pt., 22/11/2019 - 14:05

Zapowiedź międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

Ogłoszenie CEUS-UNISONO

W lutym 2020 roku zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze:

 • z zakresu badań podstawowych,
 • we wszystkich dyscyplinach naukowych,
 • planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii,
 • zaplanowane na 24, 36, a w przypadku współpracy z Austrią - również 48 miesięcy, począwszy od 2021 roku.

Konkurs ogłoszony zostanie w ramach programu CEUS, organizowanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z:

 • Austrii (FWF - Austrian Science Fund - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung),
 • Czech (GAČR - Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky),
 • Słowenii (ARRS- Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

Konkurs CEUS-UNISONO przeprowadzany będzie w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Rolę agencji wiodącej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego, będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS[1].

Wniosek może zostać złożony do danej agencji wiodącej (FWF, GAČR lub ARRS) pod warunkiem, że:

 • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z dwóch krajów: co najmniej 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym będzie finansowane przez tę agencję;
 • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z trzech krajów: co najmniej 25% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym będzie finansowane przez tę agencję.

Do konkursu CEUS-UNISONO przyjmowane będą wnioski krajowe, do których dołączone będą wnioski wspólne przygotowane we współpracy zespołów badawczych z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie CEUS,  zgodnie z wymogami określonymi w warunkach konkursu agencji wiodącej, tj.:

Wnioski krajowe przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej NCN będą składane w systemie informatycznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl), w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Warunki przeprowadzania konkursów otwieranych w ramach programu CEUS przez zagraniczne instytucje partnerskie na potrzeby obsługi wniosków wspólnych, w tym terminy składania wniosków wspólnych, będą określone odpowiednio przez FWF, GAČR i ARRS:

 • Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

   

  Agencja Nabór jako agencja wiodąca
  FWF

  Nabór wniosków w trybie ciągłym

  od 22 lutego 2020 r.

  GAČR

  Planowany nabór w terminie:

  22 lutego –7 kwietnia 2020 r.

  ARRS

  Planowany nabór w terminie:

  Wrzesień – październik/ listopad 2020 r.

  NCN

  Planowany nabór od września 2020 r. w ramach konkursu OPUS

 • Planowane terminy naboru wniosków o finansowanie zespołów krajowych w instytucjach partnerskich niebędących agencją wiodącą:

   

  Instytucja Nabór wniosków o finansowanie zespołów krajowych
  FWF Od 22 lutego 2020 r. w trybie ciągłym w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, zgodnie z warunkami określonymi przez daną instytucję

  GAČR

  ARRS

  NCN

  Od 24 lutego 2020 r. w trybie ciągłym w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, zgodnie z warunkami konkursu CEUS-UNISONO

 

Wnioski złożone w konkursie CEUS-UNISONO będą podlegać ocenie formalnej przeprowadzanej w NCN i w zagranicznych instytucjach partnerskich, oraz ocenie merytorycznej przeprowadzanej w agencji wiodącej, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.

W konkursie CEUS-UNISONO środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane będą na realizację tylko tych projektów badawczych, które znajdą się w 20% wniosków najwyżej ocenionych w danym konkursie krajowym agencji wiodącej oraz w przypadku których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

Planowana data ogłoszenia pierwszych wyników oceny: druga połowa 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu CEUS-UNISONO zostaną  ogłoszone w lutym 2020 r.

FWF call announcement 

Zapowiedź programu CEUS na stronie GAČR

Zapowiedź programu CEUS na stronie ARRS

KONTAKT NCN:

Dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 90 16 (kontakt ds. ogólnych)

Magdalena Dobrzańska-Bzowska, tel. 12 341 9094 (kontakt ds. ogólnych)

KONTAKT FWF:

Dr. Christoph Bärenreuter, tel. +43 (0)1 / 505 67 40 – 8702, email: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at

KONTAKT  GAČR:

Kamila Pětrašová, tel . +420 227 088 863, email: kamila.petrasova@gacr.cz

KONTAKT ARRS:

Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, email: bojan.volf@arrs.si

 

Procedura agencji wiodącej w konkursie CEUS-UNISONO w przypadku projektów dwu- i trójstronnych

 [1] Od września 2020 r. w ramach konkursu OPUS zostanie otwarty nabór wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii, których ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w NCN jako agencji wiodącej, pod warunkiem że:

 • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z  dwóch krajów, w tym z Polski:  co najmniej 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym będzie finansowane przez NCN;
 • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z trzech krajów, w tym z Polski: co najmniej 25% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym będzie finansowane przez NCN.