śr., 31/07/2019 - 12:59

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 159 stypendiów dla doktorantów, 50 projektów realizowanych przez naukowców do trzech lat po doktoracie oraz pięć staży w zagranicznych zespołach badawczych dla osób starających się o granty ERC.

Adresatami konkursu ETIUDA są osoby przygotowujące rozprawę doktorską i stawiające pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W siódmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu wynosi niemal 42%. Łącznie młodzi naukowcy otrzymają prawie 18,4 mln zł. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają, w zależności od kraju pobytu, od ok. 6 do ok. 18 tys. zł miesięcznie. Staż może być zrealizowany podczas pobierania stypendium lub w ciągu roku po zakończeniu jego wypłacania. Laureaci zobowiązują się również do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.

Konkurs SONATINA, który jest skierowany do naukowców posiadających stopień doktora nie dłużej niż 3 lata, został rozstrzygnięty już po raz trzeci. Badacze starający się o finansowanie swoich projektów musieli wskazać do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których jedną najważniejszą załączyli do swojego zgłoszenia. Do Centrum wpłynęło 190 wniosków, z czego zespoły ekspertów rekomendowały do finansowania 50 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 35,6 mln zł. Wskaźnik sukcesu w tym konkursie wyniósł 26%. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Czas realizacji projektów może wynosić 24 lub 36 miesięcy. W konkursie nie jest przewidziane finansowanie aparatury badawczej, urządzeń ani oprogramowania.

Młodzi – biorąc pod uwagę zarówno wiek, jak i etap kariery naukowej – badacze są najbardziej aktywną grupą pod względem liczby składanych i zakwalifikowanych wniosków. Dlatego też zależy nam, aby oferta grantowa uwzględniała ich potrzeby i oczekiwania – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ważnym komponentem konkursów skierowanych do młodych naukowców jest staż w zagranicznym ośrodku badawczym, który daje możliwość pracy w międzynarodowych zespołach badawczych i zyskania doświadczenia, a następnie przeniesienia go na rodzimy grunt.

Do nieco bardziej doświadczonych uczonych skierowany jest konkurs UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jego celem jest wsparcie polskich badaczy w skutecznym występowaniu o środki europejskie. Dzięki możliwości współpracy z wybitnymi naukowcami polscy badacze zwiększają swoje szanse na znalezienie się w gronie laureatów konkursów ERC. Wnioski w konkursie mogły składać osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które kierują lub kierowały projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. W trzeciej edycji UWERTURY do NCN spłynęło 21 wniosków, z czego pięć uzyskało finansowanie na łączną kwotę w wysokości 402 315 zł. Po powrocie ze stażu naukowcy w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do ERC.

Listy rankingowe