wt., 20/01/2015 - 14:59

W dniach 14-15 stycznia 2015 r. członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki spotkali się po raz kolejny. Podczas obrad plenarnych w dniu 15 stycznia, przewodniczący Rady powołał komisje specjalistyczne Rady NCN i ich przewodniczących, którymi zostali: prof. dr hab. Krzysztof Nowak w Komisji ds. Regulaminów i Procedur, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek w Komisji ds. Etycznych oraz prof. dr hab. Małgorzata Kossowska w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

Obecni na posiedzeniu zapoznali się z podsumowaniem działalności Komisji Odwoławczej Rady NCN w latach 2011-2014 przedstawionym przez przewodniczącego komisji, prof. dr. hab. Janusza Janeczka, który przekazał informację na temat głównych powodów składanych odwołań oraz podejmowanych przez komisję decyzji. Komisja Odwoławcza w poprzedniej kadencji Rady rozpatrzyła 1153 odwołania, przyznając środki finansowe na realizację 24 projektów badawczych w łącznej kwocie ok. 5,2 mln zł. Z uwagi na zmiany w składzie Rady w obecnej kadencji, wybrano również nowy skład Komisji Odwoławczej. Przewodniczenie Komisji powierzono ponownie prof. dr hab. Januszowi Janeczkowi.

Rada dokonała wyboru koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu, rozstrzygając w ten sposób konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłoszony przez Radę NCN 22 października 2014 r.

W dalszej części spotkania członkowie Rady wybrali przewodniczących i członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach: OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8, ogłoszonych 15 września 2014 r. Pierwsze posiedzenia tych zespołów odbędą się już 12 lutego br.

Rada NCN przyjęła również harmonogram konkursów NCN na 2015 r. W harmonogramie znalazły się konkursy będące stałym elementem oferty NCN: na projekty badawcze – OPUS, PRELUDIUM, SONATA ogłaszane dwa razy do roku; konkursy SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA, SYMFONIA ogłaszane raz w roku, a także konkurs ETIUDA na stypendia doktorskie i konkurs FUGA na staże podoktorskie.

Członkowie Rady przeprowadzili dyskusję na temat warunków kolejnych edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, które zostaną ogłoszone w marcu 2015 r. Kontynuowano również dyskusję dotyczącą regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych, biorąc pod uwagę opinie wybranych przedstawicieli środowiska naukowego do zaproponowanych przez Radę rozwiązań. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone od kolejnej edycji konkursów NCN.

W dalszej części spotkania, Rada zapoznała się z dotychczasowymi działaniami Narodowego Centrum Nauki związanymi z udziałem w programach i inicjatywach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz planami w tym zakresie na 2015 r. Narodowe Centrum Nauki kontynuować będzie nawiązaną w 2013 r. współpracę z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), której wynikiem jest wspólny konkurs BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze. NCN podejmie starania, aby kolejna edycja tego konkursu umożliwiała również finansowanie projektów z grupy nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

W związku z licznymi protestami środowisk naukowych w sprawie przebiegu prac nad przyjęciem projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, członkowie Rady NCN wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie. Rada przyjęła z niepokojem informacje upowszechniane na ten temat w środkach masowego przekazu, które w tendencyjny sposób prezentują wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych, nierzetelnie informując o nich opinię publiczną. W stanowisku zwrócono uwagę, że ograniczenia w wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych niesie ryzyko zahamowania w Polsce rozwoju wielu dziedzin w obszarze nauk o życiu.

Na zakończenie, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali, sporządzoną przez Zespoły Ekspertów ocenę raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.

15 stycznia br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady, a dzień wcześniej posiedzenia Komisji Rady Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk o Życiu (K-3).