu kurczenia się miast Polski w ich budżetach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Maria Wichowska 9581
106 Determinanty akceptacji nowych technologii medycznych na przykładzie monitorujących aplikacji zdrowotnych badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Olga Kalinowska-Beszczyńska 34265
107 Badanie zjawisk zachodzących w warstwie wierzchniej podczas obróbki kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym i węglowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Krzysztof Ciecieląg 46838
108 Wpływ izomerii przestrzennej dianhydroheksitoli na właściwości energetyczne estrów kwasu azotowego(V) badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego dr inż. Rafał Lewczuk 46970
109 Układy wielowarstwowe osadzone na nośnikach cenosferowych do zastosowań w reaktorach fluidalnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Przemysław Rafał Migas 46640
110 Modelowanie zaburzeń neuropatologicznych w naczyniu - generowanie i charakteryzowanie organoidów mózgu oraz asembloidów o różnych tożsamościach regionalnych. staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Adriana Maria Kubis-Kubiak 31075
111 Model polskiego kwestionariusza przesiewowej oceny ryzyka żywieniowego seniorów mieszkających w społeczności badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Robert Andrzej Gajda 43330
112 Intensyfikacja termicznej repolimeryzacji jako nowy sposób otrzymywania skrobi opornej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska 45430
113 Znaczenie transportu w przestrzennej integracji rynku mleka staż naukowy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Monika Roman 48498
114 Odpowiedzialność karna pracownika do spraw zgodności w niemieckim prawie karnym kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Łukasz Gałęski 13774
115 W jednym rytmie. Style przywiązania a synchronizacja fizjologiczna i behawioralna uczestników grupowego treningu psychologicznego prowadzonego stacjonarnie i online badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Zbigniew Wajda 49500

Lista rankingowa nr 6

Data opublikowania: 2022-11-08

 
Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Analiza poziomu ekspresji białka TRIM21 w komórkach prawidłowych oraz nowotworowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Alicja Zuzanna Hinz 49995
2 α,β-Peptydowe inhibitory oddziaływania CD47/SIRPα badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Paulina Izabela Fortuna 49500
3 Nowy system uwalniania aktywnych peptydów oparty na elastynie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Maria Anna Dzierżyńska 49500
4 Badanie własności sygnałów przewodnictwa w kanałach BK metodą Empirycznej Analizy Modów staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Paulina Maria Trybek 19800
5 Ergodyczność produktów skośnych nad przekładaniami odcinków wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Przemysław Berk 38500
6 Szansa czy kłopot? Prywatne świadczenia położnicze w opiece nad kobietą w ciąży, porodzie i połogu z perspektywy świadczących je położnych. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Maria Węgrzynowska 11584
7 Rozwój pozycyjnie czułych detektorów do zastosowania w inercjalnych pomiarach na metastabilnych atomach pozytronium wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Sushil Sharma 34463
8 Rozwijanie platformy do kontrolowanego wytwarzania gęsto upakowanych miękkich klastrów granularnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Michał Józef Bogdan 49940
9 Optymalizacja właściwości cienkich warstw magnetytu (Fe3O4) domieszkowanego gadolinem (Gd) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Małgorzata Mandziak 48540
10 Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego. badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Piotr Marian Kalinowski 49544
11 Wpływ wysiłku fizycznego na skład jakościowy próbki wydychanego powietrza – „biopsja” oddechu sportowca badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Kinga Westphal 48675
12 Opracowanie metody tworzenia oraz ocena właściwości cytotoksycznych i antydiabetycznych w testach in vitro podwójnej nanoemulsji W/O/W zawierającej 1-feruloilo-2-hydroksy-sn-glicerofosfocholinę. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Magdalena Jolanta Rychlicka 44000
13 Konstytucyjne wyobrażenia o tożsamości konstytucyjnej w Polsce (dogmatyka v. komparatystyka i empiria) staż naukowy Akademia Leona Koźmińskiego dr Michał Ziółkowski 30281
14 Nowe podejście do zagadnienia regularyzacji zdegenerowanym szumem - Wstępne wyniki. wyjazd badawczy Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk dr Lorenzo Marino 25533
15 Optymalizacja i rozwój metody obrazowania orientacji makromolekuł 3D - krystalizacja polimerów w różnych warunkach staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr inż. Karolina Wiktoria Kosowska 24894
16 Opracowanie kolekcji litycznych bakteriofagów przeciwko C. difficile i C. perfringens wywołującym zakażenia u psów i kotów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Paulina Maria Śliwka 49500
17 Opracowanie i ocena funkcjonalizowanych sfer kompozytowych jedwab/nanocząstki tlenku żelaza w procesie indukcji zmiany fenotypu makrofagów z M2 do M1 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Kamil Piotr Kucharczyk 49500
18 Kalibracja modelu wzrostu lasu 3-PG dla głównych gatunków lasotwórczych Polski wyjazd badawczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Paweł Hawryło 34987
19 Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Agnieszka Golińska 17930
20 Luminescencyjne lateksy polimerowe zawierające związki koordynacyjne Ln(III) jako potencjalne znaczniki biomolekuł badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Ewa Kasprzycka 34199
21 Charakterystyka zmian somatosensorycznych w modelu udaru niedokrwiennego mózgu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Wojciech Kucharczyk 45370
22 Analiza porównawcza transkryptomu dwóch polskich linii wsobnych żyta (Secale cereale L.) w warunkach niedoboru żelaza badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. David Israel Chan-Rodriguez 49940
23 Wystawy i fabulacje spekulatywne na temat przeszłości i przyszłości węgla wobec kultury dekarbonizacji: zebranie wywiadów z artystami oraz kuratorami badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Marta Tomczok 10325
24 Zarządzanie wrażeniem czy preparowanie informacji? Motywy i ścieżki intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w dobie pandemii COVID-19 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Michał Kamil Comporek 24354
25 Mikroskopia fazowa z wykorzystaniem ciekłokrystalicznych siatek dyfrakcyjnych i kamery polaryzacyjnej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Piotr Zdańkowski 49995
26 Kompleksowe poszukiwanie wspólnych biomarkerów zespołu jelita drażliwego i współtowarzyszących zaburzeń psychicznych - rola mikrobioty jelitowej, metabolomu, diety i czynników genetycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Michał Eder 49885
27 Leczenie przeciwkrzepliwe w monoterapii versus leczenie przeciwkrzepliwe w połączeniu z leczeniem przeciwpłytkowym u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego – analiza danych obserwacyjnych (real-world data) kwerenda Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr Agnieszka Elżbieta Segiet-Święcicka 49940
28 Wpływ zjawiska rozpraszania strumienia magnetycznego przy szczelinie powietrznej na sprawność oraz parametry termiczne i magnetyczne elementów indukcyjnych w module do korekcji współczynnika mocy w przetwornicach impulsowych wysokich częstotliwości. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Rafał Sylwester Kasikowski 42100
29 Badanie mechanizmu ochrony związków małocząsteczkowych przez biopolimery przed degradacją w wyniku działania czynników fizycznych. staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Marta Afrodyta Tsirigotis-Maniecka 48366
30 Efektywność użycia niemetalicznego zbrojenia rozproszonego w składzie samozagęszczalnych betonów podwodnych badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Piotr Jacek Brzozowski 18435
31 Badanie transkryptomu błony mięśniowej macicy u klaczy z endometrosis badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Monika Drzewiecka 49984
32 Identyfikacja wirulomu rdzeniowego oraz towarzyszącego Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry na podstawie analiz genomowych – badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Leszek Jarosław Blicharz 48620
33 "Drugi mózg" w kontekście ucieleśnionego poznania staż naukowy Uniwersytet Szczeciński dr Małgorzata Wrzosek 33124
34 Czy świadectwa pomocy międzygrupowej w sytuacji wojny mogą prowadzić do pojednania? Pośrednicząca rola uniesienia moralnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mirjana Rupar 16897
35 Właściwości psychometryczne i analiza czynnikowa polskiej wersji kwestionariusza do badania aleksytymii Bermonda -Vorsta (BVAQ) w populacji ogólnej i w populacji osób uzależnionych od alkoholu badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Dawid Konrad Ścigała 29755
36 Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na "Czarnych" Kujawach. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Marcin Edward Weinkauf 49962
37 Układy dynamiczne o znikającej pochodnej - staż naukowy staż naukowy Politechnika Łódzka dr Jarosław Jerzy Swaczyna 33890
38 Nowoczesne azopolimery do zastosowań optoelektronicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Katarzyna Halina Filipecka-Szymczyk 38060
39 Pomiar i obliczenia DFT potencjałów międzyatomowych dla rozwoju reaktywnego pola siły wiązania w celu zbadania mechanizmu powstawania fotokatalizatora CuFe2O4-Cu2O podczas naświetlania zawiesiny laserem impulsowym wyjazd badawczy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Mohammad Sadegh Shakeri 39600
40 Badanie łamania parzystości oraz efektów QED w spektroskopii NMR wyjazd konsultacyjny Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr Karol Kozioł 25010
41 Wpływ warunków prowadzenia syntezy szkieł obecnych w wybranych odpadach przemysłowych na ich strukturę i późniejszą reaktywność w układach modelowych symulujących warunki hydratyzującego cementu badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Sylwia Anna Kucharczyk 48290
42 Analiza proteomu wybranych populacji neuronów rdzenia kręgowego. Opracowanie metody z wykorzystaniem mikrodysekcji laserowej i spektrometrii mas badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Olga Katarzyna Gajewska-Woźniak 49500
43 Zastosowanie metabolomiki, proteomiki i narzędzi bioinformatycznych do określenia zmian patofizjologicznych wywołanych treningiem wytrzymałościowym biegaczy ultramaratońskich badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Zofia Agnieszka Wicik 49940
44 Wpływ wprowadzania obcych gatunków roślin bobowatych na populacje bakterii bradyryzobiowych obecnych w glebach Krainy Neotropikalnej badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Joanna Banasiewicz 49995
45 Porównanie wpływu drogi i kolei na ssaki w mikro- i makroskali, wyrażone jako stężenie metali ciężkich w sierści drobnych gryzoni i saren (Capreolus capreolus) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Karolina Danuta Jasińska 33855
46 Analiza ekonomiczna uwględniająca środowiskowe koszty zewnętrzne produkcji miskanta olbrzymiego jako surowca na cele energetyczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Ewelina Anna Olba-Zięty 47520
47 Identyfikacja fenotypowa i genotypowa grzybów mikroskopijnych związanych z Nockiem dużym (Myotis myotis) i jego siedliskami badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr hab. inż. Rafał Ogórek 43538
48 Synteza związków hybrydowych simwastatyna-fosfolipid i charakterystyka ich właściwości przeciwnowotworowych względem komórek glejaka wielopostaciowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Anna Magdalena Palko-Łabuz 44352
49 Ocena wpływu czynników biologicznych na procesy uwalniania roślinnych metabolitów wtórnych nasion lnu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr inż. Iwona Jasińska-Kuligowska 49896
50 Elżbieta Glaize, lwowska poetka doby późnego oświecenia - rekonesans badawczy kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Kamila Kinga Żukowska 17996
51 Rodzaje "słów-wyzwalaczy" w arabsko-angielskim przełączaniu kodów językowych wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Zawrotna 19913
52 Przekład meliczny w służbie idei - polskie tłumaczenia utworów wokalnych w telewizyjnym programie rozrywkowym w latach 60. XX wieku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Anna Maria Rędzioch-Korkuz 7040
53 Udział podmiotów sektora publicznego w sporach z zakresu cywilnoprawnych zobowiązań finansowych w ramach postępowań mediacyjnych na przykładzie wybranych urzędów miejskich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Marta Janina Kuklo 11099
54 Rola filmu informacyjnego w redukowaniu lęku przed cięciem cesarskim u kobiet w okresie okołoporodowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Michalina Maria Ilska 34432
55 Problem Dirichleta dla grafów nieskończonych nad ciałami uporządkowanymi wyjazd badawczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Muranova 40205
56 Wpływ dodatków krzemków na temperaturę spiekania i właściwości termomechaniczne ultrawysokotemperaturowej ceramiki na bazie borków typu AlB2. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Kamil Stanisław Kornaus 48950
57 Analiza korelacji morfologii i powierzchniowych właściwości elektronowych cienkich warstw tlenku bizmutu dla zastosowań w nanoelektronice badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Justyna Maria Juszczyk-Synowiec 35420
58 Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie tworzenia i badania innowacyjnych powłok opartych o Ti/Zr celem zwiększenia efektywności neodymowych magnesów trwałych stosowanych w rozwiązaniach konstrukcyjnych do budowy maszyn elektrycznych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Natalia Julia Radwan-Pragłowska 49999
59 Wpływ restrykcji kalorycznej i postu na produkcję sirtuin (SIRTs) w komórkach raka żołądka. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Agata Kamila Poniewierska-Baran 49368
60 Poszukiwanie zależności między obecnością, rozległością, lokalizacją i roczną dynamiką włóknienia serca a profilem genetycznym u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową – badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Sylwia Elżbieta Wiśniowska-Śmiałek 49999
61 Mikrobiom i metabolom kobiet ciężarnych z prawidłowym i ograniczonym wzrastaniem płodu oraz ich związek z limfocytami T CD4+CD25+Foxp3+ i CD8+CXCR3+. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska 49555
62 Określenie roli MCPIP-1 w procesie spermatogenezy i steroidogenezy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Justyna Karolina Folkert 49995
63 Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Aleksandra Anna Sędzikowska 49731
64 Modyfikacja potencjału hepatotoksycznego enancjomerów kwasu usninowego w modelu in vitro, z wykorzystaniem analizy izobolograficznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Agnieszka Galanty 48180
65 Otrzymywanie rekombinowanych depolimeraz egzopolisacharydu kodowanych przez fagi Erwinia amylovora i określenie ich aktywności wobec zarazy ogniowej badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Yuliia Faidiuk 49500
66 Wpływy międzyjęzykowe a kanoniczność natywnego systemu językowego: fonologiczne zmiany w języku włoskim na podstawie analizy zapożyczeń. wyjazd badawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Olga Aleksandra Broniś 31889
67 W poszukiwaniu architektury hellenistycznej w Nea Pafos. Badania architektoniczne Grobowca 8 z nekropolii „Groby Królewskie” na tle hellenistycznej architektury funeralnej wschodniego Śródziemnomorza wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksandra Helena Brzozowska-Jawornicka 48862
68 Reintegracja społeczna i zawodowa w perspektywie zielonej transformacji spółdzielni socjalnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Łukasz Jarosław Kozar 38500
69 Wpływ warunków rynkowych na zmiany strategii i orientacji przedsiębiorczej przedsiębiorstw sektora MŚP badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Marcin Maciej Suder 48400
70 Wycena i analiza odnawialnych instrumentów finansowych w warunkach niepewności otoczenia staż naukowy Uniwersytet Wrocławski dr Barbara Helena Jasiulis-Gołdyn 49385
71 Przesiedlenia w procesie rewitalizacji w polskich miastach: badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Barbara Maria Audycka-Zandberg 48840
72 β-Bromodehydropeptydy jako prekursory do otrzymywania zszytych peptydów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr Paweł Jan Lenartowicz 33000
73 Elektrycznie przestrajalne odbicie światła w ferroelektrycznych cholesterykach badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Mateusz Andrzej Mrukiewicz 49500
74 Profilowanie metabolomiczne płynu mózgowo-rdzeniowego i osocza do wykrywania potencjalnych biomarkerów w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr inż. Agata Małgorzata Kozioł 48620
75 Białka i peptydy z rodziny granin jako biomarkery w diagnostyce incydentaloma nadnerczy. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Piotr Glinicki 42460
76 Wykrywanie nabytych mechanizmów oporności na linezolid u gronkowców koagulazo-ujemnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Sylwia Magdalena Moskwa 25520
77 Identyfikacja receptorów komórkowych dla lentiwirusa małych przeżuwaczy. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Blanka Julia Orłowska 49500
78 Uprawa mchów w formie mat badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Monika Anna Staniaszek-Kik 9845
79 Pająki potencjalnymi zapylaczami gatunków inwazyjnych? Wpływ aktywnie polujących i sieciowych pająków na sukces reprodukcyjny inwazyjnej tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Blanka Maria Wiatrowska 49995
80 Wpływ etapu laktacji na zawartość czynników neurotropowych w mleku ludzkim badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Elena Justyna Sinkiewicz-Darol 46213
81 Dwutygodniowy staż naukowy w Instytucie Linguistique, Langues, Parole na Uniwersytecie Strasburskim (Francja) w celu nauki tworzenia korpusów języków zagrożonych i ich anotacji pod kierownictwem Pani Prof. Delphine Bernhard. staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Joanna Dolińska-Streltsov 13012
82 Liturgia papieska w Mszale Mikołaja V (1447-1455): źródła i literatura przedmiotu kwerenda Akademia Katolicka w Warszawie dr Łukasz Celiński 6347
83 Polityczna i prawna ocena technologii w procesach transformacji energetycznej w Unii Europejskiej kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Remigiusz Rosicki 16555
84 Oburzenie społeczne i potencjał protestu wśród mniejszości narodowych na Litwie, Łotwie i w Estonii w czasach kryzysu badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik 18204
85 Wsparcie emocjonalne uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dr Wiesław Jan Firek 35067
86 Kwantyfikacja biomarkerów głosowych wśród pacjentów z niewydolnością serca badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Daria Joanna Hemmerling 48400
87 Zachowanie brzegowe odwzorowań harmonicznych wyjazd badawczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Magdalena Wołoszkiewicz-Cyll 40260
88 Ocena zjawisk degradacyjnych zachodzących w trakcie obróbki mechanicznej i ich wpływ na strukturę oraz właściwości użytkowe polimerowych kompozytów warstwowych o ograniczonej palności badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr hab. inż. Damian Przestacki 49500
89 Płynna biopsja w glejaku wielopostaciowym - mutacje mitochondrialnego DNA jako podstawa małoinwazyjnej diagnostyki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Ernest Jan Bobeff 49995
90 Identyfikacja metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej związanych z przebiegiem zakażenia Borrelia burgdorferi u dzieci badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Kacper Emil Toczyłowski 49997
91 Ocena biozgodności, właściwości przeciwbakteryjnych, szczelności brzeżnej oraz stopnia uwalniania fluoru laków szczelinowych domieszkowanych nanocząsteczkami miedzi i fluoroapatytu w badaniach in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Maciej Dobrzyński 31114
92 Ocena właściwości biologicznych membran wytworzonych z poli-L-laktydu uzupełnionych fibryną bogatopłytkową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Agnieszka Joanna Chwiłkowska 49935
93 Amfiregulina a występowanie trombocytozy u chorych na raka wątrobowokomórkowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Ewa Maria Grzebyk 49500
94 Nowe, długie niekodujące RNA zależne od wiodących onkogenów (CMYC, KRAS, zmutowany p53) – wstępna analiza ich potencjału onkogennego oraz możliwości zastosowania jako biomarkery nowotworowe. badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Maria Teresa Grześ 49995
95 Zmienność niszy izotopowej inwazyjnego raka pręgowatego Faxonius limosus w naturalnych i przekształconych środowiskach rzecznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Jakub Bonk 49610
96 Charakterystyka zakwasów piekarskich przygotowanych na bazie pseudozbóż z udziałem słodów specjalnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Agata Danuta Wojciechowicz-Budzisz 49995
97 Metodyka wyceny kosztów całkowitych dla produkcji energii z różnych źródeł energetycznych staż naukowy Uniwersytet Szczeciński dr inż. Ireneusz Maciej Miciuła 17296
98 Między chrześcijańskim Zachodem a Wschodem: elementy metafizyki i eschatologii obu kultur w ostatnich powieściach Charlesa Williamsa kwerenda Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Anna Maria Cholewa-Purgał 19371
99 Miasto odporne. Ocena potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu a funkcjonalno-przestrzenna struktura miasta. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Marta Wiktoria Szejnfeld 49613
100 Ścieki oczyszczone jako źródło informacji o mikroorganizmach biorących udział w przemianach związków azotu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Magdalena Domańska 49999
101 Żelowe elektrolity polimerowe z biodegradowalną osnową do ogniw litowo-jonowych i sodowo-jonowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Agnieszka Gabryelczyk 49500
102 Ultralekkie, przewodzące aerożele na bazie materiałów 2D do zastosowań w magazynowaniu i konwersji energii badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Anna Wróblewska 27666
103 Badanie wpływu obróbki termicznej na właściwości optyczne ceramiki przezroczystej badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki dr inż. Agnieszka Szysiak 49500
104 Analiza poziomu bezpieczeństwa i warunków ruchu rowerowego na podstawie danych zbieranych przez czujniki znajdujące się w rowerze. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Joanna Sabina Wachnicka 33000
105 Badania właściwości adsorbentów poliuretanowo-poliestrowych wytworzonych z recyklatów przemysłu lekkiego. badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny dr inż. Magdalena Foszpańczyk 49866
106 Badanie procesu dimeryzacji kinazy DYRK1B badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna Pustelny 44000
107 Mapowanie dynamiki epigenomicznych i transkryptomicznych podstaw różnicowania komórkowego u pacjentów ze zdiagnozowanym chłoniakiem typu MALT spojówki poprzez zastosowanie technologii SHARE-seq badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Julita Machlowska 49959
108 Analiza wzorca struktur molekularnych związanych z uszkodzeniem u dzieci i młodych dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Eryk Jacek Latoch 43230
109 Rola microRNA w chemiooporności w miejscowo zaawansowanym raku żołądka badania wstępne/pilotażowe Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Marlena Helena Janiczek-Polewska 49940
110 Ocena działania (anty)androgenowego heksachloronaftalenu z wykorzystaniem modelu zwierzęcego (test Hershbergera) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Joanna Stragierowicz 49500
111 Ilościowa ocena zgodności pomiędzy przeciwwirusową substancją aktywną - chlorowodorkiem arbidolu a współcześnie stosowanymi polimerowymi substancjami pomocniczymi przy zastosowaniu statystycznych metod wielowymiarowych. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Barbara Jolanta Rojek 49500
112 Biodrukowane organoidy nowotworowe utworzone z komórek pacjenta do predykcyjnych badań toksykologicznych i opracowywania nowych leków staż naukowy Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Dariusz Józef Wawrzyniak 47149
113 Immunogenność szczepienia i infekcji COVID-19 u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Emilia Ilona Jaskuła 49995
114 Rola światłoczułych fagopiryn w kwiatach gryki zwyczajnej wyjazd badawczy Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Marta Hornyák 49500
115 Retoryczna dekonstrukcja kategorii "po-za" ("out-side") we współczesnym dramacie amerykańskim na przykładzie twórczości Martyny Majok i Aleshei Harris wyjazd badawczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Anna Dorota Bendrat 23100
116 Wrogościnność i solidarność społeczna: artystyczny aktywizm na granicy meksykańsko-amerykańskiej jako przykład walki z wykluczającymi praktykami kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Ewa Alicja Antoszek 28367
117 Predykcja numerycznie modelowanych trzęsień ziemi przy pomocy nadzorowanego uczenia maszynowego wyjazd badawczy Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Piotr Klejment 13970
118 Mikrofalowe nanoukłady oparte o ekscytony rydbergowskie wyjazd badawczy Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. David Grzegorz Ziemkiewicz 30104
119 Określenie wpływu morfologii powierzchni na lokalne przewodnictwo cieplne cienkich warstw ftalocyjanin metali o różnych wartościowościach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Dominika Bożena Trefon-Radziejewska 49830
120 Badania możliwości wytwarzania metalicznych pianek syntaktycznych metodą metalurgii proszków badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Piotr Karol Nikiel 46200
121 Synteza i badanie scyntylatorów w postaci nanokryształów mieszanych ortokrzemianów LYSO:Ce (Lu2-xYxSiO5:Ce) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Oleh Viahin 49995
122 Wpływ zmiennych warunków obciążenia na charakterystyki zmęczeniowe kompozytów cementowo-bitumicznych wykonanych w technologii recyklingu na zimno badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Mariusz Jaczewski 41800
123 Ocena wpływu obróbki plazmowej na wino bez dodatku siarczynów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Piotr Michał Terebun 48851
124 Badania eksperymentalne kinetyki spalania oraz intensywności pękania cząstek żelaza w warunkach wysokich prędkości nagrzewania badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Sławomir Grzegorz Sładek 39930
125 "Badania przesiewowe inhibitorów HDAC z równoczesnym odczytem zmian na poziomie transkryptomu i epigenomu w pojedynczych komórkach nowotworowych" badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Stefania Olga Robakiewicz 49940
126 Rola mechanotransdukcji w patogenezie mielofibrozy - badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Marcin Stanisław Piejko 49999
127 Koordynacyjne związki srebra z ligandami o budowie azolowej. Synteza, ocena właściwości chemicznych i biologicznych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr inż. Dominik Karol Żyro 49995
128 Wpływ doszpikowej podaży adrenaliny podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej na ryzyko uszkodzenia szpiku kostnego. Badanie in vivo. badania wstępne/pilotażowe Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dr hab. Łukasz Szarpak 48760
129 Ocena ekotoksykologiczna wybranych mikrozanieczyszczeń z grupy""emerging pollutants"" w środowisku wodnym pod wpływem działania różnych czynników utleniających i chlorujących badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. Waldemar Henryk Studziński 45980
130 Wpływ substratu na końcowy wynik procesu biotransformacji elagotanin – badania z uwzględnieniem półproduktów wspólnych dla różnych metabotypów. badania wstępne/pilotażowe Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Dominik Popowski 49973
131 Różnorodność oraz interakcje ekologiczne mikroeukariontów glebowych w różnych typach ekosystemów badania wstępne/pilotażowe Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr inż. Dominika Marianna Chmolowska 49500
132 Poszukiwanie roślin przydatnych do uprawy w systemie relay intercropping badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Stanisław Ryszard Świtek 40150
133 (Nie)widzialność kobiet w sferze publicznej a aktywizm kobiecy w Pakistanie wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Kamila Junik 21757
134 Chatbot w procesie obsługi klienta banku - analiza czynników akceptacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Anna Iwona Piotrowska 39914
135 Konstytucyjne aspekty regulacji funkcjonowania platform internetowych kwerenda Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Łakomiec 30281
136 Polskojęzyczna adaptacja kwestionariusza humoru "Comic Style Markers" (Ruch i in., 2018) badania wstępne/pilotażowe Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie dr Piotr Paweł Kałowski 49995
137 Zaburzenia snu w ciąży: wpływ na zdrowie psychiczne matki i niemowlęcia badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Barbara Kołodziej-Zaleska 49949
138 Analiza procesu korekty tłumaczeń studenckich w kontekście kształcenia uniwersyteckiego i praktyk stosowanych w branży tłumaczeniowej - badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Magdalena Perdek 22429
139 Analiza wpływu siarki i fosforu na wytwarzanie przyrostowe stopów z układu Fe-Ni badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Sebastian Lech 34100
140 Pakiety Typu Instanton wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Ozhan Genc 33660
141 Model weryfikujący zdolność fitoremediacji wybranych gatunków roślin w aspekcie możliwości ich zastosowania w oczyszczalniach hydrofitowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Karolina Migdał 45100
142 Wydajność kwantowa fluorescencji jako narzędzie do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Morski w Gdyni dr Emilia Baszanowska 16455
143 Badanie wpływu ograniczenia w nanoskali na właściwości strukturalne lodu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Monika - Jażdżewska 34760
144 Badanie dyspersji nanocząstek węgla w ciekłym krysztale metodami rozpraszania neutronów i pokrewnymi badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Oleksandr Tomchuk 49999
145 Metalopeptydy jako alternatywne znaczniki do konstrukcji elektrochemicznych bioczujników badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Kamila Dorota Malecka-Baturo 49500
146 Wpływ warunków wytwarzania na mikrostrukturę i wybrane właściwości powłok politetrafluoroetylenu badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Aleksandra Urszula Fiołek 47960
147 Analiza mechanizmów kontrolujących wzrost i transformacje faz międzymetalicznych w wielowarstwowych układach Al/Fe i Al/Ti spajanych pod naciskiem w różnych warunkach temperaturowo-czasowych. badania wstępne/pilotażowe Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Kowalski 49500
148 Oznaczanie ornityny metodami optycznymi w mikroukładzie przepływowym z reaktorem (bi)enzymatycznym badania wstępne/pilotażowe Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk dr Elżbieta Joanna Remiszewska 49541
149 Zależność struktury oderwania wywołanego falą uderzeniową od geometrii kanału badania wstępne/pilotażowe Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Janusz Józef Telega 49546
150 Dynamika mutacji typu driver i passenger w nowotworach - eksperyment pilotażowy na liniach komórkowych i modelowanie matematyczne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Monika Klara Kurpas 49500
151 Szlak kwasu hialuronowego (HA) i jego receptorów (CD44, RHAMM) w regulacji GTPaz Rho i ich efektorów w modelu raka jelita grubego in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Mateusz Pięt 49500
152 Analiza in vivo wpływu ludzkich komórek endokrynnych z obniżoną lub wyłączoną ekspresją SPOCK2 w łagodzeniu objawów cukrzycy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Artur Jankowski 49203
153 Rozszyfrowywanie mikrobioty jelitowej pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w oparciu o zwierzęcy model anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Kamil Paweł Skowron 48950
154 Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Rafał Podgórski 38138
155 Analiza transkryptomu endometrialnych raków trzonu macicy o wysokim (st. 1, 2) i niskim (st. 3) stopniu zróżnicowania. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Miłosz Łukasz Pietrus 48950
156 „Taksonomia następnej generacji” – nowe narzędzie w badaniach nad funkcjonowaniem układów pasożyt-żywiciel na przykładzie przywr z rodzaju Cotylurus (Diplostomoidea: Strigeidae) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. Grzegorz Aleksander Zaleśny 49940
157 Opracowanie receptur prozdrowotnych napojów mlecznych o właściwościach antyoksydacyjnych i immunomodulujących sporządzonych z dodatkiem przypraw oraz stewii i erytrytolu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Karolina Anna Rak 46750
158 Zastosowanie Resweratrolu do poprawy kompetencji rozwojowych witryfikowanych oocytów kota domowego (Felis catus) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr Agnieszka Agata Nowak 49280
159 Ocena właściwości bakteriostatycznych wyciągów z liści paulowni (Paulownia spp.) jako naturalnych środków ochrony roślin badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Beata Maria Jacek 25681
160 Wyjazd badawczy w ramach projektu: Na zewnątrz budynków – ku zrozumieniu krajobrazu przedwojennych osiedli modernistycznych w obliczu wyzwań współczesności wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksandra Gierko 26817
161 Polska po 1989 roku w dialogu Jerzego Giedroycia z Ewą Berberyusz i Tomaszem Jastrunem kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Justyna Maria Maguś 11952
162 Perspektywy rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi UE z państwami MERCOSUR- implikacje dla Polski staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Dawid Antoni Jabkowski 36740
163 Czynniki redukcji dyskryminacji ze względu na płeć w strukturach ładu korporacyjnego w gospodarkach w procesie zmiany instytucjonalnej – analiza wielopoziomowa wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr hab. Anna Doś 46294
164 Przyszłości w teraźniejszości: prognostyka a ryzyko na rynkach finansowych. wyjazd konsultacyjny Akademia Leona Koźmińskiego dr Bogusław Jan Bławat 15060
165 Właściwości i zasoby materii organicznej w glebach wytworzonych z osadów stawów młyńskich. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Łukasz Mendyk 37070
166 microBALT badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Patrycja Ewa Jernas 8382
167 Przełączalne kompleksy metali przejściowych do konstrukcji funkcjonalnych sieci koordynacyjnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Jędrzej Stanisław Kobylarczyk 49500
168 Lipidomika sponginy a właściwości fizykochemiczne gąbek morskich – badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Martyna Pajewska-Szmyt 40552
169 Otrzymywanie anizotropowych nanocząstek złota w rozpuszczalnikach węglanowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr Jakub Waldemar Trzciński 49211
170 Nowe rezorcyn[4]areny o dużym momencie dipolowym: synteza i rozpoznanie molekularne badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk dr Esma Abdurakhmanova 49500
171 Otrzymywanie oraz modyfikacja właściwości fizykochemicznych interkalacyjnych związków grafitu z chlorkiem ołowiu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Tomasz Rozmanowski 33946
172 Nanometrologia wlaściwości powierzchni prowadzona za pomocą aktywnych dźwigni piezorezystywnych pracujących w trybie rezonansowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Piotr Smagowski 49500
173 Strategie sterowania i możliwości pracy hybrydowej akumulatorów Na-NiCl2 staż naukowy Politechnika Warszawska dr inż. Marcin Koniak 39728
174 Badania eksperymentalne szybkozmiennych zjawisk detonacji i oddziaływania wybuchu na ludzi i otoczenie z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiaru badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Edyta Maria Krzystała 49910
175 Parametryczna definicja i wytworzenie struktur geometrycznych w celu opracowania modelu metalowego materiału komórkowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Anna Małgorzata Stręk 49302
176 Numeryczna analiza wytężenia strun ścięgnistych spowodowanego chorobą zwolnieniową zastawki mitralnej u psów ras małych i dużych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Zielonogórski dr inż. Agnieszka Greta Mackiewicz 19030
177 Elektrochemiczne otrzymywanie aktywnych katalitycznie tlenków miedzi do utleniania metanu w powietrzu wentylacyjnym badania wstępne/pilotażowe Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mateusz Piotr Korpyś 46090
178 Wpływ grzania indukcyjnego na właściwości elektromagnetyczne materiałów wielowarstwowych łączonych wybuchowo badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Paweł Karol Piekielny 47850
179 Potencjał terapeutyczny ostolu w stosunku do odróżnicowanych i macierzystych komórek glejaka wielopostaciowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Joanna Sumorek-Wiadro 48235
180 Zastosowanie techniki celowanego obrazowania molekularnego z udziałem multimodalnej sondy w badaniach przedklinicznych. wyjazd badawczy Gdański Uniwersytet Medyczny dr Anna Karolina Siekierzycka 49940
181 Limfangiogeneza w obrębie miazgi zęba w warunkach fizjologicznych i w stanie zapalnym staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Kamila Dorota Wiśniewska 45936
182 Wprowadzenie mutacji USP8 metodą CRISPR/Cas9 do modelowych komórek kortykotropowych AtT-20/D16v-F2 badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Beata Joanna Mossakowska 49980
183 Ocena ekspresji genów i stopnia fosforylacji wybranych białek należących do szlaku sygnałowego JNK u pacjentów z rakiem jelita grubego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Damian Łukasz Wodziński 49467
184 Porównanie przydatności diagnostycznej różnych typów materiału biologicznego w ocenie wskaźników mięśniowych i immunoendokrynnych u hokeistów na trawie w mezocyklu przygotowawczym badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Joanna Kamińska 49214
185 Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna nierizobiowych bakterii endofitycznych zasiedlających brodawki korzeniowe koniczyny białej (Trifolium repens) i łąkowej (Trifolium pratense) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Magdalena Ewa Wójcik 48400
186 Wpływ dodatków biowęgla i substancji emulgujących tłuszcz na efektywność procesu biogazownia odpadów poubojowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Monika Małgorzata Komorowska 31293
187 Martyrium św.św. Karposa i Papylosa w Konstantynopolu (Stambule), jego freski i ich identyfikacja wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Andrzej Krzysztof Kompa 19979
188 Badanie empatii etnokulturowej kadry przedsiębiorstw wielokulturowych z wykorzystaniem elementów gier (EmpathyOrg) wyjazd konsultacyjny Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji dr Ludmiła Agnieszka Walaszczyk 9422
189 Dekonsumpcja jako alternatywny nurt racjonalizacji zachowań w dobie globalnego kryzysu gospodarczego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr Anna Murawska 47355
190 Obszary miejskie o szczególnych potrzebach rozwojowych w Berlinie na drodze do stabilizacji i zmian - wyjazd badawczy wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Edyta Izabela Masierek 22541
191 Wpływ przywództwa politycznego na rewizję polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr hab. Vadym Zheltovskyy 35506
192 Aspekty prawne wykorzystania punktacji społecznej oraz sztucznej inteligencji w procesie świadczenia usług publicznych wyjazd badawczy Uniwersytet Opolski dr Mateusz Krystian Pszczyński 28050
193 Różnice międzypłciowe w czynnikach kształtujących satysfakcję seksualną i poczucie atrakcyjności osób starszych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr Katarzyna Patrycja Skałacka 22220
194 Wirtualna rzeczywistość jako przestrzeń autokreacji - badanie eksploracyjne użytkowników aplikacji VRChat badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Karolina Brylska 13695