Kierownik projektu :
dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Panel: HS5

Konkurs : BEETHOVEN CLASSIC 3
ogłoszony 14 września 2018

fot. Michał Łepecki, dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCSfot. Michał Łepecki, dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS W naszym projekcie dążymy do ustalenia, w jaki sposób można wzmocnić transnarodową współpracę między miastami z regionów peryferyjnych oraz jak rozwijać mechanizmy lokalnej partycypacji w tych miastach, tak, aby lepiej harmonizować polityki i praktyki zrównoważonego rozwoju w takich miejscach. Osiągamy ten cel poprzez analizę porównawczą procesów decyzyjnych w zakresie praktyk zrównoważonego rozwoju w siedmiu miastach położonych w tzw. Europejskiej Arktyce: Rovaniemi i Kolari w Finlandii, Tromsø w Norwegii, Kiruna i Luleå w Szwecji, Akureyri na Islandii oraz Nuuk na Grenlandii (Dania). Badamy także ich aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta w wymiarze transnarodowym.

Projekt opiera się na założeniu, że rozwój miast w regionach peryferyjnych kształtowany jest - w różnym stopniu - zarówno przez politykę lokalną, regionalną, krajową, jak też rozwiązania międzynarodowe, takie jak Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju czy Porozumienie Paryskie w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Opierając się na koncepcji interaktywnego zarządzania, weryfikujemy hipotezę, że rozwój miast w Arktyce będzie bardziej zrównoważony, jeżeli jednocześnie stanowiska lokalnych interesariuszy znajdą odzwierciedlenie w procesach decyzyjnych, a polityki zostaną ujednolicone na poziomie krajowym i regionalnym. Z kolei w świetle podejścia wielostronnego zarządzania sprawdzamy, w jakim zakresie współpraca transnarodowa stanowi efektywne narzędzie wspierające zrównoważony rozwój badanych miast. fot. Michał Łepecki, dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCSfot. Michał Łepecki, dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS

Nasze badania wykraczają poza istniejącą wiedzę, ponieważ koncentrują się w szczególności na przeszkodach i możliwościach rozwoju lokalnej partycypacji oraz zwiększonej współpracy transnarodowej w regionach peryferyjnych, które bardzo często są pomijane w głównym nurcie badań. Nasze badania wyjaśnią, dlaczego podejścia władz oraz mieszkańców miast różnią się oraz wskażą, jak zrównoważony rozwój miast może być skuteczniej kierowany w powiązaniu z potrzebami i polityką lokalną oraz globalnymi trendami. Skład naszego interdyscyplinarnego zespołu to: Katarzyna Radzik-Maruszak oraz Michał Łuszczuk z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Dorothea Wehrmann i Jacqueline Götze z German Insitutute of Development and Sustainabilty (IDOS) w Bonn oraz Arne Riedel z Ecologic Institute w Berlinie.

Pomimo, iż projekt od samego początku napotyka na liczne wyzwania uniemożliwiające badania terenowe (pandemia COVID), a ostatnio z powodu trudnej atmosfery międzynarodowej także wywiady online, to prace generalnie postępują sprawnie oraz - co nie mniej ważne - w świetnej atmosferze. Znaczna część danych w projekcie będzie pochodzić z wywiadów z lokalnymi interesariuszami, czyli mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, członkami organów lokalnych oraz przedstawicielami administracji) w siedmiu miastach arktycznej Europy.

Nasz projekt jest wspierany nie tylko przez macierzyste instytucje, ale także przez europejskich i amerykańskich badaczy z którymi często konsultujemy nasze dane i analizy. W maju 2022 roku udało się nam zorganizować w Bonn seminarium naukowe, na którym dyskutowaliśmy wstępne wyniki naszych wirtualnych badań terenowych. Cały czas bierzemy aktywny udział w konferencjach międzynarodowych (głównie tych online), a także w miarę pojawiania się nowych danych publikujemy kolejne artykuły. Efektem końcowym projektu będzie monografia, na której wydanie podpisaliśmy kontrakt z Routledge. Na tym jednak nie chcemy poprzestać i już planujemy kolejne projekty.

Pełny tytuł finansowanego projektu : Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych

dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS

Kierownik - dodatkowe informacje

badacz międzynarodowego znaczenia obszarów polarnych oraz historii badań polarnych. Zatrudniony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się badaniami regionów polarnych: Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, International Arctic Science Comittee, International Arctic Social Sciences Association. Jego zamiłowaniem jest planowanie kolejnych pomysłów badawczych, nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej oraz wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy.

Dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS przy pracy