śr., 22/04/2020 - 11:13

Ogłaszamy wyniki konkursu IdeaLab na interdyscyplinarne, przełomowe projekty realizowane przez polskich naukowców we współpracy z badaczami z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zespoły badawcze otrzymają na realizację badań prawie 17,5 mln zł.

W ramach sfinansowanych projektów polscy naukowcy we współpracy z partnerami z Norwegii będą realizować badania nad zagrożeniami, przed jakimi stoi współcześnie społeczeństwo europejskie. Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z partnerami z Instytutu Farmakologii PAN im. Jerzego Maja PAN, Uniwersytetem w Oslo i Politechniką Poznańską będzie prowadził badania nad mechanizmami i procesami podnoszącymi odporność na fałszywe informacje w cyberprzestrzeni. Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Warszawskiego, Center for International Climate Change z Oslo oraz Norwegian Institute for Air Research z Kjeller będą pracować nad rozwinięciem transdyscyplinarnej metodologii w badaniach zmian klimatycznych. Z kolei zespół naukowy z Instytutu Psychologii PAN wspólnie z Norwegian Institute for Air Research z Kjeller, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i Uniwersytetem Warszawskim będzie prowadzić badania w celu zrozumienia, w jaki sposób wielozmysłowe doświadczenie wirtualne wpływa na rzeczywiste zachowania prośrodowiskowe. 

Konkurs IdeaLab został przeprowadzony w oparciu o formułę „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą Idélab. Tematem konkursu IdeaLab organizowanego przez NCN jest „Managing Threats”. Dotyczy on wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzących niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

IdeaLab jest pierwszym konkursem przeprowadzonym przez NCN w formule „sandpit”, której ważnym elementem są warsztaty, w ramach których naukowcy z różnych krajów pracują nad pomysłami, poddawanymi później ocenie merytorycznej. Rzeczywiście zaproponowana podczas warsztatów metodologia sprzyjała powstaniu interesujących koncepcji projektów badawczych dotyczących wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN.

Konkurs składał się z trzech etapów. Na pierwszym z nich naukowcy z Polski, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii wnioskowali do NCN o udział w warsztatach IdeaLab. Do NCN napłynęło łącznie 205 zgłoszeń, spośród których 201 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski były oceniane przez międzynarodowy zespół składający z ekspertów reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz mających doświadczenie w procesie oceny i realizacji projektów w ramach konkursów typu „sandpit”. Do udziału w warsztatach zaproszono 34 kandydatów. Na drugim etapie odbyły się warsztaty, w trakcie których uczestnicy utworzyli zespoły badawcze, które następnie pracowały nad koncepcjami projektów wpisujących się w tematykę konkursu. Pod koniec warsztatów osiem zespołów złożyło swoje koncepcje badawcze. Ostatniego dnia zespoły przedstawiły swoje pomysły na projekty badawcze przed zespołem ekspertów. Wypracowane koncepcje podlegały ocenie indywidualnej i zespołowej ekspertów. Efektem procesu oceny była lista rankingowa złożonych projektów. Na trzecim etapie cztery zespoły badawcze złożyły w systemie ZSUN/OSF pełne wnioski o finansowanie, których kluczową część stanowiły opisy koncepcji badawczych wypracowanych w trakcie warsztatów. Zespół ekspertów dokonał oceny zgodności tych wniosków z koncepcjami złożonymi w trakcie warsztatów oraz rekomendacjami zespołu ekspertów przedstawionymi na drugim etapie. Następnie lista projektów rekomendowanych do finansowania została zatwierdzona przez Komitet Programu „Badania Podstawowe”.

Zespoły badawcze otrzymają łącznie 17 498 734 zł na realizację badań naukowych. Kierownikami projektu mogą być naukowcy afiliowani w polskich jednostkach naukowo-badawczych, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

NCN jest operatorem programu IdeaLab, realizowanego we współpracy z Norweską Radą Badań (The Research Council of Norway, RCN). Celem programu jest wzmacnianie współpracy badawczej pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem oraz rozwój wiedzy opartej na badaniach. Więcej informacji o programach organizowanych przez NCN w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014-2021 jest dostępnych tutaj

Z listą rankingową w konkursie IdeaLab można zapoznać tutajDecyzje dyrektora NCN zostały wydane beneficjentom w dniu 22 kwietnia br. 


Kontakt: