Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 7 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2023 r.:

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Justyna Ciejka-Śnieć, dr Magdalena Sobas, dr Lidia Trocha
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lutego 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-15

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2023-05-15

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Analiza wpływu sztywności rotacyjnej podstaw słupów z jednoczesnym uwzględnieniem sprężystości podłoża gruntowego na odpowiedź sejsmiczną i bezpieczeństwo budynków o konstrukcji stalowej. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Tomasz Andrzej Falborski 31295
2 Komšiluk w wielkim mieście? Relacje sąsiedzkie w Nowym Belgradzie. badania wstępne/pilotażowe Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Marzena Anna Maciulewicz 24969
3 Analiza wykonalności drukowanych struktur selektywnych częstotliwościowo na materiałach tekstylnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Olga Rac-Rumijowska 49500
4 Badania i modelowanie procesu precypitacji z udziałem ultradźwięków stymulujących charakterystykę produktu. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Magdalena Justyna Stec 49790
5 Rudolph Brilloff – nieświadomy propagator igrzysk pseudo-olimpijskich w Wielkim Księstwie Poznańskim? kwerenda Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Mateusz Szymon Rozmiarek 13813
6 Ocena możliwości wykorzystania bezzałogowych pojazdów nawodnych w badaniach jakości wody jezior badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Marcin Nowak 44440
7 Zaawansowane techniki echokardiograficzne w ocenie wczesnych zmian struktury i funkcji serca w badaniach populacyjnych wyjazd badawczy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Małgorzata Chlabicz 34407
8 Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria śródkostnych kanałów naczyniowych ludzkich kosteczek słuchowych w mikrotomografii komputerowej (μCT). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Kamil Szczepan Mrożek 48708
9 Otrzymywanie, charakterystyka oraz ocena biologicznie aktywnych pochodnych lizozymu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Łukasz Krzysztof Tomczyk 48497
10 Rękopisy cod. graec. fol. 16 oraz cod. graec. fol. 18 pochodzące z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej (obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej). Badanie kodykologiczne i paleograficzne oraz analiza treści wyjazd badawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Katarzyna Maria Dźwigała 13695
11 Obietnice vs. efekty: ocena przeszłych i przyszłych wielkoformatowych wydarzeń sportowych jako polityk publicznych staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Julia Anna Jastrząbek 49973
12 Interocepcja jako predyktor sposobów regulowania emocji i nasilenia zachowań repetytywnych ukierunkowanych na ciało u osób z objawami patologicznego skubania skóry badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Katarzyna Kłosowska 38875
13 Badania podstawowe nad nową koncepcją zastosowania obliczeń DNA wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Sebastian Krzysztof Sakowski 49900
14 Polifenolowe dendrymery nowej generacji, jako nośniki paklitakselu w terapii lekoopornego drobnocząsteczkowego raka płuc badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Sylwia Michlewska 48752
15 Wyjaśnienie mechanizmu transferu elektronów barwnik-ZnO w ogniwach fotowoltaicznych za pomocą efektu podstawnikowego opisanego przez modele chemii kwantowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Anna Ewa Jezuita 14487
16 Detekcja światła poprzez zjawisko pirofototroniczne w elastycznych strukturach bazujących na tlenkach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Katarzyna Renata Gwóźdź 26287
17 Identyfikacja parametrów materiałowych drewna - badania doświadczalne, analiza statystyczna i numeryczna badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Anna Pestka 34100
18 Zmiany metaboliczne u pacjentów cierpiących na mukowiscydozę będące efektem zakażeń Pseudomonas aeruginosa badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Karolina Anna Mielko 19360
19 Zdecydowani wybaczyć: neurofizjologiczne korelaty stanu i dyspozycji przebaczania wyjazd badawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Sebastian Binyamin Skalski-Bednarz 45173
20 Wpływ ruchu tramwajowego na postępowanie zużyć szyn oraz emisję metali ciężkich do środowiska w okolicy trasy tramwajowej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Jacek Krzysztof Szmagliński 49830
21 Wpływ warunków zagęszczania na jakość peletów wytworzonych z różnych rodzajów biokarbonizatów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Magdalena Joka Yildiz 39358
22 Relacje Centralnej Agencji Wywiadowczej z organami władzy państwowej w latach 1953-1969 kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk 49995
23 Opracowanie pełnego modelu HSI pieszego dwunożnego uwzględniającego interakcję pomiędzy pieszymi a konstrukcją kładki dla pieszych. staż naukowy Politechnika Gdańska dr Anna Magdalena Banaś 49962
24 Rola niekodujących vault RNA w odpowiedzi komórek raka piersi na leki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Magdalena Taube 49940
25 Badania nad wykorzystaniem środowiskowych bakterii fermentacji mlekowej jako czynnika przeciwutleniającego w emulsjach oleożeli lecytonowo-fitosterolowych z uwzględnieniem ich przeżywalności badania wstępne/pilotażowe Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Sylwia Onacik-Gür 44824
26 Polonika rękopiśmienne z XVII i XVIII w. w zagranicznych zbiorach – kwerenda biblioteczna i archiwalna kwerenda Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Rodek 26345
27 Kooperatywy mieszkaniowe – nowe narzędzie w rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Czy zapewnią poprawę dostępu do mieszkań? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Ewelina Katarzyna Badura 48708
28 Badania wstępne nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w roślinnych systemach osadu czynnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Aleksandra Jagna Wdowczyk 43771
29 Staż naukowy na Uniwersytecie Massachusetts Lowell realizowany w celu pracy nad zadaniami eksperymentalnymi dotyczącymi funkcjonalnie stopniowanych nanokompozytów staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Mohammad Malikan 49500
30 Wpływ Lactobacillus plantarum 299v z inuliną na mikrobiom, częstość występowania biegunki związanej z chemioterapią i radioterapią oraz infekcji o etiologii Clostridioides difficile u chorych z rakiem jelita grubego w okresie okołooperacyjnym badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Karolina Leokadia Kaźmierczak-Siedlecka 48580
31 Nowatorska, indukowana diodami LED strategia fotoosadzania nanocząstek złota i platyny na powierzchni TiO2 - wyjaśnienie wpływu parametrów źródła światła badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Adam Jakub Kubiak 49500
32 Jonowe kompleksy wanadu(V) z bioaktywnymi zasadami Schiffa jako związki o potencjalnym działaniu farmakologicznym - struktura i stabilność. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Maria Jurowska 24459
33 Wpływ receptorów wyczerpania immunologicznego PD-1 i PD-1 ligand, na odbudowę immunologiczną chorych zakażonych HIV-1, w zależności od subtypu wirusa. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Bogusz Jan Aksak-Wąs 49995
34 Wstępna charakterystyka mikrobiomu wody w stawach karpiowych badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Piotr Krzysztof Eljasik 49999
35 Hebrajskojęzyczna syjonistyczna prasa partyjna z okresu międzywojennego wydawana w Warszawie (1918-1939) - kwerenda biblioteczna kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Maciej Ratajczyk 28379
36 Wpływ nanokrystalizacji Mg na strukturę i odporność korozyjną fosforanowych warstw konwersyjnych do zastosowań biomedycznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Konrad Skowron 49500
37 Stan prozakrzepowy i hipofibrynoliza u chorych po operacji zespołu Fallota badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Beata Róg 49999
38 Zmiany właściwości fizyczno-mechanicznych i strukturalnych kompozytów geopolimerowych na bazie kruszywa recyklingowego i biokarbonizatu w wyniku sekwestracji CO2 badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska 49344
39 Opracowanie specyficznej procedury kalibracji analitycznej jako fundamentalny etap decydujący o sukcesie analizy toksykologicznej zanieczyszczeń pierwiastkowych produktów farmaceutycznych techniką pXRF w kontekście toksykologii regulacyjnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Kamil - Jurowski 49115
40 Aktywność cytotoksyczna spalin silnikowych emitowanych z pojazdów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksandra Kęska 49995
41 Optymalizacja pomiarów efektu elektrokalorycznego na potrzeby poszukiwań alternatywnych źródeł chłodzenia. staż naukowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr inż. Magdalena Anna Krupska-Klimczak 36735
42 Wytwarzanie nowatorskich rekombinowanych grzybowych białek immunomodulujących (FIPs) oraz ocena ich potencjału aplikacyjnego w leczeniu nowotworów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr inż. Agata Wszołek 49995
43 Profil immunologiczny oraz mechanizmy rozwoju lekooporności u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym leczonych lekami immunomodulującymi. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Bartłomiej Baumert 49885
44 Ocena wpływu związków z grupy ksantofili na wrażliwość komórek czerniaka złośliwego opornych na wemurafenib oraz trametynib w kontekście ponownego uwrażliwienia na niniejsze leki terapii celowanej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Ewelina Maria Humeniuk 49830
45 Tylko pasożyt czy również wektor? Poszukiwanie nowych nicieni przenoszących nepowirusy- groźne patogeny roślin. badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Franciszek Wojciech Kornobis 44116
46 Ocena stresu przewlekłego u wybranych gatunków węży hodowlanych utrzymywanych w środowisku o różnym stopniu wzbogacenia sensorycznego (rack system vs. biotopowe terrarium) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Damian Zieliński 45144
47 Opracowanie technologii wytwarzania metodą SPS martenzytycznej stali odpornej na korozję do zastosowań medycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr inż. Anna Kułakowska 38500
48 Dynamika profili lipidomicznych w odniesieniu do prewalencji patogenów u kleszczy Ixodes ricinus oraz Dermacentor reticulatus występujących sympatrycznie w zróżnicowanych ekologicznie biotopach. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Joanna Kulisz 49918
49 Granica polsko-białoruska: analiza interakcji z przemytnikami ludzi w nieuregulowanych migracjach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Klaudia Gołębiowska 36870