Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 8 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2024 r.:

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA 8
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Magdalena Sobas, dr inż. Tomasz Szumełda, dr Lidia Trocha, dr inż. Monika Herian
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lutego 2024 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-26

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2024-05-20

 
Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Badania intermitentnego sposobu sterowania dla stabilnego i wysokowydajnego rozładowania izochorycznych magazynów energii mechanicznej w układach magazynowania energii elektrycznej w sprężonym powietrzu badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Dominik Stanisław Gryboś 43450
2 Ogniotrwałe włókniny elektroprzędzone o wysokiej wytrzymałości mechanicznej badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Piotr Krzysztof Szewczyk 47421
3 Dekolonizacyjne procesy w ukraińskim segmencie YouTube po 24 lutego 2022 r. wyjazd badawczy Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Olha Tkachenko 25884
4 Obecny stan i przyszłość polskiej politologii w opiniach jej przedstawicielek i przedstawicieli. W poszukiwaniu podstaw kształtowania procesów rozwojowych dyscypliny nauki o polityce i administracji w Polsce badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Piotr Grzegorz Obacz 26901
5 Wyjazd badawczy: Wykorzystanie kwantowej krytyczności dla energetycznie wydajnych obliczeń kwantowych wyjazd badawczy Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk dr Zakaria Mzaouali 49013
6 Podniesienie wydajności powierzchniowej wymiany ciepła: Badanie zjawiska elektrozwilżania i metod pomiaru grubości warstwy cieczy staż naukowy Politechnika Wrocławska dr Andrzej Ireneusz Nowak 48950
7 Porównanie regeneracyjnego działania ekstraktów lipidowych mikroalg Nannochloropsis oceanica i Chlorococcum amblystomatis na redoks-zależne zmiany metaboliczne w fibroblastach skóry człowieka spowodowane promieniowaniem UVA. Badanie proteomiczne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Sinemyiz Atalay Ekiner 49500
8 Opracowanie metody i stanowiska do pomiarów akustyki małych pomieszczeń w modelu redukcyjnym badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Bartłomiej Chojnacki 49940
9 Charakterystyka oraz współwystępowanie baniek cenowych na rynku inwestycji w sztukę oraz wybranych rynkach kapitałowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Marcin Bolesław Potrykus 31460
10 Zintegrowany model hydrologiczny przepływu i transportu wód powierzchniowych podpowierzchniowych dla upraw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem cyklu azotowego badania wstępne/pilotażowe, staż naukowy, wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Arkadiusz Robert Głogowski 49170
11 Identyfikacja parametrów materiałowych zaprawy asfaltowej w dwufazowym modelu betonu asfaltowego badania wstępne/pilotażowe, staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Cezary Grzegorz Szydłowski 39600
12 Zrównoważony rozwój obszarów górskich a dynamika systemu stokowego w warunkach antropopresji staż naukowy Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Joanna Małgorzata Fidelus-Orzechowska 49937
13 Odpowiedzialność rodzicielska w perspektywie prawnoporównawczej kwerenda Politechnika Warszawska dr Albert Pielak 36373
14 Język Polonii amerykańskiej pochodzenia południowomałopolskiego (wstęp do badań leksykalnych w ujęciu socjolingwistycznym) wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Ilona Magdalena Kulak 33452
15 Popyt na dobra i usługi medyczne w Polsce w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Agata Joanna Żółtaszek 49999
16 Redefinicja kultury strategicznej Francji po 1989 roku: źródła i ewolucja. badania wstępne/pilotażowe, kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Kinga Torbicka 33727
17 Relacja mentoringu w diadzie babcia-wnuczka a tożsamość osobowa wnuczek i generatywność babć - rola empatii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Justyna Michałek-Kwiecień 39996
18 Ocena stopnia karbonylacji białek osocza i jego związek z fenotypem skrzepu fibrynowego u pacjentów z migotaniem przedsionków badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II dr Patrycja Zofia Mołek-Dziadosz 49999
19 Ocena poziomu aktywacji szlaku kinaz MAP poprzez oszacowanie fosforylacji białek JNK1/2, p44, oraz SMAD 1/5 przez immunoblotting na linii komórkowej HEK293T po zablokowaniu receptorów TGFBRI/TGFBRII inhibitorem peptydowym zaprojektowanym in silico badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Michał Gabriel Panek 48963
20 Niekorzystnie zmodyfikowane właściwości sieci fibrynowej u pacjentów poddawanych TAVI jako predyktory subklinicznej postaci zakrzepicy w obserwacji odległej badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II dr Maciej Paweł Stąpór 49999
21 Wpływ nowych terapii leczenia przyczynowego modulatorami CFTR na przewlekłe zakażenie Pseudomonas aeruginosa w grupie dorosłych chorych na mukowiscydozę badania wstępne/pilotażowe Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dr Agnieszka Iwańska 48785
22 Badania symulacyjne nad wpływem niejednorodności chemicznej mikrostruktury na kinetykę przemian fazowych w stali wielofazowej wyjazd badawczy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dr inż. Jarosław Bernard Opara 48150
23 Regulacja faktycznej pieczy nad dzieckiem wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Jakub Daniel Pawliczak 20253
24 Proteomiczna analiza wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na komórki nerwowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Eliza Maria Matuszewska 49995
25 Identyfikacja lasów pierwotnych i starych drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Ewa Grabska-Szwagrzyk 18139
26 Ocena wpływu sekwencji procesu zielonej syntezy na właściwości antybakteryjne hybrydowych nanocząstek Au/TiO2 na matrycy (bio)krzemionkowej pochodzącej z okrzemek badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr Weronika Brzozowska 49346
27 Opracowanie metodologii otrzymywania spienionego materiału hydrożelowego: opis procesów formowania i charakterystyka otrzymanych struktur badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im.Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk 49995
28 Analiza metylacji DNA w kontekście starzenia się, odpowiedzi na czynniki środowiskowe i jakości męskich komórek rozrodczych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Aleksandra Pisarek-Pacek 23525
29 ITD-1, selektywny inhibitor TGF-β, w leczeniu gruczolakoraka przewodowego trzustki – badania in vitro. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Aleksandra Elżbieta Tarasiuk 49995
30 Hodowla 3D ludzkich epitelialnych komórek dróg oddechowych w badaniach oddziaływań gospodarz – mikrobiota badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Pilar Rodríguez Viso 48565
31 Dojrzałość międzykulturowa w inkluzywnym zarządzaniu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr Joanna Szydło 49500
32 Czy polskie ośrodki narciarskie są odporne na konsekwencje zmian demograficznych i klimatycznych? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Kinga Jadwiga Krzesiwo 17941
33 Nefroportekcyjne działanie wyselekcjonowanych dawek ekstraktów z Ganoderma lucidum i Polyporus umbellatus u psów i kotów – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Maciej Michał Gogulski 49885
34 Walidacja psychometryczna oraz adaptacja językowa i kulturowa do warunków polskich standaryzowanych skal służących do pomiaru kompetencji międzykulturowych w grupie studentów pielęgniarstwa badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Ilona Klaudia Cieślak 48862
35 Niezależna mobilność młodzieży zamieszkującej obszary podmiejskie wybranych polskich miast badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Adam Jakub Wronkowski 31790
36 Molekularne aspekty tworzenia biofilmu przez Enterococcus faecalis na powierzchniach roboczych ubojni bydła i świń. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Przemysław Knysz 49821
37 Elabela jako potencjalny modulator metabolizmu adipocytów- badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr Zuzanna Chęcińska-Maciejewska 49533
38 Wpływ substancji perfluoroalkilowych (PFAS) na generację trombiny, własności skrzepu fibrynowego oraz aktywność płytek krwi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Krzysztof Krawczyk 48400
39 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w obrazowaniu foto- i elektroluminescencyjnym do analizy niejednorodności w ogniwach fotowoltaicznych nowej generacji badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Laura Katarzyna Jasińska 48972
40 Analiza spektralna in situ struktur gradientowych wytwarzanych techniką MOVPE na potrzeby mało naprężonych warstw AlGaN na podłożach krzemowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Piotr Pokryszka 49478

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2024-06-26

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Obraz relacji polsko-żydowskich w izraelskim dyskursie publicznym (1948-1967) – kwerenda kwerenda Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk dr Magdalena Semczyszyn 18920
2 Peptoidy jako czynniki przeciwbakteryjne promujące aktywność toksyny MazF w E. coli badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Piotr Sebastian Maj 47300
3 Synergie mikrobiologiczne: badanie wzajemnego żywienia metanotrofów i bakterii niemetanotroficznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr Sivasankar Palaniappan 49830
4 Immobilizacja lakazy za pomocą plazmy: nowatorskie podejście do otrzymywania stabilnych biosensorów wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Sylwia Ilona Baluta 49247
5 Badanie wpływu profilu temperaturowego na zdolności detekcyjne czujników SPR badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Dominik Grochala 49500
6 Automatyczna segmentacja głosek dentalizowanych języka polskiego z sygnału mowy dziecięcej przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Michał Marek Kręcichwost 49500
7 Uczenie maszynowe w optymalizacji właściwości materiałów przetwarzanych przyrostowo badania wstępne/pilotażowe, wyjazd konsultacyjny Politechnika Wrocławska dr inż. Andrzej Paweł Pawlak 47300
8 Upolitycznienie przestrzeni w prywatnych domach rzymskich w okresie kryzysów I w. p.n.e.: dychotomia usytuowania przestrzennego? kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Anna Miączewska 20350
9 Praca hybrydowa z perspektywy pracowników: postawy, preferencje i prezenteizm badania wstępne/pilotażowe, staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Katarzyna Woźniak-Jasińska 42969
10 (Re)konstruowanie „ludowej wizji świata i człowieka” w literaturze dla dzieci – historyczno-kulturowe uwarunkowania i konteksty. Kwerenda źródłowa kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Kamila Aleksandra Kowalczyk 11034
11 Ewolucja tektoniczno-sedymentacyjna Afryki Wschodniej (ostatnie 200 mln lat): analiza "od źródła do ujścia" w oparciu o regionalne wysokiej jakości dane sejsmiczne i termochronologię badania wstępne/pilotażowe, wyjazd konsultacyjny Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Karolina Stachowska 47559
12 Foldamery peptydowe jako inhibitory punktu kontrolnego układu odpornościowego CTLA-4/B7 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr inż. Magda Drewniak-Świtalska 49555
13 Badanie i ocena efektywności procesu modyfikacji wybranych poliestrów biodegradowalnych metodą reaktywnego wytłaczania w celu poprawy ich właściwości fizykochemicznych badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników dr Sebastian Paweł Jurczyk 49280
14 Dynamika ludu. Hegemoniczne struktury i imaginaria ludowych mobilizacji. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Wrocławski dr Karol Stefan Morawski 6949
15 Występowanie wybranych cech graficznych pisma ręcznego - wstępne badania populacyjne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Jagoda Dzida 49996
16 Skład mleka kobiecego a jakość snu niemowląt karmionych wyłącznie piersią badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Agnieszka Weronika Bzikowska-Jura 48529
17 Wpływ specyficznego treningu piłkarskiego na zmęczenie nerwowo-mięśniowe oraz homeostazę kwasowo-zasadową u młodych piłkarzy nożnych badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Jakub Michał Kryściak 44127
18 Polska adaptacja i normalizacja krótkiej skali przesiewowej do szybkiej oceny dzieci zagrożonych problematycznym używaniem technologii cyfrowych - Problematic Media Use Measure for Children Short Form badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Marta Joanna Kożybska 47894
19 Modelowanie numeryczne lobów lodowcowych staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Jakub Zbigniew Kalita 48668
20 Molekularne podstawy wpływu olejku eterycznego z nasion czarnuszki siewnej na limfocyty T. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Klaudia Ciesielska-Figlon 49500
21 Nowe adamantanowe pochodne nitronów o potencjalnej aktywności antyoksydacyjnej i neuroprotekcyjnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Liwia Joanna Lebelt 24338
22 Metoda predykcji dobrowolnych odejść pracowniczych z wykorzystaniem szarego uczenia maszynowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Marcin Nowak 20900
23 Budowa morfologiczna kręgu a predyspozycja do wystąpienia spondylolizy zmęczeniowej w populacji ludzkiej - badania geomorfometryczne na materiale szkieletowym staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Joanna Mietlińska-Sauter 49948
24 Recenzja filmowa jako narzędzie perswazji: analiza argumentacji retorycznej i strategii dyskursywnych gatunku kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dominika Maria Topa-Bryniarska 6157
25 Zmiany w profilu fosfoproteomicznym zarodkowego raka jądra badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Tomasz Kowalczyk 49999
26 Narzędzie do zintegrowanego numerycznego modelowania migracji związków per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w strefie aeracji i saturacji wyjazd konsultacyjny Politechnika Gdańska dr inż. Anna Gumuła-Kawęcka 25707
27 Konstytutywne modelowanie tkanki kostnej i chrzęstnej stawów skroniowo-żuchwowych na poziomie mikrostrukturalnym: badania pilotażowe mechaniki pracy stawów skroniowo-żuchwowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej na modelu konia badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Krzysztof Jankowski 49995
28 Rola podręczników językowych w budowaniu kompetencji międzykulturowych. Przypadek Szwecji. kwerenda Uniwersytet Opolski dr Marzanna Katarzyna Pogorzelska 11705
29 Historia przekazu i rola narracji buddyjskich w Tybecie i Mongolii na przykładzie cyklu opowiadań o Maudgaljajanie podróżującym przez piekła w poszukiwaniu matki — badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Magdalena Zofia Szpindler 7370
30 Turystyka miejska – preferencje i zachowania dorosłych Polaków badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr hab. Elżbieta Marlena Roszko-Wójtowicz 49940
31 Zastosowanie georadaru ze skanerem 3D do pomiarów zmienności systemów korzeniowych sosny zwyczajnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Luiza Anna Tymińska-Czabańska 49500
32 ,,Protekcyjna rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniu i reakcji prozapalnej w komórkach nabłonka oskrzeli w odpowiedzi na pył księżycowy - regolit?” badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Monika Żochowska 49999
33 Badanie zawartości metali przejściowych w komórkach senescentnych w związku z rozwojem idiopatycznego włóknienia płuc badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Ilona Maria Gurgul 49500
34 Chronologia absolutna kultury lubelsko-wołyńskiej w międzyrzeczu Wisły i Bugu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Piotr Zbigniew Mączyński 46739
35 Identyfikacja no-go zones w wybranych miastach w oparciu o zintegrowaną analizę środowiska miejskiego wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Agnieszka Lisowska-Kierepka 10535
36 Kwerenda naukowa w Hamburgu dotycząca rysunków wykonanych przez uczniów kończących okres nauki w cechu malarzy w Hamburgu kwerenda Uniwersytet Gdański dr Bartłomiej Łyczak 14703
37 Opracowanie opartego na obrazie diagnostycznym modelu rozkładu naprężeń w stawie kolanowym kotów. Kliniczna, matematyczna i biomechaniczna analiza progresji choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Joanna Bonecka 49999
38 Zastosowanie pomiarów NMR, LC-MS oraz GC-MS w badaniach autentyczności produktów spożywczych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Barbara Marta Pacholczyk-Sienicka 49500
39 Flawonoidy jako syntony supramolekularne w układach dwuskładnikowych o projektowanej rozpuszczalności badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr inż. Urszula Izabela Maciołek 41800
40 Charakterystyka transformacji cyfrowej w organizacjach sportowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr inż. Mateusz Tomasz Tomanek 36850
41 Edukacyjne właściwości coworkingu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marcin Przemysław Rojek 12298
42 Badanie zjawiska anizotropii skóry u różnych grup etnicznych w kontekście minimalizacji ryzyka powstania blizn patologicznych. wyjazd badawczy Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Katarzyna Rosicka 33848
43 Kino sycylijskie jako przykład kina regionalnego kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Ewa Baszak-Glebow 19250
44 Mimikra jako bufor agresji. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet SWPS dr Weronika Daria Trzmielewska 49333
45 Ocena wpływu dysfunkcji mikrokrążenia na zmiany przepływu w miokardium w przebiegu pomostowania aortalno-wieńcowego oraz przepływ w pomoście wieńcowym u pacjentów z cukrzycą badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Jacek Piątek 44000
46 Ustalenie krzywych materiałowych i układu naprężeń własnych stali wysokiej wytrzymałości w dźwigarach łukowych mostów typu network-arch badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Krzysztof Jan Marcinczak 49943
47 Ekstrakty z kory drzew rodzimych jako utwardzacze żywic epoksydowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr inż. Tomasz Paweł Szmechtyk 49664
48 Wpływ cyklicznie zmiennej temperatury na wybrane właściwości drogowych absorberów energii badania wstępne/pilotażowe, staż naukowy Politechnika Lubelska dr inż. Michał Karol Rogala 49238
49 Ocena przebudowy tętnic wieńcowych i hemodynamiki przepływu krwi w tętniakach i ektazjach tętnic wieńcowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Sylwia Aneta Iwańczyk 49500
50 Aktywność biologiczna postbiotyków otrzymywanych z wykorzystaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marta Nowak-Lange 49500
51 Algorytmy komputerowe w geometrii różniczkowej i teorii dyskretnych podgrup grup Liego wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Piotr Jastrzębski 15085
52 Polichromatyczna dokładna polarymetria mikroskopowa i obrazowa - wyjazd badawczy do Marine Biological Laboratory wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr Mykola Shopa 48730
53 Weryfikacja metodyki badań trwałościowych pojazdów wielkogabarytowych na podstawie charakterystyk dynamicznych amortyzatorów drogowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Marek Konrad Stembalski 31350