czw., 23/11/2017 - 12:16

Informujemy, że w formularzu wniosku dla konkursu DAINA w systemie ZSUN/OSF nie wszystkie załączniki wymagają złożenia podpisu wnioskodawcy. 

Zgodnie z Zakresem danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 82/2017 dnia 14 września 2017 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze, obowiązek dołączenia do wniosku dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skanu tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF dotyczy następujących załączników do wniosku:

  • Załącznik nr 1: Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym oraz Informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki);
  • Załącznik nr 2: Umowa o utworzeniu podmiotu złożonego;
  • Załącznik nr 3: Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem.

Pozostałe załączniki do wniosku nie muszą być podpisane.