śr., 22/07/2015 - 15:57

W rozstrzygniętym właśnie konkursie SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze wyłoniono sześć projektów, których kierownicy otrzymają łącznie prawie 32,5 mln zł. W konkursie SYMFONIA 3 do NCN wpłynęły 62 wnioski, spośród których Zespół Ekspertów wybrał sześć najlepszych. Zgłaszane do konkursu badania musiały wyróżniać się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, a także przyczyniać się do tworzenia nowych wartości w nauce.

Trzy projekty zdobyły finansowanie w wysokości ponad 6 mln zł. Pierwszy z nich pt. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej jest kierowany przez prof. Rudiego van Eldika. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ oraz Instytut Farmakologii PAN. Niewiele niższą kwotę otrzymał projekt prof. Stefana Chłopickiego. Profesor wraz z zespołem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w poszukiwaniu narządowej specyficzności zbada mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe i nanomechanikę dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca. Na trzeciej pozycji pod względem wysokości finansowania znalazł się projekt pt. Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego – nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu. Badania pod kierownictwem dra Bartosza Wilczyńskiego przeprowadzi grupa naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Ponad 5,5 mln zł Zespół Ekspertów przyznał badaczom z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zbadają wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie. Badaniami będzie kierował prof. Marian Paluch. Tymczasem dr hab. Ewa Zuba-Surma wraz z zespołem przeprowadzi warte niemal 5 mln zł badania nad optymalizacją złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek. W skład zespołu badawczego wejdą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Wsparcie finansowe wysokości niemal 3,5 mln zł otrzyma zespół prof. Zbigniewa Leśnikowskiego. Naukowcy z Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk będą pracować nad projektem pt. Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru – nowy materiał dla bionanotechnologii.

Do konkursu były dopuszczone projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów. Planowana długość realizacji projektu może wynosić od 3 do 5 lat, a wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł. W ramach konkursu można było także wnioskować o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt pojedynczego aparatu badawczego nie mógł przekraczać 500 tys. zł dla nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu, a w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 150 tys. zł.

Lista rankingowa