pon., 26/06/2017 - 14:38

Uprzejmie informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe środki finansowe będą przekazywane jednostce naukowej przez Centrum w drodze jednorazowego przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów i działań naukowych.Mając powyższe na uwadze, środki finansowe będą przesyłane na rachunek bankowy zdefiniowany dla konkursów ogłoszonych począwszy od dnia 15 września 2014 r. Pełny opis sposobu przekazywania środków finansowych Jednostkom dostępny jest tutaj. W przypadku błędnie wskazanego numeru rachunku bankowego dla konkursu MINIATURA 1, na który Centrum ma przelewać środki finansowe, prosimy o skierowanie do Centrum pisma wyjaśniającego według poniższego wzoru:

Wzór pisma w sprawie rachunku bankowego MINIATURA