wt., 13/02/2018 - 12:58

W dniach 7-8 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia spotkały się komisje Rady NCN: odwoławcza, ds. regulaminów i procedur oraz K-1, K-2 i K-3. Drugiego dnia odbyło się posiedzenie plenarne z udziałem członków Rady i kierownictwa NCN.

Posiedzenie rozpoczęto od przedstawienia informacji kwartalnej o zakresie wykonywanych przez Narodowe Centrum Nauki zadań i wydatkowanych na ten cel środkach finansowych, którą zaprezentował dr Tomasz Bzukała, zastępca dyrektora NCN. Podsumowano również przebieg konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9, ogłoszonych przez Centrum 14 czerwca 2017 r. Koordynatorzy dyscyplin poinformowali o wynikach konkursów oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami związanymi z procesem oceny wniosków i sposobem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych konkursów.

Członkowie Rady, biorąc pod uwagę liczbę wniosków złożonych w konkursie DAINA 1 na polsko-litewskie projekty badawcze, uchwałą nr 10/2018 podjęli decyzję o zwiększeniu budżetu tego konkursu. W wyniku tej decyzji na realizację polsko-litewskich projektów badawczych zostanie przeznaczonych łącznie 16 mln zł, w tym w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce blisko 5,4 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych ok. 6,2 mln zł, natomiast w naukach o życiu 4,4 mln zł.

W nawiązaniu do dyskusji przeprowadzonej podczas styczniowego posiedzenia, Rada uchwałą nr 9/2018 postanowiła przeznaczyć 500 000 euro na wspieranie projektów badawczych realizowanych przez polskie zespoły naukowe w konkursie sieci Joint Programming Initiative in Neurodegenerative Diseases (JPND), o finansowanie którego sieć zamierza złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w kwietniu 2018 r.

Na wniosek dyrektora NCN, członkowie Rady przedyskutowali raz jeszcze sposób oceny merytorycznej wniosków w konkursie MINIATURA 2, którego warunki i regulamin zostały przyjęte przez Radę uchwałą nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. Z uwagi na zasygnalizowany przez dyrektora fakt, że przyjęte regulacje w niektórych przypadkach mogą stać się niemożliwe do zachowania, członkowie Rady w toku prowadzonych dyskusji zaproponowali zmianę zapisów dotyczących zasad kwalifikowania wniosków do finansowania. Zdecydowano, że w konkursie MINIATURA 2 wnioski będą kierowane do finansowania, jeżeli uzyskały ocenę końcową minimum 70 pkt., co najmniej dwie pozytywne rekomendacje członków Zespołów Ekspertów oceniających wniosek i mieszczą się w puli nie więcej niż 50% najwyżej ocenionych wniosków w danej grupie nauk. Natomiast wnioski, które uzyskały tę samą końcową ocenę punktową mogą być rekomendowane do finansowania tylko wtedy, jeżeli mieszczą się łącznie w puli wniosków stanowiącej 50% najlepiej ocenionych merytorycznie. Ostatecznie szczegółowe zapisy warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 2 na działania naukowe określone zostały przez Radę w uchwale nr 11/2018.

Członkowie Rady kontynuowali dyskusję dotyczącą warunków i regulaminu przeprowadzania kolejnej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM, planowanych do ogłoszenia 15 marca 2018 r. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, uzgodniono wprowadzenie do dokumentacji konkursowej wymogu przedstawiania we wniosku skróconego opisu projektu badawczego wyłącznie w języku angielskim. Rada przychyliła się, aby ta zasada dotyczyła również streszczenia projektu badawczego. W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz upraszczania procedur składania wniosków i realizacji grantów NCN, dyskutowano również nad propozycjami zmian koniecznych do wprowadzenia do regulaminu konkursów, a dotyczących m.in.: kwalifikowalności kosztów, zasad zarządzania budżetem wynagrodzeń i stypendiów naukowych, kryteriów oceny wniosków czy stosowania karencji. Szczegółowe zapisy w tym zakresie będą przyjęte podczas kolejnego posiedzenia Rady.

W dalszej części obrad członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat działalności Komisji Odwoławczej Rady NCN w 2017 r. oraz zadaniami wykonywanymi w minionym roku przez Zespół ds. Kontroli i Audytu NCN. Na zakończenie Rada uchwałą nr 12/2018oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.